Webstee-archief < 2020

In dit webstee-archief vien ie ooldere tiedings en aander ni'js. Et is goed om in de gaten te holen dat et de hieltied om oold ni'js gaot. Vaeke bin gegevens nog wel zo, mar alderhaande dingen bin ok veroolderd. Inderdaod, zoks heurt bi'j de aord van een archief.

Zels stiender bakken: een zowat vergeten ambacht, belocht in een mooie lezing

Ok al is et hielemaole nog niet zo lange leden, toch weten veul meensken niet meer dat in oonze omkrieten vroeger stiender bakt wodden. Donderdagaovend vertelde Paul Gols van Zorgvlied daorover bi男 de Stellingwarver Schrieversronte. Roem honderd jaor leden gebeurde dat bakken nog in oonze omkrieten, zoas o.e. bi男 Noordwoolde. Zoe地 twiehonderd jaor leden raekte dit oolde ambacht in zwang deur de Maotschoppi男e van Weldaodighied, veur et bouwen laoten van o.e. de keloniehuzen. De Maotschoppi男e gaf an de annemers die de eerste keloniehusies bouwden opdracht om de bakstiender bi男 heur te kopen. Zokke stiender wodden bakt van liem dat hier bi男 omme veul veurkomt. Zoe地 veld- of stienovend, die daor veur neudig was, beston uut stiender waor ruumte tussen zat veur turf dat as braandstof diende. De buterkaante wodde dichtesmeerd mit liem en onder- en bovenin zatten gatten om de turf bi男 te vullen en om et vuur te regelen.
In de buurt van de Vledder Aa moet een 'reizende' bakstienovend staon hebben. Iederkeer as de grondstof en de braandstof op was, wodde de ovend verplaetst naor een plak waor wel weer liem en turf te vienen was.
Mit et gebruuk maeken van oolde kennis en veerdigheden bouwde de 全tichting Historische Steenbakkerij Zorgvlied veurige zommer nog zoe地 veldovend op een stok laand in Zorgvlied om daor op de oolde wieze stiender te bakken. Paul Gols was iene van de initiatiefnemers van disse biezundere aktiviteit in Zorgvlied. Van de aktiviteit is een dokementaire maekt die eerdaegs klaor is en dan ok vertoond wodden zal.


Stellingwarfs radiopergramma op radio Odrie: vri'jdags, van 18.00 tot 19.00 ure

棚n twielochten: dat is de naeme van et ni男e Stellingwarfstaelige radiopergramme dat van 8 november 2019 of wekeliks uutzunnen wodt. Et initiatief veur et ni男e pergramme komt van de Stellingwarver Schrieversronte. Et pergramme wodt op de vri男dagaovend tussen 18.00 en 19.00 ure uutzunnen. Die tied van de dat, daor verwist ok de naeme van et pergramme naor. 選n twielochten is een Stellingwarver anduding van de tied van schiemerdonker, zo tussen et aende van de middag en et begin van de aovend. De anduding is te vergelieken mit et Engelse 奏wilight, et Nederlaans kent disse benaeming niet.
In 選n twielochten is d池 ommedaenken veur tal van Stellingwarfstaelige en kulturele onderwarpen. Daenk an verhaelen en gedichten, meziek, een Stellingwarfs heurspul, biezunderheden over de tael, een kulturele agenda, een wekelikse kollum, een wekelikse taelvraoge, Stellingwarver recepten, biezunderheden uut de netuur en gao zo nog mar evenpies deur. In et pergramme zullen d池 butendat verschillende onderwarpen wezen veur alle leeftieden, veur kiender krek lieke goed as veur oolderen.
An et pergramme zullen tal van schrievers, dichters, veurlezers en verslaggevers een bi男drege leveren gaon; sommigen wekeliks, eren ien keer in de twie weken en nog weer eren ien keer in de maond. Veur de prissentaosie zorgen, elk om de weke, Kjest Herder en Sietske Bloemhoff; zi男 bepaolen ok de meziekkeuze. De techniek is in hanen van Kjest Herder en Evert Sikkema.
Waor vien ie Odrie, of liever: hoe kuj' et pergramme beluusteren? Gao naor ether 106.9 FM of naor de kaobel: 104.1 FM. Ie kun Odrie ok via internet beluusteren: verschillende anklikmeugelikheden geft de webstee www.omroepodrie.nl. RWC, de West-Stellingwarver lekaole radio, zal et pergramme overnemen.


Vertelkursus rond 辿uus op 弾 Miente

Bi男 de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop gaot in de kommende jannewaorimaond een hiele ni男e vertelkursus uut aende. Tiedens de kursus gaon de dielnemers o.l.v. verhaelevertelster Baukje Koolhaas uut Wienjewoolde an de slag mit et vertellen van et biezundere verhael van Batteld Nijholt. Zien verhael speulde him indertied of in de buurtschop De Miente bi男 Noordwoolde en wodde as boek uutgeven deur de Stellingwarver Schrieversronte.

Ni男e opzet
Baukje Koolhaas geft al jaoren kursussen verhaelen vertellen, ok bi男 de Schrieversronte. De opzet van disse ni男e kursus is liekewel hielemaole eers van opzet. Mit mekeer gaon de kursisten an de slag mit et verhael en gaon daor elk stokken uut vertellen. Tiedens de vier lesaovens leren ze de knepies van et vertellersvak, en uuteindelik zal et risseltaot d池 van verwarkt wodden in een veurstelling.

Kleindochters Batteld Nijholt
De vertelveurstelling, die argens in meert wezen zal en veur ieder toegaankelik, zal een biezunder tintien hebben. Dat komt omreden de veurstelling bi男woond wodden zal deur de twie kleindochters van Batteld Nijholt, waorvan iene de schoonmem is van Baukje Koolhaas. Waor en wanneer de vertelaovend wezen zal is op dit mement nog niet bekend.

Meensken die interesse hebben veur de kursus kun kontakt opnemen mit de Stellingwarver Schrieversronte: info@stellingwarfs.nl. De kursus bestaot inklusief de ofslutende veurstelling uut vuuf (donderdag)aovens van 19.30 tot 21.30 ure en kost 50,00 per persoon, inkl. koffie en thee.


Verrassend supervuurwark in feberwaori: 船e Ovend, ni男ste nommer!

Knalvuurwark mit Oold en Ni'j zal dan misschien zien langste tied wat had hebben, mar et ni男e jaor het veul mooie dingen om alles op een aandere meniere spraankelend te maeken. 船e Ovend. Stellingwarfs tiedschrift eupent de 48ste jaorgaank, 2020, mit een butengewoon varieerd nommer. Griep je kaans en wor abonnee of koop een los nommer. Wat vien ie in et feberwaorinommer? Verhaelen van Sjoukje Oosterloo (mit: 遷onge bloeme, Kjest Herder (mit 閃oraalridder), Rob Zethoven (船rie gedaenkweerdige winters) , Freddie de Vries (船e laete ofrekening) en Jaap Sikkema (薦t klooster. Een faobelachtig verhaelen). Et kotte kienderverhael 前nder de seringepolle) is van Roely Bakker. Keunstzinnige prakkesaosies erveer ie in Harmen Houtman zien 岨ingen is gevuul, en op een aandere meniere, veulbelovend ok, is et projekt 全tellingwarver laandschoppen en netuur in keunstboek. De redaktie vertelt d池 over, keunsteneresse Sybranda Wieringa zal et uutvoeren. Dat wil zeggen, in de zommer van 2020 zal zi男 verschillende netuurgebieden in Stellingwarf as onderwarp nemen veur verbelingen in schilderwark. D池 komt een keunstboek van mit bestaonde verhaelen en gedichten en ni男 wark van Stellingwarver schrievers. Daoromme wodt die now al vraogd om wark op te sturen. De Ovend lat now al een prachtig Drents laandschop van Wieringa zien.

Disse Ovend het veul meer interessaante redaktionele weerommeblikken en veural veuruutkiekies. Die kommen toch al op disse webstee, dus die numen we hier even niet. Uut et aandere numen we nog wel drie boeiende, grote artikels: Carol Klok zien 船e schaansen van de Stellingwarven, Henk Bloemhoff zien 藻De Tied blif Baas: boek over Karl Sauvagerd, mit onverwaachs een verbaand mit Steggerde, en et redaktionele ommedaenken veur et ni男e projekt van Meindert Schroor; dat gaot om een ni男 boek over 組reenslaand Stellingwarf. Op et algemiene, Nedersaksische vlak wodt ommedaenken geven an de app 糎oordwies en an et feit dat deur een mitwarker van de Overiesselakedemie in Zwolle kerndoelen Nedersaksisch beschreven binnen, d.w.z. veur et basisonderwies. Disse Ovend is opsierd mit mooi fotowark en begint mit een alderaorigste kennismaeken, dat wil zeggen mit de ni男e Schrieversrontemitwarkster Anneke Steenbeek (uut Spange).


Femmie van Veen las veur in Liwwadden

Oflopen donderdagaovend orgeniseerde Tresoar, dat is et Fries Historisch en Letterkundig Centrum in Liwwadden, een aovend mit schrievers en vertellers uut de hiele perveensie rond de tentoonstelling van de Friese keunstener Jan Murk de Vries (1919-2015).
Die aovend, die in Obe (podium veur literetuur, keunst en tael) in Liwwadden was, hadde as thema 薦t laandschop in woorden. De acht dielnemers die veur disse aovend benaoderd weren, lazzen et deur heur uutkeuzen mooiste laandschopsgedicht of fragment uut een verhael of boek veur.De saege van de Kaele Dunen
Zes dielnemers zorgden veur een Friestaelige bi男drege, Froukje Annema (o.e. veurzitter van EBLT, dat is et Europees Buro veur Kleine Taelen) las twie gedichten veur in et Bildts, en veur et Stellingwarfs was veurlezer Femmie van Veen uut Hooltpae vraogd. Zi男 hadde keuzen veur et verhael 船e saege van de Kaele Dunen, van Wube Lamers van de Kuunderwal, en las dat op heur bekende kundige wieze veur. Veur disse bi男drege was veul wardering, zo bleek ok nao ofloop nog.
Bi男 elke veurdracht leut pianist Tseard Nauta him de hieltied inspireren en zorgde mitien daornao, al improviserende, veur een muzikaol intermezzo. Et pebliek, liekegoed as de schrievers en vertellers, geneuten ommeraek van Nauta zien bi男drege. Deur disse biezundere kombinaosie wodde de aovend een extra mooi gebeuren. [Foto: Sietske Bloemhoff]


Veurleesaktie zorgt veur veul plezier

Ieder jaor bezorgen zoe地 twintig vri男willigers van de Stellingwarver Schrieversronte veul bewoners van alle Stellingwarver zorginstellings en verpleegtehuzen en De Menning in Wilhelminaoord een prachtige morgen of middag mit de jaorlikse veurleesaktie. Dit keer was die aktie op 6 en 7 feberwaori; in alle plakken wodt d池 dan veurlezen in et Stellingwarfs. Et tal plakken daor veurlezen wodt is de laeste peer jaor gruuid. Zo wodt gaon een tal veurlezers ok naor kleinere centrums veur dagopvang toe. Blieken dot vaeks dat meensken bi男 et heuren van verhaelen in heur eigen tael dat as arg vertrouwd erveren. Et gebeurt dan ok nogal es dat d池 dan hiele gesprekken op gang kommen, zodat tal van herinnerings mit mekeer de revu passeren.

Meziek
Sommige veurlezers nemen behalven heur verleesmappe ok heur meziekinsterment mit en zingen bekende oolde lieties mit de bewoners. Die mooie ofwisseling van verhaelen en meziek wodt deur et pebliek ommeraek wardeerd. Hiel vaeke wodt trouwens an de veurlezers vraogd of ze niet wat vaeker kommen kunnen, en pattie veurlezers voldoen daor graeg an.

Veurleesmappe
De veurlezers maeken gebruuk van een speciaole veurleesmappe die jaorliks anvuld wodt mit ni男e verhaelen en gedichten. Daor zorgde Schrieversrontevri男willigster en kordinater van de aktie, Kiena Bouwer van De Haule, ok dit keer weer veur.


Verdiepingskursus Stellingwarfs ofsleuten op 23-1

Mit een lezing deur Dennis Worst over zien laandschapshistorisch onderzuuk en een prissentaosie van et veldnaeme-onderzuuk van de Stellingwarver Schrieversronte deur Henk Bloemhoff wodde op donderdagaovend 23 jannewaori de verdiepingskursus Stellingwarfs ofsleuten. Ok disse keer was de bi男ienkomst weer in et smoeke taelinstituut van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. An de verdiepingskursus deden disse keer negen kursisten mit. Eerder hadden zi男 al de beginnerskursus Stellingwarfs daon. Naost de onderwarpen van disse aovend weren eerder et schrieven in et Stellingwarfs, de Stellingwarver literetuur, de Stellingwarver taelkunde, de Stellingwarver geschiedenis en et doel en de aktiviteiten van de Stellingwarver Schrieversronte op 粗 bodden west. Behalven Dennis Worst en Henk Bloemhoff hadden, op eerdere donderdagaovenden, de aandere lesgevers Mark van Veen, Geert Lantinga en Sietske Bloemhoff in 稚 spier west. Op de ofbelinge: Dennis Worst veur de dielnemers an de verdiepingskursus. (Foto: SSR)
Stellingwarfs in Obe (Liwwadden)

Vanwegens een tentoonstelling mit wark van de keunstener Jan Murk de Vries (1919-2015) orgeniseert Tresoar op 13 feberwaori 2020 een aovend in Obe, podium veur literetuur, keunst en tael, in Liwwadden. Acht schrievers en vertellers lezen die aovend et deur heur uutkeuzen mooiste laandschopsgedicht of fragment uut een verhael of boek veur. Veur een Stellingwarver bi男drege zorgt Femmie van Veen uut Hooltpae. Et pergramme begint om 20.00 ure; Obe vien ie op et plein naost de Oldehove.


Pas verschenen: De Ovend 47 no. 6, december 2019

Daor is hi男 dan al weer: et laeste nommer van 2019, jg. 47, no. 6. In 薦t Veuroffien lat Jan Koops de fantesie even de vri男e loop: wo地 beide gemienten douk elk een stad lichtkaans? Wodt 前ost misschien 薦astend? Want Koops kwam op et gemientehuus in Oost al de funktienaeme 全tedenbouwkundig Beleidsmedewerker Projectbureau tegen, en hi男 zag al een soortement van integraosie van drpen veur him. Mar nee, () lao蜘e veurdat et zoveer is mar genieten blieven van oonze eigen drpen en de verhaelen daoruut en daorover. Zoas in 船e Ovend ok vaeke over drpen en buurtschoppen schreven wodt, ok in dit nommer weer. In dit geval gaot et om de buurtschop et Rooie Drp bi男 Noordwoolde, en de auteur is Jelle Roorda. Titel van et artikel: 践onderd jaor buurtschop et Rooie Drp. Mar dit tiedschriftnommer begint mit 薦en biezunder levensverhael van Kjest Herder. Ok Sjoukje Oosterloo het netuurlik weer een biezunder verhael: 薦en winter om nooit te vergeten. Beide verhaelen passen goed in disse noflike tied van rust, herinnering, bezinning en veuruutblikken. Een anraoder allienig al daoromme, 船e Ovend mit disse verhaelen. Al lieke leesber is Freddie de Vries zien verhael 膳eraandering van spijs dot eten??鋳. Hiel interessaant is Carel Klok zien 'Dokter Doedes Breuning van Wolvege: hoe zag et leven van een Stellingwarver plattelaansdokter in de 19de ieuw d池 uut? Schriever Jaap Sikkema brengt onder de titel 糎itte wieven in dit nommer van 船e Ovend 粗en faobelachtig verhael. Op zien zaachtst zegd opmarkelik, nee, wonderlik, is et verhael dat Rob Zethoven uut zien eerdere jaoren as dokter vertelt, onder de titel 船e maffia van Makkinge. Disse 前vend het de gedichten 糎aor blift de winter? deur Attie Nijboer, 選n de mist van Harmen Houtman en 糎interaovend van Koosje Hornstra. Tussendeur veul ni男s en ankondigings, en infermaosie over et verschienen van et belangrieke boek 船e Wereld van Zander, mit as kern et egodokement van de laandverhuzer Zander Jacobs Klooster (1820-1906) uut Donkerbroek. Dat boek het een uutvoerige inleiding, een toelochting mit veul info en een goeie tekstverzorging van de haand van dr. Rienk Klooster. Et wodde op 15 november in gebouw Pro Rege prissenteerd. Niet veur niks geft dit Ovend-nommer d池 flink ommedaenken an.


Nedersaksische app 'Woordwies' prissenteerd deur de saemenwarkende Nedersaksische tael- en kultuurorgenisaosies op maendag 16 december (Assen, RTV Drenthe)

'Woordwies' is de eerste Nedersaksische app van de streektaelorgenisaosies van Grunningen, Drenthe, Stellingwarf, Overiessel en De Achterhoeke. De app is bedoeld veur elk mit belangstelling veur tael uut de Nedersaksischtaelige regio痴. D池 zit een ni男 taelspul in de app en et laeste twitterni男s komt in een Nedersaksische variaant veurbi男. Zo kriej meer aorighied an et Grunningers, Drents, Stellingwarfs, West-Overiessels, Twents en Aachterhoeks. Et Nedersaksisch is de hieltied hipper an et wodden sund de ondertekening van et konvenaant in oktober 2018. De saemenwarking tussen de streektaelorgenisaosies is een tal jaoren eerder al begonnen. Op initiatief van et Huus van de Taol in Drenthe bin de Nedersaksen om de taofel gaon. Eerst wodde docht an een gemienschoppelike portal / webstee, mar op 稚 langelaeste is keuzen veur een fun-app, anvuld mit et laeste ni男s van de twitter-accounts van de saemenwarkende orgenisaosies.
Aj 'Woordwies' eupenen ziej eerst et twitterni男s. Daornao kuj kiezen in welke taelvariaant ie et spul speulen willen. En ok in welke muuilikhiedsgraod: normaal of muuilik. Naodaj op 壮tart drokt hebben, kriej een Nederlaans woord te zien. Daorna kriej 30 sekonden om de goeie vertaeling in de Nedersaksische variaant in te toetsen. Naor gelang et verlopen van de tied, kriej hulpletters op et goeie plak. 'Woordwies' is een spullegien op tied. Ie kriegen meer punten aj et goed speulen. As beloning kriej een ofbelinge van een mooie lekaosie argens in Noordoost-Nederlaand. De 'Woordwies'-app is van 16 december 2019 of beschikber in de Google playstore en via iTunes. En de app is ommenocht. Veul sukses en hool de kop d'r veur! Uut naeme van de saemenwarkende Nedersaksische streektaelorgenisaosies: Centrum Groninger Taal en Cultuur, Huus van de Taol, Stellingwarver Schrieversronte, IJsselacademie, Twentehoes, Erfgoedcentrum Achterhoek & Liemers.


Daor klepte de klokke weer, in Ni男berkoop disse keer

De SSR-film 船aor klept de klokke weer dri男de vri男dagmorgen 14 december in Ni男berkoop, veur de 全eniorenclub. D池 was een flinke koppel volk in et bekende resteraant Boszicht, mit allienig mar echte belangstellenden. Die hebben slim geneuten en vunnen et een goeie formule: et zien van meraokels mooie beelden uut de omgeving en et mitmaeken van een historisch verhael ok in de eigen streek, en dat tegen de aachtergrond van een roerige periode. Et gaot om et Stellingwarf van begin 16de ieuw. Bi'j de filmvertoning was iene die vertellen kon over hoe de film ontstaon en produceerd is. Dat was in dit geval Sietske Bloemhoff, direkteur van de Stellingwarver Schrieversronte. De film het onderdehaand as 't waore een toernee maekt deur aorig wat Stellingwarver drpen, en dit was de 15de keer dat hi'j dri'jde. In de kommende maond jannewaori wodt 船aor klept de klokke weer in nog weer twie drpen vertoond. In dezelde maond wodt de film ok in et onderwies introduceerd. In inkelde Stellingwarver basisschoelen zullen in die maond vertonings wezen. Butendat, veur schoelen en liekegoed veur et grote pebliek verschient 'Daor klept de klokke weer' dan ok op internet.


Stellingwarver Schrieversronte prissenteert lesmateriaol in Ommen

Wownsdagmiddag 18 september 2019 hul SONT ('Streektaelorgenisaosies Nedersaksisch Taelgebied') in et kulturele centrum De Carrousel in Ommen een onderwiesbi男ienkomst veur alle Nedersaksische regio痴. Et doel van de middag was om mekeer te infermeren op et gebied van et onderwies, en dan mit naeme de ontwikkeling van lesmateriaol in of over de streektael.

Een vremde tael leren
De Stellingwarver Schrieversronte was uteraord ok vertegenwoordigd. Niet alliend mit een kraom vol lesmateriaol en veul te bekieken digitaole meugelikheden op een groot schaarm, mar ok mit een inleiding uut de praktiek. Daor zorgde Ageeth Bos uut Steggerde veur. Zi'j vertelde over et Stellingwarfs op et Comprixkollege; dat is een akedemisch leerpunt veur cognitief telentvolle leerlingen van basisschoelen in Stellingwarf. Kiender uut groep achte van et kollege leren onder heur leiding et schrieven en praoten in et Stellingwarfs. Veur de meersten van heur is dat een vremde tael. Veur de lessen ontwikkelde Ageeth Bos, i.s.m. de Stellingwarver Schrieversronte, een uutgebreid lessepakket, waorvan de lessen ofsleuten wodden mit een examen.

Hiemkunde en De Veerkieker
Hiel in et kot kon d池 deur Sietske Bloemhoff in Ommen nog wat verteld wodden over et schoelebriede projekt De Veerkieker, en over et speciaol ontwikkelde lesmateriaol - vaeks in de vorm van projekten - veur et vak Hiemkunde in et basisonderwies.

Materiaol uut ere gebieden
Et wodde de Stellingwarver dillegaosie al gauw dudelik dat d池 in verholing mit ere gebieden in Stellingwarf veul gebeurt mit de eigen streektael in et basisonderwies. Zo bin d池 Nedersaksische gebieden waor d池 mar ien of twie keer in et jaor wat in de eigen tael uutpat wodt op 弾 schoelen. In Drenthe en Grunningen gebeurt d池 dan wel aorig wat meer, mar daor is de tael niet struktureel opneumen in et lespergramme van de schoelen.
Sund in 1988 et Fries een verplicht vak wodde op 弾 Friese basisschoelen gelt veur de Stellingwarver schoelen dat in et plak van et Fries et vak hiemkunde geven wodden moet, mit daorin ommedaenken veur et Stellingwarfs.


Nedersaksisch in een neutedoppe: ni'j boek mit veul infermaosie, ok bi'j de Stellingwarver Schrieversronte te koop

Et Stellingwarfs is mit et Sallaans, Drents, Grunnings, Twents, Veluws en Aachterhoeks de regionaole tael Nedersaksisch. Op woensdag 10 juli verscheen daor een ni男 boek over, 'Nedersaksisch in een notendop. Inleiding in de Nedersaksische taal en literatuur'. Uutgeveri男e: Keuninklike Van Gorcum; 184 bladzieden. Uut et veld kwam vaeke de vraoge naor zoe'n uutgifte; die zol vergeliekber wezen moeten mit zok soorte van uutgiften veur et Fries en et Nederduuts. Dat boek is d池 now. 鮮edersaksisch in een notendop prissenteert een macht an gegevens in kort bestek en alles is brocht in berisseneerd verbaand. Auteurs: H. Bloemhoff, P. Bloemhoff-de Bruijn, J. Nijen Twilhaar, H. Nijkeuter en H. Scholtmeijer. Et boek is ok te koop bi男 de Stellingwarver Schrieversronte. Uutgeveri男e: Keuninklike Van Gorcum; tal bladzieden: 184; pries 22,95. Meer info o.e. op https://www.cgtc.nl/2019/07/12/presentatie-boek-nedersaksisch-in-een-notendop/


Gemiente Oost-Stellingwarf dot mit straotnaeme ere an vroegere borgemeister dr. T.H. Oosterwijk

Dr. Tieme Hendrik Oosterwijk was van 1965 tot 1985 borgemeister van Oost-Stellingwarf. Nog altied daenken inwoners mit groot respekt en veul wardering an him weeromme in zien funktie en as meens. Op 粗 webstee www.ooststellingwerf.nl/www.ooststellingwerf.nl/stellingwerfs-eerbetoon-aan-borgemeister-oosterwijk dot et gemientebestuur van now tiedinge dat ze de heer Oosterwijk uut eerbetoon vernuumd hebben in een straotnaeme: 腺org. Oosterwijkbrink. Dat is de naeme veur et terrein ongeveer van de hoeke van de 船ertien April-straat en 全nellingerdijk. De ni男e paanden van de Lidl, zorginstelling Talant en koopappattementen kommen zo an de Borg. Oosterwijkbrink. Meer info vien in in de hierveur nuumde bron van de gemiente, en ok in de Ni男e Oost-Stellingwarver van veurbi男e deensdag 4 juli. Die citeert ok uut Oosterwijk zien slottoespraoke, mit o.e. ditte: 船e terechte strijd voor erkenning van het Fries heeft als ijzeren consequentie, dat evenveel respect moet worden opgebracht voor taalminderheden in eigen provincie, zoals de Stellingwervers.
De heer Oosterwijk het niet lange van zien pensioen genieten kund, hi男 kwam in 1989 al te overlieden. Veul meensken herinneren him niet allienig as kundig en geliefde borgemeister, mar ok as een hiele goeie streekhistorikus. Al bin d池 netuurlik de laeste 25 jaor op sommige punten ni男e inzichten, dr. Oosterwijk zien publikaosies wo地 nog riegelmaotlg raodpleegd, citeerd of opni男 ontdekt. Zien grootkaans bekendste publikaosie is, in boekvorm, 船e geschiedenis van de Oost-Stellingwerver dorpen. Et is nog altied an te tugen (jongste drok, bi'j de Stellingwarver Schrieversronte).


Ni男ste Ovend verschenen: jg. 47 (2019) no. 5

De ni男ste Ovend is vanzels weer meraokels et lezen weerd. Neem now Tjeerd Oenema zien zels beleefde 膳eerpetroelie naor et graf van Eilerts de Haan in 1972' en Jelle Roorda zien beschrieving van de 礎uurtschop Noordwoolde-Zuud. Etzelde wat de bi男drege van Carol Klok anbelangt: 践endrik Jan Popping, een man mit twie gezichten. Allemaole interessaante historie, en daortoe kuj ok Johan Veenstra zien beschrieving van 全tellingwarver postzegels wel rekenen. Verhaelen bin d池 disse keer van Rob Zethoven (賎ewoon Gradus), Freddie de Vries (遷elke) en Kjest Herder (前ndeugende vrommesies). Herder is ok redaktielid en schreef zodoende ok et veuroffien van disse ni'jste oflevering van 船e Ovend. Netuurlik is daor meer in te lezen, mit naeme ni男gies en zo wat henne. Zo kondigt de redaktie et kommende Stellingwarfs Meziekfestival nog even goed an (16 november in 船e Rustende Jaeger in Hooltpae). Laot de liefhebber him gien zorgen maeken: ok 前tto, Heer van Buil is d池 zoas altied weer bi'j, ok in disse Ovend.


In Twielochten: ni男 Stellingwarver radiopergramme gong uut aende

Op vri男dag 8 november gong om 18.00 ure op Omroep Odrie et ni男e Stellingwarver radiopergramme 選n Twielochten veur et eerst de locht in. Et pergramme wodt ofwisselend prissenteerd deur Kjest Herder (Oosterwoolde) en Sietske Bloemhoff (Ni男berkoop). In dit echt Stellingwarver pergramme kommen tal van kulturele onderwarpen an bod. Daorveur zet him een grote groep vri男willigers in. Et pergramme wodt ok uutzunnen op Omroep West-Stellingwarf Centraol.

De wereld van Zander
Herinneringen van de vrome landverhuizer Zander Jacobs Klooster (1820-1906) uit Donkerbroek


Donderdagaovend 15 november is in Donkerbroek de prissentaosie van 奪e wereld van Zander. Herinneringen van de vrome landverhuizer Zander Jacobs Klooster(1820-1906) uit Donkerbroek van de haand van dr. Rienk Klooster uut Liwwadden.
Dit biezundere boek gaot over de uut Donkerbroek ofkomstige laandverhuzer Zander Jacobs Klooster die al even boven de tachtig is as hi男 alderhaande herinnerings uut zien leven an et pepier toevertrouwt. Zo blikt hi男 weeromme op zien jeugd, zien schoeletied, zien femilie, gebeurtenissen die hi男 mitmaekte en personen die hi男 ontmoet het; in Donkerbroek liekegoed as in de ni男e wereld. De inkiek die hi男 daorbi男 geft in de ontwikkeling van zien persoonlike geleufsleven maeken de antekenings mitien interessaant vanuut godsdienstpsychologisch en godsdiensthistorisch oogpunt. Zo kommen d池 verschillende aspekten in an et locht over de ofscheidingsbeweging in Donkerbroek, Haulerwiek en Appelsche. Omdat Zander veural 弛p zien Donkerbroekemers schrift, dat wil zeggen dat hi男 in et Stellingwerfs schrift zoas dat in de negentiende ieuw in zien geboorteplak praot wodde, is dit egodokement ok taelkundig zien van belang.
Mit et egodokement kwam Rienk Klooster in de kunde doe hi男 bi男 Martha en Lieuwe Tiesinga van Oosterwoolde op vesite was. Martha vertelde over de antekenings van Zander en zorgde d池 veur dat Klooster, die d池 mitien veul belangstelling veur toonde, et dokement in hanen kreeg. Lieuwe is in de veerte nog femilie van Zander, zodat et verhael veur de Tiesinga痴 slim weerdevol is. Klooster raekte al gauw onder de indrok van de inhoold van et verhael van Zander en et leek him van belang om et onder de meensken te brengen. Hi男 zocht kontakt mit de Stellingwarver Schrieversronte, en al gauw wodde ofpraot dat et boek uutgeven wodden zol. Rienk Klooster zol liekewel eerst de toch wat muuilik te lezen tekst toegaankelik maeken veur de toekomstige lezers.
In et eerste diel van et boek van Klooster wodt et verloop van de ofscheidingsbeweging en de historische wottels daorvan in de 誰adere Reformatie beschreven. En ok hoe die beweging verlopen is op 弾 Smilde, Appelsche, Haulerwiek en Donkerbroek en hoe disse meensken kontakt mit mekeer hadden.
Nao de godsdiensthistorische en taelkundige inleiding volgt in et twiede diel de tekst van het egodokement van Zander Jacobs Klooster. D池 is daorbi男 keuzen veur een anpak waarbi男 de tekst zoveul meugelik staon blift zoas de oorspronkelike, mar die dus veul toegaankeliker wodden is veur de lezers.
Et boek, dat 288 bladzieden telt en veurzien is van foto痴, kost 17,50. Et wodde drokt bi男 Printbase in Sunt-Jehannesge, veur et omslag en de vormgeving zorgde BVK vormgeving uut Haulerwiek.


Kursus Stellingwarfs veur beginners: 2019-2020

Oflopen kursusseizoen wodde in de biebeltheek van Wolvege de kursus 担tellingwarfs veur beginners mit veul sukses holen. Mar liefst 11 meensken volgden disse kursus, en zi男 gavven heur ok zowat allemaole op veur de 宋erdiepingskursus Stellingwarfs, die dit naojaor in Berkoop geven wodden zal. De ni男ste beginnerskursus zal et kommende kursusseizoen geven wodden in Oosterwoolde, in de ruumte van et Comprix College (Kampingerhof 2).
Tiedens de beginnerskursus is d池 mit naeme ommedaenken veur et schriftelik gebruuk van disse kotleden erkende Nedersaksische tael, mar ok veur et praoten d池 van. Daornaost zal d池 over de tael zels en de oorsprong d池 van uutleg geven wodden.
De kursus bestaot uut zes lesaovenden en zal dit keer op maendagaovend geven wodden, drie keer in november (11, 18 en 25); en drie keer in jannewaori (13, 20 en 27). De pries van de kursus is 75,00, inkl. kursusmateriaol en koffie/thee. De kursusleiding bestaot dit keer uut Ageeth Bos (Steggerde), dr. Henk Bloemhoff (Oosterwoolde) en Mark van Veen (Wolvege).
As ofsluting is d池 in et veurjaor een exkursie in een Stellingwarfs netuurgebied o.l.v. Freddie de Vries uut Hooltpae. Veur meer infermaosie kan kontakt opneumen wodden mit et kantoor van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Dat kan tillefonisch (0516-451108), dan even vraogen naor Sietske Bloemhoff. Mailen kan liekewel ok, en het alderdeegst de veurkeur. Dat kan dan naor info@stellingwarfs.nl.


Op 16 november: ok Fins tiedens Stellingwarfs Meziekfestival!

Zaoterdagaovend 16 november wodt veur de twiede keer et Stellingwarfs Meziekfestival holen in de Rustende Jaeger in Hooltpae. De opzet van et festival zal dit jaor wat eers wezen as de veurgaonde keren. In plak van zes dielnemers bin et d池 dit keer viere, zodat d池 veur iederiene wat meer tied en ruumte is om van him of heur heuren te laoten. Et doel is om vanof volgend jaor et festival te verbrieden, dat hoolt in dat d池 dan ok dichters en schrievers an et festival mitdoen gaon.

Speciaol uut Finlaand: Carolien Hunneman
Dit keer doen an et festival mit Et Veenpoolderkoor van Scharpenzeel (o.l.v. Madelon Kok uut Ni男hooltpae), Lammy Bruyns (Et Vene/Vinkege) en Carolien Hunneman (Finlaand/Oosterwoolde).
Et Veenpoolderkoor zal veural lieties naor veuren brengen uut de ommeraek bekende Stellingwarf Cantate; naor dat optreden kieken now al veul meensken uut. Lammy Bruyns zal veural ni男e lieties heuren laoten mit teksten van Harmen Houtman; ze begeleidt heurzels op de moenieke. Ok Carolien Hunneman het een tal ni男e lieties in et Stellingwarfs, mar ze zal grif ok een peer Finse heuren laoten. Sund al weer hiel wat jaoren woont Carolien, die van oorsprong van Oosterwoolde komt, in de Finse heufdstad Helsinki. Carolien begeleidt heurzels op 弾 gitaar; heur Stellingwarver teksten bin veur et grootste pat schreven deur heur heit Wim.

A capella: Emma Winter
Vlak veur et schoft zal Emma Winter van Wolvege et lied 全tellingi a capella zingen. Dat is et filmlied van de film 船aor klept de klokke weer, en ok in die film wodt dit prachtige lied zongen deur Emma.
Et festival begint om 20.00 ure en zal zo tegen 11.00 ure oflopen wezen. De toegang is vergees, mar een kleine financile gift wodt deur de orgeniserende Stellingwarver Schrieversronte slim op pries steld.


Ludende klokken in Else

Oflopen vri男dagmiddag 20 september weren mit riegelmaot de klokken van de klokkestoel in Else te heuren. En omreden et stil weer was, klonken ze tot veer in de omtrek. Vandaege-de-dag wo地 klokken veural luded om de tied an te geven, mar vroeger gebeurde dat ok as d池 wat an de haand was. En dat was ok et geval oflopen vri男dag. Want ok al was et ni男e boek Luudklokken en klokkestoelen in Stellingwarf van Jan Koops en Sietske Bloemhoff al veurofgaonde an de sutelaktie van de Stelllingwarver Schrieversronte op informele wieze prissenteerd, oflopen vri男dag was d池 in et Karkehuus van Else biezundere andacht veur.

Ni男e boeken
Schrieversronte-veurzitter Klaas van Weperen vertelde in zien eupeningswoord over et belang van et uutgeven van dit soorte van historische boeken. Zokke boeken geven veul boeiende infermaosie over alderhaande historische onderwarpen uut de regio, waor vaeke nog niet zo veul over bekend is. Van Weperen nuumde mitien ok een tal ere unieke boeken daor op et mement bi男 zien stichting hadde an warkt wodt. Dat bin o.e. een bundel gedichten om steun te bieden bi男 et verwarken van verls, de vertaeling van et Markus-evangelie en et boek De wereld van Zander, herinneringen van de vrome landverhuizer Zander Jacobs Klooster uit Donkerbroek, dat schreven wodde deur dr. Rienk Klooster. Eerdaegs verschient et.

Luudklokken en klokkestoelen
Jan Koops vertelde daornao in et kot over luudklokken en vertoonde een biezunder aorige film uut 1951 die over et gieten van klokken gaot. Die hadde hi'j vunnen op Internet. Nao Koops vertelde Sietske Bloemhoff over et belang van et vaktaele-onderzuuk bi男 de Stellingwarver Schrieversronte. In 1988 verscheen an de haand daorvan al et boek Klokkestoelen van Stellingwarf, daor de vaktael van de klokkestoelebouwer uutgebreid in beschreven wodde, en die now ok in et ni男e boek opneumen is.

Kleppen, luden en verluden
Butendeure, bi男 de klokkestoel van Else, vertelde Hendrik Betten over de gebruken rond et kleppen en et luden van klokken. In vroeger tieden wodden de klokken klept en luded as d池 iene uut de tied raekt was. An de wieze waorop dat gebeurde koj' heuren of et om een man of een vrouw gong. Betten vertelde butendat ok over de Elsiger klokkestoel zels, en wat d池 in Else wel niet uut de wege zet wodt om de karke, de klokkestoel en ok et karkhof zo goed meugelik te onderholen en onderholen te laoten. Dat gebeurt deur flink wat vri男willigers, en daor is hi'j zels ok iene van. In Else wodt daegeliks, behalven op zundag, de klokke luded om negen ure morgens; dat gebeurt ofwisselend deur Huug Jak en Hendrik Betten.

Daor luden de klokken weer
En doe was et an et kleppen en et luden van de klokken zels toe. Dat gebeurde in eerste instaansie deur Betten zels, mar daornao mochten ok de meensken die disse middag mitmaekten even perberen. De auteurs begonnen as eersten mit disse drege klus, mar et gong heur beide zo goed of dat ze uut hanen van Helmich Hammer, zels ok klokkeluder in Else, een diplome kregen as 羨ssistent-Klokkeluder.

Boek veur Jan Kuipers
Veur Jan Kuipers van de Stichting Restauratie-Hulpfonds Klokkenstoelen was d池 tussen et luden deur uut hanen van Klaas van Weperen een eerste exemplaor van et ni男e boek. Jan Kuipers (Stienwiek) was ok bi男 de prissentaosie van et boek uut 1988, en hadde veur et ni男e boek arg veul infermaosie en hulpe beuden bi'j et onderzuuk naor de luudklokken in de Stellingwarven. Et boek kwam him dan ok meer as toe, zo vunnen de beide auteurs.


Tomke is zien iPad kwiet!

Kotleden was Tomke veur de twaelfde keer op bezuuk in Oost- en West-Stellingwarf. Verhaelen over dit aeventuurlike jongien en zien hontien Romke en nog hiel veul ere kammeraoties wodden veurlezen in zowat alle Stellingwarver ukkespeulplakken en plakken veur kienderopvang. Dat gebeurde deur een grote groep enthousiaste veurlezers van de Stellingwarver Schrieversronte, die disse aktie orgeniseert. Veur de hiele kordinaosie van dit veurleesfeest zorgden Wikje Haan (West-Stellingwarf) en Akkie Zeilstra (Oost-Stellingwarf). De Tomke-veurleesaktie is ieder jaor in de hiele perveensie; veur de overkoepelende orgenisaosie zorgt 'It Selskip foar Schriftekennisse'

Tomke is zien iPad kwiet
Et van oorsprong Friestaelige boekien, dat uutgeven wodt deur de Afuk in Liwwadden, wodt sund jaor en dag in et Stellingwarfs vertaeld deur schriefster Sjoukje Oosterloo. De Stellingwarver Schrieversronte zorgt d'r veur dat alle ukken ieder jaor dit prachtige boekien vol mit verhaelties, lieties, spullegies en kleurplaeten ok mit naor huus toe kriegen. In et ni'je boekien 'Beleef et mit Tomke' krigt Tomke o.e. te maeken mit wonderlike parfum, een hiel nuver fruitbakkien en hi'j is zien iPad ok nog es kwiet.


Film Daor klept de klokke weer in Wolvege: riegel vertonings in Stellingwarf uut aende

Naodat de premire een schoffien leden al west was, wodde op 5 juni de film 船aor klept de klokke weer veur et eerst in oonze regio vertoond. Dat gebeurde, nao een kotte uutleg deur Sietske Bloemhoff, veur de bewoners van de Lennaflat en de buurtverieninge Prinsenhof in Wolvege tiedens een Stellingwarver middag. De twiede vertoning is op zundagmorgen 16 juni tiedens et drpsfeest van Hooltpae. Daornao wodt de film nog in tal van ere drpen prissenteerd. Bi男 elke vertoning is veurofgaonde an de vertoning een kotte inleiding deur iene van de speulders of mitwarkers.


Uutstelde jaorvergeerdering op woensdag 2 oktober, 20.00 ure

In april van dit jaor is deur trieste omstaandigheden de jaorvergeerdering van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte uutsteld. De ni'je daotum is woensdag 2 oktober. Et begint om 20.00 ure. De leden hebben d'r eerder bericht van had in et eigen tiedschrift, De Ovend. Et jaorverslag is te lezen op stellingwarfs.nl. Et verslag van de veurige jaorvergeerdering en de agenda bin eerder naor de leden toestuurd, mar exemplaoren wo'n op 20 oktober uutpat veur zoveer vanneuden.


'Luudklokken en klokkestoelen in Stellingwarf': ni男 boek, mitien de sutelkroje in!

Mitien naodat Schrieversronteveurzitter Klaas van Weperen oflopen weke de eerste exemplaoren van et ni男e boek 銑uudklokken en klokkestoelen in Stellingwarf uutrikt hadde an de beide auteurs d池 van, kon et boek ok de krojen in van de sutelaktie. Die jaorlikse verkoopaktie van boeken en ere negosie zol even laeter uut aende gaon. Et ni男e boek, dat schreven wodde deur Jan Koops en Sietske Bloemhoff, was morgens rechtstreeks vanuut Tsjechi in Berkoop bezorgd. Van Weperen gaf an dat et bestuur van de Schrieversronte ommeraek wies is mit disse ni男ste uutgifte, omdat opni男 een belangriek diel van de historie van de Stellingwarver regio vaastelegd is. In et boek staon arg veul ni男e gegevens, niet alliend over de klokkestoelen, mar veural ok over de luudklokken: daor is eerder niet op zoe地 uutgebreide en verantwoorde wieze over schreven. Dat gelt hielemaole veur et heufdstok dat Jan Koops schreef over de geschiedenis van de klokken in de Twiede Wereldoorlog. Op vri男dagmiddag 20 september is d池 in Else een speciaole bi男ienkomst angaonde et verschienen van dit belangrieke boek veur de regio, zo vertelde de veurzitter. (Ok leger op disse websteebladziede is info te vienen over et ni'je boek.)

Eupening sutelaktie

Ok veur de ere ni男e uutgiften in de krojen hadde Van Weperen vanzels ommedaenken, zoas 羨s ik kiezen moch van Harmen Houtman, de Stellingwarver Spreukekelender 2020 en de stick mit daorop de film 船aor klept de klokke weer. Hi男 vertelde butendat dat et eerstvolgende boek dat de stichting uutgeft half oktober al verwaacht wodt. Dat is 船e wereld van Zander, een egodocument van een landverhuizer uit Donkerbroek en wodde schreven deur Rienk Klooster.
De sutelaktie kon liekewel pas echt beginnen gaon naodat die 粗upentoeterd was. De ere was dit keer veur Jan Koops, omreden die him dit jaor wel hielemaole extra inzet veur de schrieveri男e in et Stellingwarfs. Zo is hi男 mit nog een boek in de weer, ok dat zal nog dit jaor verschienen. Daornaost is hi男 et hiele jaor deur doende as redakteur veur et Stellingwarfs tiedschrift 船e Ovend. Koops bleek gelokkig nog genoeg aosem over te hebben veur een beste galp op 弾 toeter
Klaas van Weperen weenskte iederiene een hiele goeie sutelaktie toe, en hoopte dat et risseltaot weer krek lieke goed wezen zal as veurig jaor. De sutelaktie is vanof woensdag 11 september in Oost-Stellingwarf, de opbrengst an now toe is rond de 3.500,-.


Wark Dick Bakker en miniaturen Stellingwarver klokkestoelen trekken veul volk

Veul interesse bliekt d池 tiedens de Eupen Stalperiode te wezen veur de twie tentoonstellings die bi男 de Stellingwarver Schrieversronte te bezuken binnen. Dat gelt in et eerste plak veur de prachtige eulievarfschilderi男en van Dick Bakker van Ooldetriene. Op zien schilderi男en wet Bakker de indrokwekkende netuur van de Braandemeer en de Rottige Miente in West-Stellingwarf op een kundige wieze zien te laoten. Hi男 lat de biezundere gebieden op een eigen, mar veural ok hiel herkenbere wieze volledig tot heur recht kommen.

Miniaturen Stellingwarver klokkestoelen

Ok veul interesse en wardering is d池 veur de miniaturen van twaelf Stellingwarver klokkestoelen. Die miniaturen wodden indertied deur Aaldert Alten van Noordwoolde maekt veur et vak Hiemkunde in et basisonderwies. Eerder warkte Alten mit as infermaant veur et vaktaele-onderzuuk van de Stellingwarver Schrieversronte. Hi男 vertelde mitwarker Sietske Bloemhoff over de bouw van de klokkestoel om zo alle begrippen die mit de bouw te maeken hebben te verdudeliken. Behalven dat die woorden allemaole opneumen binnen in et Stellingwarfs Woordenboek verschenen ze ok in een boek over de Stellingwarver klokkestoelen dat in 1988 uutgeven wodde.

鱈uudklokken en klokkestoelen in Stellingwarf

Intied is et krek nuumde boek al weer herwertsjaoren uutverkocht. Daoromme verschient eerdaegs een hiel ni男 boek, mit daorin niet alliend et - verni男de - verhael over de Stellingwarver klokkestoelen, mar ok dat van de luudklokken in de regio. Daorveur zorgde Jan Koops van Oosterwoolde, die daor de laeste peer jaor uutgebreid onderzuuk naor dee en hiel veul gegevens ontdekte die an now toe niet bekend weren. Van et ni男e boek, dat veurzien wodt van veul oolde en ni男e foto痴, is begin september de prissentaosie.


践et Kanaal filmt De Verdwenen Peerden

Naodat op 3 en 4 augustus 2018 de prachtige theatertocht 船e Verdwenen Peerden opvoerd wodde, zoj daenken dat de beide peerden now echt vot wezen zollen Mar niks is minder waor, want bi男 dit Schrieversronteprojekt heurt ok de verfilming van dit oolde verhael uut Ni男berkoop. Daorveur zorgt et artistieke kollektief 辿et Kanaal uut Grunningen, mit o.e. Patrick Hoving, die ofkomstig is van Basse, een klein plakkien vlakbi男 Steggerde. 践et Kanaal bestaot uut jonge meensken die krek ofstudeerden an et konservatorium, heur opleiding volgden op Minerva, of nog studeren an de Popakedemie in Liwwadden. De groep, die wisselend van grootte is, timmert beheurlik an de weg. Zo koj ze eerder dit jaor ok mit (muzikaole) theaterveurstellings tegenkommen op bekende festivals as Oerol en Noorderpop.
Veur et verfilmen van De Verdwenen Peerden was 践et Kanaal begin juli in Ni男berkoop om heur impressie en beleving van et verhael in filmbeelden omme te zetten. Iene van de heufdrollespeulders is Andries van der Veen uut Wolvege, die liekewel as oold-inwoner van Ni男berkoop et drp op zien doempien kent. 践et Kanaal legt graeg verbanen tussen vroeger en now, tussen oold en jong; en uteraord heurt daor ok et Stellingwarfs bi男. In de haast zal de film o.e. in Berkoop vertoond wodden. Wanneer dat wezen zal, is op dit mement nog niet nog bekend.
In de film is o.e. een scene te zien rond een beeld dat een blievende herinnering wezen zal an et verhael van de beide peerden. Et wodde maekt deur Janneke Hoek, krek as Hoving juust ofstudeerd an Minerva. Et beeld staot in de bos van Boshoeve, vlakbi男 de ingang an de Grindweg. Behalven op dat plak wodde d池 filmd in et Diakenievene, op 弾 Delleboersterheide en bi男 de klokkestoel van Ni男berkoop.


Klokkestoelen in miniaturen: te bekieken in et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop

Vanof et kommende weekaende zal bi男 de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop niet alliend et prachtige wark van keunstschilder Dick Bakker van Ooldetriene te zien wezen, mar ok de miniaturen van alle Stellingwarver klokkestoelen. De reden daorveur is dat op 2 september et boek Luudklokken en klokkestoelen in Stellingwarf (van Jan Koops en Sietske Bloemhoff) verschienen zal.
De twaelf miniaturen bin in de negentiger jaoren van de veurige ieuw maekt deur de heer Aaldert Alten (1921-2000) van Noordwoolde. Alten was doe iene van de infermaanten veur et vaktaele-onderzuuk van de Stellingwarver Schrieversronte, in dit geval gong et om die van de klokkestoelebouwer. De miniaturen bin allemaole percies op schaol maekt en hebben ok om die reden een belangrieke weerde. Van die tied of bin ze ok te lien deur de basisschoelen in et kader van et vak Hiemkunde in et basisonderwies.
De miniaturen van de klokkestoelen en de schilderi男en van Dick Bakker bin tot 19 augustus alle middaegen tussen 13.00 en 18.00 ure te bezien in et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop, daornao tiedens de kantooruren van de stichting. De toegang is ommenocht.


Mijlpaol veur 'Elektronische Woordenbank van de Nederlandse Dialecten' en de Stellingwarver Schrieversronte: woorden uut et Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek now ok verwarkt in et eWND

Goed ni'js veur onderzukers, studenten en aanderen mit interesse in de Nederlaanse streektaelen en dialekten. De Stellingwarver woorden van et Stellingwarfs - Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH) zitten now ok in de Elektronische Woordenbank van de Nederlandse Dialecten (eWND). Die woordebaank is digitaol en is veur iederiene in te zien op internet. Et is een veurziening van et Meertens Instituut in Amsterdam en die is opzet en wodt bi'jhullen deur perf. dr. Nicoline van der Sijs. Perf. Van der Sijs is ok verbunnen an de Radboud Universiteit in Nijmegen. Et is een projekt daor een hiel leger vri'jwilligers bi'j betrokken west het en sommigen bin dat nog.
In disse elektronische woordebaank kuj' hiel arg veul streektael- en dialektwoorden uut Nederlaand mit mekeer vergelieken. Aachter ien Nederlaans trefwoord kuj' alle vormen uut de streektaelwoordeboeken vienen die eerder verwarkt binnen in et eWND, en now dus ok de woorden uut Stellingwarf.
Et grootste pat wark veur et anbrengen van geschikte Nederlaanse zuukwoorden bi'j de Stellingwarver woorden is daon deur drie vri'jwilligers van perf. Van der Sijs: Alain Corbeau, Anna Nguyen en Lars Naborn. Van de kaante van de Stellingwarver Schrieversronte weren de vri'jwilligers Albertha en Henk Bloemhoff aktief om behulpzem te wezen bi'j et verwarken van et Stellingwarfs. Et gong daorbi'j veural om hulpe en kontrole bi'j et vienen van Nederlaanse trefwoorden daor onder zocht wodden kan, want die mossen goed bi'j de Stellingwarver woorden passen.
Alle wark veur et onderbrengen van et Stellingwarfs bi'j eWND gebeurde van 2015 tot in 2019. In 2005 was de basis veur dat onderbrengen verschenen, et Stellingwarfs ' Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH). Dat wodde indertied saemensteld deur Henk Bloemhoff, mit mitwarking van Janna Withaar, Thea Bontekoe en Albertha Bloemhoff. Die laeste mitwarker het now ok mitdaon an et eWND, vanof inkelde jaoren naodat zi'j ofstudeerde in de Nederlanse tael- en letterkunde an de Grunninger universiteit (2015).
Et inbrengen in et eWND is per meie 2019 dus daon wark. Iederiene die zuken wil kan now mit de zuukfunktie ok de Stellingwarver woorden vienen ' en daornaost dus tegenkommen wat veur woorden ere streektaelen en dialekten hebben. Et eWND, mit uutleg en al, vien ie op http://www.meertens.knaw.nl/ewnd/. Et vierdielige Stellingwarfs Woordeboek, dat weer de basis was veur SNVH en dus ok veur de Stellingwarver woorden in eWND, kuj' behalven as pepieren versie lezen ok hiel goed inzien op www.stellingia.nl, > woordeboek. Meer over aachtergronden en wark van disse now ofsleuten aktiviteit veur et Stellingwarfs is ok te vienen in et Stellingwarver tiedschrift De Ovend, 46ste jaorgaank no. 5, blz. 27-28.
Perf. Van der Sijs is netuurlik slim bliede mit dit alles en de Stellingwarver Schrieversronte gaot et krek zo. Een macht an woorden die indertied deur de Stellingwarver woordeboekgroepen opgeven binnen veur et (uutgebreide) Stellingwarfs woordeboek 'n hiel veul woorden ofkomstig van aanderen 'n woorden uut de Stellingwarver literetuur bin now ok via et eWND te vienen. En niet zomar, mar in een goed deurdocht netwark van een nationaole woordebaank. Oons docht, de woordeboekgroepen van indertied en de aandere infermaanten moe'n we opni'j slimme daankber wezen, zo geft de Stellingwarver Schrieversronte an.


