Stellingwarfs, praot et! Stellingwarfs, schrief et!

Et Stellingwarfs moet netuurlik weer meer praot wodden. Onderzukings hebben zien laoten dat nogal wat meensken et Stellingwarfs wel praoten kunnen, mar dat niet doen. Doe dat in et vervolg mar wel, aj' et nog niet deden. Et zol ja iewig schaande wezen as oonze tael votraeken zol. Et is een hatstikke mooie tael vol mooie klaanken, woorden en uutdrokkings, een aander monement van die leeftied hebben we niet en dit monement is nog een levendig ding ok!
Stellingwarfs, schrief et ok zo vaeke as et kan. Hoe dan? Kiek op www.stellingplus.nl Dan vien ie et spellingoverzicht. Hoe woorden percies schreven wodden, kuj' - per los woord - ok oflezen uut et haandwoordeboek Stellingwarfs - Nederlaans, ruul daorveur deur hielemaole naor onderen. Dat woordeboek is een pepieren boek, mar et bestaot ok digitaol (as pdf) en is op oonze webstee stellingplus.nl plaetst. Inkieken kost niks; daelelaeden kan ok, mar is dan wel allienig veur jezels bedoeld, dus veur privégebruuk. Klik veur et haandwoordeboek an: www.stellingplus.nl.

Oonze tael is as onderdiel van et Nedersaksisch een erkende regionaole tael. Neffens et belangrieke Haandvest veur regionaole taelen of taelen van minderheden van de Raod van Europa moet et Nedersaksisch beweerd blieven in et levendige gebruuk. Dat is een hiel goed ding, mar et praoten blieven moe'n we vanzels wel allemaole zels doen. Ok in situaosies waor dat vroeger niet zo gewoon was. Veerweg de meerste meensken hebben d'r hielemaole gien muuite mit om oons te verstaon!


Stellingwarfs Woordeboek (4 dln.) now ok op internet

Et slim uutgebreide, vierdielige ‘Stellingwarfs Woordeboek’ kuj’ now ok op internet deurzuken. Dat komt, op 22 november het de Stellingwarver Schrieversronte de ni’je webstee www.stellingia.nl eupend, en daor kuj’ now de vierdielige uutgifte vienen. As pdf, moej’ begriepen. Et grote woordeboek is goed in te zien op disse meniere. Bi’j’ allienig op zuke naor woord en betekenis? Dan gaot et haandwoordeboek op www.stellingplus.nl lichtkaans wat gauwer, zie hiernao.


Stellingwarfs - Nederlands Verklarend Handwoordenboek

In dit haandwoordeboek bin de veurnaemste woorden opneumen uut et grote Stellingwarfs Woordeboek in vier dielen (SW). Et bin de woorden die niet in et Nederlaans veurkommen, woorden mit (ok) aandere betekenissen as in et Nederlaans en woorden die in een wat aandere vorm in et Nederlaans veurkommen, op een meniere dat iene die niet wend is om Stellingwarfs te lezen ze misschien niet zo gauw deurzien zal. Et ni'je woordeboek is 704 bladzieden dikke, et is iendielig, et is haanzem uutvoerd, en et het een dudelike letter. Et geft woorden, betekenissen en ok de woordsoorten, mar allienig hiel now en dan es een vaaste verbiening. Eers zol et weer te uutgebreid wodden wezen. De woordverzaemeling is ripresentatief, want et gaot om de woorden en betekenissen die ofwieken van het Nederlaans uut de tael van et hiele gebied. Dat komt deurdat et grote SW de basis west het veur de beschrieving. Ok is een hiele riegel extra woorden opneumen die nao et verschienen van et SW vunnen of opgeven binnen. Op dezelde meniere bin ok extra betekenissen opneumen. De pries van de pepieren versie is 12.50 euro. De digitale versie is ommenocht. Daelelaeden is allienig veur privégebruuk. Klik an: www.stellingplus.nl

Veldnaemepublikaosies

An now toe bin d'r zes veldnaemepublikaosies verschenen, wiels in oktober 2017 diel VII verschient:

Veldnaemen van Stellingwarf (serietitel)

Diel I: Ni’jhooltpae en Ni’jberkoop, deur Philomčne Bloemhoff-de Bruijn (1982)
Diel II: Donkerbroek, deur Philomčne Bloemhoff-de Bruijn (1984)
Diel III: Der Izzerd, Hooltwoolde en Ni’jhooltwoolde, deur Philomčne Bloemhoff-de Bruijn en Ybe Duursma (1988)
Diel IV: De Fochtel, deur Otto de Vent (1991)
Diel V: De Langelille, Munnikeburen, Ni’jtriene, Scharpenzeel, Sliekenborg en Spange, deur Piet van der Lende (2003)
Diel VI: Ooldetriene en Sunnege, deur Piet van der Lende (2009)
Diel VII: Oosterwoolde, deur Minke Dijkstra, Geert van der Meulen, Albert Oost, Tonie Spijkman, Lieuwe Tiesinga, Henk Bloemhoff & Dennis Worst (2017)


Meer boeken over et Stellingwarfs

Een leesber boek mit veul ditties en datties en toch een degelik overzicht is Stellingwerfs, in de grote serie Taal in stad en land. Ok mit wat info over de schrieveri'je. Mit appat ommedaenken veur de dörpnaemen en de naemen van de bewoners van de dörpen, inklusief de bi'jnaemen.
Taelkundige info speciaol over et Stellingwarfs vien ie ok in et Handboek Nedersaksische Taal- en Letterkunde (Assen: Van Gorcum, 2008), en dat boek het ok een overzicht van de Stellingwarver literetuurgeschiedenis. Beide boeken bin Nederlaanstaelig. Taelkundige info vien ie ok in et volgende boek, mit op blz. 733- 736 speciaol ommedaenken veur et Stellingwarfs. Et is in et Engels:
Language and Space. An International Handbook of Linguistic Variation Volume 3 (Berlien, 2014: De Gruyter).


Taelarchief

De ofsluting van et grote projekt Stellingwarfs Woordeboek het in 2004 west. Mar stop daoromme niet mit et opsturen van anvullings op et terrein van woorden, uutdrokkings en biezundere verschiensels uut de grammatika. Wi'j blieven 'archiveren' in oonze schatkaemer van Stellingwarver woorden. Butendat kun wi'j anvullings goed bruken bi'j oonze aandere woordeboekprojekten.

(anpassing 9-9-2017)