Stellingwarfs, praot et! Stellingwarfs, schrief et!

Et Stellingwarfs moet netuurlik weer meer praot wodden. Onderzukings hebben zien laoten dat nogal wat meensken et Stellingwarfs wel praoten kunnen, mar dat niet doen. Doe dat in et vervolg mar wel, aj' et nog niet deden! Et zol ja iewig schaande wezen as oonze tael votraeken zol. Et is een hatstikke mooie tael vol mooie klaanken, woorden en uutdrokkings. Een aander monement van die leeftied hebben we niet en dit monement is nog een levendig ding ok!
Stellingwarfs, schrief et ok zo vaeke as et kan. Hoe dan? Kiek op www.stellingplus.nl Dan vien ie et spellingoverzicht.
Hoe woorden percies schreven wodden, kuj' - per los woord - ok oflezen uut et haandwoordeboek Stellingwarfs - Nederlaans. Dat woordeboek is een pepieren boek, mar et bestaot ok digitaol (as pdf) en is op oonze webstee www.stellingplus.nl plaetst. Inkieken kost niks; daelelaeden kan ok, mar is dan wel allienig veur jezels bedoeld, dus veur privégebruuk. Klik veur et haandwoordeboek an: www.stellingplus.nl.


STELLINGWARFS = ERKENDE TAEL

Oonze tael is as onderdiel van et Nedersaksisch een erkende regionaole tael. Op 10 oktober 2018 wodde et Nedersaksisch in nationaol verbaand officieel erkend as volweerdige, zelsstaandige tael.
Dat wodt beschreven in et 'Konvenaant Nedersaksisch'. De tekst vien ie hiere:

Convenant Nedersaksisch

Twintig jaor eerder wodde et Nedersaksisch al as regionaole tael erkend neffens et belangrieke Haandvest veur regionaole taelen of taelen van minderheden van de Raod van Europa. Dat was in 1995 in de Twiede Kaemer, in 1998 wodde ien en aander in gang zet mit de feitelike invoering van et Europese haandvest. Neffens dat haandvest moet et Nedersaksisch beweerd blieven in et levendige gebruuk. Dat is een hiel goed ding, mar et praoten en schrieven blieven moe'n we vanzels wel allemaole zels doen. Ok in situaosies waor dat vroeger niet zo gewoon was. Veerweg de meerste meensken hebben d'r hielemaole gien muuite mit om oons te verstaon! Oonze tael lezen dat lokt ok haost iederiene mit een Nederlaanstaelige aachtergrond vri'jwel zonder perblemen.

Ok veur de tied van de erkenning was et Nedersaksisch netuurlik al bekend as diel van et Saksisch/Nederduuts. Deur de iewen henne was dat een bekend verschiensel. In schreven vormen was et Nedersaksisch hiel veul in gebruuk as tael van de Haanze. Et Ooldsaksisch is de ooldste eigen fase van et Saksisch, tot ongeveer 1150, 1200. Van doe tot ong. 1550 sprekt men van Middelnederduuts.


Stellingwarfs Woordeboek (4 dln.) ok op internet

Et uutgebreide, vierdielige ‘Stellingwarfs Woordeboek’ kuj’ ok op internet deurzuken. Dat kan op de webstee www.stellingia.nl. As pdf, moej’ begriepen. Et grote woordeboek is goed in te zien op disse meniere. Bi’j’ allienig op zuke naor woord en betekenis? Dan gaot et haandwoordeboek op www.stellingplus.nl lichtkaans wat gauwer, zie hiernao.


Stellingwarfs - Nederlands Verklarend Handwoordenboek

In dit haandwoordeboek bin de veurnaemste woorden opneumen uut et grote Stellingwarfs Woordeboek in vier dielen (SW). Et bin de woorden die niet in et Nederlaans veurkommen, woorden mit (ok) aandere betekenissen as in et Nederlaans en woorden die in een wat aandere vorm in et Nederlaans veurkommen, op een meniere dat iene die niet wend is om Stellingwarfs te lezen ze misschien niet zo gauw deurzien zal. Et ni'je woordeboek is 704 bladzieden dikke, et is iendielig, et is haanzem uutvoerd, en et het een dudelike letter. Et geft woorden, betekenissen en ok de woordsoorten, mar allienig hiel now en dan es een vaaste verbiening. Eers zol et weer te uutgebreid wodden wezen. De woordverzaemeling is ripresentatief, want et gaot om de woorden en betekenissen die ofwieken van het Nederlaans uut de tael van et hiele gebied. Dat komt deurdat et grote SW de basis west het veur de beschrieving. Ok is een hiele riegel extra woorden opneumen die nao et verschienen van et SW vunnen of opgeven binnen. Op dezelde meniere bin ok extra betekenissen opneumen. De pries van de pepieren versie is 12.50 euro. De digitale versie is ommenocht. Daelelaeden is allienig veur privégebruuk. Klik an: www.stellingplus.nl


Veldnaemepublikaosies

An now toe bin d'r zeuven veldnaemepublikaosies verschenen:

Veldnaemen van Stellingwarf (serietitel)

Diel I: Ni’jhooltpae en Ni’jberkoop, deur Philomène Bloemhoff-de Bruijn (1982)
Diel II: Donkerbroek, deur Philomène Bloemhoff-de Bruijn (1984)
Diel III: Der Izzerd, Hooltwoolde en Ni’jhooltwoolde, deur Philomène Bloemhoff-de Bruijn en Ybe Duursma (1988)
Diel IV: De Fochtel, deur Otto de Vent (1991)
Diel V: De Langelille, Munnikeburen, Ni’jtriene, Scharpenzeel, Sliekenborg en Spange, deur Piet van der Lende (2003)
Diel VI: Ooldetriene en Sunnege, deur Piet van der Lende (2009)
Diel VII: Oosterwoolde, deur Minke Dijkstra, Geert van der Meulen, Albert Oost, Tonie Spijkman, Lieuwe Tiesinga, Henk Bloemhoff & Dennis Worst (2017)


Meer boeken over Stellingwarver tael en literetuur

Een leesber boek mit veul ditties en datties en toch een degelik overzicht is Stellingwerfs, in de grote serie Taal in stad en land. Ok mit wat info over de schrieveri'je. Mit appat ommedaenken veur de dörpnaemen en de naemen van de bewoners van de dörpen, inklusief de bi'jnaemen.
Taelkundige info speciaol over et Stellingwarfs vien ie ok in et Handboek Nedersaksische Taal- en Letterkunde (Assen: Van Gorcum, 2008), en dat boek het ok een overzicht van de Stellingwarver literetuurgeschiedenis. Beide boeken bin Nederlaanstaelig. Et Haandboek Nedersaksisch is ok op internet in te zien.
Dit is de link: www.dbnl.org/arch/kooi001hand01_01/pag/kooi001hand01_01.pdf]. Een stok minder uutvoerig mar wel aktueel (2019) is et boekwark Nedersaksisch in een notendop, dat is wel gewoon in de haandel. Per september 2020 is d'r ok een Engelstaelige versie: Introduction to Dutch Low Saxon. Language and Literature. Assen: Koninklijke Van Gorcum.
Taelkundige heufdstokken in et Engels over et Nedersaksisch inklusief et Stellingwarfs vien ie ok in Language and Space. An International Handbook of Linguistic Variation Volume 3 (Berlien, 2014: De Gruyter).


(anpassing 29-0-2020)