Psalm 8 in et Stellingwarfs

Kommende zundag 26 meie is et bekende Kwartettekoar van Hindrik van der Meer veur de 25ste keer in aktie in et kader van de 'Ofscheidstoernee' van Hindrik, die veurig jaor 80 wodde. Et koor is now over de helte van 44 optredens in karken overal in de perveensie.
Now zundag is et koor, mit begeleiding van fluite, klarinet, fagot en piano om 9.30 uur in de Deupsgezinde karke van Wolvege. Biezunder is dat dan ok een psalm in et Stellingwarfs zongen wodt. 'Elke tael het et recht om heurd en spreuken te wodden', is et devies van et koor. Niet alliend et Nederlaans en et Fries dus, mar krek lieke goed ok et Stellingwarfs. Om dat te onderstrepen zingt et koor mit en veur de Stellingwarvers Psalm 8 in die tael. Veerder staot de ni'je Friestaelige bundel 'Hertslach' op et pergramme.

Psalm 8

Jow naeme, Heer, wodt prezen hier op eerde,
jow majesteit, Heer, is van grote weerde.
De kiendermonden numen Jow as Heer;
Jow vi'janen en strieders bin niet meer.

Zie ik de hemel mit zien goolden lochten:
wat is de meenske dat Jow him bedochten?
Jow maekten him krapan een engel liek
en kroonden him as keuning van jow riek.

De meenske heerst, hi'j het alles in hanen:
schaopen en ossen, beesten van de lanen.
Voegels en vissen, dieren uut et meer.
Wi'j priezen hier op eerde Jow, o Heer.De Ovend van april 2019 is d'r

De Ovend van april 2019 is d'r al weer een dag of wat. Et gaot om de 47ste jaorgaank no. 2. Verhaelen leveren Tuller, Jaap Sikkema, Kjest Herder, Rob Zethoven en Freddie de Vries. Veul ni'js geft de redaktie, en die kikt ok nog even weeromme naor de onderwiesweken op De Heidepolle, de boekeprissentaosie van schriever Harmen Houtman en niet in et laeste plak de film 'Daor klept de klokke weer'. Ok de tekst van et filmlied is opneumen. 'Geleuf en ongeleuf in de Stellingwarven' is een interessaant stok van Carol Klok. De redaktie schrift veerder over plannen veur een ni'j Stellingwarfs radiopergramme en netuurlik is d'r een persoonlik 'veuroffien' van redakteur Jan Koops. 'De Ovend' ' uniek Stellingwarfs tiedschrift, abonneer je!


Kursisten Stellingwarfs naor netuurgebied De Delleboeren

Mit een unieke exkursie naor netuurgebied De Delleboeren wodde maendagaovend 15 april 2019 de kursus 'Stellingwarfs veur beginners' ofsleuten. Exkursieleider was netuurman Freddie de Vries van Hooltpae, die dit gebied van It Fryske Gea op zien doempien kent. Onderwegens deur dit unieke gebied vertelde De Vries over veul biezunderheden van dit prachtige stokkien Stellingwarf, waor bi'jglieks hier en daor nog oolde slingerbochten van de revier De Kuunder weeromme te vienen binnen. En dat bi'j een weelde van heidevelden, mooie paeden, bluuiende krentebomen, ansprekende oolde ieken, gaegelpollen, slee- en meidoorn, en netuurlik veul interessaante voegels, zoas de gele muske.
De kursus zels wodde dit jaor holen in de biebeltheek van Wolvege. Elf meensken deden mit. De netuurexkursie was toegelieke et mement dat de kursisten een 'Bewies van mitdoen' uutrikt kregen. De kursusleiding beston et veurbi'je kursusjaor uut Henk Bloemhoff (Oosterwoolde) en Mark van Veen (Wolvege). Et doel is dat de beginnerskursus in november opni'j uut aende gaon zal, et plak waor dat wezen zal is op dit mement nog niet bekend.
Op de eerdere foto, veuran, v.l.n.r.: kursisten Miranda van der Vegt, Elizabeth Bergsma, Marian Jansen, Afra Wamsteker; boverste riegel v.l.n.r. kursusleider Mark van Veen; kursisten Jan Mulder, Wesley Veen, Johan Jansen, Roelof Bakker, Albert Slagter; SSR-bestuurslid (siktaoris) Hendrik Fokkema en kursusleider Henk Bloemhoff. Kursist Bertus v.d. Akker was verhinderd.


Alle leerlingen Comprix College slaegden!

Deensdagmorgen 9 april deden zeuven leerlingen van et Comprix College uut Oosterwoolde examen Stellingwarfs bi'j de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Naodat ze et oflopen seizoen bi'j juf Ageeth Bos lessen Stellingwarfs volgd hadden, wodden ze deur Grietje Bosma (Sunnege) en Schrieversrontedirekteur Sietske Bloemhoff toetst op heur mondelinge en schriftelike gebruuk van et Stellingwarfs.

Verteltasse
Belangriekste onderdiel van et mondelinge examen was et prissenteren van een deur de leerlingen ontwikkelde verteltasse. Et doel van die tasse is dat de leerlingen mit naeme jongere kiender in de kunde kommen laoten kunnen mit et Stellingwarfs. De inhoold van de tassen weren daorveur ok uutperbeerd bi'j kleuters op schoele, en daor dee blieken dat de tassen arg goed veur heur doel geschikt binnen. Bi'j de Stellingwarver Schrieversronte verbaosden ze heur daor hielemaole niet over, want de leerlingen hadden et tiptop veur mekeer. Ien van de groepies hadde in heur verteltasse mar liefst veur vier verschillende onderdielen zorgd: een verhael over de boerderi'je 'Dierevrunden', een memoriespullegien, een kleurplaete en een prachtig lied dat ze vol enthousiasme mit mekeer zongen.

Woordkaorties
Et schriftelike pat beston uut een diktee en et schrieven van zinnegies n.a.v. een twintigtal woordkaorties. Ok die beide opdrachten wodden hiel goed maekt, zodat alle leerlingen veur heur examen slaegden. Van SSR-direkteur Sietske Bloemhoff kregen ze daoromme een certifikaot uutrikt 'n et boek 'Sprokies van Grimm in et Stellingwarfs'.


Slim Stellingwarfs; streektael veur cognitief telent en meer interessaante bi'jdregen in ni'jste Ovend: 47-1, feberwaori 2019

'Slim Stellingwarfs; streektael veur cognitief telent', dat is een slim interessaant artikel deur Ageeth Bos over heur klasse van schraandere kiender die geern wat meer leren willen. Et gaot om telentvolle basisschoeleleerlingen in et kader van Passend Onderwies ' een arrangement mit veul ommedaenken veur de persoonlike ontwikkeling van kiender, naost de uutdaeging op et gebied van leren. Iene van de uutdaegings in de laeste twie jaor is om et lezen, schrieven en praoten in een vremde tael te leren. In dit geval is keuzen veur et Stellingwarfs. Et waoromme en hoe wodt in dit biezundere artikel meraokelse mooi uut de doeken daon. Veerder lezen kan' in De Ovend van feberwaori dus. Daorin is vule meer te lezen ' an gedichten, verhaelen en ni'js. Attie Nijboer praot mit dokter Rob Zethoven, ok over 'schrieven en blieven', de redaktie gaot in op rouwdiensten in et Stellingwarfs - zoks tegere mit Jan Koopman en Jan Koops, de redaktie vertelt over et ni'je boek van Harmen Houtman: 'As ik kiezen moch' en over 'Schreeuw' as beste Stellingwarver lied 2018, Harmen Houtman komt in disse Ovend mit de verhaelen 'Vliering' en 'De brune beurs', Carol Klok vertelt over de Noordwooldiger Johan Eilerts de Haan, ontdekkingsreiziger in Suriname,Kjest Herder komt mit de vertelling 'Oebele', Kees Koopstra komt mit et verhael 'Associaosie' en 'Beestevellen' is et 'faobelachtig verhael' van Jaap Sikkema. Jan Haveman staot in een redaktioneel zunnegien omreden hi'j lange jaoren veur de Stellingwarver Schrieversonte bestuurslid bi'j SONT was, en we lezen van kursisten en heur ofsluting van de beginnerskursus in de Biebeltheek Wolvege. 'Et kenon' is de titel van et stripverhael 'Otto, heer van Buil', deur Frank Spijkers. 'De ezel in mi'j is et gedicht van Koosje Hornstra in disse Ovend. Nog gien lid? Nog gien abonnement dus? Now dan toch. Gauw doen, interessaant genoeg 'n ie steun oonze mooie, iewenoolde tael d'r mit!


'Gloepens mooie leedkes': songfestival eupen ok veur aandere Nedersaksen as Twenten

Gevulige lieties, po'zie mit een bosschop, mitzingers en meer: et kan allegere op et twiede Twentse Songvestival op zundag 30 juni in et Eupenlochtmuseum in Ootmarsum. Muzikaol telent kan him nog opgeven om mit te doen. Begin meie bin de veurrondes. Alle info staot op www.twentssongfestival.nl. Kom ie graeg om te luusteren op 30 juni? Meer info is te vienen op www.openluchtmuseumootmarsum.nl of info@openluchtmuseumootmarsum.nl.


Jong en oold geneut van film

Een volle theaterzael van 't Buurthuus in Noordwoolde; dat leverde de eerste vertoning van de Stellingwarver film 'Daor klept de klokke weer' in Stellingwarf op. Jong en oold kwam op disse biezundere aovend of, en iederiene die mitdaon hadde of die uut belangstelling kommen was, bleek nao ofloop slim onder de indrok te wezen van de kwaliteit van de film daor speulders, figuraanten en skriptschriever-regisseur Thomas Rovers en zien opnaemeploeg mit mekeer veur zorgd hadden.
De aovend was liekewel al veur de vertoning fleurig uut aende gaon in de smoeke foyer van 't Buurthuus. Dat kwam niet in et laeste plak deur et hoge re'niegehalte, mar zeker ok deur de middelieuwse sfeer daor et duo Marianta (Marita Kruijswijk en Marian Nesse) muzikaol veur zorgde.

Onderwies
Schrieversronteveurzitter Klaas van Weperen gaf in zien eupeningswoord et belang van dit soorte van projekten an veur et Stellingwarfs. Hi'j gaf ok an dat d'r de laeste tied hiel arg veul positief ommedaenken en belangstelling is veur et Stellingwarfs, veural ok veur et Stellingwarfs binnen et onderwies. Ok de film 'Daor klept de klokke weer' is mit naeme bedoeld veur et (vervolg)onderwies. An lesmateriaol en speciaole warkwinkels heurende bi'j de film wodt de kommende tied warkt, zodat de prissentaosie van de film an de schoelen laeter dit jaor wezen zal.

Roerige geschiedenisperiode
Tiedens et dri'jen van de film koj' in de zael een spelde valen heuren, zo stille was et. Jong en oold geneut bi'j et zien van et filmverhael over een roerige periode in de Stellingwarver geschiedenis. Et gaot om de tied rond 1500 doe Stellingwarf zien vri'jhied, nao veul striederi'je, veurgoed kwietraeken zol en bi'j Frieslaand indield wodde. De film is baseerd op et boek 'Daar klept de klok weer' dat onderwiezer Hendrik Hoogeveen in 1949 schreef, en dat vuuftig jaor laeter deur Hans Koopmans, ok onderwiezer, in et Stellingwarfs vertaeld wodde.

Mit mekeer
An et aende van de aovend bedaankte Schrieversrontedirekteur Sietske Bloemhoff iederiene die him op wat veur meniere dan ok inzet hadde veur de film van hatte daorveur. 'Et was een meraokels mooie tied die we mit mekeer hadden. En mit mekeer hebben we zorgen kund veur disse prachtige film. In de tied dat ik bi'j de Schrieversronte wark is dit misschien wel de aldermooiste aktiviteit veur mi'j west an now toe,' zo leut ze weten. Bloemhoff benaodrokte ok de geweldig grote inzet van de heufdrollespeulders Emma Winter, Lute Wedekind, Dirk Nijk en Evert Pultrum, en die van Thomas Rovers en eerste regie-assistent Marco Reekers. Emma Winter kreeg extra ploempies uutdield, want zi'j zingt in de film ok nog es et prachtige 'Lied van Stellingi' (tekst Henk Bloemhoff, meziek Robert Lanting). Tot slot fielseteerde Klaas van Weperen Sietske Bloemhoff omreden ze disse maond 35 jaor in dienst is bi'j de Stellingwarver Schrieversronte.

Film naor de d'rpen
De kommende tied zal de film in een flink tal d'rpen in Stellingwarf vertoond wodden. Bi'j die vertonings zullen mitwarkers en/of speulders an en in de film uutleg geven over hoe de film tot staand kommen is, mar ze zullen grif ok over heur eigen, soms smeuiige, erverings tiedens de opnaemedaegen vertellen.


Heidepolle sl't weken mit teniel of

Basisschoele Heidepolle in Wolvege sleut gister heur projekt Meertmaond ' Streektaelmaond feestelik of. Dat gebeurde deur een geweldig mooi optreden van alle leerlingen van groep zesse. Die groep hadde, tegere mit heur meester, hiel hadde warkt an een Stellingwarfstaelig tenielstok, daor ze niet alliend alle rollen in speulden, mar ok zels zorgden veur et dekor en alle neudige rekwisieten. Veur et tenielspeulen kregen ze deskundige adviezen van regisseur Nelie Mulder-Winter van Wolvege. Et verhael 'Et sprokien', van schriever Jaap Sikkema, ok uut Wolvege, wodde speciaol veur de schoele ommewarkt tot een tenielstok deur de Stellingwarver Schrieversronte. Et tenielstok wodde veur de schoele op film vaastelegd deur Andries van der Veen, ok uut Wolvege.
Dat et speulen en et verhael arg goed ansleugen was wel te marken an de reakties van et pebliek. Dat beston uut de leerlingen van de jongste groepen die van et begin of tot et aende van et stok zo stille weren as moesies. Een hiel groot komplement dus, dat nao aofloop nog es benaodrokt wodde deur Jaap Sikkema en Schrieversrontedirekteur Sietske Bloemhoff.


Streektaelweken Basisschoele De Heidepolle in Wolvege: ien en al anbod in et Stellingwarfs

Maendag 4 meert gongen op basisschoele De Heidepolle in Wolvege twie streektaelweken uut aende in et kader van Meert-Streektaelmaond. Tiedens de beide weken is d'r veural ommedaenken veur de Stellingwarver tael, mar ok veur de eigen streekkultuur. In een goeie wisselwarking mit de schoele zorgde de Stellingwarver Schrieversronte veur een achttal aktiviteiten, waor een achttal kenners van de tael en kultuur an mitwarken.
Op de eerste morgen vertelde taelkundige Henk Bloemhoff ' schriever van et Stellingwarfs Woordeboek en jaorenlaank streektaelfunktionaoris ' over et Stellingwarfs, de aachtergrond en de biezunderheden daorvan. Dat dee hi'j veur de leerlingen van groep 4 t/m 8. Femmie van Veen las veur in groep 3 uut et boek 'De hollebomebos', over o.e. de vervelende streken van de hekse Krakkemikka. Bi'j beide onderdielen is zorgd veur verwarkingsmateriaol.

Piepmoes en Muske Tiemen
Op deensdag 5 meert wo'n speciaol schreven verhaelties over Piepmoes verteld in groep 1 en 2, en gaot groep 6 an de slag mit een tenielstokkien in et Stellingwarfs. De dag d'r op gaot disse groep, onder deskundige leiding van Nelie Mulder-Winter, an de slag mit et oefenen d'r van. Veur dit onderdiel wodde een verhael van Jaap Sikkema ommewarkt tot een tenielstok.
Op 5 meert vertelt Christine Mulder in de groepen 4, 4/5 en 5 over heur wark as schriefster; in et biezunder over et kienderboek 'Muske Tiemen'. Niet alliend over de verhaelties, mar ok over de illestraosies die ze zels veur et boek maekte.

Johan Veenstra
Ok Johan Veenstra gaot naor de groepen 4, 4/5 en 5. Van him bin d'r mar liefst 28 boeken verschenen, en de leerlingen gaon him om die reden interviewen. Johan Veenstra vertelt ok over zien vertaeling van 'Pake en Beppe Pluus', een Nijntje-boekien in et Stellingwarfs.

De netuur in en foto's
Groep 6/7 gaot op 6 meert op netuurexkursie mit netuurkenner Freddie de Vries. Veurofgaonde an de exkursie lat de auteur van et 'Stellingwarfs Voegelboek' eerst een PowerPoint zien, die hi'j speciaol ontwikkelde veur disse morgen. Op diezelde dag komt fotograaf Lenus v.d. Broek an groep 8 vertellen over et maeken van foto's. Disse les is een veurbereiding op een biezundere kultuurhistorische exkursie op 7 meert.

Volksverhaelen en kultuurhistorische exkursie
Op 7 meert gaot groep 7 an de slag mit Stellingwarver volksverhaelen. Daorveur kriegen de leerlingen een film te zien over et ontstaon van De Lende, zoas dat lange leden warkelik gebeurde, mar ok hoe et neffens twie Stellingwarver volksverhaelen gebeurd wezen zol. Ok bi'j dit lesonderdiel bin een peer lesopdrachten ontwikkeld.
Geert Lantinga, Lenus v.d. Broek en Grietje Bosma-Dijkstra gaon op diezelde dag een kultuurhistorische kuier deur Wolvege maeken. Kenner van Wolvege Geert Lantinga het veur disse dag een speciaole route uutstippeld. De leerlingen van groep 8 gaon an de haand daorvan bekieken wat zi'j now van belang vienen om zunig mit te wezen en om te beweren veur meensken die over een hiele poze in Wolvege wonen zullen. Van die gebouwen, straoten, biezundere plakken of netuur maeken ze onderwegens foto's. De weke d'r op gaot de groep o.l.v. Grietje Bosma en Geert Lantinga een verslag schrieven. Et doel is dat een tal van die verhaelen mit foto's ok warkelik publiceerd wodden zullen.


Harmen Houtman in et volle locht: biezundere boekeprissentaosie

De 68ste jaordag van Stellingwarver schriever Harmen Houtman zal hi'j grif niet gauw vergeten! Datzelde gelt ok veur alle meensken die vri'jdagmiddag 22 feberwaori die jaordag mitvieren konnen. Want naodat iederiene mit mekeer veur de jaorige zongen hadde, verscheen in et MFC 'De ni'je stienze' van Ni'jhooltpae ok et ni'jste boek van Houtman 'As ik kiezen moch''.
Et eerste exemplaor rikte de schriever uut an Ype Dijkstra uut Oosterwoolde. Dat gebeurde mit naeme omdat Houtman altied veul bewondering en respekt had hadde veur de wieze waorop Dijkstra negen jaor veurzitter was van de Stellingwarver Schrieversronte.

Ontroerend
Ype Dijkstra gaf an dat hi'j slim wies was mit et boek, en gong vervolgens in op de verhaelen die in 'As ik kiezen moch'' opneumen binnen. Dat kon, omreden hi'j van teveuren deur de uutgeveri'je van de Schrieversronte in de gelegenhied steld was om et boek te lezen. 'Et is veural een hiel ontroerend boek wodden,' zo gaf Dijkstra o.e. an. 'Jow hebben daor niet alliend op een hiele mooie en gevulige wieze in verteld over jow jaoren thuus bi'j jow oolden in Ni'jhooltpae, mar bi'jglieks ok over de biezundere reizen die jow tegere mit jow vrund maekten.' De oold-veurzitter van de SSR gaf daorbi'j een peer veurbeelden van de verhaelen uut mit naeme et eerste pat van et boek.

Lied 'As ik kiezen moch''
De middag was om drie ure eupend deur de Schrieversronte-veurzitter van now, Klaas van Weperen. Van Weperen gaf an dat et een drokke weke west hadde bi'j zien klub, ommes de aovend d'r veur was de premi're van de film 'Daor klept de klokke weer'. Ok Van Weperen hadde et boek al even lezen kund, en ok hi'j was onder de indrok van de inhoold van et boek.
Harmen Houtman kwam netuurlik zels ok an et woord. Hi'j vertelde over hoe hi'j, naodat hi'j een periode aenlik alliend mar gedichten en liedteksten schreven hadde, de draod van et schrieven van verhaelen weer opnam in 2011. Veur et schoft las Houtman et verhael 'De laeste jurk' uut et ni'je boek veur. Veur et schoft trad ok Lammy Bruyns op en zong een tal lieties mit teksten van Houtman, heurzels begeleidende op de akkordeon. Speciaol veur de middag was et verhael 'As ik kiezen moch'' deur Houtman ok in dichtvorm schreven, en Lammy Bruyns brocht dit lied op een ingetogen en gevulige wieze.

Speciaol verhael van Johan Veenstra
Nao et schoft weren d'r twie biezundere bi'jdregen. Zo vertelde kollega-schriever Johan Veenstra een speciaol schreven verhael veur disse middag over veul gebeurtenissen die hi'j tegere mit Houtman mitmaekt hadde. En dat weren d'r hiel wat, want Veenstra en Houtman bin al meer as vuuftig jaor goeie kammeraoden. De bezukers an de middag kwammen zo aorig wat an de weet van de soms hilarische tafrielen die heur indertied ofspeuld hebben' Disse prachtige bi'jdrege Johan Veenstra is nog te lezen op zien webstee: www.johan-veenstra.nl > 'dagboeken'

Attie Nijboer mit gedichten
Nao et verhael van Johan Veenstra las Attie Nijboer een keuze uut de gedichten van Harmen Houtman veur. De dichteres uut Oosterwoolde vertelde ok dat ok zi'j veul wardering het veur et wark van Houtman, en dat was ok wel te marken an heur kundige wieze van veurdracht. Now en dan treden Nijboer en Houtman ok tegere op, zoas oflopen zommer in de Taeletuun in Liwwadden.

Noardewyn
Nao et schoft zong zangeres en akkordeoniste Lammy Bruyns opni'j een tal van heur prachtige lieties mit teksten van Harmen Houtman. Houtman en Bruyns treden ok nogal es tegere op, zoas dat eerdaegs et geval wezen zal in et Friese meziekpergramme 'Noardewyn' op Omroep Frieslaand. Dat zal wezen op vri'jdagmiddag 8 meert; et livepergramme is van 13.00 tot 16.00 ure en is te volgen op 'e tillevisie, radio en internet.
Et was goed half zesse doe de Schrieversronte-veurzitter een mooie kulturele middag, daor zoe'n 90 meensken op ofkommen weren, ofsluten kon. 'Dit soorte van middaegen bin van groot belang,' zo gaf Van Weperen an. 'Ik hope dan ok dat de Stellingwarver Schrieversronte nog in lengte van daegen deurgaon kan mit et orgeniseren van goeie aktiviteiten veur de toekomst van de Stellingwarver tael en kultuur.'


Ni'j boek van Harmen Houtman: As ik kiezen moch'

Schriever Harmen Houtman uut Et Vene viert dit jaor een biezundere jaordag. Dat komt omreden op 'e dag dat hi'j 68 jaor wodt - dat is op vri'jdag 22 feberwaori - zien ni'jste boek prissenteerd wodden zal. As ik kiezen moch' is et vierde boek van Houtman. Bi'j zien eerdere boeken gong et om de dichtbundels Weerzien (1980), Veur de vorm (1994) en Dichterbi'j (2008); dit keer gaot et om een boek mit verhaelen. Ok al schrift Harmen Houtman veerweg et meerste gedichten en liedteksten, deur de jaoren henne schreef hi'j toch ok hiel wat verhaelen.

Vri'jhied
In As ik kiezen moch' schrift de schriever o.e. over zien herinnerings an de tied doe hi'j as kiend en jongknaop bi'j zien oolden an de Binnenweg in Ni'jhooltpae opgruuide. Die verhaelen bin niet alliend ontroerend, mar ze geven ok een mooi tiedsbeeld van de zestiger en zeuventiger jaoren van de veurige ieuw. In et boek bin liekewel ok indrokwekkende reisverhaelen opneumen, Houtman lat je daorin as et waore mit him mitreizen. De reisverhaelen gaon haost ongemurken over in de fiktieverhaelen in et laeste pat van et boek. Dat komt veural omreden niet alliend de reisverhaelen vaeke mit et thema vri'jhied te maeken hebben, veur een flink tal van zien fiktieverhaelen gelt etzelde. De vri'jhied om te leven w''r aj' willen, de vri'jhied om te leven h'' aj' willen.

Liedteksten en ienakters
Harmen Houtman schrift al sund zien kiendertied. Mit et schrieven in et Stellingwarfs begon hi'j in 1972, et jaor dat de Stellingwarver Schrieversronte opricht wodde. Hi'j begon veural mit et schrieven van riempies, gedichten en verhaelen, mar al rap zorgde hi'j ok veur liedteksten veur verschillende muzikaanten, duo's en kabberetgroepen. Harmen Houtman schrift liekewel ok ienakters; zo wun hi'j in 2006 de Stellingwarver Schriefwedstried mit zien ienakter Een hiete dag. Oflopen jaor schreef hi'j een belangriek diel van de liedteksten van et Stellingwarver Under de toerprojekt De Verdwenen Peerden, mar hi'j wun bi'jglieks ok een po'ziewedstried van de Fryske Akedemy.
Stellingwarfs wark van Harmen Houtman is mit riegelmaot te lezen op 'e bladziede Stellingwarver Zaeken van de weekkraanten Stellingwerf en Nieuwe Ooststellingwerver, de Stellingwarver Spreukekelender en in et Stellingwarfs tiedschrift De Ovend.
Et boek wodt uutgeven deur de Stellingwarver Schrieversronte en telt 140 bladzieden. Veur et omslag zorgde Bauke Visser Koenders van Haulerwiek.


Koopstra's van Ni'jberkoop

In et 'Mededelingenblad 93', jg. 24 nr. 1, jannewaori 2019, staot een aorig artikel dat gaot over de femilienaeme Koopstra in oonze regio Stellingwarf. Et is een uutgifte van de Nederlaanse Geologische Verieninge, ofdielinge Frieslaand. Geert Mulder, wonende in Amsterdam, schreef dat artikel, mit as titel 'De Berkoper Families Koopstra' (blz. 18-22). Hi'j risseneert dat de naeme Koopstra van Ni'jberkoop komt. De Koopstra's hadden twie femilie-takken; ze kwammen behalven in Berkoop en Ni'jberkoop ok te wonen in Ni'jlaemer, Hooltwoolde, NI'jhooltwoolde, Wolvege, De Blesse en Peperge, en ok buten oons gebied. Een interessaant artikel, dat liekewel nog niet verklaoren kan hoe Lipke Engels, dochter van Engel Roelof en Wapkje Hendriks van Der Izzerd an de naeme Koopstra kwam.


Grenze(n)loos Plat(t): streektaelfestival op zundag 23 juni (Lievelde)

Et is een aentien uut de buurt, mar aj van Nedersaksische streektaelen holen is et slim de muuite weerd om op 23 juni naor Lievelde te gaon. Daor wodt in en om Erve Kots van 10.30 tot 18.00 ure et streektaelfestival 賎renze(n)loos Plat(t) holen.
Uut alle wiendstreken van de Nedersaksische taelgebieden doen mit mekeer roem achttien muzikaanten, zangers, tenielspeulders, dichters en vertellers mit an dit festival dat veur de twiede keer holen wodt. Ze kommen niet alliend uut de Nedersaksische streektaelgebieden in Nederlaand, mar ok uut et angreenzende Duutslaand, zoas Die Tテシdelband uut Hamburg. Ere artiesten bin o.e. Boh Foi Toch (Aachterhoek), Anne Doornbos (Drenthe), Nathalie Baartman (Borne), Los Bomberos (Grunningen), Warboel (Ulft) en et Nedersaksisch Vocaal Ensemble.

Stellingwarfs
Netuurlik mag op dit biezundere festival ok et Stellingwarfs niet missen. En dat gebeurt ok niet, want Attie Nijboer van Oosterwoolde (gedichten) en Harmen Houtman uut Et Vene (gedichten en verhaelen) gaon ok henne en zullen beide die dag drie keer op te treden. Zi男 zullen een mooie verschiedenhied uut heur (ni男ste) wark heuren laoten.

Erve Kots
Alle optredens wo地 holen op zeuven verschillende podiums op et terrein van et bekende eupenlochtmuseum Erve Kots an de Eimersweg 4 in Lievelde. Ie kun daor de hiele dag deur van de verschillende optredens genieten, en omreden de meerste dielnemers vaeker as ien keer optreden hoej ok niks te missen. Butendat: as et weer niet goed mitwarkt, gien nood, in de gebouwen van Erve Kots is genoeg ruumte om de optredens binnen te holen.


Beginnerskursus Stellingwarfs 2018-2019 ofsleuten in Biebeltheek Wolvege

Mit een alderfleurigste bi男ienkomst wodde donderdagaovend 24 jannewaori de jongste kursus Stellingwarfs ofsleuten. Dat gebeurde in et vaaste lesplak van dit seizoen, de Eupenbaore Biebeltheek van Wolvege. De 遡ursus Stellingwarfs I hul disse keer zes lesaovenden van twie lesuren in. De lessen wodden verzorgd deur de kursusleiders Mark van Veen (Wolvege) en Henk Bloemhoff (Oosterwoolde).
Et gaot d池 in dit soorte van beginnerskursus omme et Stellingwarfs beter onder de kni男e te kriegen. De naodrok kwam disse keer stark op et schrieven van et Stellingwarfs te liggen, ok omreden haost alle kursisten van huus uut Stellingwarfs praoten en et lezen mar hiel zelden een perbleem is. Liekewel kreeg dat onderdiel ok et neudige ommedaenken, omreden luudop lezen helpt bi男 et goed uutspreken en omdat veul lezen helpt bi男 et vaasteholen van et goeie woordbeeld. En daor hej netuurlik baot bi男 aj et Stellingwarfs schrieven.
In de lessen is an de haand van een powerpoint veul ommedaenken geven an spelling, uutspraoke, woordgebruuk en grammatika, et laeste veural veur wat de oddering van de warkwoorden betreft. Een biezunder ommedaenken kreeg hoe aj et ien en aander in hulpmiddels opzuken kunnen (haandwoordeboek, boek 全chrijf je 稚 Stellingwerfs, 禅aal in Stad en Land: Stellingwerfs en digiveurzienings op stellingia.nl en stellingplus.nl). D池 is warkt mit opzuukoefenings, invullen van muuilike vormen in zinnen en veerder mit diktees.
Meer praoten, meer schrieven, et Stellingwarfs zichtberder maeken in opschriften ok dat weren onderwarpen die ommedaenken kregen. Disse kursisten hadden meerst uut heurzels al belangstelling veur Stellingwarver verhaelen, gedichten en romans, of bin die belangstelling now dudelik an et ontwikkelen. Ok historische boeken, al of niet in et Stellingwarfs, hadden ze aorighied an. De geschiedenis kreeg in disse kursus mit naeme ommedaenken in de vorm van et ontwikkelen van een eigen Kanon van Stellingwarf. Op dat punt zal nog warkt wodden an een vervolg. Et zal de kursusleiding ok bepaold niet verbaozen as de oold-kursisten dommiet gauwachtig es een verhael of gedicht publiceren in bi男glieks et tiedschrift De Ovend. De kwaliteiten daorveur lieken d池 te wezen.
In april is d池 nog een soorte van ofslutende exkursie naor een netuurgebied in Stellingwarf, zoks onder leiding van netuurkenner Freddie de Vries van Hooltpae. Dan kriegen de kursisten ok heur 腺ewies van mitdoen an disse kursus.
Ofslutend op disse laeste aovend voerde Schrieversronte-bestuurslid Hendrik Fokkema nog even et woord. Hi男 sprak zien wardering veur de belangstelling van de kursisten uut en nuumde nog even dat de Stellingwarver Schrieversronte meer in huus het dat veur heur de muuite weerd wezen kan. In dat verbaand wees hi男 d池 ok op dat et beeld dat vroeger wel beston: 粗en klein lekaol gebeuren al lange niet meer klopt. Et tael- en kultuurinstituut Stellingwarver Schrieversronte het leden en ondergaot belangstelling niet allienig in de regio Stellingwarf en omgeving, mar ok van veer daorbuten. Levend bewies is iene van disse kursisten. Zi男 bezocht de bi男ienkomsten in Wolvege van Amsterdam uut.Op de foto, veuran, v.l.n.r.: kursisten Miranda van der Vegt, Elizabeth Bergsma, Marian Jansen, Afra Wamsteker; boverste riegel v.l.n.r. kursusleider Mark van Veen; kursisten Jan Mulder, Wesley Veen, Johan Jansen, Roelof Bakker, Albert Slagter; SSR-bestuurslid (siktaoris) Hendrik Fokkema en kursusleider Henk Bloemhoff. Kursist Bertus v.d. Akker was verhinderd.

Ni男ste boek van Johan Veenstra 膳roeger is veurgoed veurbi男: verschenen zommer 2018, jannewaori 2019 al in herdrok!

Ie zollen de hittegolf van de 30ste weke van 2018 al haost vergeten wezen, mar dat was toegelieke dat et ni男ste boek van de produktieve Stellingwarver schriever Johan Veenstra op 粗 wereld kwam. Dat was in et MFC 船e Ni男e Stienze in Ni男hoolpae, op 粗 aovend van 27 juli om percies te wezen. Mit de rooie maone wus ie dat ok nog, lezer?
膳roeger is veurgoed veurbi男, een pakkende titel die staot veur een dikke twiehonderd bladzieden en dat veur mar 14,50. En now bin we al weer in jannewaori 2019 en gaot dat boek in herdrok! Zoveul liefhebberi男e is d池! Nog hiel even geduld, en uutgever Stellingwarver Schrieversronte kan et je weer leveren! Dat kan via info@stellingwarfs.nl: 14,50, SSR 181, ISBN 978-90-6466-194-5. En netuurlik weer via de bekende boekwinkels.

Et ni男e boek 膳roeger is veurgoed veurbi男 wodde in 2018 ankondigd as spannend en ontroerend en bi男 de prissentaosie leut de schriever al op een indringende meniere wat marken waj al lezende ondergaon zullen. Alle wardering die laeter blieken dee, gelt netuurlik vandaege-de-dag liekegoed!

Bi男 de prissentaosie kreeg Sippy Tigchelaar et eerste exemplaor van de schriever anbeuden. Zi男 het bi男 Omroep Frieslaand warkt en kwam indertied bi男 Veenstra thuus om zien radioverhaelties op te nemen. En nog hebben ze een goed kontakt. Neerlandikus Peter Riksma was vraogd om Johan Veenstra an de haand van vraogen vertellen te laoten over et boek, en dat dee hi男 op een kundige meniere. Et sprak de zael bepaold an.

An now toe publiceerde Johan Veenstra 28 literaire boeken; dit 28ste 創ommer in de riegel is zien zeuvende roman. Behalven om zien romans is Veenstra ok slim bekend vanwegens zien Stellingwarver pozie, zien verhaelen en veurdrachten. En vanzels om zien kollums in et Stellingwarfs, benaemens in de LC (deensdagkraante). Veenstra warkt ok riegelmaotig mit an et Stellingwarver tiedschrift 船e Ovend


Jan Haveman in et zunnegien

Maondeliks of jaorliks in et zunnegien dat gebeurt meensken niet gauw, zeker niet vanwegens wark in een bestuur doen of vertegenwoordiger wezen bi男 een aandere klub. Al gaot et om vule langer, d池 was kotleden alle reden om zoks wisse wel te doen wat Jan Haveman anbelangt. Die is al van de oprichtingsbi男ienkomst in 1972 of lid van de Stellingwarver Schrieversronte. Haveman kwam in Buil op 粗 wereld, hi男 woonde laeter in Steggerde en nao zien onderwiezersopleiding, zien lerersopleiding Nederlaans en verschillende betrekkings in et onderwies was hi'j et laeste stok van zien loopbaene rektor van een schoelegemienschop in Emmen. Hi男 vertegenwoordigde van 1999 of de Stellingwarver Schrieversronte in et bestuur van SONT (全treektaelorgenisaosies Nedersaksisch Taelgebied, bestaonde uut vri男willigers) en hi'j dee daor aorig veul wark. Mar in de SONT-vergeerdering van 9 november 2018 nam hi男 ofscheid, om zien leeftied.
De Stellingwarver Schrieversronte hadde op 14 december een biezundere bi男ienkomst opzet mit bestuur, passeniel en vri男willigers. Ok Haveman zien vrouw Tineke was d池 bi男. Klaas van Weperen, veurzitter van de Stellingwarver Schrieversronte, daankte Haveman naodrokkelik veur al zien inzet. Zien Stellingwarver taelorgenisaosie hadde him niet aanders kend as een butengewoon trouw, konstruktief en sekuur vertegenwoordiger van oonze regio in et bestuur van SONT, zee hi男. De grote daank van de Stellingwarver Schrieversronte wodde ok tot utering brocht mit twie mooie boeken as kedo.
Attie Nijboer in 'Tael an Taofel'

Kommende zundag 10 meert zal in et bekende Drentse kulturele pergramme 'Tael an Taofel' dichteresse Attie Nijboer van Oosterwoolde optreden. 禅ael an taofel is een kombinaosie van literetuur, zang, meziek en lekker eten. An et pergramme doen alle keren streektaelschrievers en -zangers mit.
'Tael an Taofel' is altied in een sfeervolle lekaosie, en op 10 meert is dat ok al niet aanders. Et pergramme mit tael, meziek en eten is dan in Dwingel, in Grand Caf De Brink (Brink 30-31). Et begint allemaole om 11.00 ure en duurt tot 14.00 ure an toe. Behalven Attie Nijboer dot Janet Lopstra mit, mit verhaelen en lat de groep Vollek (mit Grunninger folk en blues) van him heuren.
Vanwegens de altied grote belangstelling is op tied risserveren an te raoden! Meer infermaosie kuj vienen op https://huusvandetaol.nl/.


Mooi artikel mit en over Harmen Houtman in Liwwadder Kraante

Een hiel mooi artikel over de Stellingwarver auteur Harmen Houtman verscheen kotleden in de LC (Liwwadder Kraante). Dat is naor anleiding van et verschienen van zien verhaelebundel 羨s ik kiezen moch. Aj' interesse hebben in de Stellingwarver schrieveri'je en wark en persoon van disse auteur, dan is et wat veur je om dit artikel toch even te aachterhaelen - veur zoveer aj' et nog niet zien hadden netuurlik. Zie ok veerder op disse bladziede.


Wereldpremi鑽e 船aor klept de klokke weer in Slieker, Liwwadden, en
Et roegelt komplementen!


Geweldig veul lof en komplementen weren d池 donderdagaovend veur de maekers en speulders van de ni男e Stellingwarver film 船aor klept de klokke weer. Veur de premi鑽e d池 van was ommeraek veul belangstelling, dat Filmhuus Slieker in Liwwadden mos ok zien twiede filmzael beschikber stellen. De aovend wodde orgeniseerd deur et Europees Buro Kleine Taelen (EBLT) i.s.m. de Stellingwarver Schrieversronte op 弾 奪ag van de Memmetael, 21 feberwaori.
Veul speulders en figuraanten van de film weren naor Liwwadden kommen om daor veur et eerst 檀eur film te zien. De spanning was vanzels groot, op dit mement hadden ze allemaole even waachten moeten. De opnaemen wodden in de zommer van 2017 maekt, mar deur wat tegenslag nao die tied was de film laeter klaor as dat eerst et doel was.

Skriptschriever en regie
Spanning was d池 vanzels ok bi男 skriptschriever en regisseur Thomas Rovers uut Grunningen. Ok al was hi男 tot op et laeste betrokken bi男 de laeste punties op de i, veur him was et uteraord slim spannend hoe op zien eerste grote film reageerd wodden zol. Spanning was d池 ok bi男 zien regie-assistent Marco Reeker, filmmeziekmaeker Dyno Hedges en Sietske Bloemhoff die indertied et initiatief veur de film nam en veur de perduktie zorgde. Al gauw was dudelik dat d池 niet alliend veul lof en wardering was veur alle akteurs in de film, mar ok dat die dr地iet minder was veur Rovers en zien filmploeg. In alle opzichten professioneel, dat was wat kenners d池 van zeden, en daor was ieder vanzels slim mit inneumen.

Filmlied Stellingi
Arg veul wardering was d池 ok veur et filmlied 銑ied van Stellingi, dat an et aende van de film te heuren is. Heufdrollespeulder Emma Winter zingt et lied op indrokwekkende wieze; de tekst wodde schreven deur Henk Bloemhoff, de meziek is van Robert Lanting. Et doel is om et lied ok nog appat van de film uut te geven.

Ni男e plannen
Van verschillende kaanten wodde d池 donderdagaovend vraogd of d池 bi男 de Stellingwarver Schrieversronte ni男e filmplannen binnen. Thomas Rovers en Sietske Bloemhoff hebben weten laoten dat die d池 inderdaod binnen. Et gaot liekewel dan om fiktie: et doel is dat een tal oorspronkelike Stellingwarver volksverhaelen verfilmd wodden zullen, mar dan daelezet in de tied van now. 閃ar die plannen bin nog in een beginfase, neffens Rovers en Bloemhoff. 糎e bin eerst nog even drok mit disse film van vanaovend. D池 bin al verschillende anvraogen, ok al vanuut Drenthe, veur et vertonen van 船aor klept de klokke weer. De eerste keer dat de film weer dri男d wodden zal is op 22 meert, dat wodt mitien een soort van renie veur alle meensken die op wat veur meniere oons hulpen hebben bi男 et maeken van de film.


Premi鑽e 'Daor klept de klokke weer' van now donderdag uutverkocht!

De premi鑽e veur de Stellingwarver film 船aor klept de klokke weer, now donderdagaovend in Filmhuus Slieker in Liwwadden, is hielemaole uutverkocht.
Op 22 meert wodt de film veur et eerst in Stellingwarf vertoond, dat zal wezen in de theaterzael van 稚 Buurthuus in Noordwoolde. Wie daor graeg naor toe wil, dat kan. D池 is een beparkt tal kaorten veurraodig; de intree is 5,-. Risserveren kan deur een mail te sturen naor de Stellingwarver Schrieversronte: info@stellingwarfs.nl


Rok in Grote Karke

Vri男dagaovend 14 feberwaori was de prachtige Stellingwarver patchworkrok, bestaonde uut 14.400,- lappies, nog ienkeer te zien. Dat was in de Grote Karke in Liwwadden, bi'j de ofsluting van Under de Toer: neffens veul meensken et meerst suksesvolle LF 2018-projekt. De rok was onderdiel van 船e Verdwenen Peerden, iene van de 31 mannefestaosies van Under de Toer. Van alle ni'jsters an de rok weren d池 vier vrouwluden mit. Uteraord dreug de smid uut et verhael, Geert Popkema van Noordwoolde, de prachtige rok, en was ok ontwarpster en artisiek leider Mariken Biegman d池 bi男, krek as projektleider Sietske Bloemhoff van de Stellingwarver Schrieversronte.
De aovend wodde prissenteerd deur Jos Thie en Tamara Schoppert. An et aende van de aovend wodde een boek prissenteerd daor alle 31 mannefestaosies kot in beschreven binnen. De orgenisaosie hadde veur alle 31 mannefestaosies 30 exemplaoren beschikber steld.


薦t eigene an de Stellingwarver veldnaemen': biezunder artikel over veldnaemen in Stellingwarf, verschenen in Fries Historisch tiedschrift

Et eerste nommer van Frysl穗. Historisch tijdschrift, dat is et nommer van jannewaori / feberwaori, zet deur mit de riegel 詮riese namen en Fryske nammen. De oflevering in dit nommer gaot over 薦t eigene an de Stellingwarver veldnaemen. Henk Bloemhoff geft d'r een hiel riegeltien veurbeelden in daor de Stellingwarver veldnaemen biezunder of alderdeegst uniek mit binnen, tegenover veldnaemen die meer algemien West-Europees binnen. Disse riegel 詮riese namen is veur mit naeme genteresseerden in de geschiedenis, de tael en in et biezunder de naemen in et Friese laandschop


Luusterders genieten van veurleesaktie

Op donderdag 7 en vri男dag 8 feberwaori was d池 in de jaorlikse veurleesweke weer een grote groep van vri男willigers van de Stellingwarver Schrieversronte op pad om de bewoners van verpleeghuzen en zorginstellings een mooie veurleesmorgen of 卜iddag te bezorgen. Ieder jaor hoolt de SSR disse aktie in de eerste helte van feberwaori; dit keer was de kordinaosie d池 van in hanen van Kiena Bouwer van De Haule.
Van tal van Stellingwarver schrievers wo地 d池 verhaelen veurlezen, vaeks gaot et om humoristische verhaelen en verhaelen over vroeger tieden. De verhaelen slaon altied meraokels an, en vaeke geft een verhael weer anleiding om mit mekeer herinnerings op te haelen. Dat de aktie slim wardeerd wodt, bliekt wel uut de verhaelen daor de veurlezers mit weerommekommen. Ieder jaor kommen d池 butendat weer ni男e groepen bi男 waor an veurlezen wodt. Zo las Baukje Krediet veur et eerst veur in de Vinckenhoeve in Vinkege en Hendrik Betten an een oolderengroep in et MFA van Berkoop. Omreden de aktie alle jaoren groter wodt is d池 aenlik nog wel verlet van meer veurlezers. Wie mithelpen wil an disse mooie aktie kan him opgeven op et kantoor van de Schrieversronte, dat kan tillefonisch naor 0516-451108 (even vraogen naor Kiena Bouwer) of per mail naor info@stellingwarfs.nl.


Overiesselse Staoten: onderzuuk naor plaknaemebodden mit Nedersaksisch en naor de ied in et Nedersaksisch onderwegens

Op veurstel van D66-Staotelid Jos Mooijweer hebben de Staoten van Overiessel kotleden besleuten dat d池 een onderzuuk komt naor de meugelikheden van et gebruuk van et Nedersaksisch op plaknaemebodden en in de iedsoflegging, mit naeme et uutspreken van de ied in et Nedersaksisch in perveensiaole staoten. 羨n de iene kaante erkennen we de tael wel, mar as ik as volksvertegenwoordiger die ied ofleggen wil in et Nedersaksisch, dan kan dat niet. Dat is niet uut te leggen. [welle van dit bericht: dagblad Stentor]. Mooijweer komt van 'Vollenhove' en is al langer in de pleit veur de ied in et Nedersaksisch.


De Ovend van december verschenen

Henk Bloemhoff gaot in disse Ovend op 弾 nationaole erkenning van et Nedersaksisch van 10 oktober 2018 in. Rob Zethoven en Carol Klok brengen elk heur eigen kastverhael en Jan Koops praot mit kultuurwethoolder Fimke Hijlkema angaonde heur veurkeur veur een mooi plak, in de rebriek 船it plak dot me wat. Niet hielemaole onverwaachs bliekt dat De Blauwe Bos onder De Haule te wezen: 船it is mien aachtertuun, kuj et mooier kriegen? De redaktie vertelt over en brengt hulde an Sigrid Dassen mit heur Stellingwarver versie van de saemenvatting van heur proefschrift. Heer Otto van Buil, overbekende kreaosie van Frank Spijkers, komt netuurlik ok weer langes. Disse Ovend komt goed uut de varve mit nog een hiele riegel verhaelen (van Kees Koopstra, Tuller, Jaap Sikkema, Marijke Ponne, Henk Zwanenburg en Sjoukje Oosterloo) en nog drie gedichten (Attie Nijboer, Jaap Sikkema, Marijke Ponne. Uut naeme van redaktie en lezers daankt Sietske Bloemhoff in et 膳euroffien redakteur Jannes Westerhof veur al zien wark veur 船e Ovend en zien betrokkenhied. Hi男 stopt d池 liekewel mit om gezondshiedsredenen. Mit een interessaante historische bi男drege komt Jelle Roorda: 羨ndries Kuperus: 泥e Stellingwarven liggen mi男 nao an et hatte, zo hiet et artikel. Henk Bloemhoff nuumt mooie schrieveri男e over Stellingwarf in jongachtige boeken die niet ieder bekend wezen zullen. Zo wo地 beschouwings over oonze 宋ri男hiedsstried en saemenwarking, pattekelier netuurbeheer in oonze wereld, de geschiedenis van Twietel en kommenistisch verzet in oonze kontreinen even op 粗 bodden brocht.


Even weerommmekieken naor 2018, et jaor dat ok de Stellingwarver Schrieversronte op verschillende menieren mitdee an Liwwadden Kulturele Heufdstad. We kieken nog even naor... de naemen van al die vri'jwilligers - bi'jveurbeeld! - die mithulpen bi'j et Projekt De Verdwenen Peerden. Kiek veur et aandere ok op oons webstee-archief. Ziekiek!

De Verdwenen Peerden: Schrievers: Roely Bakker, Harmen Houtman, Hilleke van der Molen, Attie Nijboer, Serge Epskamp; komponist: Serge Epskamp; arrangementen: Jan Andries Dijkstra, Serge Epskamp; meziek: koor Donna Dora, meziekverieninge Brocante (beide o.l.v. Jan Andries Dijkstra), gitaarklub Capodastro痴, Serge Epskamp; speulders/zangers: Geert Popkema, Ren Pen, Pieter Bergsma; gaastvrouw en gaastheer: Attie Nijboer en Jan Berend van Elp; daansers: Janna en Ditte Eijer; ruters: C駘ine Elzenaar, Froukje Derks; warkwinkel/gedichten: Wim Hunneman; gedichten: de leerlingen van groep 8 van De Tjongeling (Berkoop) en De Stelling (Makkinge); film: Patrick Hoving; ni男groep Berkoop: Jelkje Abma, Mariken Biegman, Margreet Bergsma, Mientje Dijkstra, Elly van Elp, Corrie Hoekstra, Jaaike Langstraat, Margje van der Meulen, Gerrie Neut, Jozefien Vernooij, Hennie de Vries, Jantje de Vries, Wilma de Vries; logistiek: Hendrik Betten, Hendrik Fokkeman, Hans Salverda, Olphert Smit; lekaosiebeheer: Joke Brouwer, Hendrik Betten, Wim Langstraat, Piet Lubbes; leiding: Mariken Biegman, artistiek leider; Serge Epskamp, muzikaol leider; Sietske Bloemhoff, projektleider. Veerder: EHBO Berkoop.
Personen, bedrieven en instaansies die et theater 船e Verdwenen Peerden meugelik maekten: Annemersbedrief Houwer-Jansen B.V., Berkoop; Coulant Touring, Berkoop; de Berkoper karke; Drpskantine Ni男berkoop; Fa. De Nekker, Noordwoolde; Fem. Deknatel, Ni男berkoop; Hotel Resteraant Lunia, Berkoop; Iepen Mienskipsfns Frieslaand; It Fryske Gea; Kef Resteraant Boszicht, Ni男berkoop; Loon- en annemersbedrief De Samenwerking, Else; Museum Oold Ark, Makkinge; Plaetselik Belang Berkoop; Plaetselik Belang Ni男berkoop; Stichting Begraafplaatsen Oolde- en Ni男berkoop; Stichting Bercoop Fonds; Textielinstituut HAWAR, Berkoop; Prins Bernhard Cultuurfonds Friesland


Internationaole memmetaeldag in Drenthe

De anonieme aktiegroep Drents op Stee het in et kader van internationaole memmetaeldag de Nederlaanse plaknaemen veurzien van de Drentse variaant: Mppelt, Roon, Traord en Haolen. Neffens oonze bron, Hart van Nederland, lat de gemiente Meppel in elk geval veurlopig hangen: 展e laoten et veurlopig wel hangen, we steunen de mooie Nedersaksische tael naemelik ook, binnen de gemiente wodt et ok veul spreuken. We gaon d池 butendat vanuut dat de aktievoerders et nao vandaege d池 ok weer netties weghaelen.
(Officieel het Nieuw Roden - Roden wodde in et Stellingwarfs vroeger krek as in et Drents ok wel Roon nuumd - now officieel wel een twietaelige anduding, et Drents op et bod is: Nei Roon.)


Premi鑽e film 'Daor klept de klokke weer'

De filmliefhebbers hebben d池 even op waachten moeten, mar eindelik is et dan zoveer: op de donderdagaovend 21 feberwaori is de premi鑽e van de eerste Stellingwarver speulfilm 'Daor klept de klokke weer'! Die premi鑽e mos deur omstaandigheden een peer keer uutsteld wodden. De feestelike gebeurtenis is in Filmhuus Slieker in Liwwadden. Dat et in die bekende lekaosie wezen zal, komt omreden et op 21 feberwaori de dag van de Memmetael is. Et EBLT (Europees Buro veur Kleine Taelen), daor de Stellingwarver Schrieversronte bi男 ansleuten is, orgeniseert alle jaoren op die dag een filmaktiviteit.
船aor klept de klokke weer is baseerd op et gelieknaemige boek van H. Hoogeveen dat in 1959 verschenen is. Et vertelt et verhael van de periode dat Stellingwarf nao veul striederi男e zien vri男hied veurgoed kwietraekte. Et skript veur de film wodde schreven deur Thomas Rovers uut Grunningen. De film is een produktie van de Stellingwarver Schrieversronte, die daorveur extra financieel ondersteund wodde deur de perveensie Frieslaand, et Fonds Ooststellingwerf en Kring van Bercoop. Daornaost stelden orgenisaosies, et bedriefsleven en personen belangeloos (netuur)terreinen en materiaolen beschikber. De film, die veural ok bedoeld is veur et basis- en vervolgonderwies, duurt mit mekeer een goed half ure.
Op donderdagaovend 22 meert zal de film, mit naeme veur alle mitwarkers, dri男d wodden in 稚 Buurthuus in Noordwoolde.V.l.n.r: Evert Pultrum, Thomas Rovers, Emma Winter en Lute Wedekind

An de film doen flink wat speulders en figuraanten mit. Die hebben heur indertied nao een oproep in de kraanten daorveur anmeld. De heufdrollen wo地 speuld deur Dirk Nijk (Wolvege), Lute Evert Wedekind (Berkoop), Emma Winter (Wolvege) zi男 zingt ok et filmlied 全tellingi' - en Evert Pultrum (Wolvege). Daornaost doen d池 uut tal van Stellingwarver drpen figuraanten an mit, mar bi男glieks ok een inhuurde riddersploeg uut Kimswerd. Regisseur is Thomas Rovers uut Grunningen, et kamerawark wodt verzorgd deur David Koster (filmakedemie Amsterdam), eerste regieassistent is Marco Reekers, ok uut Amsterdam. De geluudsopnaemen bin maekt deur Serge Epskamp van Zaandhuzen. Veur de meziek zorgde Dyno Hedges uut Amstelveen. De middelieuwse kleren bin ontwurpen en maekt deur Henrieke Kruise uut Rotterdam, zi男 zorgde ok veur een tal illestraosies die in de film bruukt wodden. Veur de logistiek en technische ondersteuning zorgde een groep van zes personen o.l.v. Hendrik Betten van Else. Kiena Bouwer van De Haule zorgde mit twie ere vrouwluden veur et grimeerwark.Opnaemen op 'e Delleboersterheide

Alle scenes bin in de zommer van 2017 in acht daegen tied opneumen. Tegere mit Hendrik Betten het Thomas Rovers de lekaosies uutzocht. Twie daegen is d池 in et museumdrp Orvelte filmd, omreden daor een boerderi男e, de Bruntingerhof, staot die nog uut de 16e ieuw stamt. Butendat is d池 een middelieuwse sfeer in et drp zels. Veerder bin alle opnaemen in Stellingwarf maekt. Zo is d池 filmd bi男 de karke van Berkoop, in et kesteel Old Stoutenburgh in Blesdieke, op 弾 Delleboersterheide, in de Kaele Dunen, et Puntersbossien en bi男 de klokkestoel van Ni男berkoop.Opnaemen bi男 de karke van Berkoop, rechts Dirk Nijk


Sigrid Dassen promoveerde mit Stellingwarfs op nivo

De webstee van de Wageninger universiteit het d池 al beheurlik ommedaenken an geven. Sigrid Dassen promoveerde op Diversity relations of plants and soil microbes. Mit een saemenvatting in et Engels, zoas dat heurt, iene in et Nederlaans, en iene in et Stellingwarfs, de tael van heur Builiger oolden. Saemenvattings in je proefschrift in twie ere taelen as Engels, dat mag neffens et riegelment. Mar de universiteit beschouwde et Stellingwarfs as een dialekt, niet as een tael. Dus leverde Sigrid een losblaedige saemenvatting. En doe was d池 een biezunder toeval: op 10 oktober kreeg et Nedersaksisch zien nationaole erkenning. Dat zodoende kon de webstee schrieven: 船e erkenning als officile taal kwam net te laat.

Sigrid Dassen nuumt heur saemenvatting in et Stellingwarfs een ode an et Stellingwarfs. Dat hadde ze graeg leerd, mar heur oolden praotten dat indertied niet tegen heur. Op heur verzuuk now wel, as ze nog es thuus is. Ze vint et Stellingwarfs hiel mooi. Heur saemenvatting in et Stellingwarfs beschouwt ze as een goeie gelegenhied om dat tot utering te brengen en te dielen mit aandere meensken.
Intied het ze al hiel wat reakties had. 膳an kollega痴 en femilieleden. Die vienen et prachtig om mien saemenvatting zo te lezen. Sommigen zeden dat de saemenvatting in et Stellingwarfs beter te volgen was as die in et Nederlaans. Daor is ze 壮lim bliede mit.


Vlagge uut veur de nationaole erkenning Nedersaksisch van 10 oktober 2018 - en: snipsnaorderi'jen angaonde de ni'je staotus van her en der

Netuurlik kan de vlagge uut en vuult elke inwoner van Stellingwarf en omgeving him goed now et Nedersaksisch as wezenlike, volweerdige en zelsstaandige tael erkend is - deur et Riek en deur de betrokken regio-overheden. Prachtig veur Stellingwarf, prachtig veur de aandere regio's, prachtig veur de meensken die de tael nao an et hatte ligt.
En wie nog twiefelt, dit is toch echt uutspreuken deur de hoogste man van et Ministerie van Binderlaanse Zaeken, drs. Maarten Schurink: 'Eigen taal heeft waarde voor mensen. Zo bindt het Nedersaksisch mensen van Zwolle tot Doetinchem, van Wolvega tot Almelo. Het gaat om meer dan een miljoen mensen. Vandaag zeggen wij tegen hen: we vinden het behoud van jullie streektaal belangrijk'. Et konvenaant is te vienen links op disse webstee, klik an: 'de tael'. Ie kun o.e. de veurnaemste uutspraoke lezen: De Minister erkent de regionale taal Nedersaksisch als een wezenlijk, volwaardig en zelfstandig onderdeel van de taalsystematiek binnen Nederland


Sunte-Matten in Stellingwarf - 11 november

Daor vertelt in nommer 182, november 2018, et huus-an-huusblad 然ondOm de Stellingwerven aorige dingen over. Zundag elf november kommen ze weer bi男 de huzen langes, de kiender mit heur lampionnegies. Netuurlik ok in Stellingwarf! Heur ze en geef ze wat neffens de tredisie. Kommen ze zaoterdag en maendag ok, omdat de 11de op een zundag is? Laot ze zingen! Wat mooi dat de tredisie d池 nog is en altied blift. Zwatkiekeri'je en zeggen dat et wel ophoolt, daor hebben we niks an, al hielemaole niet op en om 11 november henne. Et feest van de Sunte-Matten-lochies! Bi'j op zuke naor Stellingwarver teksten die vanoolds bi男 de lieties heuren? Kiek op stellingia.nl in et Stellingwarfs Woordeboek onder Sunte-Matten.

Kursus 'Stellingwarfs veur beginners' vlot uut aende in Wolvege

Mar liefst elf kursisten bin in Wolvege uut aende gaon mit de kursus 全tellingwarfs veur beginners. Tiedens die kursus is d池 mit naeme ommedaenken veur et schriftelik gebruuk van disse kotleden erkende Nedersaksische tael. Ommedaenken is d'r liekegoed veur et praoten van et Stellingwarfs. Daornaost wodt d池 over de tael en de oorsprong d池 van uutleg geven.

De kursus wodt geven in de biebeltheek in Wolvege en bestaot uut zes lesaovenden. De eerste drie aovenden bin in november, de laeste drieje in jannewaori. As ofsluting is d'r in et veurjaor een exkursie in een Stellingwarfs netuurgebied. Disse exkursie zal verzorgd wodden deur Freddie de Vries van Hooltpae.

De kursusleiding bestaot dit keer uut dr. Henk Bloemhoff (Oosterwoolde) en Mark van Veen (Wolvege).


Boekelezings in Appelsche mit Harmen Houtman en Freddie de Vries

Zaoterdag 10 november, van 14.30 tot 17.00 ure, is d池 een aorige aktiviteit mit Stellingwarver schrievers in De Hoolten Klinte in Appelsche. Freddie de Vries van Hooltpae en Harmen Houtman uut 稚 Vene lezen veur uut eigen wark. Harmen het o.e. dichtbundels op zien naeme staon en dot nogal wat an et schrieven van lietiesteksten. Bi男kotten komt een boek van himi uut mit kotte verhaelen. Van Fredde de Vries verscheen in september een verhaelebundel, 薦t beste peerd stroffelt wel es. De bundel het al goed verkocht en hi男 het veul ommedaenken kregen. Intree: 2 euro


De Ovend no. 5 van jg. 46 (2018) is d池!

Et oktobernommer van 騁 Stellingwarver tiedschrift is intied weer bi男 de meensken. Nog niet bi男 jow? Neem dan een abonnement op oons mooie twiemaondelikse blad. Wat hoolt dit ni男ste nommer van De Ovend in? Goeie sferen komt Kjest Herder mit in zien verhael 膳ekaansie, Jaap Sikkema brengt 粗en faobelachtig verhael mit 前nder waeter, Carol Klok vertelt over de slim sociaole Noordwooldiger domenee 詮rits Reitsma, een huder zonder schaopen (laeter gong die trouwens naor Borkelo (Gld.), waor hi男 de bekende schriever / volkskundige Hendrik Willem Heuvel as kammeraod opdee), Rob Zethoven vertelt in 船okter in tiednood weer kostelik over dokterserverings in oonze wereld, Johan Veenstra levert opni'j een nommer in de riegel 腺oris en Joris katteverhaelen, Sjoukje Oosterloo nuumt in 全tellingwarfs bloed wat dat veur heur betekent, Henk Zwanenburg brengt oons mit 閃est weeromme in de oolde volkse Stellingwarver boerewereld en echte kenners van de daegelikse dinkies van vroeger kommen inienen Jan van Vrijenoord van vroeger weer tegen as oolde bekende eerder wodde die al tegen et vergeten vaastelegd in T.H. Oosterwijk zien geschiedenisboek over de Oost-Stellingwarver drpen. West-Stellingwarf komt in disse oflevering ok aorig an zien trekken, want in zien 膳euroffien gaot redaktielid Jan Koops in op et ni男s dat daor naor verholing de meerste miljoenairs zitten zollen 'meersten' neffens Friese verholings dan. In disse 前vend is ok et mooie gedicht 銑eaf wurdboek opneumen - Harmen Houtman wun d池 de eerste pries mit in een biezundere dichterswedstried van de Fryske Akademy. Zien innerlik zwinkt d池 in van et grote Wurdboek fan de Fryske Taal naor et Stellingwarfs Woordeboek . De woorden uut dat laeste woordeboek die licht of stark van de Nederlaanse weerscheiden ofwieken wo地 douk opneumen in de 'Elektronische Woordenbank van de Nederlandse Dialecten', vertelt Henk Bloemhoff; dat is een onderneming van et Meertens Instituut o.l.v. Perf. dr. Nicoline van der Sijs. Peter Riksma blikt in disse Ovend weeromme op de literaire prissentaosieaovend n.a.v. et verschienen van Johan Veenstra zien roman 天roeger is veurgoed veurbi男.
De redaktie kikt mit woorden en veul mooie beelden weeromme op de Schrieversronte-perduktie 船e verdwenen peerden (theatertocht, zommer 2018) en op de Schrieversrontebi男dregen an de reeks 銑aand van Tael. Dat allegere was in et raemwark van 銑iwwadden Europese Kulturele heufdstad 2018, een arg mooi projektjaor dat veur stad en perveensie zo lievelao al weer wat om een aende begint te zuken.


Vlagge uut veur de nationaole erkenning Nedersaksisch van 10 oktober 2018 - en: snipsnaorderi'jen angaonde de ni'je staotus van her en der

Netuurlik kan de vlagge uut en vuult elke inwoner van Stellingwarf en omgeving him goed now et Nedersaksisch as wezenlike, volweerdige en zelsstaandige tael erkend is - deur et Riek en deur de betrokken regio-overheden. Prachtig veur Stellingwarf, prachtig veur de aandere regio's, prachtig veur de meensken die de tael nao an et hatte ligt.
En wie nog twiefelt, dit is toch echt uutspreuken deur de hoogste man van et Ministerie van Binderlaanse Zaeken, drs. Maarten Schurink: 'Eigen taal heeft waarde voor mensen. Zo bindt het Nedersaksisch mensen van Zwolle tot Doetinchem, van Wolvega tot Almelo. Het gaat om meer dan een miljoen mensen. Vandaag zeggen wij tegen hen: we vinden het behoud van jullie streektaal belangrijk'.

Et konvenaant is te vienen links op disse webstee, klik an: 'de tael'. Ie kun o.e. de veurnaemste uutspraoke lezen:

De Minister erkent de regionale taal Nedersaksisch als een wezenlijk, volwaardig en zelfstandig onderdeel van de taalsystematiek binnen Nederland

Zoks gebeurt deur een tal ofwegings, zoas:

het Nedersaksisch wordt beschouwd als een actuele spiegel van een levende,
eeuwenoude traditie, die op moderne wijze wordt voortgezet, en
het is van belang om het imago van het Nedersaksisch en de gebruiksmogelijkheden te stimuleren en te versterken, zodat oudere generaties gemotiveerd worden om hun taal aan jongeren door te geven en dat jongeren ervoor open staan om de taal te leren en te gebruiken

Et behaelen van de ni'je staotus van tael is anleiding veur hiel wat positieve reakties. Die kwammen d'r bi'j de Stellingwarver Schrieversronte een hieleboel binnen. Dat gebeurde ok bi'j Nedersaksische orgenisaosies in ere streken.
De media gavven en geven d'r hiel veul ommedaenken an. Lees hier een stokmenning aorigheden, om te beginnen de kollum van SONT-ambassadeur en Twentse kabbeti鑽e Nathalie Baartman:

糎as sas as ds was kaans. Heerlijk!

NATHALIE BAARTMAN, KOLLUM VAN 13-10-18; BRON: TUBANTIA. Sinds woensdag is Twents een officile taal. Als je dus zegt 訴k bin sloerig in de rakkert, is dat niet slechts plat maar heel Nedersaksisch. En dat klinkt best sjiek. De feestelijke ondertekening van dit Nedersaksische convenant vond plaats in het provinciehuis Zwolle. Bij aankomst van deze gelegenheid liepen de genodigden niet over een rode loper, maar moesten ze een weg zien te vinden langs losse tegels, 地 bult zand en een stratenmaker. Ook dit vond ik heel Nedersaksisch.

Ik was erbij om een paar minuten Twents cabaret te verzorgen. Die momenten grijp ik graag aan om ongegeneerd los te gaan in 僧ien moors taal. Zij is geboren in Lattrop en spreekt het mooiste Twents op aard. 糎as sas as ds was kaans.
Het doet me pijn dat deze taal slachtoffer wordt van de grote vergankelijkheid. Net zoals het klimaatakkoord een halve eeuw te laat komt, is dat met dit convenant ook aan de orde. En met een convenant in je hand, wordt er heus niet meer Nedersaksisch gesproken in dit land. Dat bleek wel uit de officile sprekers die woensdag aanwezig waren. Sommigen hadden hooguit een accent, maar ze namen geen stelling door pontificaal 叢lat te doon.
Een gemist statement. Als straks de zeewaterspiegel stijgt en aan de oevers van de IJssel vluchtelingenkampen ontstaan met wanhopige Hagenezen, moet er toch minstens iemand zijn die zegt: 銭ommt er in, dan kuj d池 oet kiek地. Nederland wordt dan Klein Nedersaksi. Ik vind het nu al leuk.
Twee decennia schijnen we nog te hebben om de klimaatdoelen te halen. Persoonlijk geef ik de levende Twentse taal ook nog twintig jaar. Hebben we gelukkig de dvd痴 van Jonge Leu en Oale Groond nog.
Tijdens de feestelijke ondertekening van het convenant, betreurde men de afzegging van minister Kasja Ollongren en het ontbreken van een financile toezegging voor het behoud van de taal. Tja, denk ik dan. Uiteindelijk is er maar 鳬n ware reddingsboei: 銭lodderbkse, zeg ik nu tegen mijn dochter. 銭iek toch 痴 noar boet地. De zun schient. As mama straks kloar is met disse column, goaw mooi efkes noar Twickel. Ze begint te huilen. 閃ama, zo moet je niet tegen mij praten. Opa en oma praten zo. Maar jij moet dat niet doen.
Gedragsverandering is een bittere zaak. Minder autorijden en elke dag een kwartiertje Twents in de opvoeding. 銭om 痴 hier, mien deernke. Ik heb 地 appelflap veur oe.
Dat verstaat ze donders goed.


Nedersaksisch in et vmbo-onderwies: veurbeeld uut Overiessel

Nedersaksisch erkende regionale taal: aan de slag met streektaal op het vmbo
In samenwerking met het Cedin heeft de IJsselacademie een aangepaste uitgave van de lesbrief 'Jouw taal hoort bij jou' uitgebracht, speciaal voor vmbo-leerlingen [...]: "Nedersaksisch erkende regionale taal.
Op woensdag 10 oktober jongstleden ondertekenden de verschillende Nedersaksische overheden een convenant met het Rijk waarin het Nedersaksisch als taal erkend wordt. Veel jongeren hebben echter nog de (onjuiste) aanname dat hun lokale, Nedersaksische dialecten een vorm van 壮lecht Nederlands zijn, in plaats van dialecten van een andere taal: het Nedersaksisch. Met deze uitgave hoopt de IJsselacademie discussie over de rol die taal bij de eigen identiteit van jongeren speelt op gang te brengen." [bron: Zwartewaterkrant]

Et Dagblad van et Noorden lat Marlene Bakker an et woord:

Meer Nedersaksisch op 'e radio. Dat wil de Grunninger zangeresse Marlene Bakker veur mekeer brengen mit de hashtag #Nedersaksischopderadio. Onverwaachs kreeg heur oproep steun om meer Nedersaksische lieties op 'e radio te kriegen. Meensken, vraog lieties an is de bosschop van Marlene.
Jurre Bosman, direkteur Audio van de Nederlaanse Peblieke Omroep (NPO) zicht dat hielemaole zitten: 'We vienen et hatstikke aorig as luusterders verzukies indienen in heur eigen (streek)tael. We hebben pergrammemaekers uut alle wiendstreken, dus kom mar deur! Om mit Skik te spreken: "'K zol haost zeggen, jao het mag wel zo. Veur de dj's van Jan-Willem Start Op!, de morgenshow van BNNVARA, is de oproep al genoeg reden om ommedaenken an et Nedersaksisch te geven.

Veureerst ofslutend mit disse snipsnaoren: lees hoe 'Achterhoek Nieuws' de eigen streektael brengt: https://www.staddoetinchem.nl/nieuws/algemeen/228010/achterhoek-nieuws-draagt-streektaal-een-warm-hart-toe

奪e tael van et hatte: theaterprojekt van Der Izzerd, Hooltwoolde en Ni男hooltwoolde naodert

Op 5 en 6 oktober wodt op Der Izzerd vier keer per aovend "De tael van et hatte" opvoerd. Theater, belende keunst en meziek en daans kommen d池 in bi男 mekeer. Historische gebeurtenissen in 1579, et jaor dat Baerte van Idzarda de Vri男e Staoten van Frieslaand ofkondigde, bin et uutgangspunt van de theatertocht. Alle bi男dregen wo地 leverd deur ammeteurs o.l.v. professionals en de Bonifatiuskarke van Der Izzerd staot d池 centraol bi男.

"De tael van et hatte" is een projekt binnen et tetaolprojekt "Under de Toer" 双nder de toren, ien van de onderdielen van 'Liwwadden Europese Kulturele Heufdstad 2018'. Veur alle belangrieke gegevens van et projekt 'De tael van et hatte' verwiezen we naor de webstee van dit hiel biezundere projekt: www.detaelvanethatte.nl. Volgens die webstee bin op et mement dat we die weer lazzen, 29 september, alle kaorties uutverkocht!


De Verdwenen Peerden: straottheater op verschillende lekaosies in Ni男berkoop en Berkoop op 3 en 4 augustus 2018: uutvoering was meer as biezunder, ok deur prachtige sfeer en goeie weersomstaandigheden

Dit theaterpergramme van 3 en 4 augustus 2018 op verschillende lekaosies in de buterlocht van Berkoop en Ni'jberkoop gaot weeromme op een historisch verhael uut de tied dat et al niet zo goed meer gong mit de Ni男berkoper karke. Dat was in et eerste kwat van de 19de ieuw. Ze karkten daor nog mar zo weinig dat twie peerden die zels in et gebouw kommen weren, de eerst tied niet weerommevunnen wodden. Vule laeter dee blieken dat ze daor an een ienzem aende kommen weren deur gebrek an eten en drinken.

Schrievers, zangers, speulders, meziekmaekers, koor Donna Dora, meziekverieninge Brocante, Gitaarklub Capodastro痴 en hiel veul aanderen zorgden veur een meraokels spektaokel mit as kerngegeven de historische beide peerden en hoe die uut de tied raekt binnen. Twie echte peerden van now vertolkten heur as 't waore in oonze tied: op 'e eerste lekaosie kwammen ze vot nao de vier ure-klokke tot de bos uut galopperen en kletterden de Boshoeveweg uut richting De Kuunder. Op 'e twiede lekaosie zaj ze van de Boshoevekrusing mit de Grintweg of uut de richting van de buurtschop Iegypte weer op je an kommen. Parrelel in de veurstelling daansten twie daanseressen die as et waore heur geesten vertolkten, op zuke naor vri男hied. Via verschillende settings mit biezunder theater en biezundere zang- en meziekoptredens gong et in fasen op naor Berkoop, mit beide echte peerden. De beide jonge daanseressen verpersoonlikten 租ie heur geest ok laeter bi男 et slotakkoord mit biezundere optredens in de Berkoper karke. Verweven was in dat verbaand ok een niet-historisch mar wel ansprekend verhael van een smid, die zien zuuktocht naor een goolden hoefiezer, en de zuuktocht van de boer naor zien verdwenen twie peerden. Et verhael was daorbi男 ok naor oonze tied toe 宋ertaeld mit et zuken naor vri男hied en geburgenhied, veur meensken liekegoed as veur dieren. Et hoefiezer dat de smid weer hebben wol wodde vunnen, en de viener moch zodoende de smid trouwen. Veural dichters/schrievers Roely Bakker Harmen Houtman en Attie Nijboer en meziekmaeker Serge Epskamp hadden veur tekst- en meziekdiel tekend.

Veur et pebliek was een sfeervolle picknick op et terrein De Bult een aorige onderbreking. Et was ok et punt in et pergramme dat d池 nog even een mement stilte was veur beide peerden uut et verleden.

Sfeervolle wisselings mit gedaachten in spel- en liedvorm over doe en now en de neudige links maekten disse gebeurtenis tot een hiel biezunder mement in de riegel aktiviteiten die d池 dit jaor hullen binnen en nog hullen wodden in et kader van de Europese Kulturele Heufdstad Liwwadden. Hoogtepunt was et verlaoten van de karke deur de smid mit zien echtgenoot die et goolden hoefiezer vunnen hadde de prachtige rok die zien mem vroeger maekt hadde diende now tot indrokwekkende bruidsjurk en wodde op veur trouweri男e gebrukelike meniere de karke uut 壮leept.

Veurzitter van de Stellingwarver Schrieversronte Klaas van Weperen prees de inzet van iederiene veur dit mooie Schrieversronte-projekt an et aende en nuumde personen en groepen die mitdeden mit naeme. Hi'j vergat daorbi'j niet om ok artistiek leider Mariken Biegman en orgeniserend Schrieversronte-direkteur Sietske Bloemhoff nog even mit naodrok te numen. Ok prees hi男 et drp Berkoop e.o. ommeraek, om de mitwarking deur veul meensken, de geweldige sfeer daor dit allegere in gebeuren kon en de uutstraoling die et drp het. Op 4 augustus was et tal bezukers 130, op 3 augustus was dat 100. Ze zorgden veur indrokwekende slieren fietsers deur et laandschop van Berkoop en Ni男berkoop.
Wie et spektaokel bi男woond het, zal dit historisch theater-hoogtepunt uut 2018 niet gauw vergeten. Et was ok nog es tot in de punties orgeniseerd. En veur wie d池 niet bi男 was: van et gehiel is een film in de maek.

Meer an impressie is o.e. te vienen op 'e webstee van et weekblad De Nieuwe Ooststellingwerver: www.nieuweooststellingwerver.nl/nieuws/dorpen


Overiessels Staotelid Jos Mooijweer (D66) lat opni男 marken: iedsoflegging in et Nedersaksisch moet kunnen! Overiesselse dippeteerde Maij (CDA): 'Nedersaksisch is iene van de pijlers van oonze identiteit'

Jos Mooiweer van de perti男 D66 in Overiessel wodde kotleden opni男 insteleerd as Staotelid, wat kwam deurdat hi男 opni男 iene van zien staotefraktie vervangen mos. Him was eerder zegd dat hi男 zien ied niet in et Nedersaksisch uutspreken moch, wat hi男 eerder al daon hadde. 薦t kan niet zo wezen dat een keuzen volksvertegenwoordiger de ied niet ofleggen kan in zien eigen tael. Tael is gien folklore, mar een wezenlik element van identiteit. Et Nedersaksisch is iene van de vier erkende taelen in Nederlaand hadde hi男 een keer eerder al angeven. Om nog een keer dudelik te maeken dat et echt kunnen moeten zol voerde hi男 opni男 aktie, en zonder dat hi男 om de weg henne gong. Hi男 legde niet, zoas wel gebrukelik is in Overiessel, de ied of in et Nederlaans, mar in et Fries wat wettelik wel meugelik is mar slim ongewoon in Overiessels verbaand. Et leut nog weer es zien hoe vremd et is aj niet in je eigen Nedersaksisch van West-Overiessel in dit geval de ied ofleggen meugen. (bronnen: RTV Oost / Stentor). Dippeteerde Vrouw Hester Maij van Overiessel reageerde eerder al mit: 薦t Nedersaksisch is iene van de pijlers van oonze identiteit. In september moet een konvenaant mit et riek en de ere Nedersaksische overheden klaor wezen, leut ze weten. Maij zee daor over dat ze ofspraoken hebben willen over hoe et gebruuk van et Nedersaksisch meer stimuleerd wodden kan zonder ni男e wetgeving of verplichtings (bron: Stentor 24-4-2018)


Staotelid Anneke Beukers van Overiessel wil meer wiend in de zeilen veur Nedersaksisch

鮮ao de zommer tekent een tal perveensies tegere mit et Riek een overienkomst om oonze streektael veuruut te helpen, zegt Anne Beukers, PvdA-staotelid in oonze buurperveensie Overiessel. Behalven staotelid is zi男 o.e. ok ambassadeur veur et Nedersaksisch veur SONT, de koepelorgenisaosie van streektaelinstellings in et Nedersaksisch taelgebied. Vrouw Beukers nuumt die kommende overienkomst mooi, mar dat hoolt ok in dat we now al naodaenken kunnen en ok naodaenken moeten over mederne menieren om et Nedersaksisch stimulaansen te geven, docht heur. Daoromme wil ze van heur kultuurdippeteerde Hester Maij geern weten wat as d池 neudig is om et 鮮edersaksisch te redden, zoas zi男 et uutdrokt. 羨s de dippeteerde zicht dat d池 geld veur neudig is, kuwwe et now al vast appat zetten, dat we dommiet dreks an de slag kunnen. Vrouw Beukers daenkt an bi男glieks et aktief stimuleren van kennis van streektael bi男 kiender, meer ommedaenken veur de regiotael in de Overiessels biebeltheken en een centraole rolle veur de Nedersaksische tael en geschiedenis in et kultuurbeleid van de perveensie. Ze zegt dat naost et veurnemen van de Nedersaksische overheden om te kommen tot een konvenaant nao de zommer et Nedersaksisch al as tael erkend is onder diel II van et haandvest veur regionaole en minderhiedstaelen van de Raod van Europa, wiels daorbi'j toch te min ondersteuning geven is. De tael bestaot bi男 de graosie van de meensken en verdient daoromme een investering van de perveensie. 岨onder tael gien verbiening, gien naoberschop, gien gezaemelike geschiedenis. (bronnen: RTV Oost, Stentor)


Eerste pries veur Harmen Houtman

Dichter en schriever Harmen Houtman uut Et Vene, mar van vroeger van Ni男hooltpae, het de eerste pries wunnen van een biezundere dichterswedstried van de Friese Akedemie in Liwwadden. De wedstried wodde uutschreven in et kader van et LF2018 projekt L穗 fan Taal/Laand van Tael; et onderwarp mos te maeken hebben mit et wark van de Friese Akedemie. De gedichten mossen butendat in et Fries schreven wodden, mar invloeden van ere taelen mochten d池 wel in naor veuren kommen. En dat dee Houtman mit zien gedicht Leaf wurdboek, waorin hi男 schrift over et Friese en et Stellingwarver woordeboek. Et eerste diel van et gedicht is in et Fries schreven, et twiede in et Stellingwarfs. Harmen Houtman wodde mit beide taele grootbrocht: zien mem praotte Fries, zien heit Stellingwarfs.
Mit mekeer weren d池 64 inzendings: de beste tien gedichten bin tot an et aende van september te zien op grote bodden in de binnentuun van de Friese Akedemie.


Carolien en Annie: Stellingwarfs en Platduuts in Taeletuun

Ommeraek veul belangstelling was d池 tiedens de ofslutende middag van de Stellingwarver weke in et taelepaveljoen MeM in de Taeletuun in Liwwadden. Al et volk dat d池 was hadde et goed bekeken, want Carolien Hunneman en Annie Heger zorgden tegere veur een geweldig mooi optreden.
Carolien Hunneman was speciaol overkommen uut Finlaand waor de uut Oosterwoolde ofkomstige singer-songwriter onderdehaand al weer vuuf jaor woont. Carolien leut dan ok niet alliend Stellingwarfs heuren, mar ok Fins, de tael die ze onderdehaand goed beheerst. Uut Noord-Duutslaand komt Annie Heger, vandaege-de-dag woont ze in Berlien, mar ze is geboren in Aurich. Ze is zangeres, mar ok aktrice en daanseres. Annie Heger brocht disse middag veural ni男e lieties in et Platduuts, mar ok et tredisionele en rondomtoe bekende lied 船at du min Leevsten bst.
Omreden beide vrouwluden ok zaoterdag al aktief weren in Liwwadden, en mekeer doe kennen leerden, hadden ze veur heur gezaemelike optreden op zundag een zestal gezaemelike lieties veurbereided. En dat was vanzels een fantastisch mooie overgang van de Stellingwarver naor de Platduutse weke.


Otto de Vent en Henk Bloemhoff vertelden over et veldnaeme-onderzuuk van de Stellingwarver Schrieversronte in de weke dat et Stellingwarfs centraol ston in KH/Laand van Tael (lunchlezing in Tresoar, Liwwadden, 7 juni 2018)

Oosterwoolde, Blesdieke, Peperge en De Blesse, dat weren de drpen die centraol stonnen in de lezing over et veldnaeme-onderzuuk in Stellingwarf, die brocht wodde in et kader van Kulturele Heufdstad. Dat gaot om et onderzuuk dat deur de Stellingwarver Schrieversronte in de jaoren tachtig van de veurige ieuw begonnen is en dat him veurig jaor weer naodrokkelik zien laoten het mit een grote publikaosie over de veldnaemen van Oosterwoolde (i.s.m. de historische verieninge van dat drp). Dat boek is et zeuvende diel in de serie 膳eldnaemen van Stellingwarf. Henk Bloemhoff vertelde in disse lunchlezing over et tot staand kommen van dat diel, ok om een beeld te geven over et onderzuuk naor de Stellingwarver veldnaemen in et algemien. Hi男 leut ok, エroegwegエ, de staand van zaeken per drp zien. In et twiede diel van de lezing gong Otto de Vent in op et lopende onderzuuk naor de veldnaemen van de drie drpen Blesdieke, Peperge en De Blesse, drpen dus an de zunnekaante van De Lende. Netuurlik kon in et kotte bestek niet alles behaandeld wodden, mar wel wodde op een tal biezundere punten, zoas de (詮riese) (laand)weer, et 遷onkersland en twie zonuumde hussen (粗ntekooien) van de drpsgebieden ingaon, dit alles an de haand van de kaorte van West-Stellingwarf van Eekhoff (midden 19de ieuw) en aander beeldmateriaol. Et onderzuuk van Otto de Vent lopt nog diepgrevend deur. Al was et tal bezukers bescheiden, et gong wel om biezunder genteresseerde liefhebbers. Dat al mit al weren de veur- en naogesprekken langer as de lezing zels (van een ure).


Wille mit Tomke en zien vrunties!

De ukken van kienderopvang 'De Kinderkei' in Wolvege en ukkespeulplak 'Berend Botje' in Berkoop konnen maendagmorgen as eersten genieten van de ni男ste verhaelties van Tomke en zien kammeraoties. Daor gong veur de elfde keer de Stellingwarver veurleesaktie veur alle kiender van de ukkespeulplakken en plakken veur kienderopvang in hiel Stellingwarf uut aende. Veurlezers op die beide lekaosies weren Wiesje Mulder (Wolvege) en Janke Nijboer (Berkoop). Tegere mit nog 18 vri男willigers van de Stellingwarver Schrieversronte zorgen zi男 d池 veur dat disse zo mooie aktie ieder jaor weer uutvoerd wodden kan.
探omke en zien vrunties is et ni男ste boekien mit verhaelen, lieties en spullegies dat kotleden verschenen is. De uutgever d池 van is de Afk in Liwwadden, veur de Stellingwarver vertaeling zorgt Sjoukje Oosterloo. De Stellingwarver Schrieversronte stelt ieder jaor et ni男ste boekien over Tomke beschikber veur alle ukken van Stellingwarf.
De perveensiaole veurleesaktie wodt veurbereided deur 'It Selskip foar Schriftekennisse; veur de orgenisaosie in Stellingwarf zorgen Wikje Haan (Oosterwoolde) en Akkie Zeilstra (Raevenswoold).


Stellingwarver weke 銑穗 fan Taal

Zeeuwen zingen 岨ooltelaande in et Stellingwarfs

岨outelande van de Zeeuwse band Blf wodde zundagmiddag tiedens de eupening van de Stellingwarver weke in et taelepaveljoen MeM in et 銑aand van tael in Liwwadden van hatte - in et Stellingwarfs - mitzongen deur de vertegenwoordigers van de Zeeuwse weke. Die weke was veurofgaonde an de Stellingwarver weke; zundagmiddag wodde et Zeeuwse stokkien overdreugen an de Stellingwarver Schrieversronte die veur de orgenisaosie van de Stellingwarver weke zorgt. De Stellingwarver variaant van et bekende lied van Blf wodde uutvoerd deur de Scheve Schaatsband, die tiedens de middag veul meer covers mit een Stellingwarver tekst heuren leut. Veur de vertaeling van 岨outelande zorgde Sietske Bloemhoff. Et optreden van de Scheve Schaatsband sleug geweldig goed an, en niet alliend bi男 de fans die mitkommen weren.
Veur de overdracht van et Zeeuws naor et Stellingwarfs zorgden Veronique de Tier, zi男 is o.e. streektaelfunktionaris veur et Zeeuws, en Sietske Bloemhoff van de SSR. De Tier las daorveur et Zeeuwse pat van een gedicht veur, wiels Sietske Bloemhoff et Stellingwarver diel daorvan veurlas. Dat diel wodde schreven deur Attie Nijboer van Oosterwoolde. In de weken dat de streektaelen van Nederlaand heur prissenteerden, wodde deur alle dielnemers zorgd veur een koeplet van een gezaemelik gedicht, op initiatief van de Stellingwarver Schrieversronte.
Kommende donderdagaovend is d池 weer Stellingwarfs bi男 MeM te heuren: daorveur zorgt de hardrockband SOTD uut Else. Zaoterdag en zundag treedt Carolien Hunneman op, zi男 is zaoterdag butendat te heuren in et pergramme 旦ut en Thuus op Omroep Frieslaand. Zundagmiddag 10 juni is de laeste Stellingwarver middag, op die middag gaot de weke mit ommedaenken veur et Plattduuts uut aende. Vanof 10 juni prissenteren Europese minderhiedstaelen heur in Liwwadden in et kader van LF2018.


Acht leerlingen Comprix College slaegden veur kursus Stellingwarfs

Donderdagmorgen 24 meie deden acht leerlingen van et Comprix College uut Wolvege examen Stellingwarfs bi男 de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Naodat ze et oflopen seizoen bi男 juf Ageeth Bos lessen Stellingwarfs volgd hadden, wodden ze deur Grietje Bosma en Sietske Bloemhoff toetst op heur mondelinge en schriftelike gebruuk van et Stellingwarfs. Belangriekste onderdiel van et mondelinge examen was et prissenteren van een deur de leerlingen ontwikkelde tael- of verhaeltiestasse. An de haand van die tasse kun ze mit naeme jongere kiender in de kunde kommen laoten mit et Stellingwarfs. De inhoold van de tassen weren daorveur ok uutperbeerd bi男 leerlingen op schoele, en daor dee blieken dat de tassen arg goed veur heur doel geschikt binnen. Et schriftelike pat beston uut een diktee en et schrieven van zinnegies n.a.v. een twintigtal woordkaorties. Die beide opdrachten wodden hiel goed maekt, leerlinge Femke Boers van Oosterwoolde maekte alderdeegst mar iene fout.

Ambassedeurs in Laand van Tael

An et aende van de examenmorgen dee blieken dat alle leerlingen et examen ommeraek goed daon hadden. Ze kregen daoromme allemaole een diplome uutrikt deur Sietske Bloemhoff, direkteur van de Stellingwarver Schrieversronte. Femke Boers en Nina van Veen, beide ofkomstig van Oosterwoolde, zullen op 9 juni, tegere mit juf Ageeth, over heur Stellingwarver schoeleprojekt in Liwwadden vertellen. Heur pergramme 全lim Stellingwarfs prissenteren ze tiedens de Nationaole Streektaeledag in et Laand van Tael (L穗 fan Taal).


Overiessels Staotelid Jos Mooijweer wil dat politici in et Nedersaksisch debatteren kunnen

D66 Staotelid Jos Mooijweer beschuldigt zien perveensie van 奏aeldiskriminaosie. Hi男 wil dat Overiesselse politici in vergeerderingen in heur streektael debatteren kunnen. Mooiweer wodde kotleden insteleerd as Staotelid veur D66. Him wodde mit naodrok vraogd de ied niet in et Nedersaksisch of te leggen. Bi男 een eerdere instelaosie dee hi男 dat wel.
薦t kan niet zo wezen dat een keuzen volksvertegenwoordiger de ied niet ofleggen kan in zien eigen tael. Tael is gien folklore, mar een wezenlik element van identiteit. Et Nedersakssich is iene van de vier erkende taelen in Nederlaand en staot taelwetenschoppelik en historisch op etzelde nivo as Fries en Nederlaans.
Neffens Mooijweer hebben politici in Duutslaand de erkenning van geliekweerdighied van et Nedersaksisch wel kregen. 禅ied dat zoks in Nederlaand ok gebeurt.
Kultuurdippeteerde Hester Maij het op et pleidooi van Mooijweer reageerd, mit 選k vun et wel mooi dat jow de ied kotleden in et Nedersaksisch uutsprakken. Veerder leut ze weten volop in overleg te wezen mit ere perveensies en et Riek op wat veur meniere et Nedersaksisch een beter plak geven wodden kan. [bron: RTV Oost]


Daor is De Ovend van april 2018 al: verhaelen, gedichten, kultureel ni男s en biezundere ankondigings!

Krek verschenen, lees him, koop him! Losse nommers 4,- zes nommers et jaor oftewel een abonnement: 20,-. Niet missen, kultuur verdient ommedaenken, interesse en steun! Wat lees ie in disse Ovend om krek as oons bliede mit te wezen?

Jan Koops prissenteert zien interview mit Jan Zwolle, pensioneerd onderwiesman en drok mit veul van streek en Stellingwarfs, Kjest Herder stelt an de lezers veur: Aiko Timmer, gitarebouwer in Oosterwoolde en de redaktie kondigt veul aktiviteiten an, m.n. ok in et verbaand van Liwwadden Kulturele Heufdstad 2018 mit naeme in de prissentaosieaktiviteiten Laand van Tael / L穗 fan Taal, mit ok een speciaole weke mit ommedaenken en aktiviteiten veur et Stellingwarfs. En d池 is netuurlik weer een hiele riegel verhaelen te lezen in De Ovend: van Jaap Sikkema, Harmen Houtman, Johan Veenstra (腺oris en Joris), Sjoukje Oosterloo en ok weer van Rob Zethoven. De pozie ontbrekt liekemin: Marijke Ponne, Kees Koopstra, Jaap Sikkema en Willem Jan Teijema brengen gedichten. D池 wo地 disse keer ok een peer slim interessaante ni男e boeken ankondigd. Om te beginnen een verhaeleboek van verhaeleschriever en -verteller Freddie de Vries van Hooltpae. Naor een boek mit verhaelen van him bliekt veul vraoge te wezen, niet allienig bi男 de uutgever Stellingwarver Schrieversronte zels mar beslist ok bi男 de optredens van disse schriever. De uutgever hoopt de uutgifte nog in meie klaor te hebben. Et hiernao te numen boek wodt ok in de loop van dit jaor bi男 de Stellingwarver Schrieversronte uutgeven. Over dat boek vertelt in disse Ovend Rienk Klooster hi男 verzorgde de tekst van dit manuskript. Et toeval wol dat him deur kunde een oold dokement anleverd wodde mit de memoires van Zander Jacobs Klooster, 粗en volle neve en naoste buurman van mien overoverpake Geert Hinkes Klooster, zo lezen we in disse ankondiging. En 選k doe et mar op zien Donkerbroekemers, zo het Zander zien lezers indertied weten laoten. Hi男 wodde in 1820 in Donkerbroek geboren, emigreerde in 1875 naor Michigan in Amerika en raekte daor in 1906 weg. Een peer jaor veur zien wegraeken schreef hi'j zien memoires. Wie alvast even meer weten wil, moet et artikel van Rienk Klooster in disse Ovend beslist lezen. Et hiet: 船e wereld van Zander. Een egodokement van een 素iene laandverhuzer uut Donkerbroek.
Netuurlik ontbrekt Frank Spijkers zien strip 前tto, heer van Buil niet in disse Ovend, liekemin as een mooi redaktieverslaggien van 賎edichten en meziek in De Veerkieker en et bekende Veuroffien dat is et extra numen weerd, want disse keer stelt Sietske Bloemhoff een ni男 redaktielid veur De Ovend veur. Dat is Kjest Herder van Oosterwoolde. Wat now te doen? Zels veerderlezen in dit nommer van De Ovend, raoden we van hatte an.


船e Veerkieker goeie twiede in Liwwadden

Oflopen donderdag wodde in et perveensiehuus in Liwwadden bekendmaekt wie in et oflopen schoelejaor veur et beste arfgoededukaosieprojekt in de perveensie zorgd hadde. Dat projekt is een initiatief van Stichting Keunstwurk en de Museumfederatie Frysl穗 om zo projekten die andacht besteden an lekaol arfgoed te steunen. Alle projekten bin bedoeld veur leerlingen van et basisonderwies.
Dit keer weren d池 twie projekten veur de pries nommeneerd: et projekt De Veerkieker van de Stellingwarver Schrieversronte en et projekt 'Op avontuur op Ameland' (op initiatief van Joke Mosterman en Peter Kienstra).
As winner wodde et Amelaander projekt anwezen; dit projekt betrekt schoelekiender bi男 alles wat Amelaand te bieden het. Ien middag in de maond gaon de kiender de schoele uut om et eilaand te bekieken. In de lessen is d池 ok veul ommedaenken veur de twie Amelaander streektaelen.
Ok al wun De Veerkieker niet, de jury hadde ommeraek veul wardering veur et projekt. Bi男 dit schoelebriede hiemkundeprojekt veur alle Stellingwarver basisschoelen wodt et anbod van arfgoedinstellings in de regio koppeld an dat van, mit naeme lekaole, keunsteners. 'De Veerkieker' wodde ontwikkeld deur Marjolein Spitteler, Willy Bergsma en Wikje Haan. Et projekt wodde financieel steund deur Fonds Ooststellingwerf en et perveensiaole Iepen Mienskipfns.


Veul Stellingwarfs in et Taelepaveljoen van Laand van tael

Van 3 t/m 10 juni Stellingwarfs in et Taelepaveljoen

Vanof begin april t/m oktober zullen in et Taelepaviljoen MeM van et Laand van Tael in Liwwadden kleine taelen uut Europa, streektaelen en 謀ialekten uut Nederlaand en minderhiedstaelen uut Liwwadden centraol staon. Al die taelen zullen heur een weke lange prissenteren mit optredens van schrievers, dichters, koren en meziekgroepen, mar d池 zullen ok infermaosiemiddaegen over wezen en warkwinkels geven wodden. Mit mekeer zullen zoe地 30 taelen van heur zien en heuren laoten: tiene uut Frieslaand en Nederlaand, tiene uut Europa en tiene uut Liwwadden.

De Scheve Schaats Band uut Wolvege

Vanzels is d池 ok ommedaenken veur et Stellingwarfs. De Stellingwarver weke begint op zundagmiddag 3 juni. Die middag treedt de Scheve Schaats Band van Wolvege; ze laoten tal van heur bekende lieties heuren. Heur optreden wodt ofwisseld deur veurdrachten van en deur Zeeuwse schrievers. Veur de Zeeuwen is et dan mitien de ofslutende middag van heur prissentaosieweke. Op donderdagaovend 7 juni wodt de Stellingwarver film 船aor klept de klokke weer vertoond in de ni男e filmzael van Tresoar, wiels in et taelepaviljoen de rockband SOTD (eerder Spirit of the dark) op. Disse band rond Jannie en Eise Dijkstra uut Else hebben de laeste jaoren veur een uniek Stellingwarfstaelig rippertoire zorgd.

Dichteres Attie Nijboer van Oosterwoolde

Op de ofslutende Stellingwarver middag op 10 juni treden de Stellingwarver dichters Attie Nijboer en Harmen Houtman op. Die middag begint mitien de Oostfriese weke mit een optreden van de ok in Nederlaand de hieltied bekender woddende Annie Heger.
In de eerste weke van juni zorgt de Stellingwarver Schrieversronte veerder o.e. veur een lezing rond de veldnaemen van o.e. Oosterwoolde (dat is in Tresoar), d池 is ommedaenken veur heur serie van tien routegidsen, d池 wo地 Stellingwarver volksverhaelen verteld en d池 zal een prissentaosie wezen over de klokkestoelen in Oost- en West-Stellingwarf.

Et Taelepaveljoen is te vienen in de Preenzetuun; die tuun, vlakbi男 de Oldehove, is veur dit biezundere jaor ommebouwd tot Taeletuun. Et Laand van Tael (L穗 fan Taal) is een initiatief van de Afk in et kader van Liwwadden Kulturele Heufdstad 2018.


De meensken in et drp bin d池 mit an. Want zomar inienen is heur drpsgenoot Jan de Bosfluiter verdwenen. Jan, een wat ooldere, rustige man, die aachter in de bos woont, altied lieke opgeruumd is en altied zien deunties fluit

Vanwegens Liwwadden Kulturele Heufdstad orgeniseert de SSR veur dit biezundere jaor een verhaeleprojekt dat now uut aende gaot. Iederiene kan d池 an mitdoen: et doel is dat d池 in alle drpen meensken an de slag gaon mit et schrieven van et twiede diel van et verhael over Jan de Bosfluiter. Et begin is d池 al en et verhael kan him in elk Stellingwarfs drp ofspeulen. Iederiene die mitdot kan zien eigen kreativiteit kwiet in et oplossen van et raodsel rond Jan.

Insturen kan tot 1 november

Et verhael mag uut hooguut 1500 woorden bestaon, minder mag ok. Et gebruuk van et Stellingwarfs het de veurkeur, mar d池 mag ok een ere tael bruukt wodden. Et verhael moet uterlik op 1 november 2018 binnen wezen bi男 de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Et kan stuurd wodden naor et adres Willinge Prinsstraote 10, 8421 PE Berkoop/Oldeberkoop, mar mailen het de veurkeur. Dat kan naor info@stellingwarfs.nl, t.a.v. Sietske Bloemhoff.
Nao 1 november zal een selektie van de inzendings publiceerd wodden in et tiedschrift De Ovend. Alle verhaelen wo地 liekewel nao 1 december plaetst op de webstee www.stellingplus.nl. Veur de drie meerst originele inzendings stelt de Stellingwarver Schrieversronte een pries beschikber!
Veur meer infermaosie kuj bellen mit de Stellingwarver Schrieversronte: 0516-451108. Ie moe地 dan even vraogen naor Sietske Bloemhoff of Joke Coenrades.


Et aeventuur van Jan de Bosfluiter

Iederiene in et drp kent Jan Bos. Of misschien hiet hi男 ok wel Jan van de Bos. Aenlik wet gieniene hoe Jan zien aachternaeme percies is. Hi男 wodt zolange as iederiene him heugen kan - en Jan telt d池 al aorig wat jaorties henne - Jan de Bosfluiter nuumd. Dat komt wis en zeker omreden Jan altied fluit as hi男 onderwegens is. Of hi男 thuus ok altied fluit weten de meensken niet. Want Jan woont alliend, en wat aachterof bi男 de bos. Veul anloop het Jan niet, hi男 het daor ok gien verlet van. Hi男 het an wat kiepen, een peer katten en een hond genoeg. Mar zowat alle daegen ziej Jan wel even in et drp, en dan maekt hi男 graeg een praotien mit de meensken die hi男 tegenkomt.
Nao een peer daegen vaalt et op. Et is aanders as aanders, et is stille op 弾 diek. De meensken zeggen tegen mekaander dat ze Jan al een schoffien niet zien of heurd hebben. Dat is toch wel wat nuver. Een dag laeter besluten ze om mar es poolshoogte te nemen, iederiene kan ommes zomar wat kriegen.
Een peer manluden uut et drp lopen deur de bos op et husien van Jan an. Om huus henne is niks biezunders te zien, et is d池 zo rustig as wat. De buterdeure zit op slot en ok al kloppen ze an, et blift stille. Bruno de hond slat niet an, d池 scharrelt gien kiepe om huus henne, en Jan zien beide katten zien ze ok niet.
Dan kieken de manluden deur et raem van de kaemer. Ze zien niks biezunders, al staon d池 wel wat kaastedeuren los. En et liekt as staot d池 op 弾 taofel een brief tegen een koppien an.
De manluden besluten om mar es bi男 de aachterdeure te kieken. Die zit ok vaaste, mar iene van de mannen taast es in de geute en vint daor de sleutel van de deure. Dan gaon ze et huus in


De Verdwenen Peerden, Stellingwarver theatergebeuren 2018 in verbaand mit Kulturele Heufdstad: WIE DEDEN MIT? DAT WEREN:

Schrievers: Roely Bakker, Harmen Houtman, Hilleke van der Molen, Attie Nijboer, Serge Epskamp; komponist: Serge Epskamp; arrangementen: Jan Andries Dijkstra, Serge Epskamp; meziek: koor Donna Dora, meziekverieninge Brocante (beide o.l.v. Jan Andries Dijkstra), gitaarklub Capodastro痴, Serge Epskamp; speulders/zangers: Geert Popkema, Ren Pen, Pieter Bergsma; gaastvrouw en gaastheer: Attie Nijboer en Jan Berend van Elp; daansers: Janna en Ditte Eijer; ruters: C駘ine Elzenaar, Froukje Derks; warkwinkel/gedichten: Wim Hunneman; gedichten: de leerlingen van groep 8 van De Tjongeling (Berkoop) en De Stelling (Makkinge); film: Patrick Hoving; ni男groep Berkoop: Jelkje Abma, Mariken Biegman, Margreet Bergsma, Mientje Dijkstra, Elly van Elp, Corrie Hoekstra, Jaaike Langstraat, Margje van der Meulen, Gerrie Neut, Jozefien Vernooij, Hennie de Vries, Jantje de Vries, Wilma de Vries; logistiek: Hendrik Betten, Hendrik Fokkeman, Hans Salverda, Olphert Smit; lekaosiebeheer: Joke Brouwer, Hendrik Betten, Wim Langstraat, Piet Lubbes; leiding: Mariken Biegman, artistiek leider; Serge Epskamp, muzikaol leider; Sietske Bloemhoff, projektleider. Veerder: EHBO Berkoop.
Personen, bedrieven en instaansies die et theater 船e Verdwenen Peerden meugelik maekten: Annemersbedrief Houwer-Jansen B.V., Berkoop; Coulant Touring, Berkoop; de Berkoper karke; Drpskantine Ni男berkoop; Fa. De Nekker, Noordwoolde; Fem. Deknatel, Ni男berkoop; Hotel Resteraant Lunia, Berkoop; Iepen Mienskipsfns Frieslaand; It Fryske Gea; Kef Resteraant Boszicht, Ni男berkoop; Loon- en annemersbedrief De Samenwerking, Else; Museum Oold Ark, Makkinge; Plaetselik Belang Berkoop; Plaetselik Belang Ni男berkoop; Stichting Begraafplaatsen Oolde- en Ni男berkoop; Stichting Bercoop Fonds; Textielinstituut HAWAR, Berkoop; Prins Bernhard Cultuurfonds FrieslandNi男ste boek van Johan Veenstra verschenen: 膳roeger is veurgoed veurbi男

In de hittegolf van de 30ste weke van 2018 was d池 ok een eer belangriek hoogtepunt van Noord- en Oost-Nederlaand, en van Stellingwarf in et biezunder. Dat was de prissentaosie van et ni男ste boek van Stellingwarver schriever Johan Veenstra, in et MFC 船e Ni男e Stienze in Ni男hoolpae, op 粗 aovend van 27 juli. De 創i男ste Veenstra hiet 膳roeger is veurgoed veurbi男, telt een dikke twiehonderd bladzieden en gelt 14,50. Om kot te gaon: gauw even kopen, dit ni'jste wark van de ommeraek bekende en meraokels produktieve Stellingwarver auteur.

An now toe publiceerde Veenstra 28 literaire boeken; mit dit 28ste 創ommer in de riegel gaot et om de zeuvende roman. Behalven om zien romans is Veenstra ok slim bekend vanwegens zien Stellingwarver pozie, zien verhaelen en veurdrachten, en om zien kollums in et Stellingwarfs, benaemens in de LC (deensdagkraante). Veenstra warkt ok riegelmaotig mit an et Stellingwarver tiedschrift 船e Ovend; de laeste tied is dat mit een riegel zonuumde katte-verhaelen.

Et ni男e boek 膳roeger is veurgoed veurbi男 wodde al eerder ankondigd as spannend en ontroerend en bi男 de prissentaosie leut de schriever al op een indringende meniere wat marken waj al lezende ondergaon zullen. Hi男 dee dat op een meniere die de belangstelling slim opreup zonder dat hi'j te vule votgaf.

Bi男 de prissentaosie kreeg Sippy Tigchelaar et eerste exemplaor van de schriever anbeuden. Zi男 het bi男 Omroep Frieslaand warkt en kwam indertied bi男 Veenstra thuus om zien radioverhaelties op te nemen. En nog hebben ze een goed kontakt. Neerlandikus Peter Riksma was vraogd om Johan Veenstra an de haand van vraogen vertellen te laoten over et boek, en dat dee hi男 op een kundige meniere; et sprak de zael goed an. Veenstra dreug ok een pat veur uut et ni男e wark.

De Grunninger zanger Jan Henk de Groot fleurde de bi男ienkomst nog veerder op mit een stokmennig lieties in et Grunnings dan, en ok sleug goed an. De geneudigden konnen et boek dezelde aovend al anschaffen, en Johan Veenstra signeerde in et schoft van et pergramme. Dat dot hi男 ok in de tied dat de Eupen Stal de kommende tied los is, want dan is hi男 anwezig bi男 de fototentoonstelling angaonde zien wark die kan dan dus bekeken wodden.

Op de bi男ienkomst weren zoe地 zestig geneudigden ofkommen. Et was aorig waarm, mar dat was wat dregeliker maekt deur pauzes mit de gelegenhied om ok even butendeure te wezen. An et aende van de aovend wodde deur een grote groep buten nog mit groot enthousiasme naor de rooie maone (礎loedmaone) keken een biezundere bi男vangst van disse hiele mooie prissentaosie-aovend. Stellingwarver Schrieversronte-veurzitter Klaas van Weperen prees bi男 de ofsluting dan ok de indringende sfeer die brocht was deur Johan Veenstra en zien wark, 駭 deur Jan Henk de Groot; mit 'n beidend poerbeste vertegenwoordigers van de Nedersaksische tael. De iene mit Stellingwarfs, de ere mit Grunningers.

Veerdere info over et boek: De roman 'Vroeger is veurgoed veurbi男' gaot over Arjen Hogeling, die op een dag in 1990 in Twente mit een geweer in de auto stapt en naor zien geboortestreek, de Stellingwarven, ridt. Hi男 is van doel en schiet daor zien halfbreur Albert dood. As et kan mit ien schot Arjen is vanzels niet zomar tot zien beslissing kommen; wat d池 an disse dag veurofgong wodt in et boek verteld. Et omslagontwarp van et boek zorgde Sijtze Veldema veur, de vormgeving is et wark van Bauke Visser Koenders.

Veerdere info over de schriever: Dat d池 her en der slim grote wardering veur et wark van Johan Veenstra is het netuurlik ok al vule eerder blieken daon. Zo wun Veenstra twie keer de H.J. Bergveldpries en twie keer de streektaelpries van et Dagblad van et Noorden, wiels et jaor 2010 him de Stellingwarf-Trofee brocht. Meer an biografische en bibliografische gegevens kuj' vienen op 'e eigen webstee van de schriever: www.johan-veenstra.nl


Willemsoord as kloniedrp: Audiotoer, route en infoboekien

Kriegen de kloniedrpen Willemsoord, Frederiksoord, Noordwoolde-Zuud en meer de Wereldarfgoed-staotus? Die vraoge het aorig in et ni男s west en et laeste dawwe lazzen is dat ze grootkaans in een soorte van herkaansing gaon ankem jaor. Dit jaor bin d池 vanwegens et twiehonderdjaorig bestaon van de 閃aatschappij van Weldadigheid wel alderhaande feestelikheden, en die meugen d池, naost de suksessen van boek en veurstellings i.v.m. 践et Pauperparadijs meer as wezen. Op 29 juni wodde angaonde Willemsoord een mooie audiotoer op 粗 wereld brocht, mit een aorig routeboekien d池 bi男, dat as titel het 前p Paupervisite. Wandelen door Weldadig Willemsoord. Audiotoer en boekien bin maekt en uutgeven deur de Stichting Iesselakedemie i.s.m. de Stichting Weldadig Oord, en ok i.s.m. Drpsbelang Willemsoord; die hebben d池 ok een kuier-/fietsroute bi男 daon. In et boekien staon nao de info over route en toer ok drie artikels i.v.m. Willemsoord as kloniedrp. Dat bin: 薦en ongemakkelijke primeur voor de subcommissie Steenwijk, deur Jos Mooijweer, 船e niet zo vrije kolonie Willemsoord deur Martin van der Linde, en 船e taal van de kelonietoeften uit Willemsoord, deur Philom鈩e Bloemhoff-de Bruijn. Willemsoord ligt, veur wie et niet weten zol, krek over de greens bi男 De Blesse. Veurnaeme bron: www.steenwijkercourant.nl.


De Ovend van juni 2018: ommedaenken veur mannefestaosies, boeken die op punt van verschienen staon, pozie en verhaelen. De Ovend! Weer hielemaole raek!

船e Ovend van juni is d池 en neem him toch veural aj him nog niet hadden! Hi男 het je veul te bieden! Veul ni男s over 船e Verdwenen Peerden: een uniek straottheater op zaoterdag 4 augustus (mit opgifte-anraoders en praktische zaeken daorbi男; kiek ok veerder op disse webstee en op stellingplus.nl). Ni男s is d池 ok over et 腺oek in de maek over Waoteren en omkrieten, hier ankondigd deur Carol Klok. Dezelde schriever het ok een interessaante bi男drege leverd over 船e wondermoter van Jo Wardenier slim de muuite weerd, ok om wat te pruven van de reakties (veural die in 1934-1935): West-Stellingwarver gemientekringen leuten heur in eerste instaansie mitslepen mar et beeld sleug omme en Wardenier belaande op advies van de huusdokter in et Akedemisch Ziekenhuus van Grunningen, ofdielinge psychiatrie mar daor leuten ze him eredaegs weer gaon, heur dochte dat d'r niet vule te redden was. Klok zien artikel tilt op van biezunderheden angaonde disse Wardenier. Over een hiel aandere Wardenier, Meinie Wardenier, en heur femiliebedrief 奏extielinstituut HAWAR in Berkoop gaot een hiel aander artikel, van de haand van Jan Koops. Ok butengewoon interessaant ok vanwegens de streekgeest die in et verhael over heur aktiviteiten deurklinkt.
SLIM BELANGRIEK in disse Ovend bin zeker ok beide boekankondigings. Freddie de Vries van Hooltpae het al lange veul sukses mit zien veurdregen van eigen verhaelen mar een boek was d池 al mar niet. Dat veraandert: eerdaegs verschient zien 前k et beste peerd stroffelt wel es. Verhaelen. Die uutgifte telt een dikke twiehonderd bladzieden en gelt 14,50 euro.
Op 27 juli zal Johan Veenstra zien ni男e roman 膳roeger is veurgoed veurbi男 verschienen, de zeuvende roman van disse bekende, produktieve auteur. Et boek wodt ankondigd as spannend en ontroerend dat kan dus niet missen! Ok de 創i男ste Veenstra telt een dikke twiehonderd bladzieden en gelt 14,50 euro.
Disse Ovend het netuurlik ok verhaelen en gedichten. Om mit de pozie te beginnen: Eva Bethlehem en Wesley Bos schreven in 船e Kuunder en 腺ange elk over peerden; en Harmen Houtman maekte 薦t pad naor huus. Verhaelen kuj lezen van Jaap Sikkema: 鮮eanderthaler. Een faobelachtig verhael, van Kjest Herder: 遷eugdsentiment, van Johan Veenstra: 腺oris en Joris katteverhaelen, Rob Zethoven brengt 船e Naoschoeling en Grietje Bosma prissenteert een faobel: 船e voegel en de podde. Netuurlik is d池 weer een oflevering van de strip 前tto, Heer van Buil deur Frank Spijkers en netuurlik begint disse Ovend mit et Veuroffien van redakteur Jan Koops. Ok lezen we belangriek orgenisaosieni男s: de premi鑽e van de film 船aor klept de klokke weer is op 13 september, en ok de SUTELAKTIE is in september: de daotums bin al of te lezen.
Schriever Johan Veenstra is as de Eupen Stal lopt deurgaons te vienen in de hal van et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte om zien ni男e roman an de man te brengen, krek as veurig jaor mit zien 船e overkaant van et waeter (dichtbundel). De jaorlikse Stellingwarver Spreukekelender is ok klaor en verschient in juli m.m.v. Roely Bakker (verhaelen en gedichten), Harmen Houtman (gedichten), Koosje Hornstra (verhaelen en gedichten), Henk Jager (netuur), Attie Nijboer (gedichten) en Sjoukje Oosterloo (verhaelen); pries 13,95.
De Ovend aj him overslaon doej jezels ommeraek tekot! Wie zol dat now willen!


Streektaelkonfereensie SND 2018 drok bezocht; mit et locht ok rejaol op et Stellingwarfs

In verbaand mit Liwwadden Kulturele Heufdstad 2018 was de jaorlikse streektaelkonfereensie van de Nederlaans-Vlaamse 全tichting Nederlaanse Dialecten disse keer in Liwwadden, in Tresoar, op 8 juni. D池 weren acht lezings en twie panelgesprekken, en d'r was aorig wat volk, tot vanuut et zudelikste puntien van West-Vlaanderen. SND-man 駭 Fryske Akademy-mitwarker Hans Van de Velde eupende de konfereensie, de bekende politika en taelliefhebber Lutz Jacobi hadde ja zegd om as dagveurzitter op te treden. En dat dee ze zwierig en mit kundighied van ien en aander. Et weren uutienlopende lezings, mit o.e. Nienke Jet de Vries over taelpermosie in Frieslaand, Eefje Boef over et ni男e taelvariaosiebeleid van de Taelunie, en Veronique De Tier en Geert Dehaes mit 船ialect, mag het nog? Dialectpromotie in Vlaanderen. Et Stellingwarfs kwam in et volle locht mit de bi男drege 膳ijftig jaar promotie van het Stellingwerfs, en meer!, deur Henk Bloemhoff. In die lezing wodde o.e. veur et locht brocht dat in de jaoren zeuventig de Stellingwarver taelbeweging in 租e ni男e tied van doe aorig de bienen onder 稚 gat kreeg en de basis legd wodde veur haost alles wat d池 naoderhaand kommen is. De situaosie mit mar 1,5 Stellingwarfs boek dat d池 in 1970 beston veraanderde zo lievelao tot et bestaon van haost 200 boeken die we vandaege-de-dag tellen kunnen. Zoks gong niet zonder slag of stoot, zo wodde dudelik maekt. Et was veural een kwessie van zels oppakken wat instaansies buten en in oons gebied niet deden, niet doen wollen of gewoon mar wat sloeren leuten. En de spreker nuumde et as nog altied hiel belangriek: niet ommestennen mar doen!

Et eerste panelgesprek van disse streektaeldag gongen over 'Het jonge kind: beleid, activiteiten en materiaal'; dat gesprek was mit Sytske de Boer (SFBO Frysl穗), Jan Germs (Huus van de Taol), Veronique De Tier (Universiteit Gent) en Gunther De Vogelaer (Universiteit Mnster). Et twiede gong over 'Cultuur zoals muziek en toneel in streektalen'; dat was mit Albert Bartelds (Iesselakedemie), Geert Dehaes (be.brusseleir), Henk Scholte (Huus van de Grunninger Kultuur) en Jos Swanenberg (Arfgoed Braobaant/Universiteit Tilburg)
De lezings van disse dag zullen in een bundel verschienen, zo is et doel, krek as eerder. Wanneer et zoveer wezen zal is liekewel nog niet bekend. Ok in 2007, doe et motto 全treektaal en duurzaamheid was, was d池 een biezundere inbreng uut Stellingwarf: doe was de konfereensie in heufdzaeke orgeniseerd deur de Stellingwarver Schrieversronte en hi男 wodde hullen in Noordwoolde. Van die konfereensie bin nog inkelde exemplaoren van de bundel mit de lezings te koop bi男 de Stellingwarver Schrieversronte.

'Ok et beste peerd stroffelt wel es': ni'j boek van Freddie de Vries verschenen

Hierboven lezen jim de titel van et boek mit verhaelen van Freddie de Vries dat op zaoterdag 1 september verscheen. Veurdat et an de eupening van de prissentaosie-aovend toe was, zorgde de schriever uut Hooltpae veur nog wat biezunders. De Vries bliekt niet alliend een goeie schriever te wezen, mar hi'j kan ok goed zingen. Tegere mit zien zwaoger, die him op akkordeon begeleidede, zong de schriever, as ruter te peerd, een bekende hit van jaoren leden: 薦r staat een paard op de gang.
De stemming zat d池 daormit al goed in, nog veur et pergramme eupend wodde deur Schrieversronteveurzitter Klaas van Weperen. Die hadde et boek al van teveuren even lezen kund, en vertelde o.e. over iene van de verhaelen. Dat was et verhael van een hiel schoft leden doe de bewoners van Hooltpae en Ni男hooltpae et an de stok kregen mit mekeer en op 弾 voeste gongen. Op dat verhael reageerde Johan Veenstra die zien kollega van Hooltpae waorschouwde. Ok die reaktie is in et boek te lezen. Et liekt d池 trouwens op dat dit oold zeer nog de hieltied niet verwarkt is, d池 bin alderdeegst plannen veur ni男e akties.

Uteraord vertelde Freddie de Vries ok zels twie van zien verhaelen uut zien boek. De overvolle zael van Wever in Hooltpae, mit roem honderd belangstellenden, hadde zo een prachtige aovend mit mekeer, waor nog lange over naopraot wodden zal.

De Stellingwarver Schrieversronte dee goeie zaeken, alle boeken die mitneumen weren veur de verkoop, raekten in iene goeze op. Et eerste exemplaor van 'Ok et beste peerd stroffelt wel es' was veur De Vries zien kammeraod Kees Kupers. Et omslag het een mooie akwarel van Johan de Vries, veur de vormgeving zorgde Bauke Visser Koenders. Pries: 14,50 euro; 192 bladzieden.


Volkskundige dr. Jurjen van der Kooi wegraekt

Wi男 doen oonze lezers tiedinge van et wegraeken van dr. Jurjen van der Kooi uut Butenpost, op 4 september 2018, in de leeftied van 74 jaor.
Van der Kooi was eerder as heufdmitwarker en laeter onder de naeme associate professor verbunnen an et Nedersaksisch Instituut van de Grunninger universiteit
Hi男 was nationaol en internationaol bekend as volkskundige, veural as onderzuker en publicist van volksverhaelen. Vaeke gong et om Friese, mar riegelmaotig ok om Nedersaksische vertellings.
Van der Kooi hulp de Schrieversronte meer as ien keer: as schriever van volksverhaelkundig kommentaor bi男 de twie versies van et Stellingwarver volksverhaeleboek Mien wegen bin duustere paeden, as lid van de kemmissie van redaktioneel toezicht van et Stellingwarfs Woordeboek (1991-2004), as lid van een vroegere variaant van de Raod van Advies, en zo was d池 meer.
De Stellingwarver Schrieversronte daenkt mit grote wardering weeromme an zien inzet veur de eigen kultuur van oonze regio Stellingwarf.


Konvenaant Nedersaksisch: Klaas van Weperen en Ype Dijkstra op radio odrie, now zundag (Huus en hiem)

Now zundag geft radio Odrie bried ommedaenken an de ni男ste erkenning van et Nedersaksisch, de officile, nationaole beschrieving as zelsstaandige en volweerdige tael. Van Weperen as veurzitter van de Stellingwarver Schrieversronte en Ype Dijkstra as oold-veurzitter en tegenwoordig as lid van de Raod van Advies bin dan in gesprek mit prissentaoter Hendrik Betten van omroep Odrie. Historisch: nooit eerder beriekten et Stellingwarfs en de ere vormen van Nedersaksisch dit punt. Disse kopstokken uut de wereld van Stellingwarver tael en kultuur zullen ongetwiefeld ingaon op et feit van de laandelike erkenning deur vuuf perveensies, oonze beide gemienten en et riek. Woon ie veer buten et gebied? Luusteren dus mar. Radio Odrie is ok op internet te volgen.

Nedersaksisch erkend as volweerdige, zelsstaandige tael

De tiende oktober van 2018 moet in de geschiedenis van et Nedersaksisch, oonze Stellingwarver regio, de perveensies Drenthe, Grunningen, Overiessel en de regio痴 Aachterhoeke en de Veluwe in Gelderlaand een biezunder plak kriegen. Uut naeme van menister Ollongren en mit uut naeme van de Nedersaksische overheden verklaorde op disse dag siktaoris-generaol drs. Maarten Schurink van Binderlaanse Zaeken et Nedersaksisch tot een volweerdige, zelsstaandige tael. Dat gebeurde op een grote bi男ienkomst mit veul geneudigden in et perveensiehuus in Zwolle. Dippeteerde Hester Maij van Overiessel hadde veurofgaond de geneudigden welkom hieten en in et biezunder de bestuurlike vertegenwoordigers van de verschillende perveensies en gemienten. Butendat hadde ze een kotte toelochting geven. Disse nationaole erkenningsuutspraoke het as basis an de iene kaante dat de streektaelorgenisaosies en belangstellende groepen sprekers graeg willen dat heur tael ok officieel volledig veur vol anzien wodt en daornaost willen de verantwoordelike regio-overheden d池 dudelik in wezen dat et Nedersaksisch een officeel erkende tael is krek as ere erkende taelen. De overheden willen butendat mit mekeer et gebruuk van et Nedersaksisch anmoedigen, om mit de orgenisaosies te zorgen dat oonze tael in de toekomst in levendig gebruuk blift.

De ondertekening wodde eerst daon op een mooie laandkaorte van et Nedersaksisch, waorop ieder op zien regio tekende, en vervolgens wodde de ondertekening in et echt daon onder de tekst van et konvenaant dat de naodere uutwarking geft. Zo tekenden dus, nao de siktaoris-generaol, dippeteerde Cees Bijl van Drenthe, Sietske Poepjes van Frieslaand, Josan Meijers van Gelderlaand, Henk Staghouwer van Grunningen, Hester Maij van Overiessel, borgemeister Andr van de Nadort van West-Stellingwarf en wethoolder Fimke Hijlkema van Oost-Stellingwarf.

Et konvenaant en de erkenningsuutspraoke bin bepaold bedoeld om et imago van et Nedersaksisch te verbeteren, dus vaaste te zetten op de realiteit van een normaal erkende tael, wiels veerder o.e. bepaold is dat de Nedersaksische overheden mit mekeer optrekken om et Nedersaksisch te beweren en et bruken veuruut te helpen, mar zoks wel zonder ni男e wet- en regelgeving. De gemienschoppelike inspannings zullen in veerder overleg uutwarkt wodden.

Interesse in de tekst van et konvenaant? Klik in de linker kelom 'de tael' an en dan vien ie de link

Veurofgaond an et pergramme van de officile ondertekening kreeg et pebliek een 訴nspiraosiepergramme anbeuden, mit veurbeelden van mooi en goed gebruuk van et Nedersaksisch uut de verschillende regio痴. Uut Stellingwarf weg brochten direkteur Sietske Bloemhoff van de Stellingwarver Schrieversronte en heur skriptschriever en filmregisseur Thomas Rovers een toelochting bi男 de op staepel staonde film 船aor klept de klokke weer, an de haand van een trailer. Die film gript weeromme op de vri男hiedsstried van Stellingwarf uut et eerste kwat van de 16de ieuw.

Hooglerer Roeland van Hout nam ofscheid hooglerers Martijn Wieling en Hanno Brandt kommen

Et liekt wel een gaon en kommen van hooglerers de laeste tied. Op taelterrein gong Roeland van Hout mit emeritaat. Hi男 is behalven as hooglerer 禅oegepaste taalwetenschap en variatielingustiek van de Radboud Universiteit tot in et Noorden toe bekend as veurzitter van de Raod veur 稚 Limburgs. Mit een drok bezocht ofscheidskollege beud hi男 op 21 september een mooie kiek op taelvariaosie en veraandering en de relaosie mit maotschoppelike faktoren. De Rieksuniversiteit Grunningen kwam in de media mit zien ni男e hooglerer veur veural et Grunnings, de heer dr. Martijn Wieling. De RUG-webstee nuumt de post die van 礎ijzonder hoogleraar Nedersaksische/Groningse taal en cultuur en 創ije biezunder hoogleroar Grunneger toal en cultuur. Kotleden hul perf. dr. Hanno Brandt, verbunnen an de Fryske Akademy, zien inaugurale rede an de Grunninger universiteit. Hi男 was al eerder benuumd: as 礎ijzonder hoogleraar Frysl穗 in de handelsnetwerken van pre-industrieel Europa (1000-1800), d.w.z. benaemens de Fryske Akademy.

Drentse taeleman nam ofscheid

Drents streektaelfunktionaoris Abel Darwinkel zocht nao 15 jaor bi男 et 践uus van de Taol veraandering van wark, dat hi男 stopte. D池 was veul volk bi男 zien ofscheid in et gemientehuus in Beilen. Veurzitter Anne Doornbos en direkteur Jan Germs sprakken heur wardering uut veur alle wark. In et eerste diel van de bi男ienkomst prissenteerde Darwinkel een boek van zien haand over Drentse verkleinwoorden. Et 糎oordenboek van de Drentse Dialecten nuumt as regel gien verkleinwoorduutgangen bi男 de trefwoorden mar wel vien ie ze in vri男 wat veurbeeldzinnen. Darwinkel het de petronen in de verkleinwoorden uutzocht an de haand van dat en aander materiaol en rapporteert now in zien 船rents verkleinwoordenboek (149 blz.; 12.50; uutgifte van Huus van de Taol/Drentse Boek).

Sutelaktie 2018 smit roem 11.000,- op!

De sutelders van de Stellingwarver Schrieversronte weren et d池 dit jaor mit mekeer hielemaole over iens. De opbrengst van de sutelaktie mos in 2018 over de 10.000,- kommen, ok al was iederiene veurig jaor hiel tevreden west mit et eindbedrag van doe: 9.300,-. Et veurnemen lokte hielemaole, want al an et aende van de vuufde suteldag was d池 veur goed 10.000,- verkocht. Oflopen woensdag kon de vlagge hielemaole uut, want de opbrengst van 2018 bleek an et aende van de aovend mar liefst 11.233,40 te wezen. Een geweldig bedrag, daor niet alliend alle sutelders, mar vanzels ok et bestuur van de stichting ommeraek bliede mit is. Per kroje wodde ok beter verkocht as een jaor leden, zo dee blieken, dat de verkoop van Stellingwarver boeken zit aorig in de lift. Toppers in de verkoop weren de ni男e boeken van Freddie de Vries en Johan Veenstra, en de Stellingwarver Spreukekelender. In Oosterwoolde en omgeving verkochten de sutelders butendat flink wat exemplaoren van et veldnaemeboek van Oosterwoolde.

Stellingwarver sutelaktie: waor gongen ze henne dit jaor?

Ok van 't jaor hul de Stellingwaver Schrieversronte vanzels weer een grote verkoopaktie bi男 de huzen langes. Ja netuurlik: dat is de bekende en altied suksesvolle en altied gezellige Stellingwarver sutelaktie. Dit jaor weren de sutelders op 3, 5 en 10 september al in Oosterwoolde, De Fochtel en Else. Daor wodde een boel verkocht. Stellingwarver boeken kopen is hielemaole in.
Op 12, 17 en 19 september kwammen de Stellingwarver sutelders in Hooltpae, Ni男hooltpae, De Blesse, Blesdieke en Peperge

De keuze uut boeken was en blift mooi en groot. Jawisse, zo koj ok an alle boeken die al op disse webstee-bladziede nuumd wodden, kommen! Kwammen ze bi男 jow veur de toedeure? Of deden ze jow drp niet an? Gien nood! Lees de boekekraante, zie hieronder! Bestel op info@stellingwarfs.nl of gao naor de boekwinkels in Oosterwoolde en Wolvege.

奪e tael van et hatte: theaterprojekt van Der Izzerd, Hooltwoolde en Ni男hooltwoolde naodert

Op 5 en 6 oktober wodt op Der Izzerd vier keer per aovend "De tael van et hatte" opvoerd. Theater, belende keunst en meziek en daans kommen d池 in bi男 mekeer. Historische gebeurtenissen in 1579, et jaor dat Baerte van Idzarda de Vri男e Staoten van Frieslaand ofkondigde, bin et uutgangspunt van de theatertocht. Alle bi男dregen wo地 leverd deur ammeteurs o.l.v. professionals en de Bonifatiuskarke van Der Izzerd staot d池 centraol bi男.

"De tael van et hatte" is een projekt binnen et tetaolprojekt "Under de Toer" 双nder de toren, ien van de onderdielen van 'Liwwadden Europese Kulturele Heufdstad 2018'. Veur alle belangrieke gegevens van et projekt 'De tael van et hatte' verwiezen we naor de webstee van dit hiel biezundere projekt: www.detaelvanethatte.nl. Volgens die webstee bin op et mement dat we die weer lazzen, 29 september, alle kaorties uutverkocht!

奪ichter bi男 de netuur

Op 27 oktober is d池 een fietstocht van zoe地 25 kilometer deur de omkrieten van Hooltpae en omgeving. Onderwegens zal Freddie de vries wat vertellen over de netuur en de kultuurgeschiedenis van disse streek. Tiedens de tocht zullen d池 ok een tal bekende Stellingwarver dichters mitfietsen: dat bin o.e. Attie Nijboer, Harmen Houtman en Johan Veenstra. Zi男 zullen onderwegens inkelde van heur gedichten veurdregen. De tocht begint om 14.00 ure bi男 kef Wever in Hooltpae. Et mitdoen an disse tocht, die deur Freddie in gezaemelikhied mit de Stellingwarver Schrieversronte orgeniseerd wodt, kost niks. Opgeven bi男 Freddie de Vries via 0561-688749.


Overheden zullen konvenaant tekenen: Nedersaksisch nog es in nationaol verbaand erkend! Mit veerdere opvietering

Op woensdag 10-10-2018 tekenen menister Kajsa Ollongren van Binderlaanse Zaeken, de dippeteerden veur kultuur van de perveensies Drenthe, Frieslaand, Gelderlaand, Grunningen en Overiessel, de wethoolder kultuur van Oost-Stellingwarf en de borgemeister van West-Stellingwarf heur konvenaant veur de erkenning van de Nedersaksische tael.
Disse ondertekening zal wezen in et perveensiehuus van Overiessel in Zwolle. Et Riek en de regionaole overheden erkennen d池 et Nedersaksisch mit as een wezenlik, volweerdig en zelsstaandig onderdiel van de tael in Nederlaand. Ze praoten hier ok mit of dat ze heur inspannen zullen om et Nedersaksisch te beholen en et gebruuk d池 van veuruut te helpen. Behalven in Stellingwarf wodt et Nedersaksisch spreuken op de Veluwe, de Aachterhoeke, Twente, Sallaand/West-Overiessel, Drenthe en Grunningen. Et Nedersaksisch gaot via de taelfase van et Middelnederduuts weeromme op et Ooldsaksisch en is zodoende femilie van et Nedersaksisch/Nederduuts in de (acht) Noordduutse dielstaoten.
Veurofgaond wo地 in een soorte van veurpergramme as stimulaans een tal aktiviteiten / veurbeelden prissenteerd, zoas Laurens ten Den, de trailer van de kommende Stellingwarver film 船aor klept de klokke weer, zangeresse Melissa Meewisse en meziekgroep De Boetners.
Eerder al wodde et Nedersakisch erkend onder diel II van et Europese Haandvest veur regionaole taelen of taelen van minderheden (besluut in Nederlaand: 1995; officieel begin uutvoering in Europees verbaand: 1998) [veurnaemste bron: Deventer Radio & Tillevisie]


Europese 全prakendag / Sprachentag / Taeledag in Cloppenborg: 19 oktober 2018

Op 19-10-2018 hoolt de Bundesraat fr Nedderdtsch 腺oonsraod veur Nederduuts zien jaorlikse Europese Sprakendag / Taeledag. Et is een biezundere dag, die disse keer in et kader van 腺roggen slaon Tael as brogge staot. Disse Nederduutse taeledag is dit jaor in Cloppenborg, dus niet arg veer over de greens. De Nedersaksische koepelorgenisaosie SONT dri男t mit in de Bundesraat, en dat is dus de koepel veur et Nederduuts van de Noordduutse dielstaoten. Dat mitdoen is neffens de zonuumde gaaststaotus.
Ok uut oons taelgebied weg wodt d池 op de Sprakendag / Taeledag van 10 oktober prissenteerd, benaemens deur dr. Joana Duarte van et projekt Drents / Duuts in Drenthe (vestiging Emmen van de NHL Stenden University of Applied Sciences), en deur zanger Bert Hadders. Ok de Noordduutse zanger in et Nederduuts / Nedersaksisch / Nederlaans Otto Groote is veur meziekliefhebbers uut oons Nedersaksisch taelgebied bepaold gien onbekende.
Veul info en dat neffens een slim aorige formule is op te doen an de zonuumde 奏hemataofels. Daor kuj ok gedaachtewisselings mit de inleiders hebben. Iene van de onderwarpen is de Nederduutse/Nedersaksische literetuur. Veerder is d池 de neudige deskundige sprekeri男e. Kiek veur et volledige pergramme, plak en tied wieder op 弾 webstee: https://www.niederdeutschsekretariat.de/europaeischer-sprachentag-in-cloppenburg/

Ni男ste Ovend: jg. 46 no. 4 komt bi'jkotten naor de abonnees (mit vertraoging)

Of bi男' gien abonnee? Dan moej' dat gauw wodden zollen we zeggen. We zullen je hier weer even uutstokken wat d池 te beleven is mit et ni男ste nommer. Now, redaktielid Kjest Herder nemt je dreks mit in een aorig 宋euroffien en vervolgens schrift hi男 een boeiend verhael over 稚 Kiekhuus in Wolvege, 粗t levenswark van Roelof en Sjoukje Bakker. Daor is vule te beleven lees et mar in disse Ovend. 全tellingwarf: meer in et locht mit meer schrieveri男e en lezeri男e! - onder die naeme tipt Henk Bloemhoff de lezers mar liefst zeuven Stellingwarf-boeken. De Steggerder buurtschop Zeuvenroeden schrift Jelle Roorda een interessaant verhael over, en Carol Klok komt mit een soortement herinneringsartikel an Jan de Roos, die ok in oonze kontreinen bepaold gien onbekende was. Klok komt mit alderhaande aorige gegevens. Een mooie sfeerbeschrieving mit vertelderi男e vroeger geft Henk Zwanenburg in zien verhael 銑iegen. De redaktie vertelt over de prissentaosie van et ni男ste boek van Freddie de Vries: 前k et beste peerd stroffelt wel es, en beeldend keunstener Sigrid Hamelink dot dat in heur bi男drege 船er Izzerd broest, d.w.z. over 船e tael van et hatte, een 奏heatraole tocht deur Der Izzerd en over een fotoexpesisie en meer as 僧ementopnaeme van et drp. Hendrik Betten geft een indrok over zien erverings mit et mitnemen van een oolde koffer in een schoele, in et artikel 糎at een brune koffer al niet betekenen kan, en Rob Zethoven brengt et verhael 膳an wie hej et? Et zit allemaole in de genen. De redaktie geft een mooie indrok van schriever Johan Veenstra zien boekverkope-suksessen in et verbaand van de Eupen Stal. Ok now warkte Veenstra netuurlik weer mit an de Ovend, mit een oflevering in zien riegel kattelverhaelen. As laeste mar bepaold niet as et minste lezen we van de redaktiehaand: 羨cht leerlingen van et Comprix College slaegdeen veur examen Stellingwarfs. Echt ofsluten van 船e Ovend kan netuurlik ok now weer allienig mar Frank Spijkers, mit de ni男ste oflevering in de strip 前tto, heer van Buil.


Weven mit peerdehaor

Now kommende donderdagaovend 27 september is d池 in textielinstituut HAWAR in Berkoop een lezing van en prissentaosie deur keunstener/weefster Marianne Kemp uut Utrecht. Kemp vertelt over heur wark en ontwikkeling angaonde et gebruuk maeken van peerdehaor in heur keunstobjekten. De aovend is een onderdiel van De Verdwenen Peerden, een projekt van de Stellingwarver Schrieversronte en iene van de 32 manifestaosies van et perveensiaole LF-2018 projekt Under de toer.
Et pergramme begint om acht ure, anmellen kan bi男 hawar@hawar, de kosten bin 5,00.

De dag d池 op zal Marianne Kemp twie warkwinkels verzorgen op de basisschoelen van Berkoop en Makkinge. Ze gaot mit de leerlingen in de weer mit et warken mit peerdehaor. Ok disse lessen bin een onderdiel van De Verdwenen Peerden.


Veur volgers in et grote en wiede buterlaand van Stellingwarf: ni男s over een mooi projekt om misschien an mit te doen

Et wark van de Stellingwarver Schrieversronte wodt vri男 wat volgd deur leden of belangstellenden die lange leden emigreerd binnen naor Amerike, Australi, Kannede en zo. Misschien bin d池 goenend die interesse hebben veur et hieronder kot beschreven projekt. Via sociaole media en aandere digitaole wegen hebben d池 de eerste weke al flink wat Nederlaanders 訴n de vremde reageerd, en et leek oons aorig om oonze vaaste websteebezukers uut et buterlaand d池 hiere ok even op te wiezen. Misschien is et wat veur jim. Waor as et om gaot hebben we hiernao, uut et Nederlaans van een kotte passetiedinge vertaeld, kot opneumen. Van Perf. Van der Sijs vernammen we dat et behalven om et Nederlaans ok gaon zal om regionaole taelen en dialekten.
[Uut de passetiedinge:]
Honderden jaoren al gaon Nederlaanders en Vlamingen argens eers naor toe om een ni男 leven op te bouwen. Heur memmetael geven ze dan vaeke gauw op, zo wodt zegd. Mar hoe Nederlaanse laandverhuzers ommegaon mit heur tael en identiteit is dislange nooit systemaotisch onderzocht. Et Meertens Instituut gaot dat veraanderen mit et projekt 膳ertrokken Nederlands en ropt Nederlaanders in et buterlaand op om de speciaol veur dit onderzuuk saemenstelde enqu黎e in te vullen. Doel is om de tael en identiteit van Nederlaanse emigraanten van now in beeld te brengen. Tegere mit de Nederlaanse Taelunie het et Meertens Instituut dus een enqu黎e opsteld. Projektleider en taelkundige Nicoline van der Sijs geft an: 膳raogen daor we een antwoord op zuken, bin bi男glieks hoe de memmetael van Nederlanase en Vlaamse emigraanten veraandert. Mar ok wat de holing is ten de Nederlaanse tael over en de tael of taelen van et laand daor zi男 in kommen binnen. Of en hoe ze heur memmetael deurgeven an de volgende generaosie, en hoe ze heur identeit beweren.
Meer info vien ie op et webstee van et Meertens Instituut: http://www.meertens.knaw.nl/vertrokken-nederlands/ Daor kun meensken die et anbelangt ok de eerste enqu黎e invullen.


Stellingwarver Schrieversronte financieel weer in de plus

Roem twintig leden van de Algemiene Raod van de Stellingwarver Schrieversronte maekten oflopen 16 meie de jaorvergeerdering mit. Veurzitter Klaas van Weperen gaf an et begin van de vergeerdering een overzicht van de belangriekste zaeken die et oflopen jaor bi男 de stichting speulden. Behalven dat d池 an arg veul projekten en boekuutgiften warkt wodde, maekte Van Weperen dudelik dat d池 ok veul tied besteed is an de verschillende kontakten mit de overheden. Die bleken niet altied even makkelik, omreden bi男 de overheden 訴nzichten bestaon die niet kloppen. Van Weperen was bliede dat hi男 de laeste tied konstateren kon dat mit naeme et kontakt mit de perveensie weer as vanoolds goed is.
Uut et jaorverslag van 2017 dot blieken dat de Schrieversronte financieel weer in de plus zit. Daor is et bestuur ommeraek wies mit, zo leut Van Weperen weten. Uteraord blift et financile pat een punt van zorg, naodat de stichting eerder te maeken kreeg mit een tal fikse kottings op de strukturele subsidies.
Bi男 et punt bestuursverkiezing wodde Hendrik Fokkema uut Sunnege opni男 veur drie jaor benuumd. As ni男e ponghoolder wodde Olphert Smit uut Appelsche benuumd; hi男 volgt Gerda Hoogeveen uut De Fochtel op. Hoogeveen mos vanwegens heur gezondhied veurig jaor mit heur wark veur de SSR stoppen. Tot de jaorvergeerdering wodde heur taeke overneumen deur Henk de Vries van Else. Van Weperen bedaankte De Vries veur zien inzet daorveur, en kon mitien de leden weten laoten dat vanof de wintertied De Vries as vri男williger veur de stichting an de slag gaot.
Nao et schoft las Freddie de Vries van Hooltpae een tal van zien verhaelen veur. Nog veur de zommer verschient van him de verhaelebundel 前k et beste peerd stroffelt wel es.


Stellingwarfs-Friese aovend in gebouw De Miente

Op donderdagaovend 27 september orgeniseren de Fryske Krite en de Stellingwarver Schrieversronte opni男 een gezaemelike Stellingwarfs-Friese aovend. Die aovend is ok van 稚 jaor weer in de grote zael van De Miente in Oosterwoolde en begint om 20.00 ure.
Et Stellingwarver diel van de aovend zal verzorgd wodden deur Harmen Houtman uut Et Vene, mar van vroeger ofkomstig uut Ni男hooltpae. Veur et Friese pat zorgt schriefster Martsje de Jong uut Beetgum. Ok boekhaandel Bruna is weer present mit een kraom vol mit Stellingwarver en Friese boeken.
Et pergramme duurt van 20.00 tot 22.00 ure. De intree is 6,00, daor bin twie bakkies thee of koffie mit een stokkien koeke bi男 inbegrepen.


Biezundere lezing 糎even mit peerdehaor

Vanwegens et festival De Verdwenen Peerden, onderdiel van de LF2018 mannefestaosie 'Under de Toer', wodt op donderdag 28 juni een biezundere lezing holen in textielinstituut 'Hawar' in Berkoop. Disse lezing wodt verzorgd deur Marianne Kemp uut Utrecht. An de haand van een beamerprissentaosie lat disse jonge textielkeunsteneres zien hoe mit peerdehaor prachtige weven keunstobjekten uutvoerd wodden kund.

De lezing begint om 20.00 ure, de kosten bin 5,00 per persoon.

Et festival De Verdwenen Peerden is op vri男dag 3 en zaoterdag 4 augustus. Dit festival wodt orgeniseerd door de Stellingwarver Schrieversronte; textielinstituut Hawar is nauw bi男 et festival betrokken.


Over Hajo niet-van-Wolvege en Stellingwarvers in Friese volkslegers: niet allienig mar enthousiasme - mar wel wat een peer geschiedenisboeken anbelangt

Tja, wat het zoks mit mekeer te maeken? Now, niet allienig de geschiedenisboeken van de Stellingwarver Schrieversronte bin interessaant (zie ok veerderop op disse bladziede), mar boeken 宋an buten besteden soms ok de neudige mooie tekstdielen an oonze boeiende historie. Kotleden, dat wil zeggen twiede pat veurig jaor, verscheen d'r een boek over de deur de auteur zo nuumde 詮riese Volkslegers, in de tiedrekte van 1480 tot 1560. Ok mannen uut Stellingwarf mossen opkommen, m.n. in de tied dat de grieteni男en onder Karel V kommen weren. Ze mossen mithelpen Stienwiek te verdedigen. Mar zo et schient wollen ze dat eerst niet. As d池 van buten anvalen wodden zol, wollen ze aldereerst eigen huus, hiem, vee bescharmen, gavven ze an. Mar wel degelik kwammen d池 laeter toch mannen mit de grietman naor Stienwiek. Ze kwammen liekewel uut West as uut Oost - dat bliekt ok uut de Rentmeestersrekens. Om welk boek gaot et hier now percies? Dat is: J.A. (Hans) Mol, De Friese volkslegers tussen 1480 en 1560 enz. Hilversum, 2017: Verloren. Een goed en meraokels interessaant boek.
En Hajo dan, uut de titel van dit websteestokkien? De 践ajo van Wolvege die beroemd wodden is van de kruustochten? In kringen van kenners wodt d池 van uutgaon dat hi男 uut Grunningerlaand kwam (Fivelingo) en niet van Wolvege was. Wikipedia legt nog wel een verbaand tussen Hajo en Wolvege, mar nuumt twiefel of hi男 echt bestaon het. Die twiefel geft een ni男 boek dat et over de kwessie het niet, krek eersomme: een persoon die ongeveer dee wat Hajo daon hadde zol wel bestaon hebben kund, mar de naeme Hajo wodt niet as authentiek zien. En een relaosie mit Wolvege was d池 zeker niet, allienig in sommige verhaelen. We citeren: 践et meest blijvend van deze Friese Damiate-verhalen was wel de naam Hayo voor de Fries die als tweede vechter van de stormladder op de kettingtoren sprong. Deze geenszins authentieke naam is tot in de hedendaagse internationele kruistochtliteratuur gangbaar, al dan niet verbonden met de plaatsnaam Wolvega, uit de geschiedenis van welk dorp deze Friese kruisvaarder veilig kan worden geschrapt. Ok dit is een slim interessaant boek: auteur is Jaap van Moolenbroek, de boektitel is Nederlandse kruisvaarders naar Damiate aan de Nijl. Acht eeuwen geschiedenis en fantasie in woord en beeld. Hilversum, 2016: Verloren. De titel drokt de kern van et boek goed uut. Interessaant is ok dat et boek dudelik maekt dat mit 詮riezen meer in et algemien kustbewoners van Hollaand tot de Weser bedoeld wodden, niet allienig 租e Westerlauwersen; zo ok is 船uutsers een roem begrip: ok Overiesselders, Utrechters en soms Hollaanders valen d池 onder. 選n dit boek worden voor het eerst zowel de historie als de verbeelding rond 鮮ederlanders en Damiate vanaf het begin tot op gisteren in kaart gebracht. () ondersteund door ongeveer honderd afbeeldingen waarvan vele niet of nauwelijks bekend zijn, zo vaalt te lezen op et omslag. Now, daor liekt niks mit miszegd te wezen.
En gelokkig mar, Wolvege hoolt veul mooie dingen over, ok zonder een historische baand mit Hajo!

Ok lietien in et Stellingwarfs op nommenaosie veur Liet 2018

Mit mekeer 15 lieties bin nommeneerd veur Liet 2018. En... iene daorvan is een Stellingwarfs lietien! Et gaot om 'Gien ni男s' van Peter Hassing en zien band 'Tjonger'. De tekst is van Harmen Houtman, de meziek van Peter Hassing en Ellis van der Laan zels. Op 'e webstee van Liet kan et pebliek stemmen, 10 nommers gaon naor de finale op zundag 13 mei. De peblieksstemmen tellen veur 25% mit, dus meensken: stemmen allemaole op 'Gien ni'js', zodat Peter deur kan naor de finale! Omrop Frysl穗 bestedet de kommende twie weken elke dag in het radiopergramme 'De middei fan Frysl穗' andacht an de nommeneerde lieties. Kiek en luuster op: https://youtu.be/My7cppq8608

De Willemstad, De tael van et hatte op Der Izzerd, Jan de Bosfluiter, pozie en vule meer: De Ovend jg. 46 no. 1 is d池!

Daor hej him weer, de ni男ste Ovend. Buurtschop De Willemstad (Appelsche) wodt mooi over verteld deur Jan Koops, om mar van aachteren in disse Ovend te beginnen. Willem Jan Teijema, Koosje Hornstra, Grietje Bosma en Roely Bakker brengen gedichten, Johan Veenstra geft een inkiek in et Kulturele Heufdstad-projekt 船e tael van et hatte op Der Izzerd, de Ovend-redaktie dot dat wat et Schrieversronte-KH-projekt Jan de Bosfluiter angaot, Henk J. Jager vertelt veerder over koniferen in Stellingwarf en omkrieten en Jannes Westerhof brengt Henk Jongsma naor veuren die over die zien mooiste plak vertelt. Rob Zethoven komt mit et verhael 銭eert et duuster, dan lengt et locht!, Carol Klok mit et verhael 全peulen, en Johan Veenstra vervolgt zien riegel 遡atteverhaelen. De redaktie komt mit zien 150ste foto mit een Stellingwarver naeme. En dan Jannes Westerhof zien veuroffien van disse oflevering maj beslist niet overslaon, et praot boeke- en tiedschriftelezers alle moed van de wereld in.
Ok dit losse nommer gelt mar 4 euro vule beter nog is een abonnement, veur 20 euro in 稚 jaor mar


Huus-an-huusblad 然ondom, edisie 船e Stellingwerven, geft in decembernommer veul ommedaenken an de kultuur van Stellingwarf

然ondom De Stellingwerven verschient 18 keer per jaor. In oonze regio is et eerste jaor, 2017, now 宋ol. Et decembernommer geft mooi twie keer uutgebreid ommedaenken an oonze eigen kultuur en identiteit. Et blad brengt info over d Stellingwarver volksverteller bi男 uutstek Wube Jaeger uut Berkoop (1912-2001; bekend van zien volksverhaeleboek 閃ien wegen bin duustere paeden. Oolde verhaelen uut Stellingwarf; ps.: Wube Lamers van de Kuunderwal). En et bestedet een bladziede an et wark van Schrieversronte-lid Piet van der Lende uut Amsterdam, van vroeger uut Spange. Bi男 et artikel over Wube Jaeger is een mooie foto van die verteller opneumen, en ok de komplete tekst van 想ien volksverhael 船e Duvelbaner. In et Stellingwarfs uteraord, want dat was de tael daor Jaeger altied in vertelde. In et artikel over Piet van der Lende vertelt die zels over zien geschiedeniswebstee daor hi男 in de jaoren negentig mit uut aende zette. Die is van et begin of bedoeld veur 壮neupers in de Stellingwarver geschiedenis, en toegelieke ok veur meensken mit grote interesse in de geschiedenis van de regio Stienwiekerlaand (de 銭op van Overiessel kuj in dit geval ok zeggen). Veur de liefhebber: de webstee van Van der Lende floreert hiel goed, en het as adres www.stellingwerven.dds.nl. In et artikel vertelt Van der Lende ok wat him nog altied bint mit zien oolde geboortestreek, en dat hi'j nog graeg in et Stellingwarfs praot. Hi男 gaot in op de veraanderings in de laandbouw en beschrift wat in zien ogen biezunder was en is an oonze regio. En hi男 vertelt netuurlik dat hi男 doende is mit de beschrieving van de veldnaemen van Oolde- en Ni男laemer. De edisies van Rondom bin digitaol in te zien op https://www.zichtop.nl/.


LC: Johan Veenstra zien jongste Stellingwarver dichtbundel bi男 de top-drieje van biezundere Friese pozie in 2017

December, et is de maond van et weerommekieken, veuruutblikken en alderhaande biezundere miemerderi男en. Soms slim eernstig, soms ok hiel opmarkelik of vermaekelik. Ok de top honderd, top 2000 en al zo meer vullen de kraanten en aandere media. De LC hadde veur de kraante van 22 december 2017 de pagina痴 糎at 2017 biezunder maekte opzet mit hulpe van heur besprekers. Die zorgden elk veur heur eigen 奏op drieje van belangriek wark. Veur oonze Stellingwarver schrieveri男e was d池 van dat een mooie verrassing. Onder et koppien 詮ryske Pozij zet Rixt Oenema Johan Veenstra zien dichtbundel, 船e overkaant van et waeter, as heur nommer drieje. Bepaold niet onbegriepelik veur wie wet hoe goed dit boek et mitien al nao verschienen daon het.


Stellingwarfs Volkslied krigt opni男 ommedaenken

In een tied dat d池 op nationaol nivo weer wat ommedaenken veur et Nederlaanse volkslied is, kan et veur meensken in oonze regio netuurlik ok slim aorig wezen om weer es even tekst en alderhaande gegevens te lezen in verbaand mit et Stellingwarver volkslied. Et huus-an-huusblad 'Rondom De Stellingwerven' bdt een pagina-groot artikel et is ok digitaol te zien:
www.issuu.com


Teken ie de Minority SafePack-petisie ok?

Et Minority Safepack is een burgerinitiatief van de Federal Union of European Nationalities. Et doel is om alle vuuftig miljoen meensken die as een minderhiedstael praoten te bescharmen en te steunen. As d池 genoeg haandtekens verzaemeld wodden, komt et onderwarp op 弾 agenda bi男 de Europese Kemmissie. De initiatiefnemers hopen dat d池 in 't langelaeste een Europees beleid komt veur bi男veurbeeld onderwies, kultuur en media om taelkundige en kulturele verscheidenhied in Europa an te vieteren. Et initiatief moet minstens ien miljoen ondertekeners hebben om geldig te wezen. In Nederland lig die drumpel op 19.500. Oonze Kommesaores van de Keuning de heer Arno Brok tekende veur Nederlaand as iene van de eersten. Wi男 de petisie ok tekenen? Veur meer infermaosie 駭 tekenen kuj terechte op www.minority-safepack.eu.


Aovend veur en over et Twents drok bezocht

Opni男 orgeniseerde CDA-Ep弾r Annie Schreijer-Pierik, ok bekend as iene van de SONT-ambassadeurs, een inspirerende konfereensie, disse keer in et biezunder over et Twents, op 15 feberwaori, in et Twentse Beckum en disse keer dus niet in et Europarlement in Brussel. Mar liefst zoe地 300 Twenten en ere belangstellenden kwammen d池 op disse streektaelaovend of. Bi男 de sprekers was o.e. Herman Finkers, die ommeraek pleitte dat oolden en meensken die de reginaole tael een waarm hatte toedregen, et Twents deurgeven an kommende generaosies. Hi男 bruukte et veurbeeld van 蘇ebbedingetje: dat hiet now vaeke 組adget, mar Finkers wil graeg Twents 組addergood weeromme. Et in levend gebruuk holen van de tael is ok van belang om de eigen identiteit te holen, stelde hi'j. Bliedschop in Twente is d池 op 't heden stark veur et feit dat veur de regio Twente de Twente Akedemie van de grond kommen is. De perveensie Overiessel het dat al meugelik maekt wat de centeraosie anbelangt. Overiessel het al de Iesselakedemie veur Sallaand, de Iesselstreek en noordwesthoeke, m.n. ok oonze buurgemiente Stienwiekerlaand. Ok SONT-veurzitter Hans Gerritsen hadde een bi男drege disse aovend dit soorte bi男ienkomsten is uteraord van belang veur alle Nedersaksische gebieden, en het ok een positieve uutstraoling veur aandere Nedersaksische regio's.


Naodrokkelike akties veur et Minority Safepack Initiatief; ok van belang veur et Stellingwarfs

De kommende weken wodt in Frieslaand drok aktie voerd veur et Minority Safepack Initiatief, een burgerinitiatief over hiel Europa bedoeld veur EU-ondersteuning van regionaole taelen. Dit wodt ondersteund o.e. deur et EBLT/EBKT. Ok in de Friese media zal riegelmaotig reklame maekt wodden om et initiatief te ondertekenen. Et gaot bepaold niet allienig om et Fries mar liekegoed om et Stellingwarfs en aander Nedersaksisch, en om et Limburgs. En dus om regionaole taelen in de aandere EU-lanen. De Stellingwarver Schrieversronte het d池 al eerder een peer keer ommedaenken veur vraogd en ropt ok now weer, veerderop op disse bladziede van de webstee stellingwarfs.nl, om et inititiatief te ondertekenen. Op internationaole memmetaeldag (21-2) kan et initiatief ok ondertekend wodden op et perveensiehuus in Liwwadden. Et Friese kollege van DS tekende al in september veurig jaor, daorin al gauwachtig volgt deur et Drentse kollege van DS. Zie dus op veerderop op disse websteebladziede.


Mit Pake en Beppe naor 稚 Kiekhuus in Wolvege: watte, wanneer, waore?

Museum 稚 Kiekhuus het een oolde krudenierswinkel, een echt bakkerswinkeltien en een oold schoelegien uut de tied dat Pake en Beppe nog kiender weren. In dat schoelegien is d池 iedere dag om 13.30 ure en om 15.00 ure een Stellingwarver les; daornao gaoj 渡ussieszuken in et museum en maj een inklappe maeken. Die inklappe bruuk ie daornao bi男 et schrieven mit een echte kroontiespenne en ink. Ie moe地 je wel even van teveuren opgeven, want vol is vol. De Stellingwarver les is maekt deur de Stellingwarver Schrieversronte. Eupeningstieden: 22-2 t/m 2-3; 13.30 17.00 ure. Plak: Grindweg 35 ,Wolvege; internet: www.kiekhuus.nl.


21 Feberwaori internationaole memmetaeldag; ok van belang veur et Stellingwarfs

De internationaole memmetaeldag wodt ok vierd in Nederlaand. Veur de Friese en Nedersaksische taelorgenisaosie is EBLT / EBKT = Europees Buro veur Kleine Taelen elk jaor aktief. Et internationaole ommedaenken veur de memmetael is officieel op 21 feberwaori. Mar in et kader van dit ommedaenken het EBKT dit jaor besleuten tot et vertonen van een twietal films bi男 filmhuus Slieker, Liwwadden, op een ere dag, en wel op zundag 25 feberwaori. D池 bin dan twie vertonings; de eerste, officile, mit gaasten, sprekeri男e en naogesprek is om 11.30 ure. De twiede is de aovens, om 20.00 ure.
Beide keren begint et mit een kotte, eerste film: 善langent Rain, 然egen zonder aende, een Maltese film, veur de gelegenhied in et Fries ondertiteld. Disse wat raodselachtige mar slim belende film geft een volledig aander beeld van Malta as uut de reisfoolders. Een jonge man het et muuilik mit zien mem en zien omke
De twiede film is heufdfilm; et is een Roma-film uut Slowaki男e, mit de titel 'Cig疣'. Regisseur en producent warkten maonden mit een groep Roma-akteurs uut et oosten van dat laand. Heufdpersoon Adam beleeft een protte plezier an de bokssport en an zien vrundinne Julka. Mar as die uuthuwelikt wodt an een rieke Tsjech beginnen de perblemen pas De film was een boel wardering veur op filmfestivals en hi'j brocht et ok tot de officile Slowaakse inzending veur de Oscar veur beste film in een vremde tael.


'The Lion Rules' wunnen Stellingwarfs Meziekfestival

Zaoterdagaovend 18 november wun et duo 'The Lion Rules' et Stellingwarfs Meziekfestival 2017, mit et lied 'Op tied weer thuus'. De tekst van et winnende lied wodde schreven deur Harmen Houtman, wiels Yska de Leeuw veur de meziek zorgde. De jury was liekewel ok vol lof over alle ere lieties die in anmarking kwammen veur de pries, zo bleek wel uut de woorden van juryveurzitter Wim Hunneman. De jury beston veerder uut Philom鈩e Bloemhoff en Appie van Riesen. Et Stellingwarfs Meziekfestival was veur de twiede keer in De Miente in Oosterwoolde. Roem tachtig bezukers zorgden mit mekeer veur een geweldige, sfeervolle muzikaole aovend. Opvalend was opni男 de verscheidenhied in genres daor de dielnemers mit mekeer veur zorgden. Nedersaksische troebadoer Serge Epskamp eupende de aovend mit prachtige luusterlieties in et Stellingwarfs, Aachterhoeks en Drents. Veul wardering was d池 veural veur zien ni男ste lied 船at van die twie peerden, zien vertolking van et verhael over de twie verdwenen peerden van Ni男berkoop halverwege de 19e ieuw. Nao him was et de beurt an 'The Lion Rules', die een zeuvental lieties heuren leuten. Jeannette Roeles en Yska de Leeuw, die tegere dit duo vormen, treden overal in et laand op en leuten een deursnee heuren van heur slim ofwisselende rippertoire van Engelse 駭 Stellingwarver lieties. Nao et schoft zong et koor 'Elser Smart' uut Else niet alliend smatlappen, die ze op een haost kabberetachtige wieze heuren 駭 zien laoten, mar ok een flink tal Stellingwarver lieties. Sommigen daorvan bin al wat oolder, mar d池 weren ok ni男e lieties bi男, waorvan de teksten schreven wodden deur koorlid Ineke Oudshoorn. De aovend wodde ofsleuten mit een gelegenhiedsoptreden van de muzikaole kammeraoden Fons Jrgen en Remy Tjassing. Heur optreden maekte grote indrok mit naeme vanwegens heur arg goed op mekeer ofstemde zang en gitaarspul. De prissentaosie was opni男, op heur eigen enthousiaste wieze, in goeie hanen van Anna Span. Et festival wodde opneumen deur de lekaole omroep Odrie; de kommende tied zullen dielen d池 van uutzunnen wodden. Et festival is een initiatief van de Stellingwarver Schrieversronte en wodt orgeniseerd deur een speciaole warkgroep, die uut Klaasje Herder, Kjest Herder, Piet Tjassing en Sietske Bloemhoff bestaot. Et Stellingwarfs Meziekfestival wodt ankem jaor opni男 holen in De Miente in Oosterwoolde, et is dan op zaoterdag 17 november.


Veur de elfde keer veurleesaktie veur oolderen

Ieder jaor brengt een grote groep vri男willigers van de Stellingwarver Schrieversronte veul bewoners van alle zorginstellings en verpleegtehuzen in Stellingwarf en De Menning in Wilhelminaoord een prachtige morgen of middag. Begin feberwaori 2018 is disse suksesvolle aktie al weer veur de elfde keer en et enthousiasme van de bewoners, mar ok van de mitwarkers liekt alle jaoren groter te wodden. De laeste jaoren gaon de veurlezers ok naor kleinere centrums veur dagopvang, al gebeurt dat ok wel es buten de veurleesweke omme. De Schrieversronte perbeert ok om veurleesmementen te orgeniseren veur mit naeme ienzeme ooldere meensken die nog thuus wonen.
De veurlezers maeken gebruuk van een speciaole veurleesmappe, die zowat alle jaoren anvuld wodt mit ni男e verhaelen en gedichten. Sommige veurlezers nemen butendat as extragien heur meziekinsterment mit en zingen bekende lieties mit de bewoners. Die mooie ofwisseling van verhaelen en meziek wodt deur et pebliek ommeraek wardeerd. Hiel vaeke wodt dan ok an de veurlezers vraogd of ze niet wat vaeker kommen kunnen, en pattie voldoen graeg an die vraoge.
Veur de kordinaosie van de aktie zorgt Schrieversrontemitwarkster Immy Sloot, tegere mit Kiena Bouwer en Akkie Zeilstra.


26 jannewaori: verhaelen van Freddie de Vries

In et eupeningsweekaende van Kulturele Heufdstad 2018 wo地 op vri男dagaovend 26 jannewaori op tal van plakken verhaelen verteld. Dat gebeurt ok in de biebeltheek van Noordwoolde, daor zal schriever Freddie de Vries van Hooltpae een tal van zien Stellingwarver verhaelen veurlezen. Freddie de Vries is veural bekend van 薦t Stellingwarver voegelboek, daor hi男 tegere mit fotograaf Ruurd Jelle van der Leij indertied veur zorgde. Et boek dat uutgeven wodde deur de Stellingwarver Schrieversronte verscheen in een oplaoge van 1500 stoks, en is onderhaand al weer een schoffien uutverkocht.
De Vries is liekewel ok bekend van zien kruderige verhaelen die vaeks over et leven van alledag gaot. Die verhaelen bin o.e. te lezen in de Stellingwarver Spreukekelender, mar ok in et Stellingwarfs tiedschrift De Ovend en in et drpsblad van zien woonplak Hooltpae.
Et doel is dat d池 in de kommende meertmaond een boek van him verschient mit een flink tal, ok ni男e, verhaelen.
De aovend in de biebeltheek begint om 20.00 ure, de toegang is vergees.


Tentoonstelling 500 jaor grietmannen en borgemeisters in West-Stellingwarf

Ok de Vereniging Historie Weststellingwerf gaf en geft nog flink ommedaenken an et 500-jaorig bestaon van de gemienten. De VHW hoolt, van 2 september 2017 tot 1 feberwaori 2018, een tentoonstelling in et Historisch Informatie Punt van de VHO in de Eupenbaore Biebeltheek, Griffioenpark 10 in Wolvege. Et onderwarp bliekt dudelik uut de titel in de ankondiging: 500 jaar grietmannen en burgemeesters van Weststellingwerf. De tentoonstelling het aorig wat te bieden: veul beeld, mar ok veul tekst mit info; alles onder de titel 'De voorgangers van Andr van de Nadort. Een anraoder. D池 wodt gien intree heven.


Historische taele-bi男ienkomst in Berkoop op 1 november jl.

Et Europees Buro veur Kleine Taelen (Stellingwarfs), ok Europeesk Buro foar Lytse Talen (Fries) hul op 1 november zien jaorvergeerdering in Berkoop, bi男 et streektaelinstituut Stellingwarver Schrieversronte an de Willinge Prinsstraote. Et EBKT het meer as twintig ansleuten orgenisaosies in Frieslaand en vormt veur die orgenisaosies een soortement van koepel. Ok bi男 EBKT heuren SONT (Streektaelorgenisaosies Nedersaksisch Taelgebied) en inkelde Nedersaksische orgenisaosies die ok bi男 SONT ansleuten binnen. Zoas, veur Stellingwarf, de Stellingwarver Schrieversronte. Jaorliks vergeerdert et Algemien Bestuur drie keer, iene keer in et Nedersaksische taelgebied. Veurig jaor was Overiessel (Zwolle), en disse keer was Stellingwarf an de beurt centraol in Berkoop, bi男 et eigen streektaelinstituut. AB-lid veur de Schrieversronte is de heer Jelke Nijboer van Berkoop.
Hiel biezunder was in et geval van disse AB-vergeerdering de anwezighied veur 奏 eerst van vertegenwoordigers uut Limburg, in de persoon van perf. dr. Roeland van Hout van de Raod veur 稚 Limburgs, streektaelfunktionaoris veur et Limburgs drs. Ton van de Wijngaard en perf. dr. Leonie Cornips (hooglerer in Maastricht veur de Limburger taelkultuur).
Extra biezunder was de anwezighied van perf. dr. Ren de Groot, emeritus-hooglerer Rechtsvergelieking en Internationaol Privaatrecht. De heer De Groot is kotleden Vrouw Marieke Sanders opvolgd in heur funktie van Nederlaans expert in et Komit van Deskundigen van de Raod van Europa, dat wil zeggen veur et Europees Haandvest veur regionaole taelen en taelen van minderheden.
Et daegeliks bestuur van EBKT hadde de gaasten vraogd om een kotte prissentaosie, en die wodden mit glaans geven. As eerste liekewel was Schrieversronte-direkteur Sietske Bloemhoff nuugd om in een kleine prissentaosie een overzichien te geven van et wark van et Stelllingwarver streektaelinstituut. Daorbi男 kwam et belang van o.e. et onderwies over en in de streektael as belangriek punt naor veuren. Niet onverwaachs netuurlik zo gong perf. Cornips vervolgens o.e. in op heur motivaosie om et plak van et Limburgs beter te maeken in de ukkespeulplakken.
Perf. Van Hout gaf in zien praotien an hoe de Raod veur 稚 Limburgs warkt. Et Limburgs vaalt onder diel II van et Europees Haandvest. Perf. De Groot gaf een overzicht van hoe et Haandvest indertied tot staand kwam en hoe et deur Nederlaand ratificeerd wodde, waorbi男 behalven et Fries ok et Jiddisch en de tael van de Roma en Sinti 駭 et Nedersaksisch erkend wodden dat wil zeggen in et kader van etzelde haandvest. Nao inkelde jaoren kwam daor ok et Limburgs bi男.
Nao et schoft was et tied veur de 組ewone vergeerdering van et AB. As van algemien belang numen we hier even dat naodrok geven is an et zonuumde Minority SafePack iedere inwoner, van Frieslaand en Grunningen tot Zuud-Limburg, wodt verzocht om dit iniatief te tekenen. Nederlaand moet naor zoe地 19.000 haandtekens op zien minst. Et moet leiden tot strukturele EU-inspannings veur regionaole taelen, ok dus veur et Fries, Nedersaksisch en Limburgs. Ok wodde deur et AB ommedaenken geven an et Bildts en an et ni男s dat SONT him prissenteerd het in de Bondsraod veur 稚 Nederduuts in Hamburg, wiels SONT per 2018 officieel in de Bondsraod mitdot mit de 組aaststaotus.
Weerommekiekende weren de dielnemers an dit AB ommeraek tevreden mit de sprekeri男e 駭 mit de eigen hoge opkomst van disse keer.


Mit et goeie Stellingwarf-gevuul et jaor 2018 in!

Disse webstee het et disse keer mar makkelik om op een aorige meniere an et ni男e jaor te beginnen. We nemen graeg de volgende bewoordings van Schrieversronte-lid Piet van der Lende uut et blad 然ondom de Stellingwerven over. (Zie ok leger op disse bladziede.) Van der Lende zien woorden zeggen genoeg om mit et goeie Stellingwarf-gevuul an 2018 te beginnen! 腺iezunder is dat [oons gebied] diel is van et grootste aniensleuten moerasgebied van West-Europa. En nog altied is et unieke kultuurlaandschop mit zien boswallen en 双pstrekkende kavels, stroken laand die van de revierover naor et drp lopen, herkenber. Dit kultuurlaandschop mit in de drpen binderwegen of voetpaeden en buterwegen is uniek. Ok de tael die d池 praot wodt, is uniek. En veerder het Stellingwarf een unieke geschiedenis, mit in de middelieuwen een vri男hied van bestuur, al was die beparkt, krek as in de rest van Frieslaand. Zonder feodale strukturen zoas die veerderop in Nederlaand weren. Mar de unieke geschiedenis beparkt him niet alliend tot de middelieuwen. De vene-arbeiders weren an et aende van de 19de ieuw de dregers van et opkommende socialisme, dat him in Stellingwarf hiel vroeg ontwikkeld het. Domela Nieuwenhuis was de eerste socialist in de geschiedenis van Nederlaand die in de Twiede Kaemer keuzen wodden, en hi男 wodde keuzen in et distrikt Schoterlaand, daor ok Stellingwarf toe heurde. Hoewel heur in de 19de ieuw ok scharpe sociaole tegenstellings ontwikkeld hebben, was d池 doe ok een explosie van veul karkgenootschoppen, buurtorgenisaosies e.d. []. De regio het een gemienschoppelike geschiedenis mit de perveensies Overiessel en Frieslaand. Et is nogal op himzels staond, mit eigen unieke kenmarken die argens aanders niet veurkommen en toegelieke gemienschoppelike kenmarken en geschiedenis mit omliggende streken. Mar de traditionele saemenleving is wel aorig an et verdwienen [].
Jawisse, mar om an te sluten bi男 al et veurgaonde: d池 is genoeg om in levendig gebruuk te holen: te beginnen mit de eigen tael! Kuier ok in dit jaor 2018 mar weer ommeraek vaeke deur de Schrieversronte-websteden!


Ni男 prenteboek veur ukken: Muske Tiemen Eerste exemplaor veur wethoolder Jelmer van der Zee

Op woensdagmorgen 1 september verschient et eerste prenteboek van Stien van Anne (Christine Magour) uut Wolvege. Et eerste exemplaor zal deur de schriefster overhaandigd wodden an wethoolder Jelmer van der Zee van West-Stellingwarf. De feestelike bi男ienkomst is in schoele Zuud in Wolvege, bi男 de kiender van groep 1 en 2.
Et boek Muske Tiemen is hielemaole in kleur drokt op et fermaot A-4. Et vertelt et verhael over een joongien dat graeg vliegen wil. Dat lokt as bliekt dat hi男 vleugelties kregen het en een muskien wodden is. Tiemen vligt naor alderhaande dieren toe en vragt as zi男 ok vliegen willen, krek as him. Mar dat is niet et geval, en uuteindelik vint et muskien et vliegen minder mooi as dat hi男 docht had doe hi男 nog een joongien was.
Et verhael over et muskien is bi男 uutstek geschikt veur de leeftiedsgroep van kiender van twie tot vuuf jaor. Dat komt omreden et verhael goed in mekaander stikt, mar ok omdat Christine Magour op een prachtige meniere mit de tael ommegaot. Daornaost het ze veur hiele mooie en ansprekende illestraosies zorgd, et gaot daorbi男 om kollages van biezundere soorten behang.
Muske Tiemen zal tiedens de jaorlikse hiemkundemiddag op 29 september ok uutdield wodden an alle basisschoelen, mar zal laeter ok anbeuden wodden an alle ukkespeulplakken. De Stellingwarver Schrieversronte stelt de boeken veur basisschoelen en ukkespeulplakken ommenocht beschikber.
Muske Tiemen is onderhaand et twaelfde kienderboek in et Stellingwarfs. Bi男 de Stellingwarver Schrieversronte zullen de kommende tied in elk geval nog drie kienderboeken uutgeven wodden. Et eerstvolgende verschient op 29 september.


De Hollebomebos: ni'j kienderboek in et Stellingwarfs

In de kienderboekeweke verscheen op 10 oktober in de biebeltheken van Wolvege en Oosterwoolde et ni'je Stellingwarver kienderboek De Hollebomebos van Herma Stroetinga. Et van oorsprong Drentse boek wodde in et Stellingwarfs vertaeld deur Sietske Bloemhoff. In Oosterwoolde wodde ien van de eerste beide exemplaoren van et ni'je boek anrikt an burgemeester Harry Oosterman. Daornaost kregen ok Herma Stroetinga en Trudy Kramer - die zorgde veur hiele mooie kleurige prenten in et boek - een Stellingwarver Hollebomebos. In Wolvege rikte Schrieversronte-veurzitter Doeke Duursma et ere eerste exemplaor uut an burgemeester Gerard van Klaveren van West-Stellingwarf. Vervolgens lazzen beide burgemeesters - netuurlik in et Stellingwarfs - een verhael veur uut De Hollebomebos. Et veurlezen wodde daornao in Wolvege overneumen deur Femmy van Veen uut Hooltpae. Femmy is niet alliend bekend as 'veurleesstemme' veur et vak hiemkunde, mar ze is riegelmaotig te heuren in et streektaelmeziekpergramme Singeliers op de lekaole omroepen. In Oosterwoolde wodde et veurlezen overneumen deur Berna Brinkman. Berna orgeniseerde daor in opdracht van de gemiente Oost-Stellingwarf i.s.m. de biebeltheek een prachtig pergramme veur de hiele kienderboekeweke.
In et twiede pat van de veurleesmiddag las oold-onderwiezeres en Schrieversronte-bestuurslid Grietje Bosma uut Sunnege de ooldere jeugd in Wolvege veur uut de novelle Spanning in de Koepelbos van Sjoukje Oosterloo. In Oosterwoolde gebeurde dat deur biebeltheekmitwarkster Klaasje Herder. In die biebeltheek wodde et veurlezen ofwisseld mit prachtige meziek van de Molukse meziekgroep Bergaul.

De 19 verhaelties in De Hollebomebos bin veural geschikt veur kiender van zoe'n 4 t/m 8 jaor. Van et ni'je boek stelt de Stellingwarver Schrieversronte twie exemplaoren beschikber veur alle basisschoelen in Oost- en West-Stellingwarf in et kader van et vak Hiemkunde.
De Hollebomebos is rondomtoe te koop in de Stellingwarver boekwinkels en bi'j de Schrieversronte zels veur 14,50 euro.


Drentse Volksalmenak 2017 bdt overzicht Drentstaelige literetuur

D池 is meer ni男s angaonde de Nedersaksische literetuur dat de muuite van et numen meer as weerd is. De Drentse letterkundige dr. Henk Nijkeuter schreef indertied et heufdstok over de Drentse literetuur in et bekende 践aandboek Nedersaksisch. Dat overzicht het hi男 uutbreided en opwarkt tot een uutvoeriger, goed struktureerd en ok daordeur goed leesber artikel in de ni男ste oflevering van De Drentse Volksalmenak. De tekst is interessaant veur interesseerden in de Drentse literetuur en / of in de Nedersaksische literetuur in wieder verbaand. Et artikel is as pdf te vienen op de webstee van de zusterorgenisaosise van de Stellingwarver Schrieversronte in Drenthe, et Huus van de Taol:
www.huusvandetaol.nl/images/download/Streektaal%20in%20Drentse%20literatuur%20Nieuwe%20Drentse%20Almanak%202017.pdf


Rikkemedaosie: lees de jongste Ovend, van december 2017! Nog gien abonnement op dit unieke Stellingwarver tiedschrift? Zes ofleverings in et jaor veur mar 20 euro! Tip: vot mar doen, zoks!

'De Ovend' jg. 45 no. 6 is d'r al weer even! Mooie verhaelen lees ie disse keer van Jannie van der Zee: 'De Romeinse keerze', Johan Veenstra: 'Boris- en Joris - katteverhaelen', Attie Nijboer: 'Hiel Hollaand' en Rob Zethoven: 'Putterties'. De pozie krigt zien gerak deur Jaap Sikkema: 'Tied', Jimmy Visser: 'Vergeten' en Johan Veenstra: 'Borgtocht' en 'Toegift'; die beide bin veurzien van biezundere foto's. Geert Lantinga geft een mooi vervolg an de riegel buurtschoppebeschrievings, mit zien 'De buurtschop "De Blauwhof" an De Lende' (dat is onder Spange). Ok Carol Klok geft ommedaenken an biezundere dingen van de regio; in zien geval is dat et oolde verhael dat de Stellingwarver volksaord wel es te maeken hebben kunnen zol mit et gebrek an jodium in et drinkwaeter. Die veronderstelling ontston nao dokter Frans Pasma (1902-1994) zien onderzuuk naor de kropziekte in oonze gemienten (WO II). H.J. Bergveld betwiefelde indertied al dat deur extra gebruuk van jodium de Stellingwarver volksaord zoas die van de Friezen wodden kon bi'j meer gebruuk van jodium - die suggestie zol Pasma him daon hebben. Redakteur Jan Koops brengt oons in de kunde mit Cobie de Boer, onderwiezeresse en betrokken bi'j verschillende aktiviteiten veur et Stellingwarfs. Jan Koops tipt in et veuroffien de veld- en straotnaemen van Oosterwoolde an, en pleit naor anleiding van et verschienen van et jongste veldnaemeboek (Oosterwoolde) veur veldnaemebeschrievings van de drpen die zoks nog niet hebben. 'De Hekse 1', strip-diel in de riegel 'Otto, heer van Buil' is de ofsluter van disse oflevering. Biezunder in disse Ovend is ok Henk Jager zien netuurbi'jdrege: 'Koniferen in Stellingwarf en omkrieten. Diel 3: Soorten uut de sparrefemilie'. Ok daormit brengt disse Ovend de lezer oons aorig in de kastsfeer, ok deur de foto's bi'j dit artikel.

Ministerie daenkt an een regiotaelkonfereensie ok in 2018

Naor anleiding van heur evaluaosie van de konfereensie angaonde Fries, Nedersaksisch en Limburgs in Deventer van dit jaor (kiek ok veerder op disse webstee) is et ministerie van Binnenlaanse Zaeken van doel en orgeniseer ok ankem jaor weer zoks. In een daankwoord an de dielnemers van dit jaor, het et ministerie zoks weten laoten. De konfereensie van dit jaor is algemien as weerdevol beleefd, dat zodoende.


Drentse zangeresse Isa Zwart wun in Udine (Itali) de pebliekspries van et Suns Festival veur minderhiedstaelen

Alles is haelber mit et Nedersaksisch, ok internationaol in de meziek. De winneresse van et Drentse Lietiesfestival vertegenwoordigde kotleden et Nedersaksisch taelgebied op et minderhiedstaelefestival in Udine (It.). De 17-jaorige Isa Zwart zong een anpaste versie van 閃amma See, daor ze eerder de jury van et Drentse festival mit overtuugd hadde. De winner van et festival is Tumasch E. Die komt uut Zwitserlaand en zong in et Reto-Romaans. [bron: webstee DvhN]


Bescheiden mar raeke viering in 船e Literaire Hemel: 150ste nommer van et Drentse tiedschrift 然oet

Gisteraovend 10 november 2017 was d池 bi男 oonze Drentse naobers weer een oflevering in de vaaste literaire prissentaosies in de riegel 船e Literaire Hemel, in et Drentse Aomen. De prissentaosies bin de hieltied 疎n taofel. Et gaot om drieje per aovend, mit elke keer ok een Nedersaksische schriever of onderwarp, en mit as interviewers Albert Haar en Annet Timmer. Raek was et disse keer wel hielemaole: Drentse literetuurkenner Rouke Broersma wodde interviewd deur Albert Haar, en et onderwarp was een biezundere gebeurtenis: et 150ste nommer van et Drentse literaire tiedschrift Roet kwam op 'e wereld. Dat verschienen is bepaold een veurnaem punt in de geschiedenis van de literetuur van et Nedersaksisch taelgebied et gaot ja ok om een medium dat himzels as 鼠etterkundig tiedschrift naor veuren brengt. In et taofelgesprek kwam netuurlik et wel en wee an de odder, van een tiedschrift dat ooit in an et aende van de jaoren zeuventig ontston op initiatief van Martin Koster en Ton Kolkman, doe nog studenten Nederlaans en, niet te vergeten, mit positieve invloed van Hendrik Entjes. Van et begin of wodde et Drentse Roet (= 双nkruud) dreven deur een kritisch-positieve instelling angaonde de literetuur in et Nedersaksisch, in et biezunder et Drents. Ok de ontwikkelings in de vormgeving kwammen op 粗 bodden. Broersma, die himzels in et Nederlaans utert - en ok schrift en prissenteert - brocht bi男 de vraogeri男e naor veuren dat hi男 in de Drentse pozie van now geern een starker ommedaenken veur de vorm zag as dat de laeste tied et geval schient te wezen. Roet zal bewust een pepieren blad blieven, zee hi男 ok. En op een vraoge van Haar over de naoste toekomst, zee hi男 dat hi男 veur de kommende tien jaor bepaold wel optimistisch is wat et wark van de redaktie en de belangstelling veur 'Roet' anbelangt. Iene van de beide blispoters uut de begintied, Martin Koster, was anwezig op disse aovend en kreeg an et aende nog een stevig applaus - meer as verdiend, vun dan ok elkeniene [Roet-nr. 150 = haast 2017, veural mit bespiegelings angaonde 'Roet', 39ste jg.; uutg. Het Drentse Boek; losse nrs. 4,-]


PAS VERSCHENEN: VELDNAEMEN VAN STELLINGWARF VII: OOSTERWOOLDE

In et veld, in de heufden en in de hatten: daor leven bi男 streekbewoners van Stellingwarf de veldnaemen. Grote of kleine stokken laand, paeden, revierties, stokkies heide, een oolde meule, een aander gebouw - ze hadden bi男 de meerste streekbewoners een naeme, en hiel wat naemen kennen meensken ok vandaege-de-dag nog. Meensken wussen waor ze et over hadden as ze bi男 De Scholde weren (tussen Oosterwoolde en Appelsche), ze kenden deurgaons Alteveer (bi男 Oosterwoolde mar ok bi男 Buil), en in Oosterwoolde weren De Lochtinger Venne en Boelenzegde ok aorig bekend. En zo bin d池 vule meer naemen te numen zoals de Jardinger Tille, Oostenburg, Lohuus, De Moene, Tuttelo en Et Kleindiep.

Veldnaemen weren en bin d池 overal, in hiel Stellingwarf en netuurlik ok in de wereld veer daor buten, mar we hebben et disse keer veural over Oosterwoolde, en dat is in verbaand mit et verschienen van een ni男 boek. Dat boek hiet: 膳eldnaemen van Stellingwarf diel VII Oosterwoolde. De 'Historische Vereniging van Oosterwolde e.o.' en Stellingwarver Schrieversronte hebben d池 jaorenlaank stevig mit mekere an warkt. Iendrachtig mit mekeer, in een taelkundig, historisch en laandschopshistorisch projekt. Et wodde een indrokwekkende verzaemeling uut et hiele grote drpsgebied van Oosterwoolde, kontreinen dus die ok nog es veurzien binnen van meraokels vule buurtschoppen.

Et gaot in dit boek om meer as 1600 naemen, mit nog es 100 vormvariaanten. De Stellingwarver Schrieversronte hadde al hiel lange een kemmissie veur et vaasteleggen van naemen, en de HVO het intied, zoe地 15 jaor al, een soortgeliekense eigen warkgroep. Netuurlik bin de veldnaemen van Oosterwoolde bi男 mekeer brocht en beschreven veural deur meensken uut Oosterwoolde, mar ok wel van daorbuten. Butendat kon gebruuk maekt wodden van een vroege verzaemeling van de heer Wiebe de Jong, Stellingwarver uut Et Vene. Alle naemen uut Oosterwoolde wodden een tal jaoren leden tot een groot digitaol bestaand bi男 mekere brocht deur een vri男willigster van et streektaelinstituut en HVO, Vrouw Minke Dijkstra (1942-2011). HVO-leden Tonie Spijkman, Lieuwe Tiesinga en aanderen vulden et bestaand naotied nog an.

Uutwarking

Ok hebben Tonie Spijkman en Lieuwe Tiesinga tegere mit Henk Bloemhoff de databasis deurneumen, anvuld en veurzien van vormen van de naemen zoas die op kaorten prissenteerd wodden mossen, van 船e Weper tot 銑egeduurswoolde, van 遷ardinge tot 賎root-Klaozinge. Et materiaol mos ok veerder bewarkt wodden, toelocht en uutlegd wodden om in boekvorm verschienen te kunnen. En bi男 et boek kwam een kassette, mit mar liefst 14 losse kaorten op A3-fermaot. Alles is now in drok en de prissentaosie zal wezen op 20 oktober, op een Historisch symposium van de HVO in zael De Zon in Oosterwoolde.
HVO-lid Albert Oost zette de naemen op de losse kaorten, Henk Bloemhoff schreef twie heufdstokken over de aord en ontwikkeling van et Stellingwarver veldnaemeonderzuuk van de Stellingwarver Schrieversronte, laandschopshistorikus Dennis Worst schreef twie heufdstokken over de laandschopsgeschiedenis en Henk Bloemhoff zorgde - m.m.v. Tonie Spijkman en Lieuwe Tiesinga - veur een uutvoerig heufdstuk mit en over de naemen zels, heur ofkomst en betekenis, historische omstaandigheden en meer. Veerder het et boek van zien haand nog een taelkundig heufdstok mit alle toponymische elementen ('maod', 'venne', 'akker', 'tille' enz.
Ommeraek wat uren verzaemelwark, onderzuuk doen en schrieven was et... en now is daor dan een grondige studie beschikber veur iederiene. Veur liefhebbers, sneupers, kultuurgenteresseerden, studenten, wetenschoppers. De HVO prissenteerde zo een indrokwekkend historisch wark, en de Stellingwarver Schrieversronte publiceerde mit etzelde boek diel VII in zien riegel Veldnaemen van Stellingwarf.
De prissentaosie van et diel over Oosterwoolde op 20 oktober 2017 was een mooi hoogtepunt in et jaorenlange veldnaemeonderzuuk.

NAODERE GEGEVENS

Fermaot: A4. Tal bladzieden: 173. Losse kaorten: 14. Kaorten in et boek zels: 40, waoronder een historische buurtschoppekaorte. Ofbelings, waoronder veul foto痴 in kleur: 72.

Bibliografische gegevens (neffens de titelpagina):

'Veldnaemen van Stellingwarf diel IV, Oosterwoolde. Naemelieste mit uutleg; laandschopshistorische en naemkundige heufdstokken'
Minke Dijkstra (), Geert van der Meulen (), Tonie Spijkman, Lieuwe Tiesinga en aanderen [naememateriaol en aandere data]
Albert Oost [losse kaorten]
Henk Bloemhoff en Dennis Worst [teksten]

Pries: 27,50.
Nommerings: SSR-178, ISBN 978-90-6466-191-4


Perf. dr. Guus Borger: 賎eschiedenis is belangrijk voor de toekomst; Veldnaemeboek Oosterwoolde uutrikt en prissenteerd op symposium in Oosterwoolde

賎eschiedenis is belangrijk voor de toekomst; dat zee emeritus hooglerer in de historische geografie Guus Borger uut Amsterdam naor anleiding van et verschienen van et boek 歎eldnaemen van Oosterwoolde (no. 7 in de riegel 膳eldnaemen van Stellingwarf). In zien toespraoke roemde Borger mit naeme de verni男ing van wetenschoppelik onderzuuk daor de auteurs van et boek Dennis Worst en Henk Bloemhoff veur zorgden. De onderzuukskombinaosie verklaoring veldnaemen (Bloemhoff) mit de geschiedenis en vegetaosie van et gebied daor de veldnaemen optekend wodden (Worst) is een verni男ingsslag in et wetenschoppelik onderzuuk op dit gebied, en daor het de heer Borger veul wardering veur, zo leut hi男 weten. 賎eschiedenis is belangrijk voor de toekomst, zo gaf Borger veerder an. En dat moet niet alliend dreugen wodden deur de politici van een regio, mar ok deur de bewoners zels, neffens him. Dat de gemienschop van Oosterwoolde d池 mit veur zorgde dat disse uutgifte op 20 oktober 2017 verschienen kon nuumde hi男 hiel arg mooi.
Et ni男e boek is uutgeven deur de Stellingwarver Schrieversronte. Ien en aander wodde meugelik deur de al jaorenlange goeie saemenwarking tussen de SSR en de Historische Verieninge van Oosterwoolde. Tegere zorgden de beide instaansies d池 veur dat disse uutgifte ok financieel meugelik wodden kon.

Et boek verscheen tiedens een symposium rond et onderwarp van et boek in et kader van 500 jaor Oost-Stellingwarf. Et eerste exemplaor wodde deur HVO-veurzitter Jan Russchen uutrikt an wethoolder Henk van de Boer van Oost-Stellingwarf. Ok de wethoolder bleek in zien reaktie et belang van dit soorte van onderzuuk in te zien en hadde veul wardering veur et initiatief. Veur himzels nuumde de wethoolder de uutleg van iene van de naemen die in de lezing van Henk Bloemhoff nuumd wodde slim interessaant. De pake van Van de Boer kwam van 銭uinre en die hadde et ok altied over 船e Kuunder, zo gaf hi男 an.
Tiedens et symposium weren d池 lezings van dr. Henk Bloemhoff (taelkundige) die ingong op et veldnaeme-onderzuuk van de Stellingwarver Schrieversronte, dr. Rudolf Ebeling (oold-docent naemkunde RU Grunningen), perf. dr. Guus Borger en drs. Dennis Worst, die vertelde over et onderzuuk naor de historische geschiedenis van et laandschop rond Oosterwoolde. [Zie ok veerder op disse webstee over dit ni男e boek.]


Oktobernommer van De Ovend, jaorgaank 45 (2017) is uut

De ni男ste Ovend is die van oktober 2017. Hi男 is krek verschenen en geft je weer een protte te lezen. Verhaelen bin d池 disse keer van Rob Zethoven, Freddie de Vries, Jaap Sikkema en Johan Veenstra (mit een oflevering in zien riegel katteverhaelen). Pozie is d池 van Grietje Bosma en Johan Veenstra. Een interessaant artikel brengt Henk J. Jager: 銭oniferen in Stellingwarf en omkrieten. Diel 3: Soorten uut de sparrefemilie. Veerder kommen we beter in de kunde mit twie Schrieversronte-aktievelingen: Akkie Zeilstra (van Raevenswoold; bestuurslid en vri男williger) en Kiena Bouwer, vri男willig mitwarker. Jannes Westerhof stelt ze an oons veur, en hi男 leidet ok, krek as vaeker, De Ovend in mit 薦t Veuroffien. Veerder is d池 hiel veul ni男s in disse Ovend zoas de tiedinge dat ooldere Stellingwarver ienakters en tenielstokken intied op / via Stellingia.nl te vienen binnen, et digitaole kenniscentrum van de Stellingwarver Schrieversronte. Dat wil zeggen in de volgende vorm: 前p Stellingia bin onderdehaand de gegevens van al die ienakters en de tenielstokken te vienen, mit een veurbeeldbladziede mit tekst. Wie graeg een stok bruken willen zol kan kontakt opnemen mit et buro van de SSR. De tekst wodt dan tegen een kleine vergoeding beschikber steld.


26 september: start kampanje Minority SafePack Initiative

Minderheden maeken Europa rieker!

In de Europese Unie bin zoe地 50 miljoen meensken die bi男 een minderhied heuren. Om die minderheden te bescharmen en te steunen is et Minority SafePack Initiative tot staand kommen. Et Minority SafePack is een burgerinitiatief naor de EU toe, en gaot uut van de taelminderhede-orgenisaosie FUEN (Federal Union of European Nationalities) en 7 Europese politici. Iene van de indieners van et Minority SafePack Initiative was Jannewietske de Vries, doedertieden dippeteerde van Frieslaand.
Et motto van de EU is 妬n varietate concordia in verscheidenhied verbunnen. Et initiatief wil de EU anvieteren om dit motto nao te leven en zien verantwoordelikhied te nemen veur zien minderheden. Dat kan ofdwongen wodden mit een Europees burgerinitiatief.
Et initiatief moet zoveul meugelik ondertekeners hebben om geldig wezen te kunnen. Et het op zien minst ien miljoen haandtekens neudig uut 28 lidstaoten. In Nederlaand ligt de drumpel op 19.500.
De start van disse kampanje is op deensdag 26 september, liekewel in Brussel as in Liwwadden. In Brussel zal et hiele kollege van Dippeteerde Staoten van Frieslaand om 12.00 ure et initiatief ondertekenen in et 滴uis der Nederlandsche Provincin. In Liwwadden begint op datzelde mement een grote mannefestaosie as start veur et bi男 mekeer geren van zoveul meugelik haandtekens van burgers.
Op die 26ste september, de Europese Taeledag, orgeniseert et Europees Buro veur Kleine Taelen (EBKT / EBLT), in saemenwarking mit de FUEN, De Ried fan de Fryske Beweging en et Mercator Kenniscentrum, een biezundere start van de kampanje om et Minority SafePack-initiatief henne in Nederlaand. Op 26 september is et ok Fryske Twitterdei en Indernational Social Media Day for Small Languages. Mar evenpies 16 Europese regio痴 mit een kleine tael doen d池 an mit. Disse social media zal de ontwikkelings om et Minority Safepack Initiatief henne hielemaole volgen. Twitter in jow eigen minderhiedstael, of volg #EDL2017.
Et evenement zal wezen in Tresoar van 12.00 tot 13.30, mit gaastsprekers en een muzikaol optreden van de Bildtse zanger Hein Jaap Hilarides. D池 is dan vot gelegenhied om et initiatief te tekenen. Klik an:
www.ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open/details/2017/000004. Klik dan deur naor 'Lopende initiatieven' (links) en ruul / scroll naor beneden en klik dan op Minority SafePack > Steun betuigen

Waore: Gysbert Japicxzael, Tresoar, Liwwadden
Wanneer: 26/9/2017, 12.00 13.30 (inloop van 11.45 of)
Vri男e toegang
Meer infermaosie: www.minority-safepack.eu
Kiek veur et pergramme op: www.eblt.nl


Ministerie hul konfereensie angaonde Nedersaksisch, Limburgs en Fries

Naor schatting zoe地 honderd man was deensdag 7 november ofkommen op de streektaelkonfereensie in Deventer die et Ministerie van Binnenlaanse Zaeken opzet hadde veur de deur Nederlaand erkende regionaole taelen: Fries, Limburgs en Nedersaksisch. Dit was om meer as ien reden biezunder: veur et eerst dee et ministerie zoks en butendat stonnen ministerie en vertegenwoordigers van et Nedersaksisch eerder tegenover mekeer. Mar dat is de laeste tied deur konstruktieve gesprekken over een veerdere erkenning aanders wodden. Krek as de Nedersaksische streektaelorgenisaosies wil ok et ministerie kommen tot een naodere erkenning, ok hiel konkreet in de vorm van een konvenant. D池 weren twie workshoprondes, mit onderwarpen as onderwies in regionaole talen, ukkespeulplakken en et bruken / stimuleren van streektael daorbi男, de weerde van streektael in de oolderenzorg, de rolle van onderwies veur taelbehoold en revitalisaosie, en meer.
De bi男ienkomst hadde as doel mekeer infermeren, van mekeer leren en misschien al konkreet tot ni男e positieve stappen kommen. An et aende van de dag nuumde de heer Eric Stokkink, heufd ofdielinge demekraosie van et ministerie, al ien kandidaot veur zoks. Veur et Nedersaksisch warkt et riek mit SONT en de Nedersaksische overheden an een konvenant zoks wodt now deur vertegenwoordigers uut Limburg die anwezig weren ok overweugen.
Ok alle gemienten in de taelgebieden van et Nedersaksisch, Limburgs en Fries weren uutneudigd, al weren d'r niet vule ambteners ok opkommen.
De eupeningstoespraoke wodde daon deur de heer Hans Gerritsen, veurzitter van SONT, de koepelorgenisaosie van streektaelinstellings veur et Nedersaksisch, die uteraord ok deur de Stellingwarver Schrieversronte dreugen wodt. De toespraoke is te vienen op de webstee van SONT (www.sont.nl), onder 創ieuws. An et aende sprak de heer Ger Koopmans, dippeteerde van Limburg.

Belangrieke digitaole indexen publiceerd bi男 T.H. Oosterwijk zien geschiedenisboek over de drpen van Stellingwarf-Oostaende

Kotleden het de Stelllingwarver Schrieversronte een uutvoerig bestaand op Stellingia.nl publiceerd dat et bekende en algemien wardeerde boek 'Notities uit de Geschiedenis van de Ooststellingwerfse dorpen' nog toegaankeliker maekt. Waor as et omme gaot? Et bestaand bestaot in feite uut drie indexen, die aachter mekeer opneumen binnen. De eerste index geft de naemen van personen en instellings, mit aachter elke naeme netuurlik de paginaverwiezing(s). En dan komt, krek zo, een index op de topografische naemen die in et boek veurkommen. De dadde en laeste index nuumt de zaeknaemen in et boek, uteraord ok weer mit alle paginaverwiezings.
De auteur dr. Oosterwijk het hiel wat naemen opneumen in zien beschrieving, dat de sneuper zal uteraord zien veurdiel doen mit disse indexen.
Et maeken van de indexen was een hiele klus. Die wodde uutvoerd deur Jaap Elzenaar, vri男willig mitwarker van de Stellingwarver Schrieversronte. De heer Elzenaar het slim sekuur an et wark west en hi'j het ok slim uutvoerig west in et weergeven van naemen, in de hope dat degene die wat opzuken wil d'r zien veurdiel mit doen zal. Dit is de link: www.stellingia.nl/boeken/boekenindex/


Pas verschenen: 選n De Grote Stoeve en ere verhaelen, van de haand van Wiebe de Jong

Wiebe de Jong woont in 稚 Vene mar komt uut de Stellingwarver wereld, uut Appelsche. Hi男 vertelt in 選n De Grote Stoeve en ere verhaelen over biezundere gebeurtenissen in et oolde Appelsche. De Jong publiceerde eerder riegelmaotig Stellingwarver verhaelen in et tiedschrift 船e Ovend en wet altied een biezundere historische sfeer uut te drokken en weerdevolle gebeurtenissen en omstaandigheden uut te belen. Een biezunder boek veur de liefhebbers van zien verhaelen of van soortelieke schrieveri男e. Butendat, echt een boek van oonze streek - een boek dus om te hebben.

Al weer flink wat jaoren leden schreef De Jong verhaelen mit zien herinnerings an et oolde Appelsche. Mar hi男 schreef doe ok de verhaelen op van zien pake, die die verhaelen weer heurd hadde van die zien pake. De overooldpake van Wiebe de Jong was eertieds scheper in Appelsche, zodat flink wat verhaelen over zien erverings in et veld gaon. Soms kommen in die verhaelen ok aorige volkskundige elementen veur, die ze om die reden ng aoriger maeken.

Al die verhaelen bin kotleden bundeld en ze bin now in boekvorm verschenen. Schrieversronteveurzitter Klaas van Weperen en Jannes Westerhof, redakteur van et Stellingwarfs tiedschrift De Ovend, tuugden deensdagmorgen 12 september tegere naor Et Vene. De Jong, die eerdaegs 90 jaor wodt, bleek ommeraek bliede te wezen mit et eerste exemplaor van et boek, dat hi'j uut hanen van Van Weperen kreeg. De Jong zien verhaelen blieven ommes zo in omloop en geven een weerdevol beeld van et Appelsche van eertieds. Veur de omslagfoto zorgde Gonnie Veldhuizen. Daor is De Grote Stoeve op te zien, een oolde benaeming veur de Kaele Dunen. Veur et omslag en de vormgeving zorgde Sietske Bloemhoff.


Veul belangstelling veur boek over de Stellingwarver gemientewaopens

Veurofgaonde an de prissentaosie van et boek 船e raadselachtige gemeentewapens van de Stellingwerven konnen de bezukers an de aovend (8-9-2017) luusteren naor twie interessaante lezings. Veur de eerste zorgde historikus Cor Trompetter uut Wolvege; hi男 hul een beschouwing over de zin en onzin van herdaenken. N.a.v. zien interessaante kiek op die zaeke kwammen d池 aorig wat reakties uut de zowat volle bovenzael van hotel-resteraant Lunia in Berkoop. De twiede lezing was deur Jelle Terluin uut Beetsterzwaog; hi男 is een deskundige op et gebied van de heraldiek en hul een interessaante inleiding over de geschiedenis van mit naeme de griffioen in de gemientewaopens van de beide Stellingwarver gemienten. Terluin verwees in zien verhael mit riegelmaot naor et boek, dat mitien nao zien lezing prissenteerd wodde.
Nao een inleidend verhael deur siktaoris Hendrik Fokkema van de Stellingwarver Schrieversronte Fokkema vervong veurzitter Klaas van Weperen die ere verplichtings hadde overhaandigde auteur Frans Wuijts et eerste exemplaor van zien ni男e boek an de heer Rudolf J. Broersma, ok deskundige op et gebied van de heraldiek en o.e. lid van de Rie foar Fryske Heraldiek. Broersma hadde tiedens et schrieven an et boek Wuijts mit raod en daod bi男staon, en daorveur weren auteur en uutgever him slim erkentelik.
Et twiede exemplaor van et boek wodde uutrikt an de auteur zels, wiels et dadde naor Bauke Visser Koenders gong, de vormgever van et mooi uutvoerde boek. Et vierde exemplaor was veur burgemeester Harry Oosterman van Oost-Stellingwarf, die een veurwoord in et boek schreven het.
Et ni男e boek is alweer de 177e uutgifte van de stichting Stellingwarver Schrieversronte uut Berkoop.

Meer over boek en auteur

Frans Wuijts zien ni男e boek beschrift de heraldische geschiedenis van de gemientewaopens vanof de eerst bekende zegels begin 14de ieuw tot en mit de vule laetere versies van de gemientewaopens. Daorbi男 gaot et dan mit naeme om de oorsprong d池 van en de meugelike betekenissen. Et is veur et eerst dat op zoe地 uutgebreide meniere onderzuuk daon is naor dit waopen, mit een gedegen en toegaankelike beschrieving van ien en aander d池 bi男. Daorbi男 is ok, behalven de griffioen, van betekenis dat de gemientewaopens een rooie cirkel hebben mit een goolden, zespuntige steern veur wat Oost-Stellingwarf angaot en mit een zulveren vuufpuntige steern in geval van West-Stellingwarf. Hoe ontstonnen al die variaanten van de waopens, hoe zit et mit die kronen, en gao mar deur.
Et boek is Nederlaanstaelig en bestaot uut zeuven heufdstokken. We numen die even, om je nog meer een indrok van de inhoold te geven: 1. Het huidige gemeentewapen van Ooststellingwerf; 2 Gemeentewapens van Oost- en Weststellingwerf vergeleken; 3. Speurtoch naar oorspong en betekens van de griffioen; 4. De gemeentwapens van de Stellingwerven preciezer bekeken H. 5 Gemeentewapens en gemeentevlaggen; H. 6 Gemeentewapen Ooststellingwerf en de spreuk 選uste iudicate filii hominum; H. 7 Leven met heraldische oneffenheden. Et boek het veerder een macht ofbelings mit hiel veul veurbeelden van veurgangers van de gemientewaopens van now, een epiloog, een bronnelieste en bi男laogen.
De heer Wuijts het ok drok doende west mit et inventariseren, bestuderen en beschrieven van gevelstiender mit de gemientewaopens zoas ze mit naeme op oolde schoelegebouwen veurkwammen. Hi男 spande him in om waor as dat kunnen zol ze opknappen te laoten.
Et ni'je boek over de gemientewaopens is een uutvoerige behaandeling van ien en aander en is daormit ok een weerdevolle anvulling op alle ere boeken die over de geschiedenis van oonze regio gaon. Et telt 120 bladzieden en gelt 12,50. Et is uteraord te koop bi男 de uutgever Stellingwarver Schrieversronte, mar netuurlik ok via de boekwinkels.


Kotleden verschenen: 船e Overkaant van et waeter, ni男ste prachtbundel van Johan Veenstra

Op 28 juli kwam bi男 de Stellingwarver Schrieversronte et ni男ste boek van Johan Veenstra uut, de dichtbundel 船e overkaant van et waeter. Dat we mit disse schriever een fenomeen van groot fermaot numen hoeven we op disse webstee amper meer uut te leggen. We hoeven allienig mar te wiezen op de lange riegel literair wark dat disse uutgever van de schriever uutgeven het
De ni男e bundel brengt oons omtrent 50 gedichten, mit verschillende onderwarpen en thematieken. Boeiend en indringend, diepgaond en slim leesber toegelieke, van tael butengewoon stark en zonder overdrieving. Om kot te gaon een boek dat elke liefhebben van literetuur lezen moet en ja, ok hebben moet.
De gedichten in disse bundel nemen je mit in een boeiende tocht in eigen belevingswerelden, miemerings en prakkesaosies, en ze eupenen meerst weer ni男e veerten ok veur jezels.

We nemen hier ien gedicht op:


Woorden

Meensken bestaon uut de
verhaelen die ze vertellen,
zeej een keer tegen me.

Nao al die jaoren raekt
ie zowat niet uutverteld,
stuiterden de woorden

tussen oons henne-en-weer,
waj zomar iene aanders.
Een onbekende kammeraod,
die me toch zo eigen is.
Daoromme gao 'k mit je
mit in een ni男 verhael,

Naor een bestemming die
lichtkaans verburgen ligt
aachter onbekende woorden.In een aorig interview in de Liwwadder Kraante van 6 september 2017 leut Johan Veenstra weten dat hi男 niet van plan is nog mit ni男e dichtbundels te kommen. Hi男 zegt deur zien thematieken veur potisch wark henne te wezen. Citaot: 薦t is een keer klaor. Ie moe地 d池 niet over deurmierken blieven, aanders wodt et vervelend. Veur mi男 en veur de lezer. De eerste gedichten in disse bundel schreef ik tien jaor leden al. Ze hebben me hupen om alles te vewarken, mar dt he談 now al lange aachter de rogge. Misschien is dit zo, misschien hebben we ok mit dichters rekening te holen mit et motto 岨eg nooit nooit, de belangstellenden zullen et dan wel vernemen. Wel gaot Veenstra deur mit verhaelen, kollums en romans. Veur ankem jaor numen schriever en uutgever alvast de roman mit de warktitel 船e ofrekening.
船e Overkaant van et waeter is uutgeven as no. SSR-173 bi男 de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop, ISBN: 978-90-6466-187-7. 62 bladzieden, pries 10,-


Rentmeestersrekens van Stellingwarf-Oostaende en Stellingwarf-Westaende kotleden in drok publiceerd; now in herdrok

Op 19 meie verscheen bi男 de Stellingwarver Schrieversronte van de haand van Jerem van Duijl, Sjoerd Galema en Henk Bloemhoff et boekwark Rentmeestersrekens van Stellingwarf-Oostaende en Stellingwarf-Westaende / Rentmeestersrekeningen van Stellingwerf-Oosteinde en Stellingwerf-Westeinde (1524-1531).
Dit biezundere boek is een tekstuutgifte mit toelochting van de Stellingwarver Rentmeestersrekens uut de hierveur nuumde tiedrekte. Deur et traanskriptiewark van Jerem van Duijl (veur Oost-Stellingwarf) en Sjoerd Galema (veur West-Stellingwarf) bin disse belangrieke historische teksten, die dateren uut de eerste tied dat de Stellingwarver grieteni男en onder Karel V zatten, now een stok toegaankeliker wodden en veur iederiene in huus te kriegen. Dat kan dus deur de anschaf van dit boek! Naost de traanskripties deur Galema en Van Duijl, mit mekeer zoe地 100 bladzieden, zorgde Henk Bloemhoff veur een inleiding, een stok taelbeschouwing en een woordelieste. A4-fermaot, mit mekeer 127 blz. dikke, 15,- [op dit mement in herdrok]


Ni男ste, fleurige Ovend mit biezundere info! Ni男e veurzitter, ni男 bestuurslid, ni男 proza, ni男e aktiviteiten nuum mar op! (45ste jaorgaank no. 4, augustus 2017)

Ja, d池 wodt hiel veul verteld en beschreven en d池 bin disse keer ok veul verhaelen en ankondigings. Vusen te vule om hier allegere te numen, dat we doen een greep. De Ovend brengt je in de kunde mit twie ni男e bestuursleden: Geertje Hoekstra en veurzitter Klaas van Weperen, Sjouke Oosterloo brengt et verhael 膳rouw Deusien, Attie Nijboer gaot in op Rob Zethoven zien boek 薦en beul van een dokter en konstateert dat hi男 nog niet uutdokterd is, zeker niet wat de schrieveri男e anbelangt want we lezen in disse Ovend et verhael 践ippocrates en Vrouw Vogelsang. De redaktie vertelt over de kommende manifestaosie 銭ulturele Heufdstad 2018: De Verdwenen Peerden, de redaktie dot de boekankondiging 船e raadselachtige gemeentewapens van de Stellingwerven (een intied verschenen Schrieversronte-publikaosie van Frans Wuijts) en netuurlik vervolgt Johan Veenstra zien Ovend-serie 腺oris en Joris katteverhaelen. Hiel interessaant is ok 銭oniferen in Stellingwarf en omkrieten Diel 2: De naaldbossen, deur netuurkenner Henk J. Jager. De redaktie dot ankondigins van de Stellingwarver Spreukekelender 2018 en van de publikaosie 膳eldnaemen van Oosterwoolde. Et meerst in et oge vaalt de fleurige ankondiging 薦erste Stellingwarver film: Daor klept de klokke weer die is veurzien van prachtig fotomateriaol. Vincent en Frank Spijkers sluten of mit 糎aor is iederiene, de ni男ste vermaekelike oflevering van 前tto, heer van Buil.


Hi男 is jow toch niet ontkommen? De Ovend no. 3, juni 2017?

Hi男 was d池 netuurlik al even, mar de vekaansiedrokte, et mooie weer, de feestelikheden van Oost-Stellingwarf en West-Stellingwarf 500 jaor
Wat het hi男 jow te bieden? Twaelf leerlingen van et Comperio College slaegden veur kursus Stellingwarfs; Johan Veenstra vervolgt zien riegel katteverhaelen, Jannes Westerhof in gesprek mit Gerard Ziel uut Ni男laemer, in de buurtschoppeserie vertelt Sjoukje Oosterloo over De Drie Tolhekken, en redakteur Jan Koops stelt Schrieversronte-mitwarkster Joke Broekman veur. Henk J. Jager het et over Koniferen in Stellingwarf en omkrieten en brengt in dat verbaand de benaemings op 粗 bodden. De redaktie vertelt over Harmen Houtman die de twiede pries in een Friese verhaelewedstried wun. Attie Nijboer heur Appelsche doe en now op doeken van de meziekkoepel Appelsche wodt prissenteerd, en dichter Jan Willem Teijema zien gedicht 選n de tuun is van te genieten. En netuurlik is d池 meer: blaeder en lees zels. Jaorabonnement twintig euro, losse nommers vier euro. De Ovend maj niet missen!


Historisch Symposium naor anleiding van de viering 500 jaor gemienten Stellingwarf-Oostaende en Stellingwarf-Westaende: suksesvolle middag mit veul mooie info

Zoe地 75 personen maekten vri男dagmiddag in et MFA van Berkoop et biezundere Symposium 1517-2017 mit. Dit symposium was op de eerste officile dag van de viering van 500 jaor Oost-Stellingwarf. Ongeveer toegeliekertied gong in Oosterwoolde een tocht mit Oldtimers uut aende mit o.e. burgemeester Oosterman as iene van de dielnemers. Rond drie ure kwam die tocht deur Berkoop, en nam de burgemeester van Oostaende et eerste exemplaor in ontvangst van et ni男e boek Rentmeestersrekens van Stellingwarf-Oostaende en Stellingwarf-Westdaende dat schreven wodde deur Jerem van Duijl, Sjoerd Galema en Henk Bloemhoff. De Rentmeestersrekens van 1524-1531 bin belangrieke geschriften uut de eerste tied van de gemienten Oost- en West-Stellingwarf, die eerder as grieteni男en anduded wodden. In zien reaktie gaf Harry Oosterman an niet alliend as burgemeester, mar ok as historikus, slim inneumen te wezen mit dit ni男e boek. Hi男 keek d池 naor uut om et boek zo gauw meugelik te lezen, leut hi男 weten. Veur de prissentaosie hadde Henk Bloemhoff in zien inleiding al verteld over dit biezundere onderwarp; de geschriften bin now veur et eerst veur iederiene toegaankelik.

Et symposium begon mit een lezing van Meindert Schroor over de periode van et Stellingwarver gebied vanof 1309 t/m 2017. Et gebied was eerder een redelik zelsstaandig gebied, mar om 1500 henne kwam daor een aende an. In 1517 wodde et opdield in Stellingwarf-Oostaende en Stellingwarf-Westaende.
Nao een optreden van Marita Kruijswijk en Marian Nesse (et duo Marianta) die veur prachtige Middelieuwse meziek zorgden was et toe an de dadde lezing. Die wodde verzorgd deur Jelle Terluin, deskundige op et gebied van de heraldiek, mar ok kenner van de femilie Lyclama Nijeholt. Van die femilie weren in vroeger tieden nogal wat leden grietman in de Stellingwarven.
In de vierde lezing vertelde Michiel Herweijer hi男 is in et daegeliks leven o.e. direkteur-siktaoris van de Noordelike Rekenkaemer over wat de Stellingwarven van nao de oorlog deur de jaoren henne as gebied typeerd het. Opvalend nuumde Herweijer de toch wel redelik konstante keuze angaonde de politieke richting van de Stellingwarvers tot rond 2000. Tot die periode hadde toch mit naeme de PvdA de grootste anhang en dus ok bestuurders. Opmarkelik nuumde hi男 dat in oonze regio nao de Twiede Wereldoorlog hiel vlot alle krotten die d池 nog weren opruumd wodden. Biezunder is butendat dat Oost-Stellingwarf de grootste netuurgemiente van Frieslaand is, de eilanen daorbi男 niet mitrekend. Deur et Fochtelervene en et Drents-Friese Woold bestaot zoe地 20% van et gebied uut netuur. West-Stellingwarf is nao Kollumerlaand en Opsterlaand de vierde, mit 10%. Herwijer gaf an dat zien onderzuuk lange niet volledig west was en dat hi男 hoopte dat hi男 mit zien verhael eren enthousiast maeken zol veur veerder onderzuuk.
Dagveurzitter was oold-veurzitter van de Stellingwarver Schrieversronte Ype Dijkstra. Et symposium wodde orgeniseerd deur de Historische Vereniging Appelsche e.o., de Historische Vereniging Oosterwolde e.o., de Vereniging Historie Weststellingwerf e.o. en de Stichting Stellingwarver Schrieversronte. De vier lezings verschienen mit een schoffien in een bundel, die krek as et symposium financieel meugelik maekt wodt deur de gemiente Oost-Stellingwarf.


Bestuur Stellingwarver Schrieversronte: verni男ing en op volle starkte veerder

Tiedens de jaorvergeerdering van de Stellingwarver Schrieversronte op 18 meie wodde ofscheid neumen van de bestuursleden Peter Riksma (Zaandpol) en Jan Baas (De Oosterstreek). Beide bestuursleden weren neffens et huushooldelik riegelment nao zes jaor oftredend en niet herkiesber. Et laeste jaor was Jan Baas plaetsvervangend veurzitter omreden nao et ofscheid van Ype Dijkstra in 2016 Dijkstra was doe negen jaor veurzitter west een vakketure ontstaon was. Plaetsvervangend veurzitter Jan Baas bedaankte bestuurslid Peter Riksma veur zien jaorenlange inzet veur de Stellingwarver Schrieversronte. Krek zo bedaankte bestuurslid Hendrik Fokkema Jan Baas veur zien jaoren as bestuurslid en veur zien grote inzet as plaetsvervangend veurzitter.
Per 18 meie 2017 bin de ni男e bestuursleden Geertje Otten uut Uffelte (van vroeger van De Hoeve), Akkie Zeilstra uut Raevenswoold en Klaas van Weperen uut Oosterwoolde. Van Weperen wodde vot ok benuumd as veurzitter van de stichting.
De agenda wodde disse aovend vlot deurwarkt, angaonde de jaorverslaegen weren d池 gien op- of anmarkings en ok bi男 de rondvraoge kwam d池 niks op 粗 bodden.

Nao et schoft vertelde Henk Bloemhoff as bestuurslid van SONT (Streektaelorgenisaosie Nedersaksisch Taelgebied) over de staand van zaeken angaonde de veerdere erkenning van et Nedersaksisch en dus ok et Stellingwarfs. Op et mement wodt warkt an een veerdere Nederlaanse erkenning van et Nedersaksisch; de verwaachting is dat ien en aander nao de zommer veur mekaander wezen zal. Sund 1995 is et Stellingwarfs al erkend onder diel 2 van et Europees Haandvest veur minderhiedstaelen.


SSR stelt Raod van Advies in

De Stellingwarver Schrieversronte het sund donderdag 16 meert een Raod van Advies. De Raod wodde deur et bestuur van de stichting insteld omreden et de hieltied meer mit heufdzaekelik toekomstgerichte zaeken te maeken krigt die veural op bestuurlik terrein liggen. Om daor zo goed meugelik op in te speulen bin in de Raod van Advies personen benuumd die op verschillende gebieden veul kennis, ervering en inzicht hebben. Op dit mement bestaot de Raod van Advies uut Titia Bijwaard, Lutz Jacobi, Henk Bloemhoff, Ype Dijkstra, Victor Felder, Jan Haveman en Geert Lantinga.


De Stellingwarver sutelaktie leup meraokels goed en hadde een hoge opbrengst!

De Stellingwarver sutelaktie van 2017 is maendag 25 september weer ofsleuten en de Stellingwarver Schrieversronte is ommeraek tevreden. De opbrengst van dit jaor was 9.300,-. Dat is zoe地 800,- meer as veurig jaor en ok de gemiddelde opbrengst per boekebak/kroje was beter.

Opni男 verkocht de Stellingwarver Spreukekelender ommeraek goed en dat deden ok de ni男e boeken 船e raadselachtige gemeentewapens van de Stellingwerven van Frans Wuijts en 選n de grote stoeve en ere verhaelen uut Appelsche van Wiebe de Jong. De dichtbundel 船e overkaant van et waeter van Johan Veenstra raektie uutverkocht; uutverkocht is ok et boek 船e Friese waterlinie van Meindert Schroor en zowat uutverkocht et boek 船e drpen van Stellingwarf in oolde beelden van Jan Koops en Jan de Vries. Ok de routegidsen van de Stellingwarver Schrieversronte deden et hiel goed.

Bin de sutelders niet bi'j jow an de deure west en haj' toch nog belangstelling veur ien of meer boeken? Dat kan netuurlik zomar zo wezen. De Schrieversronte het van alles: in et Stellingwarfs en / of over Stellingwarver kultuur (tael, geschiedenis, identiteit en meer).
Gien nood dus: even mailen of bellen mit de Stellingwarver Schrieversronte kan etzelde mooie risseltaot opleveren! Et de boekwinkels in Stellingwarf hebben et meerste ok! Beslist! En kiek hieronder naor inkelde boeken die binnen een weke of wat verschienen.

Symposium 1517-2017

Tegere mit de 践istorische Vereniging Appelscha e.o., de 践istorische Vereniging Oosterwolde e.o. en de 膳ereniging Historie Weststellingwerf hoolt de Stellingwarver Schrieversronte op vri男dagmiddag 19 meie een biezunder symposium, et 全ymposium 1517 2017. Op dit symposium zullen d池 vier inleidings hullen wodden over de biezundere geschiedenis van Stellingwarf / de Stellingwarven. Dit is et pergramme:

Van 13.00 ure of: inloop
13.30 uur: Eupening deur dagveurzitter Ype Dijkstra
13.40 uur: 禅wee-eenheid, vijfhonderd jaar Oost- en Weststellingwerf, deur dr. Meindert Schroor
14.20 ure: 坦entmeestersrekens van Stellingwarf-Oostaende en Stellingwarf-Westaende/Rentmeestersrekeningen van Stellingwerf-Oosteinde en Stellingwerf-Westeinde. Tekstuitgave met toelichting deur dr. Henk Bloemhoff
15.00 ure: Middelieuwse meziek van Marianta
15.15 ure: Pauze (mit meziek van Marianta)
15.50 ure: 'De familie Lycklama Nijeholt en de OWO gemeenten. Machts- en huwelijkspolitiek, deur Jelle Terluin
16.40 ure: 'Gelaagde identiteit en modernisering: ontwikkelingen in de Stellingwerven vanaf de jaren vijftig, deur perf. dr. Michiel Herweijer
17.20 ure: Naozit, mit meziek van Marianta

Nao elke lezing is d池 gelegenhied tot et stellen van vraogen.
Et pergramme is tegen 17.30 ure oflopen; dan is d池 nog tied veur een gezellige naozit mit een happien en een draankien.

De intree veur et symposium is 10,00. Veur leden van historische verienings, drpsarchieven en drpskemmissies in en buten Stellingwarf gelt (bi男 van te veuren risserveren) de speciaole toegangspries van 7,50. Daor bin bi男 inbegrepen: koffie, thee mit een traktaosie, een hattig happien in de pauze en nao ofloop.

Plak: MFA, Willinge Prinsstraote 18c, Berkoop
Daotum: vri男dag 19 meie
Tied: Van 13.00 ure of inloop mit koffie/thee; et pergramme begint om 13.30 ure.
Risserveren: Stellingwarver Schrieversronte, t/m donderdag 11 meie (info@stellingwarfs.nl; till: 0516-451108, van mae t/m do tussen 9.00 en 16.00 ure). Betaelen kan allienig kontant op 19 meie, bi男 binnenkomst.


Film, boekeni男s en meer in De Ovend van april

Wie speult mit in de kommende Stellingwarver film? De opnaemes bin disse zommer, lees et stok hierover in De Ovend en wie wet is d池 een rolle die jow passen zol Bi男 de Schrieversronte wodt hadde warkt an een flink tal boeken die dit en ankem jaor verschienen zullen. Now al kondigt oons streektaelinstituut Johan Veenstra zien ni男e dichtbundel 船e overkaant van et waeter an, en in disse Ovend kuj al een vuuftal gedichten lezen. In zien veuroffien ropt redakteur Jan Koops op om et kommende jaor allat te wezen op hoe de perti男en en wethoolders ommegaon mit oons Stelingarver arfgoed. Regeren is veuruutkieken; dat gelt veur de bestuurders, mar ok veur de kiezers, zegt Koops. De gemientegreens tussen Oost en West kan vot, in elk geval om taelkundige redenen, risseneert Henk Bloemhoff in "前ost en 糎est vuufhonderd jaor, 全tellingwarfs vuuftienhonderd jaor! Oftewel: twie fielsetaosies an oonszels". D池 bin wel taelverschillegies tussen drpen, mar de gemientegreens is niet ok toegelieke een 租ialektgreens. 遷an Welles, keunstschilder mit Appelschester roots is een interessaante bi男drege van Carol Klok, en hi男 het ok mooie illestraosies bi'jleverd. Jan Koops brengt een vertaeling in et Stellingwarfs van een eerder interview mit Richtje Schurer-Bijstra (1924-2009) uut et Friese tiedschrift De Moanne: 薦n de klokken ludeden mar. Johan Veenstra schrift veerder in zien riegel 腺oris en Joris katteverhaelen. Sjoukje Oosterloo vertelt in et verhael 膳oete an vaaste wal over een eerder 組root aeventuur mit een ni男 botien, Harmen Houtman brengt et gedicht 船e oolde keizer en Jimmy Visser et verhael 腺uren. Jacobus Nijholt zien eerdere publikaosie 船e buurtschop Wittenburg is in et Stellingwarfs bewarkt deur Sjoukje Oosterloo en in disse Ovend opneumen. Et is een interessaante tekst veur de lezers die intied deur de serie over buurtschoppen grepen binnen. Op 1 juli, al gauw dus, is de Stellingwarver dag in Oolde- en Ni男laemer. D池 is in disse Ovend ni男s over hiemkunde en d池 is nog meer Lezen mar, dus.

Kursus Stellingwarfs veur beginners in Ni男laemer

De kursus 全tellingwarfs veur beginners is dit seizoen in Ni'jlaemer en gaot op maendagaovend 6 november uut aende, in et drpshuus. De volgende daotums bin 13 en 20 november, en 8 ,15 en 22 jannewaori. De pries is 60,-, kursusmateriaol en koffie/thee inbegrepen. Kursusleiding: Henk Bloemhoff en Mark van Veen (tael), Geert Lantinga (geschiedenis). Ie kun je op info@stellingwarfs.nl anmelden. Meer info: Iederiene die graeg wat meer weten wil over et Stellingwarfs en die ok graeg mit et schrieven in oonze tael an de slag wil, rikkemederen we disse kursus ommeraek an. In zes keer op een aovend leer ie de belangriekste spellingregels, en in de loop van de kursus is d池 ok ommedaenken veur et praoten. Oonze biezundere geschiedenis en ligging krigt aorig wat ommedaenken onder et koppien 賎eschiedenis van oonze regio.


Twaelf leerlingen van et Comperio College slaegden veur kursus Stellingwarfs

Tegere mit heur juffer Ageeth Bos kwammen oflopen vri男dagmorgen 7 april twaelf leerlingen van et Comperio College uut Wolvege naor et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Naodat ze et oflopen seizoen lessen Stellingwarfs volgd hadden, kwammen ze daor examen doen. De leerlingen wodden tiedens et examen toetst op et mondelinge en et schriftelike gebruuk van de et Stellingwarfs. Veur et mondelinge pat mossen ze heurzels veurstellen in et Stellingwarfs en daornaost vertellen mossen ze over verhael vertellen dat ze in de kursus schreven hadden. Et schriftelike pat beston uut een diktee en et schrieven van een verhael n.a.v. een twintigtal woordkaorties.
An et aende van de examenmorgen bleek dat alle leerlingen et examen ommeraek goed daon hadden. Ze kregen daoromme allemaole een diplome uutrikt deur veurzitter Jan Baas van de Stellingwarver Schrieversronte. De twaelf verhaelties die veurofgaonde an et examen schreven binnen zullen nog bundeld wodden, mar wo地 ok publiceerd in et Stellingwarfs tiedschrift De Ovend.
De kursus en et examen wodde ontwikkeld en veurbereided deur Ageeth Bos, die daorbi男 de hulpe kreeg van Sietske Bloemhoff en van Henk Bloemhoff. Et doel is dat ok in et volgende schoelejaor de leerlingen van groep achte van et Comperio College opni男 Stellingwarver les kriegen zullen.
Et Comperio College is een akkedemisch leerpunt veur hoogbegaofde leerlingen van et basisonderwies in Oost- en West-Stellingwarf.


Fietstocht naor Waoteren: 薦en oase van weldaod

Op zundag 16 juli kan iederiene mitdoen an een kultuurhistorische fietstocht naor Waoteren en omgeving. Tiedens de fietstocht kommen de dielnemers in de kunde mit de biezundere geschiedenis van dat plak. Mar de tocht gaot ok langs Klonie 7 in Bosschoord, de legere schoele bi男 Oostvierdepatten en d池 is ommedaenken veur een peer jodekaampen en schijnvliegvelden. In Zorgvlied wodt o.e. verteld over bepaolde femilies zoas de bekende femilie Verwer.

De reden veur disse biezundere fietstocht is et boek 糎ateren, een oase van weldaad dat in 2018 verschienen zal. In dat boek kommen o.m. de volgende onderwarpen in an bod:
- et verdwenen esgehucht Waoteren, dat 700 jaor leden al beston en dat in et laandschop zien sporen naolaoten het;
- de historie van de opleidingsschoele veur et middenkader van de Maotschoppi男e van
Weldaodighied. Dat was et Laandbouwkundig Instituut in Waoteren, dat van 1824 tot 1860 zoe地 500 leerlingen opleidde. Ok de gevolgen die de Maotschoppi男e had het veur et laandschop en de gebouwen wo地 beschreven;
- de prehistorie en de sporen d池 van in et laandschop;
- et boerebedrief mit et gebruuk van heidevelden en hujlanen 駭 de experimenten van de Maotschoppi男e van Weldaodighied mit bemesting.
- et verhael van Oolde Willem, de buurtschop die him indertied ontwikkelde van een heidegebied, waor de schaophuder 双olde Willem ommezwurven hebben moet, tot een laandbouwontginningsprojekt begin 1900. Vandaege-de-dag wodt et gebied weer weerommegeven an de netuur.

Et boek wodt een butengewoon interessaante uutgifte, daor aj dus now al even tiedens de fietstocht mit in de kunde kommen kunnen. Twie van de drie auteurs en saemenstellers van et boek (Paul Gols en Hans Salverda) zorgen veur disse prachtige fietstocht en vertellen op een peer punten onderwegens o.e. over et plak Waoteren en over de Maotschoppi男e van Weldaodighied.

Zoas zegd, et boek 糎ateren. Een oase van weldaad verschient in 2018. In dat jaor is et 200 jaor leden dat de Maotschoppi男e opricht wodde. De auteurs en saemenstellers bin Paul Gols, Carol Klok en Hans Salverda. Et boek wodt uutgeven deur de Stellingwarver Schrieversronte.

Vertrek fietstocht op 16 juli: tussen 9.30 en 11.30 ure
Lengte van de tocht: omdebi男 40 km
Plak van vertrek: kef 稚 Anker in Else
Kosten: 5,00 p.p. (inkl. routebeschrieving en koppien koffie of thee bi男 weerommekomst)

Eerste aktiviteit in kader 500 jaor Oost-Stellingwarf op basisschoele De Riemsloot in Appelsche

Deensdagmiddag de 2de meie was et dan zoveer: de periode van aktiviteiten en feestelikheden vanwegens 500 jaor Oost-Stellingwarf is begonnen. Op basisschoele De Riemsloot in Appelsche was de eerste veurstelling van et vertel-meziektheaterspul 'Het feest van de eerste grietman.

Tiedens de veurstelling wodt de leerlingen d.m.v. een vertelling en meziek een levendig beeld schetst over de woelige tied tussen 1500 en 1517. Dat gebeurt deur drie meensken van 500 jaor leden, o.e. de laeste stelling van Stellingwarf, weer tot leven te wekken.

De leerlingen van groep achte van De Riemsloot geneuten mit volle teugen en wodden ok aktief bi男 de veurstelling betrokken. Al mit al wodde et een groot feest veur de kiender 駭 veur de grietman en zien gevolg.

Et pergramme wodde saemensteld deur Histotolk Frank Spijkers en et muzikaole duo Marianta mit middelieuwse meziek. 践et feest van de eerste grietman is een saemenwarkingsverbaand tussen Vrijstaat De Stellingen en de Stellingwarver Schrieversronte. De kommende tied zal et gezelschop nog een achttal aandere schoelen bezuken. Butendat kun schoelen die heur nog niet anmeld hebben veur dit pergramme dat nog doen. Die schoelen kun kontakt opnemen mit de Stellingwarver Schrieversronte: 0516-451108, info@stellingwarfs.nl.

Dit projekt wodde meugelik maekt deur subsidie van de gemiente Oost-Stellingwarf.


Harmen Houtman nommeneerd

Veur de verhaelewedstried die alle jaoren orgeniseerd wodt deur et Skriuwersboun, Cedin en et Friesch Dagblad bin 51 verhaelen instuurd, verdield over een junior- (12) en in seniorkattegorie (39). Dit jaor was et thema 賎ien stiel?!. Dat onderwarp hadde te maeken mit et feit dat et van 稚 jaor honderd jaor leden is dat de Nederlaanse keunstbeweginge 船e Stijl opricht is.

Bi男 de volwassenen valen (in willekeurige volgodder) Jan Bijlsma (遷an-Pyt, Joris en Corneel), Tryntsje van der Veer (前are streken) en Harmen Houtman (鮮iet langer wit...) in de priezen. Et verhael van Harmen Houtman was et ienigste Stellingwarver verhael dat instuurd wodde. De ere verhaelen weren allemaole in et Fries.

Nao een kotte inleiding over et thema deur museumdirekteur Paulo Martina, zal op deensdag 9 meie bekendmaekt wodden wie de eerste pries wunnen het. De priesuutrikkinge is in et Museum Dr8888 in Drachten.


EBKT/EBLT dot beroep op ni'je regering via informateur

In een brief van kotleden ropt EBKT/EBLT op tot meer ommedaenken veur Fries en Nedersaksisch. In de brief staot o.e.: 'Wi男 roepen jow daoromme op om in de regeringsverklaoring op te nemen dat de regering wark maekt van de bescharming van alle erkende taelen van Nederlaand en dat d池 daoromme een strukturele dialoog kommen moet tussen Riek, orgenisaosies van sprekers van minderhiedstaelen en de Twiede Kaemer, zoks om de bescharming van de minderhiedstaelen Fries en Nedersaksisch beter te borgen.' Meer hierover op de webstee van EBKT: www.eblt.nl. De brief is ok te lezen, in et Stellingwarfs/Nedersaksisch, op o.e. et twitteraccount van EP'er Annie Schreijer.

De Ovend jg. 45 no. 1: Veul proza en ni男gies

Bauke Visser Koenders dot de opmaek van De Ovend, mit ingang van et veurige nommer, en daor is mooi even ommedaenken veur in de ni男ste Ovend, feberwaori 2017. Bauke het een protte ervering mit zoks en et is mooi om zo even in de kunde te kommen mit de ni男e man van de opmaek. Mooi is ok dat we over een ni男e mitwarker van oons streektaelinstituut lezen, Joke Broekman van De Oosterstreek. En dan de inhoold zels! 腺oris en Joris katteverhaelen is et volgende in een riegel van Johan Veenstra - mooi om te lezen. En disse Ovend het vule meer an verhaelen. Mit 薦en zaacht vellegien wun Harmen Houtman op 28 oktober veurig jaor de verhaelewedstried van Stichting Taalpodium Emmen. 薦en geweldig verhael mit een verrassend slot oordielde de jury En now dus in De Ovend. Veur Jan van Mackem was Jan Terlouw zien beeld van 粗t touwgien deur de brievebusse en et verlangst naor vroeger een tip en zo vertelt hi男 oons now zels zien verhael 銑evertraon. Freddie de Vries brengt et verhael 薦en mooie instri男inge en Sjoukje Oosterloo komt mit heur 善lattelaansgevuul. Titia Bijwaard brengt in 選n de voetsporen van Klaas Steenbeek een beeld van et doen en laoten van de kleinkiender-双pvolgers van de bekende Klaas Steenbeek. Die is onderdehaand mit zien 91 jaor de ooldste geboren en getogen inwoner van Ni男triene. In zien warkzeme leven was Steenbeek o.e. aktief as raodslid en wethoolder van West-Stellingwarf. Hi男 en mit naeme de kleinkiender wo地 mooi in beeld brocht in et verbaand van heur wark en beleving van de boerkeri男e van now en doe. De laeste twie jaor bin d池 ontwikkelings in de laandbouw die et niet makkelik maeken, mar veur de twie kleinzeunen bliekt et allegere nog wel wat mit te valen. Boeiend is ok Geert Lantinga zien diel 2 over de buurtschop Keuningsbargen. Carel Klok beschrift een stokkien van et leven van Arjaan de Boer van Appelsche, die an et aende van 1893 naor Oost-Indi vertrok, en op Atjeh diende. In 1895 raekte hi男 uut de tied, en wodde begreuven op et begreefplak Peutjuk. Daor liggen in elk geval nog vier aandere Stellingwarvers, kriegen we te weten. Willem Jan Teijema komt mit pozie: 船e Jaeger. Grietje Bosma dot dat ok, ze brengt 銑eef, een gedicht dat inspireerd is op een keunstwark van John Kok. Zi男 en zeuven aandere schrievers en dichters warken now en dan mit mekeer in een verbaand 船e Letterstreken. Ze warkten eerder mit an een tentoonstelling 全childeri男en mit gedichten (Oosterwoolde) en an een projekt van de fotoklub Makkinge. Behalven Grietje Bosma prissenteert ok Marijke Ponne een verhael, 膳erbeuden liefde. Grietje, Marijke en de aanderen zullen vaeker in De Ovend publiceren.
In de kattegerie geschiedenis brengt Gerrit Scheenstra 全tamboomonderzuuk en komt Carol Klok mit 鮮og es 腺artje Schurer, een deurzettertien uut Makkinge.
In de kattegerie ni男s lezen we o.e. over twie belangrieke onderwiesprojekten daor mit uut aende zet wodt: de film 船aor klept de klokke weer en et projekt 船e Veerkieker. Doel is dat alle groepen van et basisonderwies ieder jaor op exkursie gaon naor een kulturele of arfgoedinstelling in Stellingwarf.
En netuurlik, ok disse Ovend begint mit een kruderig Veuroffien, mit redakteur Jannes Westerhof in dit geval.


Stellingwarf-Oostaende en Stellingwarf-Westaende bin 500 wodden. Ze bin jaorig, op 18 feberwaori 2017, en... et hiele jaor deur!

Et 賎root Placaat en Charterboek van Vriesland 2 vertelt, onder 膳erdeeling van verbeurd verklaarde goederen en Grietenyen, nao 船en 18 February 1517, o.a.: 銑ykle Eblens heeft commissie yp die helft van den Grietenye van Stellingwerff, ende die gehele Grietenye in Scoterlant. Lykle wodde veur iene helte nuumd, dus was d池 ok een ere helte! Tegere Oost en West! Hej知 al een fielsetaosiekaortien stuurd naor de gemienten? Kom in elk geval naor de aktiviteiten van meie t/m oktober in Oost-Stellingwarf, want mit naeme die gemiente pakt uut; vgl. onder aanderen de webstee http://www.500jaarooststellingwerf.nl/. En stik de vlagge uut! Die van Oost, die van West en/of die van hiel Stellingwarf. ET IS EEN BIEZUNDER JAOR!


Symposium 1517-2017

Oonze stichting orgeniseert tegere mit de historische verieninge van Appelsche e.o., de historische verieninge van Oosterwoolde e.o. en de 膳ereniging Historie Weststellingwerf op 19 meie et symposium 1517 2017. Dat is omreden et dit jaor 500 jaor leden is dat Stellingwarf opdield wodde in twie grieteni'jen, de laetere gemienten Oost- en West-Stellingwarf. De gemiente Oost-Stellingwarf het in dat verbaand veur biezundere aktiviteiten dit jaor een fiks bedrag uuttrokken, om die aktiviteiten financieel steunen te kunnen. Op de webstee 500jaarooststellingwerf.nl is een overzicht van de aktiviteiten te zien. Jim kun jim vanzels ok al opgeven veur et symposium. De kosten bin 10,00 inkl. koffie, thee mit wat d'r bi'j en een happien en een snappien. Leden betaelen mar 7,50, krek as de leden van alle historische verienings, drpsarchieven en zo.


Prissentaosie netuurflims Andries van der Veen

De prissentaosie van twie ni'je netuurfilms van Andries van der Veen is op deensdagaovend 21 feberwaori in et gebouw van de SSR. Et wodt een prachtige aovend, die aj' vanzels niet missen meugen... Kosten 5,00, inkl. koffie en thee, mit wat d'r bi'j.


Stellingwarfs Radiopergramme: CDA-politika Annie Schreijer bepleit et en meer

Europarlementarir Annie Schreijer orgeniseerde 28 september tegere mit heur Duutse kollega Jens Gieseke een EP-konfereensie in Brussel, veur meer praoten, schrieven, bescharmen en anvieteren van et Nedersaksisch en Nederduuts. Die konfereensie hadde en het nog een beheurlike uutstraoling en Vrouw Schreijer gaot mooi deur mit heur promosie van et Nedersaksisch. Ze is behalven politika ok nog iene van de ambassadeurs van SONT. In de laeste Drentse Taelkraante is een biezunder aorig interview mit heur opneumen; dat is et lezen meer as weerd. Een peer biezundere rikkemedaosies uut et gehiel binnen:
-zorg veur een Stellingwarfs radiopergramme
-maek tillevisieseries zoas de eerdere van Herman Finkers (Jongeleu,
Oalde groond)
-wark an projekten mit meensken en orgenisaosies over de oostelike
greens
-zorg dat meensken geregeld Nedersaksisch heuren, lezen en spreken. Dat
is ok goed veur de rieke kultuur en de vaaste weerden van oonze regio,
zoas naoberschop, gezinsbedrieven en genoeglikhied


Europese Buro veur Kleine Taelen tekende 善rotocol to Ensure Language Rights

Et EBKT / EBLT tekende kotleden et 善rotocol to Ensure Language Rights in Donostia / San Sebasti疣 in Baskenlaand, uteraord mit aandere taelorgenisaosies. Dat protokol is een soortement eventaoris van zoe地 180 maotregels in de vorm van rikkemedaosies die overheden en sprekers van minderheden nemen kunnen zollen om een minderhiedstael geliekense kaansen en ontwikkelingsmeugelikheden te geven as de grote laanstaelen. Et is een initiatief van een Baskische koepel van taelorgenisaosies en van Kulturele Heufdstad Donostia/San Sebasti疣. Bi男 de ondertekening was EBKT vertegenwoordigd deur veurzitter Froukje de Jong-Krap. Zoe地 600 belangstellenden uut hiele Europa weg weren anwezig.


Fietsen deur et stroomgebied van De Lende I, II en III: drie keer een ni男e routegids van Geert Lantinga

In december 2016 verschenen mar liefst drie ni男e routegidsen in een ofwisselende en genoeglike prissentaosie in et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Schrieversronte-siktaoris Hendrik Fokkema kon een flinke koppel geneudigden welkom hieten. Die hadde de leiding, wiels et grootste pat van de aovend beston uut een boeiende prissentaosie deur saemensteller / auteur Geert Lantinga. Krek as et drietal gidsen beston ok de prissentaosie uut drie patten. Diel 1 gaot om 禅ussen Elsloo en De Hoeve, diel 2 om 禅ussen De Hoeve en Blesdijke en diel 3 om 禅ussen Blesdijke en Kuinderbos. Et gaot om fietstochten van 40, 36 en 45 km. De drie gidsen geven naost de routebeschrieving veul biezundere infermaosie over de geschiedenis en et laandschop van de omgeving. Butendat is d池 een weelde an kaorties en oolde en ni男e foto痴.
Et eerste exemplaor van elk wodde deur de auteur overhaandigd an een biezundere gaast, Wethoolder van Kultuur Sierd de Boer van Oost-Stellingwarf. Wethoolder Frans Kloosterman van West-Stellingwarf hadde ok kommen zuld, mar mos him i.v.m. ziekte verontschuldigen. De Boer reageerde slim positief op de gidsen en vertelde dat hi男 de laeste tied mit vekaansies oonze streken deur trokken hadde op de fiets. Dat hadde him nog es weer leerd dat et eigen gebied toch hiel veul an moois te bieden het, ok in vergelieking mit verkaansie-omgevings in et butenlaand. Zo bin d池 vule meer meenksken die zoks ondervienen. Vandaor dat de gidsen behalven veur toeristen ok veur streekbewoners beslist de muuite weerd binnen, zo zee De Boer.

De gidsen bin Nederlaanstaelig; de Stellingwarver Schrieversronte kan ze as uutgever leveren. Pries van elk van de gidsen: 8,50. De drie gidsen bi'j mekeer: tiedelik: 19,95. Te bestellen bi'j de Stellingwarver Schrieversronte, op info@stellingwarfs.nl.


Aovend mit Ferdinand de Jong en Klaas Dijkstra

Op vri男dag 22 september is d池 in De Miente in Oosterwoolde de jaorlikse literair-kulturele aovend van de Stellingwarver Schrieversronte en de Fryske Krite van Oosterwoolde. Dit keer komt vanuut de Friese hoeke schriever Ferdinand de Jong uut Drachten veurlezen en vertellen uut eigen wark. Veur de Stellingwarver inbreng zorgt Klaas Dijkstra van Langedieke; hi男 zal verhaelen veurlezen uut et boek 船aegelikse dinkies van Klaas van der Weg (1915 1995) uut Ni男triene.
De gezaemelike aovend, die alweer veur de vuufde keer holen wodt, is de ofsluting van de Stellingwarver sutelaktie en de Friese boekemaond en voldot bi男 et pebliek ommeraek goed.
De aovend begint om 20.00 ure. De toegangspries is veur leden van de Krite en de Schrieversronte 6,00, eren betaelen 7,50.


Fietstocht Oolde- en Ni男laemer

Tiedens de Stellingwarver Dag op zaoterdag 1 juli wodt in Oolde- en Ni男laemer een kulturele smartphoneroute holen. Onderwegens kommen de dielnemers mit tal van biezunderheden van en in et gebied in de kunde. Zo vertelt Sipke de Jong bi男 de klokkestoel van Ni男laemer over de geschiedenis d池 van, d池 is uutleg van Stoffel Baas bi男 die zien entekooi, et bekende iesklubgebouw is vri男 te bezichtigen, d池 wodt infermaosie geven bi男 de fruitkwekeri男e van Frits Doornenbal, en de theetuun 然uimzicht is los; daor wodt verteld over de zorgboerderi男e en over et hoe en wat van de tuun. Bi男 de Braandemeer vertelt Freddie de Vries over dat prachtige netuurgebied, en d池 kan o.l.v. Foeke Heida een exkursie maekt wodden naor et oorlogsmonement De Bok. Bi男 de Brogge van Jikke is d池 wel een hiele biezundere aktiviteit. Daor wo地 op een ludieke wieze de laeste ni男gies uut de omgeving verteld Meensken kun daor mitien even bekommen, want bi男 dat plak wodt veur zitplakken zorgd.
De fietstocht kan vanof 9.30 ure bi男 de beide drpshuzen begonnen wodden. Daor bin ok de routekaorten (ok op pepier) te kriegen. De aktiviteiten onderwegens bin tot 15.00 ure. Veur alle dielnemers an de tocht is d池 nao ofloop een aorig andaenken. Veur wie fietsen wat bezwaorlik is: de tocht kan ok mit de auto daon wodden.
Iederiene kan ommenocht an de smartphoneroute mitdoen. In et kader van de Stellingwarver Dag wodt die anbeuden deur de PB痴 van Oolde- en Ni男laemer en de Stellingwarver Schrieversronte.


Feestelike Stellingwarver aovend in Oolde- en Ni男laemer

De aovend van de Stellingwarver Dag op 1 juli in Oolde- en Ni男laemer wodt ongetwiefeld een feestelike aovend. Dat zal mitien al blieken doen nao de eupening van de aovend as et pergramme begint mit een prissentaosie van de ooldste leerlingen van basisschoele 奪e Lamer. Zi男 laoten in die veurstelling zien wat ze in de weke veurofgaonde an de Stellingwarver Dag tiedens een Stellingwarfs projekt allemaole daon hebben. Veul ommedaenken is d池 in et projekt veur de netuur, en dan mit naeme et waeter in de omgeving. Zo zorgt Fryske Geamitwarker Henk Jager van Berkoop veur een exkursie mit as thema 糎aeterbesies, d池 wo地 Stellingwarver verhaelen verteld, de leerlingen schrieven Stellingwarver gedichten en d池 is et daans- en expressieprojekt rond verhaelen over de Stellingwarver moes Piepmoes.

Zang, verhaelen en ienakter
Nao de leerlingen van De Lamer zorgt et smatlappekoor 銭ommer en Geklach uut Spange veur een optreden waor de zael wis en zeker bi男 betrokken wodden zal.
Schriever Freddie de Vries van Hooltpae lest nao et schoft een peer van zien humoristische verhaelen veur. Veur veul meensken bin et verhaelen mit herkenbere situaosies, en de wieze waorop die deur de schriever naor veuren brocht wodden, maekt die verhaelen nog vermaekeliker.
De tenielklub van de drpen komt ok al mit veul humor om de hoeke kieken. Leden d池 van speulen de hilarische ienakter 腺oer, jow varken het mien hond beten.

Gezellige meziek
De Stellingwarver aovend wodt ofsleuten mit gezellige meziek. D池 is dan nog even alle tied om mit mekeer nao te genieten van de dadde Stellingwarver Dag.
De aovend wodt prissenteerd deur Klaas van Weperen, veurzitter van de Stellingwarver Schrieversronte, en Hendrik Fokkema, siktaoris van die stichting.
De toegang van alle aktiviteiten is ommenocht. De Stellingwarver Dag wodt veur iederiene in en buten Stellingwarf anbeuden deur de verienings van Plaetselik Belang van Ooldelaemer en van Ni男laemer, basisschoele De Lamer en de Stellingwarver Schrieversronte.


Gerrit Hof zien boek 'Jongesjaoren' is te lezen op Stellingia.nl

De Berkoper Gerrit Hof (1942-2012) hadde een verzaemeling teksten naolaoten daor hi'j in vertelt over zien jonge jaoren in Berkoop. Een flink tal staon in et boek 'Jongesjaoren'. Dat boek het zo goed verkocht dat et now niet meer te leveren is. D'r komt gien herdrok, mar d'r bin meensken die et nog graeg lezen zollen. Veur die meensken oonze webstee www.stellingia.nl/jongesjaoren-gerrit-hof/ uutkomst brengen; de uutgifte is daor te vienen onder 'Boeken'. Hof zien boek geft een prachtig tiedsbeeld van een Stellingwarfs drp van kot nao de oorlog. Misschien ok wat veur jow om nog es even in te lezen?


Freddie de Vries en Ruurd Jelle van der Leij, maekers van Et Stellingwarver Voegelboek, ontvongen de H.J. Bergveldpries 2016

Op veurdracht van de jury het et bestuur van de Stellingwarver Schrieversronte de H.J. Bergveldpries 2016 toekend en uutrikt an Freddie de Vries en Ruurd Jelle van der Leij, schriever en fotograaf van Et Stellingwarver Voegelboek. In dit boek wo'n de voegels beschreven die in et gebied Stellingwarf veurkommen of veurkommen kunnen. De dudelike, toegaankelike wieze van et beschrieven van al die voegels, et prachtige fotomateriaol en een register mit naost de Stellingwarver naemen ok de naemen in et Nederlaans en Latien maeken dit boek biezunder en uniek.De H.J. Bergveldpries wodt toekend an personen of an instellings die heur inzetten, of inzet hebben, om et Stellingwarfs en de Stellingwarver streekkultuur uut te dregen, in schrift of op een aandere wieze. In heur besluut te kiezen veur Et Stellingwarver Voegelboek volgde et bestuur van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte de unanieme veurdracht van de jury.
Et is de eerste keer dat de Schrieversronte disse eervolle pries, bestaonde uut een geldbedrag en een penning, uutrikt het. Et doel is om dat iens in de zes jaor te doen. Eerder deden de Stellingwarver gemienten Oostaende en Westaende dat, omstebeurten. De uutrikkinge van 2016 was op maendagaovend 17 oktober in et gebouw van de Schrieversronte in Berkoop. De bi'jienkomst was veur geneudigden. Zoe'n 70 meensken weren d'r bi'j, waoronder borgemeister Gerard van Klaveren van West-Stellingwarf en kultuurwethoolder Sierd de Boer van Oost-Stellingwarf. De jury van de H.J. Bergveldpries 2016 beston uut Grietje Bosma, Peter Riksma en Carel Zuil, die op de aovend van de uutrikkinge et juryrepot veurlas. Et repot zal publiceerd wodden in et Stellingwarver tiedschrift De Ovend. De Warkgroep H.J. Bergveldpries dee de veurbereidings, krek as bi'j eerdere uutrikkings van de pries, en beston disse keer uut Gerard Floor, Attie Nijboer, Frank Spijkers (vz.) en Geke Zanen.
Veur meer over disse biezundere aovend: lees veerder op www.stellingplus.nl, > algemien.


Keuningsbargen, Vrede op eerde, Katteverhaelen, Onderwiesinkiekies,
全tellingwarfs Bedrog en vule meer: ni男ste Ovend verschenen


Koop en lees 船e Ovend van december 2016, oftewel jg. 44 nr. zesse. An schrieveri男e lees ie o.e. et gedicht 膳rede op eerde van Jaap C. Elzenaar, de tekst van et winnende lied op et Stellingwarver meziekfestival van kotleden ( 全tellingwarfs bedrog van de groep 荘k Wait nait), de volgende oflevering van Johan Veenstra zien serie 腺oris en Joris katteverhaelen, hiel veul ni男s en ok alderhaande snipsnaorderi男en over aktiviteiten veur en mit et Stellingwarfs en de Stellingwarver kultuur. Zo geft Sietske Bloemhoff, direkteur van de Schrieversronte, een inkiekien in verschillende onderwiesaktiviteiten van de laeste tied en het redaktielid Jan Koops een interview mit et ni男e bestuurslid Hans Salverda (粗en streekpermoter in hatte en nieren). Slim interessaant is de bi男drege an de riegel over Stellingwarver buurtschoppen van Geert Lantinga over Keuningsbargen, dat is bi男 Hooltpae. En dan praoten we nog mar over diel 1; et twiede pat komt in et eerste Ovend-nommer van ankem jaor. Interessaant is ok Carol Klok zien bi男dregen over de Schurersfemilie uut Makkinge. En d池 is meer. Mar d池 is niks aorig as zels lezen en meer ontdekken, netuurlik. Abonneer je mar gauw!


Onderwiesprojekten SSR beloond

De onderwiesprojekten 船e Veerkieker en de film 船aor klept de klokke weer van de Stellingwarver Schrieversronte kun beide uut aende gaon. Dat wodde zaoterdagmiddag dudelik nao ofloop van de speciaole prissentaosie- en stemmiddag van indiende projekten bi男 et Fonds Ooststellingwerf. Schrieversrontedirekteur Sietske Bloemhoff zee an et aende van de drok bezochte middag ommeraek bliede te wezen mit disse toezegging. 岨onder disse extra financile middels hadden de projekten niet uut aende gaon kund. Veur de film 船aor klept de klokke weer hadden we nog 6.000,- neudig, eerder hadden de perveensie en Stichting Bercoop Fonds al 12.500,- en 4.000,- toezegd. Disse low-bugdetfilm kost mit mekeer 24.500,-; dat d池 niet meer geld veur neudig is komt omreden d池 veul inzet wezen zal van vri男willigers uut de drpen en SSR-vri男willigers. De film, die baseerd is op et gelieknaemige boek van H. Hoogeveen, vertelt over een biezundere periode in de geschiedenis van Stellingwarf. Dat weren de jaoren rond 1500 doe Stellingwarf veurgoed zien vri男hied kwietraekte en bi男 Frieslaand indield wodde.
Ok butengewoon mooi nuumt Bloemhoff et projekt 奪e Veerkieker: 船it is een hiel ni男 projekt, dat veur alle basisschoelen ontwikkeld wodden zal. Et doel van 船e Veerkieker is dat alle groepen van et basionderwies ieder jaor op exkursie gaon naor een kulturele of arfgoedinstelling in Stellingwarf. Nao de basisschoele hebben de leerlingen dan weet van wat veur moois d池 an kultuur en arfgoed is in et gebied daor ze wonen. Et projekt, aenlik een leerlijn arfgoed, wodt ontwikkeld deur Marjolein Spitteler, Willy Bergsma en Wikje Haan. Van die drie vrouwluden komt ok et idee; eerder weren ze de coaches van et projekt 銭iekes, dat onder et perveensiaole KEK-projekt vul. Et is fantastisch dat ze now tegere dit projekt hanen en voeten geven kunnen, want ze bin op dit gebied echt in et zoolt bebeten. Et tetaole bedrag veur de ontwikkeling van 奪e Veerkieker is 26.900,-, en ok die anvraoge is volledig honoreerd.
Ok et bestuur van de Stellingwarver Schrieversronte is slim inneumen mit beide toekennings. 船e gemiente Oost-Stellingwarf 駭 netuurlik al die meensken die zaoterdag op beide projekten stemden, geven an hoe belangriek ze omgevingsonderwies veur de jongste Stellingwarvers vienen. Dat wodt deur et bestuur geweldig wardeerd!


Nedersaksisch / Stellingwarfs: Ni男ste evaluaosie / rapportage publiceerd van et Committee of Experts van de Raod van Europa

Eregister publiceerde de Raod van Europa op zien webstee et ni'jste onderzuuksverslag angaonde Nederlaand in verbaand mit et haandvest veur regionaole en minderhiedstaelen. Et gaot om de jongste evaluaosie / rapportage wat de toepassing van et haandvest 'deur Nederlaand' anbelangt. Uteraord is ok veur et Nedersaksisch ien en aander van groot belang en weerde. Et repot gaot daor puntsgewieze op in, is uutvoerig en genuanceerd, en brengt een tal dudelike rikkemedaosies. Van direkt belang en liekegoed interessaant is de reaktie van oonze Rieksoverhied. Die is in de vorm van een uutienzetting van de Minister van Binnenlaanse Zaeken toevoegd as Appendix II in dezelde rapportage. Hier is et hiele dokement te vienen: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016806b7598#_Toc456345387


Zorgpunten en lochtpunten: d'r gebeuren goeie dingen in de regio, en een konvenant op kommenwegen

De ni男ste rapportage / evaluaosie van et Committee of Experts van de Raod van Europa is op 14 december jl. publiceerd op de webstee van de Raod van Europa en is wisse een degelik, uutvoerig en genuanceerd stok wodden. Et Kommetee schrift dat ze niet alle positieve punten numen zullen over et taelbeleid veur de regionaole taelen en minderhiedstaelen, mar wel de punten van zorg angeven zullen. Een goed ding is dat as Appendix II de reaktie van oonze Rieksoverhied opneumen is, in de persoon van de minister van Binnenlaanse Zaeken (zommer 2016).

Goeie veurbeelden: zeker ok uut Stellingwarf

Netuurlik signaleert et Kommetee alderhaande positief beleid en goeie aktiviteiten, uteraord zonder dat ze volledig perberen te wezen. Uut oons Stellingwarf weg numen ze o.e. et twiemaondelike tiedschrift 船e Ovend, de inzet van de Stellingwarver Schrieversronte veur et onderwies: et veurleesprojekt in et kader van de ukkespeulplakken, et vervlechten van et Stellingwarfs in projekten angaonde de regionaole kultuur (蘇iemkunde) en de ontwikkeling van onderwiesmateriaol. Ok nuumt et Kommetee et gebruuk van et Stellingwarfs in de Stellingwarver kraanten en de LC, krek as de beide uren in de streektael op Radio Odrie.

Algemiene overwegings veur et Nedersaksisch

Hiernao wodt een schets geven angaonde de pesisie en rikkemedaosies angaonde et Nedersaksisch. Et rappot is mit baseerd op et on-the-spot-bezuuk van 1-3 meert 2016, mit alderhaande overlegsituaosies. Nogal wat Nedersaksische orgenisaosies hebben in die tied ok schriftelik infermaosie geven an et Kommetee van Deskundigen. Dat overleg begin meert was ok mit SONT, de Nedersaksische streektaelinstituten en de Nedersaksische overheden, zoks naemens de vier perveensiebesturen en de beide Stellingwarver gemienten.
Et Committee of Experts nuumt vanuut een helikopterview an et begin van heur rapportage / evaluaosie dat de diel 2-taelen Nedersaksisch en Limburgs bruukt wodden in kulturele aktiviteiten, op et internet en in sociaole media, en konstateert dat ze wat et onderwies anbelangt aenlik allienig anwezig binnen as projekten en aktiviteiten in et basisonderwies.
Heur rappot geft hiel wat inkiekies en rikkemedaosies veur een goed taelbeleid, daor ze de Rieksoverhied toe oproepen en anmoedigen (uteraord de regionaole lekaole overheden inbegrepen).
Algemiene onderwarpen
Et Kommetee brengt op 粗 bodden dat ze de veurige keer naor de Nederlaanse Rieksoverhied toe angeven hebben dat SONT - veur de sprekers van et Nedersaksisch - hiel graeg de toepassing van diel III wol. Daorbi男 het et Kommetee et Riek anmoedigd om tot overleg over te gaon. Zoks om goeie wegen te vienen veur de toepassing van et haandvest en veur de verbetering van de pesisie van et Nedersaksisch. Et Kommetee nuumt nog et debat in de Twiede Kaemer in meie 2013, waorin de regering niet richting een toepassing van diel III wol, wiels daor ok onvoldoende perti男en steun an geven wollen. Sund is et kommen tot een konstruktief overleg van de minister en SONT en vervolgens tot een overienkomst mit as risseltaot een konvenant-tekst. Dat is om douk overgaon te kunnen tot een eigen nationaole erkenning en tot veerdere verbetering van de pesisie van et Nedersaksisch. Et Kommetee bemoedigt et deurgaon van de gesprekken van Riek, Nedersaksische overheden en SONT om te kommen tot verbetering in de pesisie van Nedersaksisch en tot verstarking en bescharming d池 van. Et Kommetee is beni男d naor de inhoold van et kommende konvenant angaonde de nationaole erkenning en nemt zoks geern mit in zien beschouwings in de volgende cyklus van monitoring. Dat zal dan de zesde wezen.

Rikkemedaosies veur et Nedersaksisch

Angaonde et Nedersaksisch bin de volgende rikkemedaosies van groot belang.
1. Eerder al wodde et volgende anraoden. Et is goed om een algemiene, strukturele dialoog in te richten mit vertegenwoordigers van de verschillende regionaole en minderhiedstaelen in Nederlaand; zoks angaonde de uutvoering van et haandvest en de verwarking en toepassing van de rikkemedaosie die volgen uut de monitortechniek van et haandvest. Dat is niet van de grond kommen, dat as vervolg lezen we now: 薦t Kommetee van Deskundigen bemoedigt de Nederlaanse autoriteiten om een struktureerd beleid in te stellen veur de toepassing van et Haandvest dat alle regionaole of minderhiedstaelen anbelangt, in nauwe saemenwarking mit de sprekers
2. Et Kommetee vietert an om et gebruuk te stimuleren in et eupenbaore leven, in et biezunder in de media, op ekenomisch gebied en sociaol leven (m.n. in de zorg veur zieken en oolderen)
3. Et Kommetee moedigt de Nederlaanse autoriteiten an om 鼠inks tussen sprekers van de regiotaelen te verbeteren
4. En dan een hiele belangrieke, nao een genuanceerd beeld van de bestaonde situaosies in de Nedersaksische regio痴: Et Kommetee van Deskundigen moedigt de Nederlaanse autoriteiten an et onderwies van et Nedersaksisch een betere staotus te geven, dat wil zeggen die van een vaast schoelevak. Et moet naor starker en meer, in et biezunder in de veurschoelse edukaosie en in et vervolgonderwies.
5. Et Kommetee moedigt ok an om tot een beter financieel kader veur studie en onderzuuk van regionaole taelen of minderhiedstaelen te kommen, an universiteiten of vergeliekbere instellings. Negatief veurbeeld is de slechte situaosie van et Aachterhoeks an et Gelderse Ecal, daor et Ecal de Raod van Europa ok mit naodrok op wezen het in et kader van et on-the-spot-bezuuk.
6. Et Kommetee radt om angaonde de regionaole en minderhiedstaelen te zorgen veur een veurziening die zorgt veur meer respekt, begrip en verdreegzemhied.

Reaktie van de Rieksoverhied

In zien reaktie geft de minister van Binnenlaanse Zaeken an bliede te wezen dat et Kommetee netisie neumen het dat et Riek in goed overleg is mit regionaole en lekaole autoriteiten en de (vertegenwoordigers van de) sprekers. De minister zegt toe bi男 de volgende evaluaosiecyklus rekening te holen mit de procedure om de verschillende betrokken instaansies / sprekersgroepen bi男 ien en aander te betrekken. Hi男 hoopt in de twiede helte van 2017 een symposium te orgeniseren over taelbeleid, toepassing en weensen. Al evaluerende zal et angaon op al dan niet een vaaste struktuur van overleg. Wat et onderwies betreft nuumt de minister de roeme meugelikheden mar wist toegelieke ok op et kerakter van et niet verplicht wezen.
As laeste nuumt de minister bliede te wezen dat et Kommetee netisie neumen het van et deurgaonde overleg mit de Nedersakische overheden en SONT om te kommen tot een nationaole erkenning en een gezaemelik meerjaorepergramme; zoks wodt vaastelegd in een konvenant. Dat zal de weenselikhied en belangriekhied onderschrieven van een blievend volweerdig bestaon van et Nedersaksisch, zo schrift de minister.


稚 Vak Hiemkunde onderwarp in et kader van de Maond van de Geschiedenis (= oktober)

Oktober is de Maond van de Geschiedenis. In de pebliekshal van et gemientehuus van West-Stellingwarf in Wolvege is dan een tentoonstelling te zien van archiefstokken over de Hiemkundelessen die sund 1988 op 'e Stellingwarver basisschoelen geven wodden.
Op vri男dag 14 oktober wodt de tentoonstelling om 14.00 ure officieel eupend en geft de heer Jan de Vries om 15.00 ure een lezing over dit onderwarp in de raodszael. De heer De Vries was indertied heufd van de ofdieling onderwies van de gemiente en nauw betrokken bi男 et opzetten en invoeren van et vak Hiemkunde. Dat laeste was per 1 augustus 1988 op 粗 Stellingwarver basisschoelen.
Wie de lezing graeg mitmaeken wil, kan him tot 12 oktober opgeven via info@weststellingwerf.nl, t.a.v. J. Houtsma. In de Maond van de Geschiedenis bin d池 ok rondleidings in et gemiente-archief, op 14-10 om 16.00 ure, op 19-10 om 14.00 ure en op 27-10 om 19.00 ure. Aj mit willen kuj dat angeven bi男 de peblieksbalie. [Veur meer: > webstee gemiente West-Stellingwarf.]


Brogge in Ni'jlaemer wodt ok officieel Brogge van Jikke

De brogge in Ni'jlaemer over De Schipsloot krigt ok officeel de naeme エBrogge van Jikkeエ. Zodoende wodt de brogge nuumd naor Jikke Oosterhof, die in de veurige ieuw een groot pat van heur leven hier broggewaachter was. Op donderdag 13 oktober 2016 onthult borgemeister Van Klaveren van West-Stellingwarf in anwezigheid van de femilie van Jikke een plaquette bi'j de brogge mit een gedicht van Harmen Houtman d'r op, dat over broggewaachter Jikke vertelt. Meer is te vienen in de bron:
www.weststellingwerf.nl/home/actueel-in-weststellingwerf_3719/item/brug-in-nijelamer-wordt-officieel-brogge-van-jikke_33526]www.weststellingwerf.nl/home/actueel-in-weststellingwerf_3719/item/brug-in-nijelamer-wordt-officieel-brogge-van-jikke_33526


Otto Groote: Nederduutse lieties in Oosterwoolde

Op 7 oktober was d池 een biezunder optreden in Oosterwoolde, en dat was ok aorig vanuut de taelkaante. De pergrammekemmissie van aktiviteitecentrum 'De Miente' hadde een koncert orgeniseerd van de Nederduutse lietieszanger Otto Groote, ofkomstig uut Bremen. Hi男 brocht een slim muzikaol en potisch pergramma, zedig van prissentaosie. Hi男 begeleidede himzels, en hadde nog twie prima meziekmaekers miteumen dit begeleidden. Et boeide tot en mit de laeste menuten, wiels et geluud in de grote zael van De Miente butengewoon goed was. Een vorm van kleinkeunst, mar een groots optreden. Komt Groote nog weer in Stellingwarf, dan is et an te raoden om een optreden bi男 te wonen. Et pergramme is half Hoog-, half Nederduuts: veur Stellingwarvers bin mit naeme de lieties in et Nederduuts vaeks een feest van herkenning.

https://farm6.staticflickr.com/5040/30231386645_065acb8fd7_m.jpg


Beppe As een boom ommevaalt: ok veul wardering bi男 Filmwerf

Et Oosterwooldiger filmhuus 詮ilmwerf, onderdiel van 銭unstwerf, brocht zaoterdagaovend 8 oktober de Baskische film Amama. Die was veur oonze regio speciaol in et Stellingwarfs ondertiteld. De kleine vuuftig man pebliek was boeid van begin tot aende en herkende de thematiek, een generaosiekonflikt op et plattelaand. D池 was biezunder veul wardering ok veur opzet en techniek van de film. Die dri男t niet in et gewone Nederlaanse bioskopecircuit mar was deur de Stellingwarver Schrieversronte naor Stellingwarf haeld i.s.m. et Europees Buro veur Kleine Taelen en mit deur toedoen van de relaosies in Baskenlaand. De vertoning in Oosterwoolde vul in et filmpergramme van Filmwerf en was et risseltaot van een saemenwarkingsaktiviteit van Kunstwerf en Stellingwarver Schrieversronte. Orgenisaosie en prissentaosie in Stellingwarf van disse film was deur de Stellingwarver Schrieversronte eerder brocht de Schrieversronte him al in Buurthuus Noordwoolde, zie hieronder.


Amama, oftewel: 'Beppe. As een boom ommevaalt': indrokwekkende film uut Baskenlaand

In et buurthuus van Noordwoolde wodde vri男dagaovend 30 september de Baskische film Amama vertoond. De film is veurzien van een Stellingwarfstaelige ondertiteling. Daorveur zorgde Henk Bloemhoff van Oosterwoolde. Amama wodde dri男d in et kader van de dag van de Europese taelen op 26 september. De bezukers geneuten ommeraek van de film. Die gaot over een generaosiekonflikt op et plattelaand. De Stellingwarver ondertiteling wodde ommeraek wardeerd en bleek veur iederiene goed te volgen. Orgenisaosie: Stellingwarver Schrieversronte i.s.m. et Europese Buro veur Kleine Taelen. Technische hulpe gaf et Filmhuus Noordwoolde. De perveensie Frieslaand maekte financieel ien en aander meugelik. Wie de film ok graeg zien wil: veur de twiede veurstelling zorgt Stichting Kunstwerf op zaoterdagaovend 8 oktober in Hotel De Zon in Oosterwoolde. Geern je opgeven op www.kunstwerf.com

https://farm6.staticflickr.com/5174/30088663835_10e35d31de_m.jpg


Nedersaksisch, de 壮leeping giant: flink in de Europese kieker en veur 稚 eerst in 稚 Europarlement mit biezunder Stellingwarfs tintien!

Et Stellingwarfs, Twents, Aachterhoeks, Sallaans, Drents, Veluws en Grunnings weren 28 september onderwarp van de konfereensie 銑ow Saxon, the sleeping giant in et Europees Parlement, tegere mit et Nederduuts van de Noord-Duutse dielstaoten. Die konfereensie was bedocht en opzet deur de EP弾rs Annie Schreijer-Pierik (mit Twentse aachtergrond) en Jens Gieseke, elk van de Europese Volksperti男. Et was mit naor een idee van et Europees Buro veur Kleine Taelen. De konfereensie beston uut vuuftien flitsprissentaosies of kotte uutienzettings van een hiele riegel deskundigen. Tussendeur riegden Vrouw Schreijer en de heer Gieseke de onderwarpen an mekaander en gongen d池 soms kot op in. An et aende gavven ze elk een hiele kotte indrok van et gehiel. Die hul ok in dat et indrokwekkend west hadde. Dat kwam deur alles wat andreugen was deur de sprekers en de grote toeloop van pebliek en media. Ok nuumden ze de neudige kaansen en meugelikheden .

Zoveul meugelik praotten sprekers in heur Nedersaksisch of Nedderdtsch veur zoveer ze konnen en wollen. De ere bruukte taelen weren Engels, Duuts en Nederlaans. Zoas gebrukelik wodde d池 tolkt m.n. naor Duuts en Engels.
Veurof hietten Vrouw Schreijer en de heer Gieseke iederiene netuurlik hattelik welkom, wiels adviseur van EBKT Onno Falkena opreup de hanen in mekeer te slaon en de tael te bruken 双p 粗 schoelen, in de media, in de liefde en in de haandel. Hi男 prees Gieseke en Schreijer: et getuugt van historisch besef en van visie. We numen hiernao per prissentaosie ien of twie punten. Zo wodt netuurlik gien recht daon an et gehiel van de teksten, mar wel kuj as lezer zo even een indrok kriegen.

https://farm9.staticflickr.com/8274/30054631286_5d202595a4_m.jpg

Eerste spreker was Stellingwarver Henk Bloemhoff, siktaoris van SONT en bestuurslid EBKT. Hi男 beschreef in et kot wat Nedersaksisch aenlik is en waor et weg komt, gaf tael- en literetuurkenmarken, et onderscheid tussen de heufdvariaanten Twents, Sallaans, Aachterhoeks, Veluws, Stellingwarfs, Drents en Grunnings en hi男 gaf gebruuks- en beheersingsciefers. Zien advies: geef et beeld van een volweerdige tael, want dat is 稚 ja. Op naor een beter imago asjeblief!
Reinhard Goltz warkt an et Institut fr Nedderdtsch (Niederdeuts), dat is in Bremen. Et weerommelopen van et gebruuk in de Nederduutse lanen zoas Nedersaksen, Sleeswiek-Holstien en Mekkelenborg-Veurpommeren gaot niet veerder. Dat dot blieken uut de jongste taeltellings. Uut dezelde steekproef dot ok blieken dat een stevige meerderhied et goed vint dat et Nederduuts struktureel op 粗 schoelen komt. Dat bin betere berichten as eerder, mar de heer Goltz wees wel op 粗 muuilike financieringsstruktuur veur instituten zoas daor hi男 warkt. Zoks het ok te maeken mit de regels en termienen van financiering. Goltz en de eerste spreker verzorgden et onderdiel 糎at is Nedersaksisch / Nederduuts. Et onderwarp 践oe moe地 we die tael stimuleren wodde verzorgd deur dippeteerde Erik Lievers van Overiessel (CDA), et lid van de Duutse Bondsdag Gitta Connemann (CDU) en Hans Gerritsen, veurzitter van SONT. Lievers gaf veurbeelden van de inzet van Overiessel, zoas bi男 et grote perjekt Woordenboek van de Overijsselse Dialecten. Bondsdaglid Vrouw Connemann nuumde dat men ok echt wat doen moet en et niet bi男 mooie woorden holen moet. Bi男 gebrek an daodkracht van sommige overheden mos toch mar an sankties docht wodden, leek heur toe. Hans Gerritsen van SONT gong van een aandere opvatting uut: him docht dat meer beregeling en wetgeving striederi男e opleveren zal en de zaeke gien goed dot. Mar wel: meer ruumte, meer wardering s.v.p., en veural: zorg veur een beter imago. Nog te vaeke wodt docht dat et Nedersaksisch niet vule weerd is.

In de riegel 礎est practices kwammen onderwiespraktieken van de Stendenhogeschoele in Emmen goed in locht. Et gaot om et projekt Drents en Duuts, dat behalven om taelredenen ok om ekenomische redenen vaeke ommedaenken krigt en een grote uutstraoling het. Pabo-studenten van de hogeschoele prissenteerde uut et projekt, m.m.v. projektleider Jan Kruimink. Cornelia Nath prissenteerde anslutend onderwieswark in dielen van Noord-Duutslaand. Eerder was zi男 direkteur an et Plattdtskbro Ostfriesischen Landschaft (Aurich). Sterre Leufkens, taelkundige van de Universiteit van Utrecht, nuumde mit naodrok daj in de opvoeding beter beginnen kunnen mit je eigen tael zoas Twents en aander Nedersaksisch, in plaets van et te negeren. Meertaelighied is beter, om alderhaande redenen, en zo sleut ze an bi男 de gangbere opvattings van vandaege-de-dag. Jochem de Groot is manager EU-zaeken bi男 Microsoft Translate Benelux en nuumde meugelikheden zoals Google Translate ok veur kleine taelen. Anne van der Meiden vertelde over erverings bi男 zien Twentse biebelvertaelwark. Et onderwarp 鮮edersaksisch in de media was veur journalist Hedwig Ahrens over heur pergrammes in de regionaole tael bi男 de NDR. Ok weren an et woord Bert Eeftink van RTV Oost en Martin ter Denge (o.e. Facebook-schriever in et Twents).

Wat kan Europa doen? Dat wodde behaandeld deur Sixto Molina, heufd van et siktariaot van de Raod van Europa. Die gaf hiel genuanceerd an wat et Europees Haandvest veur regionaole taelen 宋eurschrift en ok weer niet: de akties veur tael bin uutslutend zaeken van de eigen overheden. Daor kan en wil de Raod him niet mit bemuuien. De Raod hoolt wel bi男 en rapporteert, om positieve redenen; die legt anrikkemedaosies veur.
Szabolcs Horvat is lid van et kammenet van EU-kommesaoris Navracsics (Kultuur). Hi男 leut zien dat de meugelikheden van de EU beparkt binnen. D池 is gien lopend beleid of financieringsstruktuur allienig veur de tael. Op sommige foonsen kan wel een beroep daon wodden, as et gaot om bi男glieks 奏ael leren of wat aanders in de sfeer van kultuur. Iene van de regels is dan wel dat et projekt over de greenzen van op zien minst drie lanen gaon moet.

Een biezunder Stellingwarfs tintien kreek de konfereensie ok nog: Onno Falkena van EBKT en SONT-veurzitter Hans Gerritsen praoten van huus uut gien Nedersaksisch, mar maekten in heur toespraoke gebruuk van et Stellingwarfs as iene van de heufdvariteiten van et Nedersaksisch. Ok spreker Henk Bloemhoff dee dat, mar dat is 組ien wonder, hi男 is native speaker.

Annie Schreijer prees Gerritsen in et biezunder: et Nedersaksisch is niet allienig een kwessie van praoten over, mar veural ok gewoon dingen doen. Kiender moe地 et Nedersaksisch weer meer leren, dat stelde ze hiel dudelik. Meertaelighied is goed, ok mit Twents d池 bi男. Jens Gieseke nuumde dat men tegenwoordig praot over 糎at is ok al weer Europese identiteit? Now, dat is in elk geval van onderop: zoas et altied al anwezige Nedersaksisch/Nederduuts, een taelige ienhied mar an weerskaanten van de staotsgreens. Alle prissentaosies bi男 mekeer: et gaf stof tot naodaenken en laeter overleg. Niet te vergeten: d'r was extra fleurighied deur et optreden van et Nedersaksisch Vocaal Ensemble en deur de Twentse happies en draankies. Mar in et biezunder wi男t d池 van Brussel uut sund 28 september een frisse, stevige wiend veur et Nedersaksisch.


Van Osaka via Hitzacker, Waeterloo en et stroomgebied van De Lende naor De Kaele Dunen en De Hildenbarg in Oosterstelling: et kan allegere mit et ni男ste nommer van 船e Ovend!

Disse maonden september & oktober nemt 船e Ovend je op alderhaande menieren weer mit: in verhaelen, pozie, reisindrokken, een duuk in et verleden en mit 組ewone verhaelen en gedichten. Mar zo gewoon bin die verhaelen niet: neem 薦t grote modderspektaokel deur Freddie de Vries, 羨s de blatties valen deur Sjoukje Oosterloo, Johan Veenstra zien oflevering van 腺oris en Joris katteverhaelen en zeker ok et kruderige 膳euroffien'. Dat vertelt: reklame veur de mooie perveensie Drenthe in een 組lossy verkeerskraante toont de uutkiektoren mit fietpad in De Kaele Dunen en schrift: 詮ietspaden in Drenthe van het hoogste niveau. Profiteer, gemiente Oost, zo rikkemedeert schriever Jannes Westerhof. Ok de pozie in disse Ovend is biezunder: Jurrit Meindertsz. Bergsma zien gedicht het 船romen as titel en Harmen Houtman zienend hiet 前p 粗 fiets. Anne Henk Bloemhoff geft zien beleving van de kultuurverschillen tussen Japan en oonze wereld en vertelt dat hi男 now in Brussel toehoolt. Henk Jongsma brengt zien diel II over de buurtschop De Hildenbarg, Carol Klok komt mit anvullings angaonde zien eerdere 糎aeterloo, en Henk Bloemhoff gaot nog es in op et woord 全telling (van 全tellingwarf) en een oolde anduding die hi男 vun veur et Oostaende: 前osterstelling. Disse ni'jste Ovend, nr. 5 van dit jaor, brengt netuurlijk nog veul meer. Zoas ni男s over twie Lenderoutegidsen (deur Geert Lantinga); speulsighied en eernst wisselen mekeer of. Ondervien de eigen kultuur weer mit oons tiedschrift: deur een abonnement ( 20) of mit een los nommer ( 4). Van Osaka via Hitzacker, Waeterloo en et stroomgebied van De Lende naor De Kaele Dunen en De Hildenbarg in Oosterstelling: et kan dus allegere mit et ni男ste nommer van 船e Ovend.


25 september: fietstocht mit verhaelen!

Stellingwarf is een riek gebied as et gaot om et prachtige laandschop, de netuur en de streekkultuur. Op zundag 25 september hoolt de Stellingwarver Schrieversronte een biezundere fietstocht. De tocht is 52 km en gaot langs prachtige plakkies om Berkoop henne. Ik kun him ok makkelik inkotten aj' dat willen zollen. Onderwegens staon vier Stellingwarver verhaelevertellers om de dielnemers een mooi verhael te vertellen. Dat gebeurt niet op vaaste tieden, mar as d池 een groepien is dat d池 aorighied an het en luuster. De vertellers bin Femmie van Veen, Klaas Dijkstra, Frank Spijkers en Johan Veenstra. De tocht kan tussen 10.00 en 12.00 ure begonnen wodden bi男 et kantoor van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop (Willinge Prinsstraote 10), mar ok bi男 kef-resteraant Boszicht in Ni男berkoop (Bovenweg 26). An et aende is d池 veur ieder een aorighied as andaenken. De kosten bin 5,00 per persoon en kun an et begin van de tocht betaeld wodden.


Aovend mit Stellingwarver en Friese verhaelen voldee meraokels

De Stellingwarver en Friese verhaelen van Freddie de Vries en Gjalt de Groot vullen oflopen vri男dagaovend 16 september ommeraek in de smaek. Op de gezaemelike literaire aovend van de Fryske Krite van Oosterwoolde en de Stellingwarver Schrieversronte kwammen goed vuuftig personen of. De Groot vertelde veural verhaelen uut zien jonge jaoren die hi男 deurbrocht in de omgeving van Wergea. Nao et schoft vertelde hi男 o.e. op humorische wieze over et vieren van Sunderklaos eerder, mar ok hoe hi男 now as pake zien kleinkiender veur et lappien hoolt
Freddie de Vries las een zestal verhaelen veur uut eigen wark. Ok die warkten goed op 粗 lachspieren van de bezukers, zoas et verhael hoe via et pergramme 全poorloos een onbekende zeune veur et locht komt. En hoe de heit daor nogal nochter op reageert. Ok et verhael waoromme een Stellingwarver skir besluut om mit zien breuken bienen en ribben naor et ziekenhuus van Meppel te gaon en niet naor dat van Et Vene, is slim vermaekelik.
In 2017 wodt opni男 een literaire aovend orgeniseerd, dan mit een extra feestelik jubileumtintien, omreden et dan de vuufde keer wezen zal dat disse suksesvolle aovend gezaemelik orgeniseerd wodt.


Ni男e encyklopedie van Frieslaand verschenen

Deur aandere ni男sgeving 稚 zal 奏 haost gieniene in Frieslaand en omgeving ontgaon wezen, mar meensken veerder buten oons gebied en buten Nederlaand moet et ok niet ontkommen. Gister verscheen, mit een anbieding deur Tresoar-direkteur Bert Looper an kultuurdippeteerde Sietske Poepjes, de ni男e, vierdielige encyklopedie van Frieslaand. Die kwam tot staand onder heufdredaktie van dr. Meindert Schroor. Dit jongste Friese naoslagwark (鮮EF) geft deur zoe地 11.000 ingangen (trefwoorden) zicht op veurnaeme info op haost elk terrein van et bestaon in Frieslaand. Uutgever is Bornmeer, op 弾 Gediek; 3152 blz.; pries 99,50 tot 1-11-2016; dan 125.


De Sprokies van Grimm in 稚 Stellingwarfs bin d池! (2-9-2016)

船e wolf en de zeuven geities is iene van de sprokies die in et ni男e boek 担prokies van Grimm in 稚 Stellingwarfs staon. In et sprokien verstopt et kleinste geitien him in een klokke as de wolf van plan is om alle geities uut et geitegezin op te eten. De wolf vint dat laeste geitien niet, en uuteindelik wo地 daordeur alle ere geities redded. Femmie van Veen las tiedens de prissentaosie van et boek et sprokien veur an de leerlingen van groep 5 en 6 van de Meester K.J. Dijkstraschoele van Else en die geneuten daor mit volle teugen van.
De eerste exemplaoren van et boek wodden deur SSR-veurzitter Jan Baas uutrikt an leerlinge Femke Prakken en an de beide Stellingwarver kultuurwethoolders, de heren Sierd de Boer van Oost-Stellingwarf en Frans Kloosterman van Stellingwarf-Westaende.
Beide wethoolders weren, krek as Femke, slim inneumen mit et ni男e boek. Wethoolder De Boer gaf butendat nog es naodrokkelik an hoe belangriek hi男 et vint dat et Stellingwarfs van generaosie op generaosie deurgeven wodt: 岨odat jim kiender laeter et ok weer deurgeven kunnen an heur kiender as jim pake en beppe binnen.
Tiedens de middag vertelden initiatiefnemer veur et boek Anne Popkema van Taelburo Popkema en de beide illestraters Hilda Groenesteyn en Peter Boersma over heur wark an en veur et boek. Henk Bloemhoff vertelde as vertaeler, mar ok as taelkundige, daormao over de biezunderheden van de sprokies. Dat gebeurde in een gesprek dat SSR-direkteur Sietske Bloemhoff mit heur hadde. De leerlingen konnen intied vraogen stellen en maekten daor ommeraek gebruuk van.
担prokies van Grimm in 稚 Stellingwarfs wodde uutgeven deur Taelburo Popkema uut Grunningen i.s.m. de Stellingwarver Schrieversronte. Veur de vertaeling van de sprokies zorgden Sietske Bloemhoff en Henk Bloemhoff. Et boek is te koop in de boekhaandel, bi男 de SSR en tiedens de sutelaktie. Tal pagina痴: 114; pries: 12,50. Kiek veur meer info ok veerder naor beneden op disse webstee


Riemsloot naor de Bargfeesten

De leerlingen van de groepen 1 en 2 van OBS De Riemsloot van Appelsche stonnen d池 vri男dag mar zommers op. Dat kwam omreden ze as ofsluting van een muzikaol en zommers taelprojekt die dag de Bargfeesten van Appelsche vierden.

Et muzikaole taelprojekt wodde geven in et kader van arfgoededukaosie. Daans- en expressiedocente Lianne Jacobs uut Appelsche en Sietske Bloemhoff van de Stellingwarver Schrieversronte weren vier morgens in de weer mit dit deur heur speciaol ontwikkelde projekt. Et onderwarp van et projekt was et toerisme in Appelsche. Wat d池 in Appelsche allemaole te zien is was te heuren in lieties en verhaelties over Piepmoes. De Stellingwarver moes gaot mit zien buurman de molle op vekaansie naor Appelsche. De molle wil wel es zien as de dunen en bargen van Appelsche 馗ht hoger binnen as zien mollebulte! En Piepmoes daenkt dat ze in Appelsche gien hinder hebben zullen van zien iewige vi男aand Klaos Kaeter.

An de haand van de lieties en verhaelties leerde Lianne Jacobs op een slim levendige en enthousiaste wieze de kiender alderhaande muzikaole expressievormen an. Bi男 een zowat drie kertier durende slotveurstelling van et projekt dee blieken mit hoeveul plezier de kiender alles in vier morgens in heur opneumen hadden. De veurstelling wodde een groot sukses, en et pebliek, dat uut veul oolden, bruurties, zussies, paken en beppen beston, zong dan ok uut volle bost et slotlied 竪aon jim mit naor Appelsche mit.

Et doel is dat et projekt ok an ere Stellingwarver basisschoelen anbeuden wodt. Et wodt dan inhooldelik anpast naor de omgevingssituaosie van die schoelen.


Harmen Houtman wint eerste pries van verhaelewedstried

Op vri'jdag 28 oktober kreeg Harmen Houtman tiedens een kulturele aovend de eerste pries uutrikt van een verhaelewedstried. Die wedstried wodde orgeniseerd deur STEM (Stichting Taalpodium Emmen). De uutrikkinge was in de Nacht van de Nacht in de Grote Karke in dat plak. Et thema van de verhaelewedstried was et toepasselike woord 船onker/Duuster. D池 weren mit mekeer rond de veertig inzendings.
Veur de kattegorie Streektael stuurde Houtman et verhael 脱en zaacht vellegien in. Prissentaoter Eric van Oosterhout, neerlandikus en borgemeister van de gemiente Hunze en AA, hadde veurofgaonde an de uutrikkinge een vraoggesprek mit Harmen Houtman. Die vertelde dat veural de Stellingwarver Schrieversronte een enorme anvieterende rolle het bi男 et schrieven en et behoold van de Stellingwarver tael.
Nao et veurlezen van et winnende verhael kwammen de volgende opmarkings van de jury-leden Jan Veenstra (Drentse schriever), Ton Peters (redaktie Roet/ schriever/dichter) en Coosje Hoekstra (schriever en redaktrice): 薦en geweldig verhael mit een verrassend aende. De tragiek van de ienzemhied is goed weergeven. Et geft de stried tegen et noodlot goed weer. D池 is spraoke van een lakonieke meniere van vertellen. D池 is zeker gien drama kreerd.
Et winnende verhael staot , mit vuuftien ere verhaelen, in de bundel 奪uister die as op die aovend ok prissenteerd wodde. Tiedens de aovend weren d池 optredens van schriever A.L. Snijder (winner van de Constantijn Huygenspries in 2010), Jan Veenstra en Ton Peters. Veur meziek zorgde et Swing String Quartet.


'Stellingwarfs bedrog' beste lied op Meziekfestival

Zaoterdagaovend 12 november wun de zanggroep 葬k Wait nait et Stellingwarfs Meziekfestival 2016 mit et lied 'Stellingwarfs bedrog'. Serge Epskamp wun de twiede pries mit 'Kri男en op et veld', wiels de dadde pries naor de band Flashbang gong mit 'Gisteraovend. Et Stellingwarfs Meziekfestival was dit keer in De Miente in Oosterwoolde. Roem over de honderd bezukers zorgden mit mekeer veur een sfeervolle muzikaole Stellingwarver aovend. Behalven de drie winners van de wedstried deden an et festival mit: Lammy Bruyns (zi男 wun veurig jaor de eerste pries), et duo The Lion Rules, et koor Elser Smart en De Scheve Schaatsband. Deur ziekte mos de band Spirit of the Dark verstek gaon laoten. De jury beston uut Gerda Hoogeveen, Philom鈩e Bloemhoff en Appie van Riesen. De prissentaosie was, op heur bekende enthousiaste wieze, in hanen van Anna Span, veur et veurtreffelike geluud zorgde Kor Slofstra. Et festival wodde rechtstreeks uutzunnen deur de lekaole omroep Odrie. Et doel is dat de Stellingwarver Schrieversronte et festival ankem jaor opni男 orgeniseren zal in Oosterwoolde. De eerste dielnemers gavven heur al op.


Taelboek over et Nedersaksisch van de Overiesselse stad Hasselt verschenen

Woensdagmiddag 9 november prissenteerde de Iesselakedemie in et oolde stadhuus van Hasselt een ni男 boek mit een beschrieving van et Nedersaksisch van Hasselt. Eerder verscheen een soortgeliek boek over et Stienwiekers. De liefhebbers vienen ok in dit boek de klaanken illestreerd mit hiel wat veurbeeldwoorden, en etzelde gelt veur de woordvorms. Een betien ommedaenken krigt ok de zinsbouw, mar klaanken en vormen daor gaot et in dit boek heufdzaekelik omme. Et Hasselters liekt aorig op et Stellingwarfs, mar het bi男veurbeeld niet de ae-klaank; in plaets d'r van heur ie meerst een klaank die tussen 'aa' en 'ae' in zit en die vaeke as 台苒 angeven wodt. Auteur is dr. J.J. Spa, die eerder ok et boek over et Stienwiekers schreven hadde.


Stellingwarfs Meziekfestival komt d'r an!

Kommende zaoterdag is et zo veer: van 18.00 tot 24.00 ure is d'r een groot spektaokel in gebouw De Miente in Oosterwoolde. Dat is: Et Stellingwarfs Meziekfestival. Allemaole henne netuurlik, butendat: de intree is ommenocht.
Kuj' beslist niet henne? Gien nood, de regio-radiozender Odrie stuurt et ok rechtstreeks uut, ok via internet. De hiele wereld kan et heuren!
Om middernaacht henne zal de jury bekendmaeken wie veur de beste drie Stellingwarver lieties zorgden.
An et festival doen mit: Spirit of the dark, Lammy Bruyns, The Lion Rules, Elser Smart, Serge Epskamp, 'k Wait Nait, De Scheve Schaats Band en Flashbang.
Alle dielnemers laoten in ieder geval ien lietien in et Stellingwarfs heuren, mar verscheiden dielnemers zullen veul meer Stellingwarfs heuren laoten.
Krek as de veurige keer zorgt Anna Span, veural bekend as Pippi van Odrie, veur heur eigen spraankelende prissentaosie. De orgenisaosie is in hanen van een speciaole warkgroep van de Stellingwarver Schrieversronte. Meer over et festival op stellingplus.nl, > aktiviteiten.


Perf. Leonie Cornips over taelige ienhiedswost in Limburg

Et beleid van staotssiktaoris Dekker schrift veur dat elke leerkracht van een ukkespeulpak in Nederlaand per 1 augustus 2018 een veerdig taelnivo het. Et risiko is, schrift hooglerer taelkultuur in Limburg Leonie Cornips, dat docht wodden zal dat allienig Nederlaans op et ukkespeulplak goed is en eers niks. Vrouw Cornips haemert d池 op dat d池 niks mis is mit meertaelighied, krek eersomme. En ze nuumt de bekende veurdielen weer, die de laeste jaoren al zo vaeke naor veuren brocht wodden. Zi男 legt te veurdielen nog es dudelik uut en et waorschouwt veur et verls van de belangrieke riekdom an kennis van et Limburgs, en ok van et Duuts en Fraans in de wereld van Limburg. Ze sluut of mit: 銑imburg wordt steeds eentaliger en verliest zijn rijkdom aan 創atuurlijke taalbronnen die thuis geleerd worden. Een beleid dat Nederlandse eentaligheid voorstaat in de Limburgse peuterspeelzaal betekent de vernietiging van die laatste rijke bronnen. Et zal dudelik wezen, docht oons, dat et eventuele niet bruken van et Stellingwarfs op et ukkespeulplak en et negeren van et Stellingwarfs in de opvoeding in et algemien op dezelde schraolhied uutlopen zal.


Sutelaktie SSR begint 29 augustus

Ankem maendag 29 augustus begint in de drpen De Haule en Donkerbroek de jaorlikse sutelaktie van de Stellingwarver Schrieversronte. Tiedens die aktie wo地 mit naeme de ni男ste boekuutgiften van de stichting huus an huus te koop anbeuden. Zoe地 75 vri男willigers zorgen d池 alle jaoren weer opni男 veur dat veul meensken ok op disse wieze in de kunde kommen mit de Stellingwarver streektael en streekkultuur. Behalven boeken ligt d池 in de sutelkrojen ok ere negosie, zoas cd痴, de Stellingwarver Spreukekelender en et Stellingwarver tiedschrift De Ovend. De sutelders bin ok woensdag 31 augustus en maendag 5 september in Stellingwarf-Oostaende. Ze kommen dan o.e. in Appelsche, De Fochtel, Else en Oosterwoolde. Vanof woensdag 7 september is de aktie in Westaende.


Kraompien in de grotere drpen
Ni男 is dit jaor een vaast verkooppunt in de grotere drpen daor suteld wodt. Dat punt is te herkennen an een opvalende vlagge; meensken kun ok bi男 dat verkooppunt Stellingwarver boeken kopen of bestellen. In september wo地 bestellings ommenocht thuus bezorgd.

Lutz Jacobi opni男 van de perti男
Veurig jaor dee Twiede Kaemerlid Lutz Jacobi veur et eerst mit an de Stellingwarver sutelaktie. Dat voldee heur zo best dat ze alle sutelders nuugde om een daggien naor de Twiede Kaemer in Den Haag te kommen. Et wodde een prachtige dag, die bi男 iederiene ommeraek in de smaek vul. Omreden Jacobi veul belang hecht an et in levend gebruuk blieven van de kleinere taelen, dot ze ok dit jaor weer mit an de sutelaktie. Op maendag 29 augustus gaot ze de streek op mit oold SSR-veurzitter Ype Dijkstra.


Premi鑽e in Noordwoolde: Film AMAMA in Stellingwarf

De Stellingwarver Schrieversronte prissenteert op vri男dagaovend 30 september, 20.00 ure, de Baskische film Amama van regisseur Asier Altuna. Amama is Baskisch veur Beppe / Grootmoeder. De film gaot over een generaosie- en opvolgingskonflikt op een Baskische boerderi男e daor ze eerst nog leven en warken neffens oolde tredisies. Tot de omslag komt! Et is een film van disse tied, die naeme maekt in hiel Europa, mar die wottelt in San Sebastian Kulturele Heufdstad. Eerder haelde et Europees Buro veur Kleine Taelen 羨mama al naor et Friese Frieslaand, in Filmhuus Slieker, mit Friese ondertiteling. De reakties weren butengewoon geunstig. De film mit Stellingwarver ondertiteling is mit op suggestie van EBKT / EBLT. De prissentaosie maekt diel uut van de festiviteiten rond Europese Taeledag 2016, van EBKT / EBLT en Stellingwarver Schrieversronte.
Veur et eerst is een pracht van een butenlaanse speulfilm mit ondertitels in et Stellingwarfs toegaankelik. Dat maj niet missen. En daoromme willen we je geern anvieteren om ok te kommen.

Niet in de gelegenhied om te kommen? Ie kun ok nog naor een twiede veurstelling in Stellingwarf, die is in Oosterwoolde. Daor dri男t de film op 8 oktober in et vaaste pergramme van Filmwerf, et Oosterwooldiger filmhuus. Risserveren veur die aovend kan via www.kunstwerf.com.

Degenen diede film zaggen vunnen him keunstig in et zien laoten hoe jongeren in een veraanderende wereld tegenover veurige generaosies kommen te staon. Toch kun de oolderen onder hiel wat spanning weer mitkommen. Hiel biezunder is hoe in de persoon 腺eppe (Amama) de verbiening tussen hiel lange leden en de dag van morgen uutdrokt wodt. Los van de mooie Baskische netuur en inkelde eigen gebruken, zoj dezelde thematiek liekegoed zo in Stellingwarf uutbelen kunnen, zo zeden goenend die de film zaggen.
De filmvariaant mit Stellingwarver ondertiteling wodde mit meugelik maekt deur de perveensie Frieslaand.

Orgenisaosie: Stellingwarver Schrieversronmte, tegere mit et filmhuus
Plak: de grote filmzael van et Buurthuus, Noordwoolde
Intree: 5,00
Risserveren kan op et mailadres: info@stellingwarfs.nl


In et kader van Europese Taeledag 2016:
Beppe. As een boom ommevaalt: Baskische speulfilm 羨mama mit Stellingwarver ondertiteling! Buurthuus Noordwoolde, 30 september, 20.00 ure; ok bi'j Filmwerf in Oosterwoolde: 8 oktober, De Zon


De Stellingwarver Schrieversronte prissenteert op vri男dagaovend 30 september, 20.00 ure, de Baskische film Amama van regisseur Asier Altuna. Amama is Baskisch veur Beppe / Grootmoeder. De film gaot over een generaosie- en opvolgingskonflikt op een Baskische boerderi男e daor ze nog leven en warken neffens oolde tredisies. Et is een film van disse tied, die naeme maekt in hiel Europa. Eerder haelde et Europees Buro veur Kleine Taelen 羨mama al naor et Friese Frieslaand, in Filmhuus Slieker. De reakties weren slim geunstig.
Veur et eerst is een pracht van een butenlaanse speulfilm mit ondertitels in et Stellingwarfs toegaankelik. Dat maj niet missen. Wie dri男en him en waore? De Stellingwarver Schrieversronte prissenteert, tegere mit 詮ilmhuis in Noordwoolde en et Noordwooldiger Buurthuus! Et is in de grote filmzael van et Buurthuus. Intree: 5,00. Et tal plakken is beparkt. Daoromme is et neudig daj je opgeven. Graeg op et mailadres info@stellingwarfs.nl.
De filmvariaant mit Stellingwarver ondertiteling wodde mit meugelik maekt deur de perveensie Frieslaand. Niet in de gelegenhied om te kommen ? Is 奏 te veer van huus? Ie kun ok naor de twiede veurstelling in Stellingwarf, die is in Oosterwoolde. Daor dri男t de film in et vaaste pergramme van Filmwerf, et Oosterwooldiger filmhuus. Tied: 8 oktober, 20.00 ure; plak: boverzael van hotel De Zon. Intree: 7,00. Risserveren: via www.kunstwerf.com.
Now nog wat info over de film. Degenen die him zaggen vunnen him keunstig in et zien laoten hoe jongeren in een veraanderende wereld tegenover veurige generaosies kommen te staon. Toch kun de oolderen onder hiel wat spanning weer mitkommen. Hiel biezunder is hoe in de persoon 腺eppe (Amama) de verbiening tussen hiel lange leden en de dag van morgen uutdrokt wodt. Los van de mooie Baskische netuur en inkelde eigen gebruken, zoj dezelde thematiek liekegoed zo in Stellingwarf uutbelen kunnen, zo zeden goenend die de film zaggen.

Ni男e encyklopedie veur Frieslaand verschenen

Deur aandere ni男sgeving 稚 zal 奏 haost gieniene in Frieslaand en omgeving ontgaon wezen, mar meensken veerder buten oons gebied en buten Nederlaand moet et ok niet ontkommen. Gister verscheen, mit een anbieding deur Tresoar-direkteur Bert Looper an kultuurdippeteerde Sietske Poepjes, de ni男e, vierdielige encyklopedie van Frieslaand. Die kwam tot staand onder heufdredaktie van dr. Meindert Schroor. Dit jongste Friese naoslagwark (鮮EF) geft deur zoe地 11.000 ingangen (trefwoorden) zicht op veurnaeme info op haost elk terrein van et bestaon in Frieslaand. Uutgever is Bornmeer, op 弾 Gediek; 3152 blz.; pries 99,50 tot 1-11-2016; dan 125.


Interessaante artikels in De Ovend van juni 2016

De jongste oflevering van De Ovend geft ommedaenken an et ofscheid van Ype Dijkstra as veurzitter; dat gebeurt in 薦t Veuroffien en in et eupeningsartikel over de goed bezochte jaorvergeerdering. Netuurlik bin d池 weer verhaelen van Lily Khler (船e zeuvende hemel) en van Johan Veenstra, mit een oflevering in de riegel 腺oris en Joris katteverhaelen. Veenstra zien 3000ste optreden as schriever/verteller wodt ok ommedaenken an geven, en Anne Henk Bloemhoff dot weer 腺ericht uut Osaka. Jan van Mackum vertelt van zien droombeeld 膳ri男e Naosie en Carol Klok kikt as man die nog mar krek mit pensioen is weeromme op zien wark as een vorm van et alsmar weer doen van etzelde petroon. Dat wil zeggen, van zoas et bi男 juffer Eppie op 粗 kleuterschoele begon: 羨llemaole zeden zi男 wa談 doen mos. Dee 遡 et niet dan kree談 gien diplome of selaris. En dan dee 遡 et mar, aanders haj ok gien leven.
Disse Ovend vaalt extra op deur een tal interessaante artikels. Dat bin: 前olde karkhoffies in Stellingwarf 4. Else, deur Rienk Klooster en Dennis Worst, 全tellingwarver naemen veur libellen deur Henk J. Jager, 践erinnerings an de buurtschop Aekinge deur Kier en Joke Duin-Gorter en et 選n Memoriam Boele Land, deur Sietske Bloemhoff. Netuurlik is ok Frank Spijkers d池 weer bi男 mit 前tto, heer van Buil en d池 is vanzels ok weer ni男s van de redaktie. Abonnement: 20 euro in 稚 jaor; los nommer: vier euro.


腺i男 bi男 de beien of bi男 bi男 de bi男en?: Kursus Stellingwarfs in de Hoolten Klinte

Dit naojaor zorgt de Stellingwarver Schrieversronte opni男 veur een zunnig anbod van kursussen Stellingwarfs en Stellingwarver streekkultuur. Zo kun meensken die graeg mit et schrieven van et Stellingwarfs an de slag willen en meer over de aachtergrond van disse mooie Nedersaksische tael weten willen, van 稚 haast mitdoen an de kursus 全tellingwarfs veur beginners.

Beien of bi男en
Et lezen van et Stellingwarfs gaot zowat alle meensken goed of, mar et schrieven d池 van is een aander verhael. Dat leer ie veural deur et vule te doen en deur d池 mit mekeer mit an de gang te wezen. Behalven daj bi男 disse kursus aorig in de weer binnen mit de schrieveri男e, is d池 ok ommedaenken veur et praoten in et Stellingwarfs. Ok veur de biezundere geschiedenis en ligging van et gebied is d池 andacht.

Hoolten Klinte
De kursus wodt geven in de Hoolten Klinte in Appelsche, i.s.m. de Historische Verieninge Appelsche e.o. De kursus 全tellingwarfs veur beginners bestaot uut zes lesaovens van de hieltied twie uren en wodt geven deur dr. Henk Bloemhoff (Oosterwoolde), Geert Lantinga (Wolvege) en Mark van Veen (Wolvege). De daotums bin: maendag 14, 21 en 28 november en 9, 16 en 23 jannewaori, aovens van 19.30 21.30 ure. De pries is 60,- (inkl. kursusmateriaol en koffie/thee). As ofsluting is d池 o.l.v. Geert Lantinga in et veurjaor een exkursie in een Stellingwarfs netuurgebied.
Meensken die interesse hebben kun et beste even bellen mit et kantoor van de Schrieversronte: 0516-451108, of mailen naor: info@stellingwarfs.nl.


Ofsluting kursus Laandschopsgeschiedenis Der Izzerd en omgeving

Mit mekeer op 弾 fiets deur et drpsgebied van Der Izzerd, Oolde- en Ni男hooltwoolde, zo wodde op deensdagaovend 24 meie de kursus Laandschopsgeschiedenis ofsleuten die dit veurjaor in Der Izzerd holen is. Tiedens de fietstocht was d池 ommedaenken veur de ontstaonsgeschiedenis van et laandschop en de kultuurhistorische elementen die daor nog in weeromme te vienen binnen. Zo wodden o.e. de 叢oolder van Der Izzerd, et oerdal van De Oolde Kuunder en et oolde karkhoffien van Hooltwoolde opzocht. Via de Heirweg (Ni男hooltwoolde) gong et an op 弾 Scheene, die de greens vormt tussen Der Izzerd en Hooltpae. Kursusleider Dennis Worst leut tiedens de tocht o.e. zien hoe hi男 grondborings uutvoert en wat zoe地 onderzuuk je as onderzuker vertellen kan. Zo blieken d池 onder de ophoging van de karkeheuvel op et oolde karkhof van Hooltwoolde nog resten vene te zitten. An de haand daorvan vertelde Worst de kursisten ien en aander over et laandschop zoas dat d池 in de twaelfde of dattiende ieuw uutzien hebben moet, doe wodde de karke op dat plak sticht.
Et doel is dat de Stellingwarver Schrieversronte in 2017 opni男 een kursus Laandschopsgeschiedenis anbieden zal, mar dan weer in een eer Stellingwarfs drp.


Nedersaksisch in Europarlement: CDA-Europarlementarir Annie Schreijer-Pierik warkt an een konfereensie

Mit bovennuumde konfereensie perbeert Vrouw Annie Schreijer-Pierik et Nedersaksisch te verdedigen en veuruut te helpen. Die tael kan neffens heur wel een impuls bruken. Et is een mooie en iewenoolde tael veur miljoenen meensken, van Polen tot in mien eigen Twente. Mar et wodt wat an de kaante drokt op 粗 schoelen, de tillevisie en internet, neffens disse Europarlementarir uut et Twentse Hengevelde.
Vrouw Schreijer zorgt veur de konfereensie tegere mit heur Duutse kollega Jens Gieseke (CDU) uut Eemsland. Gieseke is ok een vaaste spreker en verdediger van et Nedersaksisch. Vrouw Schreijer-Pierik is ok bliede mit de steun en anwezigheid van de orgenisaosie van minderhiedstaelen EBLT / EBKT (Europees Buro veur Kleine Taelen). Mit naeme steunt die et Nedersaksisch, Fries, Bildts en Papiamentu, veural in Europees verbaand. Ok de Stellingwarver Schrieversronte en vanzels de Nedersaksische koepelorgenisaosie SONT bin bi'j EBKT ansleuten.
前onze Nedersaksisch / Nederduutse tael is an weerskaanten van de greens zuver geliek, zegt Vrouw Schreijer. 糎e moe地 zien hoe we die tael es even een flinke drokkerd veuruut geven kunnen. Ze verwaacht veul meensken en idenen bi男 de konfereensie, die vanzels veur et grootste pat in et Nedersaksisch / Nederduuts wezen zal. De bi男ienkomst is pland veur woensdag 28 september in et Europarlement in Brussel. [bron: RTV Oost]


Opni男 ommedaenken veur 双onze Johan Veenstra en now ok veur Geert Lantinga in 粗t Dagblad

Nao de beide Stellingwarver kraanten en ok de LC zette now ok et 船agblad van et Noorden Johan Veenstra, zien wark en zien 3000 veurdrachten in et volle locht. Twie bladzieden in de kraante van 13 meie: goed veur de bekendhied, ok angaonde et Stellingwarfs zels. Et zal Johan en zien wark now ok in Grunningerlaand en Noord-Drenthe nog bekender maeken. Zo te zien springt 'et Dagblad' staorigan wat vaeker over zien eigen schaad henne. Goed veur de lezer die graeg wat weten wil. Zo konnen de Grunningers en Drenten een dagmennig leden ok over de mooie wereld van Stellingwarf lezen, deur een soort 遡uier an de haand van 双onze Geert Lantinga. Et geft hope veur vaeker info uut oonze laandstreek an de ere helte van et noorden.


Veurnaem boek over de Drentse schrieveri男e: 糎aor roet en onkruud wortel schiet in 稚 veld

Vri男dag 13-5-2016 wodde in et Drentse perveensiehuus dr. Henk Nijkeuter zien vervolg op de Geschiedenis van de Drentse literatuur, 1816-1956 prissenteerd. Et is aldereerst veur genteresseerden in de eigen Drentse literetuur van groot belang, mar ok de naobers mit interesse kun netuurlik mooie info vienen. Stellingwarver schrievers bi男glieks hadden in de beschreven tied riegelmaotig literaire kontakten over de Drentse greens. Et boek omvaemt dik 500 blz. en ok daoromme is et veural een naoslagwark. Et beschrift de tied van nao WO II, mit as eerste onderwarpen de pesisie van streektaelliteretuur, de literaire kritiek en de literetuurgeschiedschrieving nao 1945. Dan komt de tiedrekte van 1947 tot 1979 in 稚 volle locht. In 1947 zette et bekende Drents genootschop uut aende, en daor kwam ok de emaansipaosie van de Drentse schrieveri男e mit op glee. In 1956 wodde et streektaeltiedschrift 前eze Volk opricht. Van stonde of an kwammen d池 meer boeken in et Drents. De schrievers wollen daor ok heur overtuging mit uutdregen. In perf. Hendrik Entjes zien ogen was et gebruuk van streektael doe om zien te laoten dat die tael wardering verdiende (lezing, 1966; zie ok note 1 onderan). In 1979 ontston et tiedschrift 然oet. Dat rekende of mit 粗t oolde en was uut op echte literetuur. De alderlaeste jaoren kuj bepaold zien dat de Drentse literetuur leeft, neffens Nijkeuter.
Dippeteerde Henk Jumelet kreeg et eerste exemplaor uut hanen van Anne Doornbos, veurzitter van et 践uus van de Taol. De perveensie bleek de komst van et boek ommeraek te warderen; Jumelet zee o.e. dat Drenthe behalven 粗t Huus ok aander wark veur et Drents beslist ondersteunen blieven zal. Hooglerer Friese tael- en letterkunde Goffe Jensma gaf vervolgens zien positieve prakkesaosies over et boek in 稚 verbaand van 遡leine litereturen. 践et Drentse boek is de uutgever; pries: 29,50.

Note 1 In 1972 hul perf. Entjes een eerste beschouwing veur de Stellingwarvers over 銑iteraire principes gaon ok op veur streektael. Een kot verslag is te vienen in De Ovend jg. 1 nr. 4, blz. 11 e.v., digitaol te vienen op stellingia.nl.
Note 2 Geschiedenisoverzichten over de Stellingwarver schrieveri'je vien ie in et Haandboek Nedersaksisch (Van Gorcum, Assen), heufdstok 7.3, en in 'Feest van (h)erkenning', Schrieversronte-uutgifte uut 1997.


Jaorvergeerdering SSR: aorig wat volk

Disse keer was 稚 wel een hiel biezundere jaorvergeerdering van de Stellingwarver Schrieversronte, om meer as ien reden. De belangriekste was dat mar even drie leden van et zeuvenkoppige bestuur oftredend weren en niet herkiesber, op grond van de huusregels bi男 de Stichting. Neffens et Huushooldelik Riegelment kuj niet langer as twie keer drie jaor in et bestuur zitten. Veur de veurzitter gelt drie keer drie jaor as de regel. Dat laeste gul now veur veurzitter Ype Dijkstra. Dijkstra het de oflopen negen jaor hiel veul en goed wark daon veur de Schrieversronte, en hi'j bouwde butendat algemiene bekendhied op in die rolle. De beide ere oftredende bestuursleden weren Geke Zanen en Henk Koelma. Koelma hadde van 2010 of de funktie van ponghoolder.

Ofscheid Geke Zanen en Henk Koelma

Veurzitter Ype Dijkstra prees in zien toespraoke ommeraek de grote inzet van Geke Zanen. Zi男 was een slim betrokken bestuurslid en ze was altied op verstarking en verni男ing uut. Daornaost was ze drok doende mit sommige biezundere aktiviteiten, zoas die van de warkgroep H.J. Bergveldpries. Veul lof hadde de veurzitter al liekegoed veur ponghoolder Henk Koelma, die zien financile zaeken altied slim grondig uutvoerde. Mar ok nuumde Dijkstra de kwaliteiten van Koelma as et gong om et onderholen van de goeie kontakten mit de subsidiegevende overheden. Ok Henk Koelma zal nao zien vertrek nog et ien en aander an biezundere aktiviteiten doen blieven. Zo staot hi男 op 4 juni al weer in de Schrieversronte-kraom op de streekmark van Berkoop, tegere mit oold-bestuurslid Attie Nijboer.

Vakketures vervuld

Veur de vakketure die ontston deur et vertrek van Geke Zanen stelde et bestuur an de Algemiene Raod de heer Hans Salverda van Zorgvlied veur. Salverda is al jaoren aktief veur de SSR op verschillende fronten. Zo zit hi男 o.e. in een warkgroep die doende is mit et schrieven van een biezunder boek over de historie van et greensgebied tussen Stellingwarf en Westervelde. Hi男 dot ok alle jaoren mit an de sutelaktie. Veur de vakketure die ontston deur et vertrek van Henk Koelma stelde et bestuur Gerda Hoogeveen van De Fochtel kandidaot. Gerda Hoogeveen is nog onbekend binnen de Schrieversronte, mar dudelik is dat ze et Stellingwarfs en de Stellingwarver streekkultuur ommeraek toegedaon is. Gerda Hoogeveen is in et daegeliks leven warkzem as financieel beleidsmitwarker van de gemiente Merum. De kaans is dan ok groot dat et bestuur van de SSR heur benumen zal as de ni男e ponghoolder.

Ofscheid Ype Dijkstra; vakketure veurzitter

Jan Baas, de twiede veurzitter van de SSR, leut in zien toespraoke naor de vertrekkende veurzitter Ype Dijkstra toe weten ommeraek veul wardering te hebben veur zien grote inzet al die jaoren veur de Stellingwarver Schrieversronte. 薦t was butendat een geweldige ervering om in een bestuur te zitten mit zoe地 kundige bestuurlike veurzitter as jow al die tied weren, zo leut hi男 weten. Ok veur zien grote en enthousiaste inzet angaonde hiel wat Schrieversronte-aktiviteiten hadde Baas veul goeie woorden over. Die kwammen d池 ok van oold-bestuurslid Attie Nijboer, die twie jaor leden uut et bestuur gong. Omreden zi男 nog altied hiele goeie herinnerings an die tied het, wol ze ok nog graeg even et woord voeren. 船at vul me indertied niet mit om d池 mit op te holen, en dat zullen jim vast krek zo erveren, zo zee ze. 閃ar et went ok wel weer, en d池 zal grif ok veur zorgd wodden dat jim allemaole nog mit riegelmaot benaoderd wodden om argens mit te helpen.

Op dit mement is d池 nog een vakketure veur een veurzitter. Al bin d池 al wel goenend benaoderd, et bestuur kon in de jaorvergeerdering nog gien naeme numen. Oold-veurzitter Ype Dijkstra blift nog evenpies betrokken bi男 et bestuur om de opvolging veur mekeer te kriegen.

Stellingwarftrofee

Nao de bestuurswisseling wodde Ype Dijkstra extra in et zunnegien zet deur him de Stellingwarftrofee uut te rikken. Zie ok hieronder. Ok uut de reakties van de zael dee wel blieken dat iederiene vun dat Ype Dijkstra die mooie pries meer as toekwam.

Verhaelen en lieties

Nao et schoft weren d池 vermaekelike optredens van drie van de mitwarkers an de CD 前p 弾 luuster staon. Femmie van Veen las twie prachtige humoristische verhaelen veur van H.J. Bergveld, wiels Johan Veenstra zien 組oolden oolde verhael 前p 弾 fiets vot vertelde. Tot slot zong Henk Bloemhoff, mit gitaar, zien Stellingwarver evergreens 前olde plaets en 糎aor de Lende. Hi男 sleut de aovend of mit een biezunder lied, 前p 粗 Fochtel in Stellingwarf, naor et veurbeeld van et lied 銑angedieke in Stellingwarf. Dat was toepasselik, want Dijkstra vint as oold-Fochteler De Fochtel et mooiste Stellingwarver plak. Butendat verwees de zanger naor een kwa sfeer vergeliekber lied van Cornelis Vreeswijk, dat Dijkstra him een poze leden al es nuumd hadde. Van die zien lieties is Dijkstra een liefhebber en daoromme hadde de zanger de Langediekemer tekst veur disse keer bewarkt, mit De Fochtel in de glaansrolle.


Ype Dijkstra krigt Stellingwarftrofee

Tiedens de jaorvergeerdering van de Algemiene Raod van de Stellingwarver Schrieversronte op 12 meie wodde de Stellingwarftrofee uutrikt an de vertrekkende veurzitter Ype Dijkstra. De Stellingwarftrofee wodde indertied insteld deur de Stellingwarver Schrieversronte en is bedoeld veur meensken die heur slim inzetten, of inzet hebben, veur de Stellingwarver tael en streekkultuur.

Bestuurlik en aktiviteiten: bried inzetber

Ype Dijkstra het him in zien periode as veurzitter ommeraek en altied mit veul enthousiasme inzet veur 想ien Stellingwarver Schrieversronte. Niet alliend in bestuurlik opzicht, mar ok daor waor et gong om zien wark bi男 veul aktiviteiten zels. Zo dee veurzitter Dijkstra altied butengewoon enthousiast mit an de sutelaktie, de zo belangrieke verkoopaktie van Stellingwarver boeken. En as d池 tiedens een Stellingwarver Dag een coach neudig was veur een SSR-voetbalploeg, dan was ok dat veur him gien inkeld perbleem. Mar heufdtaeke was netuurlik et besturen zels, en daor wodde Dijkstra ommeraek in prezen in de jaorvergeerdering. In et biezunder zette Dijkstra him alle keren weer in om te perberen de bezunings daor de stichting de laeste jaoren mit te maeken kreeg tot een minimum te beparken.

Eerder gong de Stellingwarftrofee naor schriever Johan Veenstra en Ovend-redakteur Jannes Westerhof. De trofee zels is ontwurpen deur keunstener/keramist Peter Hiemstra van Berkoop.


短warven deur de Stellingwarven: Expesisie Annie Ligthart

Tiedens et Lendesymposium van een peer jaor leden weren veul schilderi男en van De Lende te zien die Annie Ligthart maekt het. Daornao was d池 een prachtige 猫ende-expesisie van heur in et gebouw van de Schrieversronte in Berkoop.
Tot en mit donderdag 7 juli kan onder kantooruren van de Stellingwarver Schrieversronte de expesisie 岨warven deur de Stellingwarven bezocht wodden. De schilderi男en die te zien binnen, bin allegere van Annie Ligthart zels. Zi'j komt van Oosterwoolde en is veural bekend van heur schilderi男en die ze maekte van de revier De Lende, mar ze schildert ok op ere plakken in de Stellingwarven. Zo is d池 prachtig wark van heur te zien dat ze in de Kaele Dunen maekte, en van bi男glieks de Schaopedobbe en et Fochtelervene. Inspiraosie vun Annie Ligthart ok in verschillende plakkies in West-Stellingwarf. Zo legde ze o.e. De Braandemeer in de Westhoek en Et Iekenverlaot bi男 De Hoeve vaaste op et doek. De expesisie is van maendag tot en mit donderdag te bekieken tussen 9.00 en 16.00 ure in et gebouw van de Schrieversronte in Berkoop. De toegang is vergees.


Prachtartikel over Stellingwarver topauteur Johan Veenstra in de streekpasse

De weekblaeden Ni男e Oost-Stellingwarver en de Stellingwarf publiceerden op 20 april 2016 een prachtartikel over Johan Veenstra, topauteur van Stellingwarf. Ie kun uutvoerig lezen over zien wark en zien aachtergronden. Allienig al in boekvorm publiceerde Veenstra 25 keer. Biezundere anleiding veur et extra ommedaenken in de streekpasse was et 3000ste optreden van Veenstra as veurdreger uut eigen wark. Dat was op maendagaovend 18 april, op 弾 Lemmer, veur de 膳rouwen van Nu. Wi男 citeren even de beide kraanten: 塑pe Dijkstra, veurzitter van de Stellingwarver Schrieversronte, fielseteerde Veenstra daor mit die biezundere gebeurtenis. De aldereerste keer dat Veenstra argens vertelde was in 1975. Et vertellen nam een grote vlocht doe hi男 mit zien Stellingwarver Stiekelstokkies wekeliks op Omroep Frieslaand te heuren was. Behalven in de drie zudelike perveensies het Veenstra in alle perveensies verteld veur alderhaande
groepen volk en et is him nog nooit overkommen dat ze et Stellingwarfs argens niet verstaon konnen. Ok niet in Den Haag. Veenstra: Ik hebbe et doe wel even inleided in et Nederlaans, mar et verstaon was gien inkeld perbleem. Aj mar dudelik praoten, dat is vanzels wel een veurweerde. Veenstra is nog lange niet van plan en hool d池 mit op. 選k vien et prachtig wark. Eins vule mooier as schrieven. Dat zolange as meensken me vraogen om te kommen, stap ik in de auto en gao 談 d池 op of. Al de jaoren deur het Veenstra in et schoft en nao ofloop van zien optredens zien eigen
boeken an de man brocht.
Even een aorige indrok van de regioverdieling van de optredens:
Drieduzend optredens: West-Stellingwarf: 453; Oost-Stellingwarf: 399, Et Friese Frieslaand: 1421, Drenthe: 329, Overiessel: 188, Grunningen: 119, enz.


De Ovend jg. 44 nr. 2 is d池: april 2016

Daor is hi男 al, de ni男ste Ovend. Redaktielid Jan Koops eupent mit een kruderig veuroffien naor anleiding van een bezuuk van de suteldillegaosie an de Twiede Kaemer. Daor is veerderop in dit ni男ste nommer ok een aorig verslag van te vienen. Et eerste artikel is de eerste oflevering in een riegel die de redaktie veur ogen het over de buurtschoppen. Dat belooft wel wat, want d池 bin nogal wat buurtschoppen in oonze streek. Veur de eerste keer is, in dit nommer dus, Riesberkaampe an de beurt. De auteurs brengen veural infermaosie over de ontginnings- en laandschopsgeschiedenis, en over de naemen die van Riese = rieshoolt ofleided binnen. Mit een viertal kaorties, de foto van een schilderi男e van Johannes Mulders en een uutvoerige literetuurlieste geven de schrievers Henk Bloemhoff en Dennis Worst toegelieke een aorig startschot veur de serie die dus volgen zal. Biezunder aorig en verrassend is, daornao, et artikel 禅ante Coba van Inie Griffioen-Oord en Cootje Boekschooten-Oord, een impressie uut de femilie Siemen Oord, die een boekwinkel hadde op 稚 Oost in Oosterwoolde. Harmen Hooltman beschrift in 然ooie Zundag diepgaonde indrokken uut et Noord-Ierse Londonderry in verbaand mit de gevulens van veur, op en veertig jaor lange nao et ingriepen van militairen op 30-1-1972, daor veul meensken bi'j ommekwammen ('Bloody Sunday'). De redaktie kondigt in dit nommer een boek mit sprokies van Grimm in et Stellingwarfs an. Ze laoten mit 船e Oolde Sultan een soort veurteken zien. Al maekt die iene zwelver nog gien zommer, et doel bliekt wel dat de Grimm-vertaelings in de naozommer veur 't locht kommen.
WIE WIL TROUWENS MITDOEN AN ET STELLINGWARFS MEZIEKFESTITAL OP 23 JULI? Die vraoge klinkt dudelik halverwege De Ovend en we laoten him ok hier geern klinken. Katten lieken trouwe dieren te wezen en dat gelt al krek zo veur de katten van schriever Johan Veenstra: we lezen dus weer een oflevering van 'Boris en Joris katteverhaelen'. Netuurlik, ok Sjoukje Oosterloo geft heur d池 weer bi'j en dat is disse keer mit et verhael 善echweke. Hiel biezunder is de beschrieving van Janny Boek-Beugeling, 船e donkere daegen van 1944-1945. Ze vertelt et indringende verhael van heur vader Jan Beugeling, die as Noordwooldiger verzetsman deur de Duutsers oppakt was en in et Duutse kaamp Wbbelin belaand was, een butenkaamp van Neuengamme. Naodat de Amerikanen him en aanderen op 2 meie 1945 bevri男d hadden, raekte hi男 op 19 meie 1945 toch nog weg as gevolg van slimme verzwakking; dat gebeurde in et ziekenhuus van Ludwigslust.
Disse Ovend brengt mit 善raoteri男en pozie van Jurrit Meindertsz. Bergsma, en 鮮ow is een gedicht van Attie Nijboer. Lily Khler brengt et verhael 船reugbloemen, en ok de redaktie lat him mit ni男s van zien aktieve kaante zien. Zo is d池 ommedaenken veur de cd 前p 粗 luuster staon, veur de prissentaosie d池 van, veur de 糎arkwinkel Liet en veur 膳erk, Wolf en de zeuven geities, een Gerard Stout-produktie in verschillende streektaelen. Frank Spijkers sluut of mit een oflevering van 前tto, heer van Buil.


Schriever Boele Land overleden

Op 6 april 2016 is wegraekt de heer Boele Land, opgruuid in Ni男berkoop, laeter studerende in 稚 Westen en daornao o.e. heufdonderwiezer in de perveensies Grunningen en Frieslaand. Boele Land was bi男 een protte meensken van de Stellingwarver Schrieversronte bekend as schriever en as belangstellende veur zowat alle wark van oonze stichting. Hi男 leut dat ok riegelmaotig blieken. Geboren wodde hi男 op 9 augustus 1927; zien heit verveerde mit et gezin uut et Friese Frieslaand, en begon in Ni男berkoop een smederi男e. Daor kwam zien heit in de oorlog omme, deurdat laandwaachters die kerbied hebben wollen, begonnen te schieten. Een gebeurtenis die Land as persoon mit bepaold het, en daor ooldere drpsbewoners nog heugenschop van hebben.
Boelde Land leerde van zien Ni'jberkoper omgeving et Stellingwarfs. Daorover en meer over wat him dreef kuj' lezen in zien reaktie op et winnen van de Oolde Pookpries, in De Ovend 19: 5: 155-157. In de tied dat hi'j nog flink wat uut 奏 stee zetten kon, schreef hi男 verhaelen in et Stellingwarfs, waoronder de novelle Gooldsje Ships passing in the night. Dat wark van him kreeg veul wardering, ok omdat de literaire inslag van Land d池 goed in te herkennen is. Zien briede belangstelling bliekt veerder uut zien betrokkenhied bi男 de filosofie en de netuur; ok op die punten gul hi男 as kenner. Hi男 was veerder hiel goed bekend mit de Nedersaksische literetuur in et algemien, ok mit die van et Nederduutse gebied. Een inkiekien in wat him doende holen kon as lezer is weeromme te vienen in zien bi男drege an de riegel 船at vien ik now een mooi boek (De Ovend jg. 34, no. 4: 17 e.v.). In 1991 wun hi男 de Oolde Pookpries mit et verhael 船e balke op 粗 schoelezoolder (opneumen in (De Ovend jg. 19, no 5: 147 e.v.). Zie veur disse schrieveri男e op stellingia.nl. D'r bin meer verhaelen van him opneumen in et tiedschrift De Ovend.. Humor en eernst lees ie bi男glieks in et verhael 薦t grote vergeten dat te vienen is in de bundel 詮eest van (er)kenning, eernstig ommedaenken ondergaoj' in et gedicht 糎aoromme in etzelde boek. Al is de omvang van et wark van Land bescheiden, et het een blievend plakkien in de Stellingwarver schrieveri男e kregen.


TOPNI'JS! Krek bekend, 3-4-2016: De roman 'Vrouw van Ivoor' deur Johan Veenstra bekroond mit streektaelschrieveri'jepries Dagblad vh Noorden; zie ok hiernao

Dat numen we nog es goed ni'js op zundagmiddag 3 april 2016. Van hatte fielseteerd, Johan, mit disse bekroning. Uut naeme van alle Schrieversronte-leden! En van alle bijna-Schrieversronteleden!

Dit schreef de uutgeveri'je, de Stellingwarver Schrieversronte, in augustus veurig jaor, in de tied dat et boek uutkwam:

"Een vrouw van ivoor is een spannend en ontroerend boek over liefde en genegenhied.

Op een waarme julidag in 2006 komt een jonge vrouw uut Ivoorkust deur de aachterdeure in et huus van Johan Veenstra. Et zal een onrustige zoemer wodden. Johan Veenstra vertelt in zien ni男ste boek wie Aichata Guei is, dat ze vanwege de burgeroorlog uut Ivoorkust vlochten mos en hoe een verliefdhied et leven kompleet op 弾 kop zetten kan. Hi男 vertelt over zien en heur leven en hoe die levens mekeer op die waarme julidag kruzen.

Krek as zien roman Een brogge van glas uut 2006 is Een vrouw van ivoor een roman mit starke autobiografische elementen. In Een brogge van glas vertelt Veenstra dat hi男 eerst nao de dood van zien moeder geweerwodt wie zien vader is en dat hi男 een halfbreur het. Veur een klein pat is dit boek ok een vervolg op Een brogge van glas. Meensken die in dat boek veurkommen, kommen ok in dit boek veur. De schriever, zien moeder, zien kammeraod Frank en zien halfbreur. Mar et belangriekste pat van et boek gaot over die jonge vrouw uut Ivoorkust. Mit heur vader en moeder vlocht ze vanuut Bouak naor Abidjan en laeter komt ze allienig naor Nederlaand. Daor belaant ze in een asielzukerscentrum en raekt tot over heur oren verliefd

Et is Johan Veenstra opni男 lokt en schrief een boek daj et liefste in iene goeze uutlezen willen. 176 blz., 13,50"

NOG NIET IN DE KUNDE MIT DIT MOOIE BOEK? BESTEL ET OP info@stellingwarfs.nl. Ok rondomtoe te koop in de boekwinkel.


Johan Veenstra weer nommeneerd

De Stellingwarver schriever Johan Veenstra het veur zien laeste roman Een vrouw van ivoor veur de twiede keer een nommenaosie kregen. Een schoffien leden wodde Veenstra mit vier Friestaelige schrievers nommeneerd veur de Rink van der Veldepriis. Now is de schriever uut Ni男hooltpae nommeneerd veur de Streektaelpries van et Dagblad van het Noorden. Veenstra is op 弾 kotlieste/shortlist terechtekommen mit de Drentse schrievers Gerard Nijenhuis, Klaas Koops, Tieme Woldman en de Grunninger schriever Jan Siebo Uffen. Butendat is d池 een biezundere edisie van et Drentse literaire tiedschrift Roet nommeneerd. Johan Veenstra kreeg de Streektaelpries van et Dagblad van het Noorden 2009 veur zien roman Et geheim van de wiend. In et Dagblad van het Noorden wodt Een vrouw van ivoor ongewoon eupenhattig in de streektaelliteretuur nuumd.
Op zundag 3 april wodt in de Winsinghhof in Roden bekendmaekt wie de Streektaelpries 2015 krigt.
De roman Een vrouw van ivoorverscheen 21 augustus veurig jaor bi男 de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop en telt 176 bladzieden. De roman kreeg geweldig goeie receensies in de Liwwadder Kraante en et Dagblad van het Noorden.
Ok in 2014 en 2015 weren d池 nommenaosies veur boekuutgiften van de Stellingwarver Schrieversronte. In 2014 was dat veur et kienderboek Winterwilleen in 2015 veur et boek Van schossel tot slingerpad, mit wark van drie Stellingwarver dichters en drie belende keunsteners.


Sprokies van Grimm in et Stellingwarfs

In de naozommer van 2016 verschient d池 een Stellingwarver verzaemeling van de wereldberoemde sprokies van de gebroeders Grimm: 'Sprokies van Grimm in et Stellingwarfs'. Et gaot om een ni男 diel in een serie van de Grimmsprokies in kleine taelen. Eerder verschenen al een Friese vertaeling (2012) en een Bildtse (2015), en op 19 meert 2016 kommen ze mit een Grunninger vertaeling veur 稚 locht.
Veur de Stellingwarver vertaeling zorgen Sietske en Henk Bloemhoff, bekend van de Stellingwarver Schrieversronte; de uutgever is Taalburo Popkema. In et boek zullen ongeveer twintig sprokies opneumen wodden, mit kleurrieke illestraosies van Peter Boersma & Hilda Groenesteyn.
Et is veur et eerst dat d池 zoe地 grote verzaemeling Grimmsprokies in et Stellingwarfs verschient. Et boek is bedoeld veur iederiene, mar 稚 is vanzels ok biezunder aorig om uut veur te lezen an jonge kiender.


Nedersaksisch veur Intergroup Europarlement

Op 10 meert 2016 stonnen Fries, Nedersaksisch en ok de streektael Bildts uut Noordwest-Frieslaand op 粗 agenda van de 選ntergroup Minorities van et Europees Parlement, in Straotsburg. Daoromme weren EBKT-veurzitter Froukje de Jong en beleidsadviseur Onno Falkena anwezig om uutleg te geven. Van de 選ntergroup weren meer as dattig parlementarirs, fraktiemitwarkers en zo wat henne anwezig. De prissentaosie was in et Engels, mit toegelieke overzettings in et Spaans, Pools en Hongaars. Onno Falkena schetste de Friese en Nedersaksische situaosie. Die van et Fries is in vergelieking redelik, zo dudede hi男 uut, mar d池 is veul te weensken op et terrein van o.e. rechtspraoke en onderwies. De drietaelige schoelen bi男glieks doen et goed, wat meertaelighied en ok wat et Fries zels angaot; ere schoelen zollen meer doen moeten. Al mit al voldot Nederlaand in de praktiek nog niet an wat vaastelegd is onder diel III van et Europees haandvest. De 選ntergroup wol graeg weten hoe et gaot mit de regionaole taelen en taelen van minderheden in Nederlaand, in et biezunder omreden Nederlaand now een half jaor veurzitter is van de EU. De situaosie van et Nedersaksisch is lastiger as die van et Fries. De Rieksoverhied het dislange nog gien laandelik beleid ontwikkeld, al het de Raod van Europa dat eerder al wel anraoden in een officile rikkemedaosie deur de Raod van Ministers. Falkena legde uut dat et logisch dat de Nedersaksische NGO痴 een hoger erkenningsnivo naostreven, ok al omreden in verschillende Noord-Duutse lanen wel meer aktiever warkt wodt an taelbeleid. Wat et Nedersaksische onderwies anbelangt, veur meer en beter liekt staorigan et dreegvlak over et gehiel toch wel groter wodden te wezen. EBKT-veurzitter Froukje de Jong het et Bildts as aachtergrondtael en stokte uut dat de Nederlaanse NGO痴 ongerust binnen now de administratieve greenzen van de Bildtse gemiente vervalen deur een herindieling in Noordwest-Frieslaand. Daoromme ligt in Den Haag now de vraoge om diel II van et bekende Europese haandvest op et Bildts toe te passen. Europarlementarir Jan Huitema (VVD) uut Makkinge maekte an et aende een komplement veur de goeie EBKT-prissentaosie.


Fleurige middag: prissentaosie mediaboekien mit veurlees-cd in Berkoop

Et was een fleurige middag mit ien en al veurleesplezier die de Stellingwarver Schrieversronte hul gistermiddag, de tiende meert. Veur zoe地 dattig meensken die nuugd weren, prissenteerde veurzitter Ype Dijkstra in et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte een peer mooie aktiviteiten. Dat was omreden d池 een ni男 mediaboekien mit cd verscheen bi男 de Stellingwarver Schrieversronte, onder de naeme 前p 粗 luuster staon. O.e. de anwezige veurlezers van de cd en de anwezige wethoolder van kultuur Sierd de Boer van Oost-Stellingwarf kregen eerste exemplaoren. De veurleesaktiviteiten die de Schrieversronte riegelmaotig hoolt bin now nog wat rieker wodden mit dit mediaboekien. D池 staon verhaelen op van H.J. Bergveld, hiel verzorgd inlezen deur Femmie van Veen, van Klaas van der Weg, krek zo verzorgd veurlezen deur Klaas Dijkstra, en verhaelen van Johan Veenstra, deur de schriever zels op mooie wieze veurdreugen. Butendat het Henk Bloemhoff nog drie van zien bekende lieties op 粗 cd inzongen. Zie over de cd veerder hieronder op disse bladziede, veur meer info. Et pebliek het in alle geval naor eigen zeggen geneuten van een mooie veurleesmiddag, wiels d池 ok nog mit mekeer zongen wodde. Butendat weren verhaelen en lieties reden om ok zels an de praot te raeken en over aorige dingen te vertellen. Gao veur meer info en beelden van de middag naor www.stellingplus en kiek daor veerder onder 'Laeste ni'js'.


Stellingwarver veurleesaktie in zorginstellings

Zoe地 twintig vri男willigers van de Stellingwarver Schrieversronte weren de oflopen weke op pad veur de jaorlikse veurleesaktie in de Stellingwarver zorginstellings. Veur die aktie, die dit jaor veur de negende keer was, is altied weer lieke veul belangstelling en wardering. In alle zorginstellings in de beide gemienten, mar ok in De Menning in Wilhelminaoord, wodt d池 deur de veurlezers uut een speciaole veurleesmappe veurlezen. Hiel vaeke wodt dan nao et veurlezen an de veurlezers vraogd as ze niet wat vaeker kommen kunnen, en pattie vri男willigers voldoen daor graeg an.
Deur financile steun van 'Kring van Bercoop' kon de aktie dit jaor uutbreided wodden. Zo gaon veurlezers now ok naor de kleine drpen toe om veur te lezen an meensken die nog wel thuus wonen kunnen, mar die wel (diels) gebruuk maeken moeten van thuuszorg. Dit ni男e anbod gong gister uut aende bi男 de prissentaosie van et mediaboekien 前p 'e luuster staon, dat speciaol veur de veurleesaktie ontwikkeld en uutgeven wodde. Uut drie drpen kwam de oflopen weke al vraoge naor et veurleesanbod. Zo is op 20 april al de eerste speciaole veurleesmiddag in et MFA van Berkoop. Ok vanuut Makkinge en Else is al belangstelling toond. Oolderensozen, mar bi男glieks ok verienings van Plaetselik Belang kun, as ze ok belangstelling hebben veur dit anbod, kontakt opnemen mit de Stellingwarver Schrieversronte.


Sutelploeg van de Stellingwarver Schrieversronte te gaaste in Twiede Kaemer

De Stellingwarver Schrieversronte gong op 9 meert naor de Twiede Kaemer, om die te bezien en om et wark in de Twiede Kaemer een keer bi'j te wonen. Niet de hiele Schrieversronte netuurlik, mar de meensken die altied helpen bi'j et sutelen. Dat kwam, kaemerlid Lutz Jacobi het et oflopen jaor mitdaon mit sutelen in oonze gebied en zo kwam van et ien et aander. Veur een aorig verslag kiek op www.stellingplus veerder onder 'Laeste ni'js'.


Raod van Europa zien Committee of Experts angaonde regionaole taelen praotte mit Nedersaksische orgenisaosies

Vandemiddag 1 meert praotte de kemmissie van deskundigen angaonde et Europese haandvest veur regionaole taelen en taelen van minderheden mit de Nedersaksische streektaelorgenisaosies over de pesisie van et Nedersaksisch in al zien variaanten. Dat was in et kader van de driejaorlikse visitaosie in et raemwark van et haandvest. De kemmissie bestaot uut Vrouw Vera Klop鑛 (veurzitter; ofkomstig uut Sloveni), Vrouw P臺vi Majaniemi (ofkomstig uut Finlaand) and Vrouw Marieke Sanders-Ten Holte (uut Nederlaand). Mitwarkster van et Siktariaot Vrouw Adina Richifor was anwezig veur ambtelike ondersteuning. Zo goed as alle Nedersaksische instituten uut de regio痴 weren vertegenwoordigd. SONT-veurzitter Hans Gerritsen kreeg, as veurzitter van de koepel, as eerste et woord. Hi男 gaf een overzicht van de laeste drie, vier jaor angaonde et verschil van inzicht tussen de regio痴 an de iene kaante (NGO痴, regio- en gemientebesturen) en de verschillende ministeries an de ere kaante, angaonde de al dan niet toepassing van diel III van et Haandvest. Hi男 gaf ok an dat d池 de laeste tied een konstruktief overleg is mit Den Haag over een aander soort vorm van erkenning deur et Riek, as alternatief. Daornao weren de instituten uut de verschillende Nedersakische regio痴 an de beurt. De veurzitter gaf de aktivititeiten en perblemen in bespreking via de route van de verschillende domeinen, bi男veurbeeld et slim belangrieke onderwies, de omroep, et sociaole leven en meer. Veural in de kulturele sektor gebeurt d池 veul in de verschillende gebieden. Dat gelt ok veur de zorg. Van dat wodde vanuut oonze regio et veurleesprojekt nuumd.Wat et onderwies angaot is Stellingwarf wel een gebied mit een biezundere pesisie, en dan mit naeme mit et strukturele vak hiemkunde, mit daorin ok ommedaenken veur et Stellingwarfs. Op verschillende terreinen is wel aorig wat te verbeteren, zoas de financieringsstruktuur. De Iesselakedemie uut Zwolle wees op et lastige van de anpak allienig in projektvorm; zo kuj muuilik an grotere aktiviteiten warken, ie kun haost gien expertise opbouwen en die kuj'ok muuilik vaasteholen. Slim ongerust is elkeniene over Gelderlaand, daor de perveensie al een poze niks meer bi男dreegt an streektaelaktiviteiten van et instituut ECAL in Doetinchem. De noordelike regionaole omroepen van Drenthe en Grunningen doen wel an streektael, Overiessel zo goed as niet en Gelderlaand nooit, wat tot een hoop lelkens leidet. Mar, zo stelde de vergeerdering mit mekeer vaaste, d池 bin ok zeker lochtpunten de laeste jaoren: et aksepteren en de wardering veur streektael wodt toch de hieltied beter. Daenk allienig mar an al die streektael in de meziek, in boeken en in kraanten.
De bi男ienkomst was in et Grunninger perveensiehuus en wodde deur de Nedersaksische warkers as vruchtber en plezierig beschouwd en goed van infermaosieontwikkeling. Et Committee nemt nog een poze de tied en komt dan mit een rappot, dat veurlegd wodt an de Raod van Ministers van de Raod van Europa, die dat dan deur de regel overnemen en weer an de Rieksoverhied van Nederlaand sturen, mit adviezen en rikkemedaosies.


Veurlezen verhaelen: ni'je cd op et punt van verschienen

Grootkaans op 10 meert verschient d池 al weer een hiel biezunder perdukt bi男 de Stichting Stellingwarver Schrieversronte. De Schrieversronte hadde en het hiele goeie erverings mit veurleesaktiviteiten in et Stellingwarfs, in et biezunder in een speciaole veurleesweke in de wintertied. Dat is in de zorginstellings en verpleegtehuzen in hiel Stellingwarf en ok in Wilhelminaoord (De Menning). De veurlezers vernemen algedurig dat veurlezen en vertellen ommeraek wardeerd wodt, niet allienig bi'jveurbeeld op schoelen, mar wisse ok in de zorginstellings en verpleegtehuzen.
Om extra ark te hebben het de Schrieversronte now een mooi mediumprojekt uutvoerd, mit as doel een cd mit vertelde en veurlezen verhaelen. Et is een perdukt dat d池 wezen mag: om de verhaelen, et veurlezen d池 van liekegoed as et infoboekien dat alles kompleet maekt. Mar ok veur et aandere pebliek dat graeg Stellingwarfs heurt en lest is disse ni男e uutgifte, 前p 粗 luuster staon, een meraokelse mooie anweenst. En lao蜘e de meensken die Stellingwarfs leren willen niet vergeten: die hebben d池 mooie veurbeelden an hoe et Stellingwarfs klinkt. As ze dan zels de tekst d池 ok nog bi男 nemen, zitten ze hielendal goed.
Wat is d池 op de cd te heuren? Om te beginnen is dat de bekende Stellingwarver schriever Johan Veenstra uut Ni男hooltpae. Die lest twie van zien eigen verhaelen veur: 前p 粗 fiets vot en 船e pries. Die beide verhaelen kommen uut zien hiel bekende verhaeleboek 銑amert en Lutske. Van de belangrieke schriever van vroeger H.J. Bergveld (uut Appelsche; 1902-1966) bin drie haost klassiek te numen verhaelen te beluusteren: 腺alstiender as scheiding, 羨gatha en 詮esoen. Bergveld zien verhaelen op disse cd bin inlezen deur de bekende veurlezeresse Femmie van Veen, van Hooltpae.
De dadde schriever daor wark van te heuren is, is Klaas van der Weg (1916 1995). Van der Weg was indertied behalven vaaste infermaant in Ni男triene veur et projekt Stellingwarfs Woordeboek ok beheurlik aktief as Stellingwarver schriever. Hi男 kreeg veural bekendhied om zien kruderige stokkies die hi男 onder de rebrieksnaeme 船aegeliks dinkies veur et locht brocht. Hi男 schreef ze deurgaons in et tiedschrift 船e Ovend. Naoderhaand bin die bi男dregen tot een bundel van mar liefst vuuftig stokkies brocht onder de titel, en die is now al wel te raoden,奪aegelikse dinkies. Dit bin de stokkies van him die op de cd staon: 遷ouke en Jeltien, 船e Botterfebriek, 践ielke, 薦t Wrattien en 船e tuunslange. Van der Weg zien 船aegelikse dinkies bin veur de cd inlezen deur Klaas Dijkstra van Langedieke, de man die ok de hieltied materiaol anlevert veur een webstee veur et vak hiemkunde op 粗 basisschoelen.
De verhaelen wo地 ofwisseld mit drie bekende Stellingwarver lieties uut de begintied van de Stellingwarver Schrieversronte: 践ujjinge, 前olde Plaetse en 糎aor de Lende. Dat bin lieties van Henk Bloemhoff, die ze veur de gelegenhied opni男 inzongen het, mit eigen gitaarbegeleiding. De woorden van 糎aor de Lende bin trouwens van Martinus Bakker, van Noordwoolde (1926 - 1996; schoelnaeme: Jouk).
De cd duurt roem een ure en zit in een zonuumd mediaboekien. D池 staot van alles in over wat d池 op 'e cd te heuren is, mar ok vien ie d池 alderhaande infermaosie in over de Stellingwarver regio. Veur de vormgeving zorgde Alain ter Schuur uut Wolvege. De cd en et mediaboekien kommen douk, as een gehiel vanzels, veur 10,00 euro in de verkope.


Bekende Noord-Duutse uutgever Theo Schuster wegraekt

Naor oons now pas bekend wodden is, is op 16 jannewaori wegraekt de bekende uutgever van Nedersaksische / Nederduutse studies Theo Schuster. Et gaot bi男 全chuster Verlag veural om proza en pozie in et Nederduuts / Nedersaksisch en om studies op et terrein van de Nederduutse / Nedersaksische tael en literatuur. Ok de volkskunde hadde zien grote interesse. Hi男 zorgde butendat veur hiel wat herdrokken van studies op de verschillende terreinen. Op de webstee van et Instituut veur Nederduutse spraok (INS) wodt butendat angeven dat Schuster Verlag zoe地 40 jaor uutgever was van publikaosies van heur Bremer instituut. Ok verschillende meensken uut Stellingwarf kwammen de laeste jaoren nog wel es een inkelde keer in zien mooie winkel in Leer. Dat stattien maekte hi男 aenlik tot een centrum van de Nederduutse litereretuur, zo staot te lezen op de webstee van et INS.


Meertaelige Wolf en de zeuven geities: in negen taelen, waoronder et Stellingwarfs

In de meertmaond is d池 in et noorden van Nederlaand vaeks extra ommedaenken veur et gebruuk van (streek)taelen. D池 bin gemienteraoden die in de streektael vergeerderen en d池 bin karkediensten in de eigen tael. Et sprokien 'Verk, Wolf en de zeuven geities' is een ni男moodse wieze om et gebruuk en et mooie van (streek)tael te belochten. De Drentse schriever Gerard Stout, uut Peize, schreef de sprokies van de gebroeders Grimm over de Wolf en de zeuven geities en over Roodkappien en de wolf as et waore opni'je. Hi男 vun acht vertaelers veur zien sprokien. In een haandzem boek staon die vertaelings: in et Engels, Fraans, Duuts, Stellingwarfs, Westerkertiers (een Grunninger streektael), Plattduuts, Zuudoost-Drents en Riestendr鐺nts, de variaant van et Nedersaksisch rond de greensrevier de Reest; dat is tussen Drente en Overiessel.
'Verk, Wolf en de zeuven geities' begint in Duutslaand en hoolt op bi男 Zuud-Barge an et Oranjekenaol. De Duutse variaant van Maria Ufkes-Kayatz stopt bi男 Hamburg. De moraal van et sprokien blift beholen: gao niet mit vremden mit, mar wees ok niet bange veur et aeventuur. Tussen de riegels deur staon verwiezings naor de spannings in Europa van vandaege-de-dag. De identiteit van Verk (wolf in et Perzisch) en de eigenhied van Wolf kommen naor veuren. Verk en de Wolf ontdekken romantiek en erotiek.

In et boek staot een Nederlaanse versie mit een toelochting in voetnoten. Beginnende (sprokies)lezers kun zo makkelik de weg vienen. Haost alle vertaelings bin op YouTube te beluusteren, veurzien van netuurbeelden uit Noord-Nederlaand. Ok de Stellingwarver vertaeling is op youtube te volgen; kiek daor veur op www.gerardstout.nl/wolf

De vertaelers bin Carl-Heinz Dirks (Plattduuts uut Ostfrieslaand), Ivor Osgerby Bishop (Engels), Martin Koster (Riestendr鐺nts), Madeleine Meursault-Proust (Frans), Sjoukje Oosterloo (Stellingwarfs), Gerard Stout (Zuudoost-Drents), Tonko Ufkes (Westerkertiers) en Maria Ufkes-Kayatz (Duuts), die ok veur illestraosies zorgde.


Ni男ste Ovend is d池: mit een protte verscheidenhied en veul ni男s

De ni男ste Ovend is die van feberwaori 2016. Die is krek uut. D池 is veur iederiene genoeg moois in te vienen om him drekt hebben te willen! Carol Klok, van vroeger uut Appelsche, schrift over iene van zien mooiste herinnerings an vroeger, hoe hi男 graeg een ponnie hebben wol en zoe地 aorig dier toch niet kreeg, ok niet van preensesse Marijke. Jannie van der Zee vertelt over oolderwets koffiedrinken, Femmie van der Veen lat et mooiste plakkien van Hooltpae zien, en de redaktie komt mit een nogal onbekend oold volksriem dat in De Hoeve optekend is. Dat is mar een greep; butendat komt de redaktie mit een protte ni男s en ni男e dingen. Meer weten? Neem een abonnement: 6 keer in et jaor et ienigste kulturele tiedschrift van Stellingwarf veur Stellingwarfs en hielemaole in et Stellingwarfs. Dat maj toch niet missen. Om de pries hoej et niet te laoten: 20 euro in et jaor, een kleine twiehonderd bladzieden plezier, verspreid over et hiele jaor. Gien abonnement nog? Toch nemen, zollen we zeggen. Trouwens, op sommige ni男gies uut disse Ovend kommen we op disse webstee weer weeromme.


Internationaole memmetaeldag mit Nederlaanse premi鑽e van Baskische film

Et Europese buro veur Kleine Taelen is aktief in opdracht van de meerste Friese en Nedersaksische taelorgenisaosies, zoas biエj de meerste lezers wel bekend is. In et kader van de Internationaole memmetaeldag wodt op 20 feberwaori de Nederlaanse premi鑽e van een Baskische film vertoond, mit ondertiteling in et Fries. Dat is biエj Slieker Film in Liwwadden, in et Fries Museum. Et begint om 15.30 ure, de kaorties gellen zeuven euro et stok. D池 is butendat veurof ok een prissentaosie van Kulturele Heufdstad Donostia-San Sebasti疣 2016 over et pergramme daore. Dat is om 14.30 ure, ie kun d'r ommenocht bi'j wezen.
Wie zaoterdags niet kan en toch graeg henne wil: de film wodt nog es op zundag 21 feberwaori vertoond, om 11.30 ure. Ie kun de veurstelling mit Engelse ondertiteling volgen, of die mit Friese ondertiteling.


Dagblad van et Noorden maekt inzendings bekend

Et bekende Dagblad van et Noorden het op 5 jannewaori weten laoten wat veur inzendings d池 kommen binnen veur heur streektaelpries van 2016. Dat is een lange riegel. D池 bin twie ofdielings: iene veur de meziek en iene veur de schrieveri男e. Veur die twiede kattegorie bin d池 meer as twintig inzendings, mit viere uut Stellingwarf. Et Dagblad priest oons 遡leine taelgebied daor veur. De Stellingwarver inzendings bin Henk Jager zien 膳issen, amfibienen en reptielen, Gerrit Hof zien verhaeleboek 'Jongesjaoren, Xavi鑽e Kolk heur 前ver beren en knuffels en Johan Veenstra zien 薦en vrouw van Ivoor. Dat boek is, neffens et Dagblad, ok de ienigste 租ikke roman onder de inzendings. Bi男kotten maekt een jury zien 粗erste keur op in de vorm van een 遡otlieste, daornao gaon ze de priezen veerder bepaolen.


Ni'j boek: Over grote beren en knuffels

Op maendag 9 december overhaandigt auteur Xavi鑽e Kolk et eerste exemplaor van et prenteboek エOver grote beren en knuffelsエ an vrouw Sietske Poepjes, dippeteerde veur tael en kultuur van de perveensie Frieslaand.
Et prenteboek is bedoeld veur oolden 駭 kiender. Om een gesprek angaon te kunnen over grote meensken en de greenzen van kiender. Xavi鑽e Kolk schreef dit boekien tegere mit heur zeuntien Danil van acht jaor. Naodat Danil twie jaor leden zo flink was om zien geheim te vertellen, wol hi男 mithelpen om aandere kiender te bescharmen tegen grote beren.
Et boekien is schreven vanuut de beleving van kleine beer; een jongien dat graeg wil dat zien oolden trots op him binnen. Op een dag vragt de grote beer uut zien straote as hi男 even in huus komt. Kleine beer wil niet bertaol wezen, dus dot hi男 dat. As kleine beer laeter buten komt is hi男 niet meer bliede. En hi男 pist naachs inienen in zien bedde. Ok het hi男 naachtmerries en is hi男 zomar kwaod op Mem.
Kleine beer en zien mem hopen dat dit boekien, mit et verhael in vier verschillende taelen, meensken helpen zal en steunen. En dat et boekien dit muuilike onderwarp beter bespreekber maekt.


Stellingwarfs, Bildts, Fries en Nederlaans

De vier taelen in dit boekien bin taelen die in Frieslaand bruukt wodden: et Stellingwarfs, et Bildts, et Fries en et Nederlaans. Omdaj je over muuilike onderwarpen in je eigen taal wat makkeliker uteren kunnen.
Veur de prachtige illestraosies en opmaek van et boek zorgde Edith Stultiens uut Liwwadden. Veur de vertaelings zorgden Baukje Luining (Bildts), Hermien van der Meer (Fries) en Sietske Bloemhoff (Stellingwarfs).
Et boek wodt uutgeven deur de Stichting Stellingwarver Schrieversronte, mit financile steun van de perveensie Frieslaand. Veur et drokken d池 van zorgt Printbase bv in Sunt-Jehannesge.


Prissentaosie en komst Stellingwarver 全prokies van Grimm

Op vri男dagmiddag 2 september zal de prissentaosie wezen van Sprokies van Grimm in 稚 Stellingwarfs, een Stellingwarver verzaemeling van de wereldberoemde sprokies van de bruurs Grimm. Et gaot om een ni男 diel in een lopende serie van Grimm-sprokies in kleine taelen. Eerder verschenen al een Friese (2012), een Bildtse (2015) en een Grunninger vertaeling (meert 2016). Ie kun al an et boek kommen mit de Stellingwarver sutelaktie. Die lopt dit jaor van 29 augustus tot en mit 14 september.
De Stellingwarver vertaeling is maekt deur Sietske Bloemhoff & Henk Bloemhoff. De uutgifte is een saemenwarking van Taalburo Popkema en de Stellingwarver Schrieversronte. Et boek staon 23 sprokies in, mit liekevule kleurige illestraosies van Peter Boersma & Hilda Groenesteyn.
Et is veur et eerst dat d池 zoe地 grote verzaemeling Grimm-sprokies in et Stellingwarfs op 弾 wereld komt. Et boek is bedoeld veur iederiene, mar et is veural ok hiel geschikt om jonge kiender mit veur te lezen in de eigen tael.
De prissentaosie zal van 14.00 ure of wezen bi男 de Meester K.J. Dijkstraschoele in Else, en iederiene het vri男e toegang. Speciaol veur de kiender zullen inkelde sprokies veurlezen wodden.
Dit projekt is mit meugelik maekt mit steun van de Perveensie Frysl穗, de Douwe Kalma-Stifting en de Stichting Stellingwarver Schrieversronte. Meer gegevens: 114 blz., full color illestreerd; pries: 12,50; ISBN: 9789092460216


Grote meerderhied Raod West-Stellingwarf: onderzuuk meugelikhied van fusie in OWO-verbaand mit 稚 Vene; VVD en PVDA: wel borging van eigen tael en identiteit neudig

Over vuuf jaor misschien nog wel, mar laeter niet meer, alle taeken die op 糎est ofkommen zels financieren en uutvoeren kunnen. Dat vint de Raod van West-Stellingwarf en daoromme hebben ze et kollege verzocht om mit de OWO-partners de fusiemeugelikheden te onderzuken van West- en Oost-Stellingwarf mit Opsterlaand en 稚 Vene. Eerste 壮tip op 粗 horizon, een term die riegelmaotig vul in de vergeerdering van 1 feberwaori, is april 2017: dan zol et wie, watte en hoe in een plan van anpak helder wezen moeten.

De drie koalisiepartners VVD, PVDA en CDA zien iene grote gemiente van de OWO-gemienten mit ok 稚 Vene d池 bi男 as de beste geraansie veur goeie veurzienings op 'e lange termien, wiels Wolvege ekenomisch profiteren zal van een 粗kenomische asse Et Vene Wolvege. VVD en PVDA benaodrokten elk dat d池 in een groot verbaand wel zorgd wodden moet veur een goeie borging van de eigen tael en kultuur van de regio. De meerste perti男en nuumden trouwens de eigen identiteit van de gemiente en dochten dat die niet te lieden kriegen zal in een vule grotere gemiente. Butendat mienden sommigen dat zoks veural een kwessie van de drpen is, niet van een gemiente as gehiel. Haost iederiene was wel veur deurgaon mit Oost-Stellingwarf. Et CDA benaodrokte betrouwbere partner van Opsterlaand blieven te willen. Ok de fraktie Westenberg wil een fusie onderzocht zien. Gruun Links ok; die wardeert et eigen visiestok van Oost-Stellingwarf slim, omdat de eigen kaansen en meugelikheden d'r dudelik in op 粗 bodden kommen; zoks zol van West aenlik ok moeten. Weststellingwerf Natuurlijk wil wel mit Oost-Stellingwarf, mar mit 稚 Vene wil die perti'j allienig saemenwarking. West-Stellingwarfs Belang wil zelsstaandig blieven en investeren in de lekaole demokraosie. WB en Vrijheid Voor Allen vienen dat de bevolking heurd wodden moet in een referendum. Die het over een fusie of veerdere saemenwarking zien oordiel niet via de stembusse geven kund. VVD en PVDA willen juust gien referendum; de PVDA wees in dat verbaand op de kommende gemienteraodsverkiezings as meugelikhied. Heufdelike stemming leverde op dat allienig beide vertegenwoordigers van WB, de VVA en Weststellingwerf Natuurlijk tegen et fusieonderzuuk weren.


Veurzitter Ype Dijkstra: meer naodrok s.v.p. op kultuur, tael en geschiedenis van Stellingwarf bi'j eventuele veerdere saemenwarking

Zundag de 31ste jannewaori was Schrieversronte-veurzitter Ype Dijkstra een ure te gaaste in et radiopergramme Huus en hiem van radio Odrie. Iene van de onderwarpen die op 粗 bodden kwammen weren de gemientelike rappotten over et al of niet deurgaon mit de gemientelike saemenwarking van de beide Stellingwarver gemienten en Opsterlaand, en et overleg daorover in de vergeerderings van de drie gemienteraoden. In disse tied van gemientelike saemenwarking en eventuele fusies in de veerdere toekomst haemerde Dijkstra d池 nog es op, krek as op 粗 ni男jaorsreceptie van de Stellingwarver Schrieversronte, dat bi男 veerderpraoten toch veural de faktoren eigen kultuur, eigen tael en eigen geschiedenis van oonze regio Stellingwarf mitneumen wodden moeten. Veerdere, al of niet nauwere saemenwarking of laeter misschien nog fusies bin dingen daor de meensken heur miening hielemaole niet naor vraogd is, en butendat het zoks gien onderwarp west van verkiezingspergrammes, stemmeugelikheden of zoks. Mar, zee Dijkstra, gemienten bin niet in et eerste plak en allienig technische instermenten. Et bin, in oons geval zeker, eigen ienheden daor meensken mit eigen gewoonten, eigen opvattings en een eigen beleving van de identiteit gevuulsmaotig slim op betrokken binnen. De gemienten bin ok dingen van de meensken; now, praot daor over en betrek heur kultuur, tael en geschiedenis d池 bi男, zo oordielde hi男. Interviewer Hendrik Betten hadde him d池 trouwens over verbaosd, zee hi男, dat beide Stellingwarver gemienten zokke verschillende rappotten uutkommen laoten hadden, mit zokke verschillende uutkomsten. Dijkstra zee him die verwondering goed veurstellen te kunnen.


Gemiente Westerveld: 20% inwoners minder as West-Stellingwarf; toch zelsstaandig de toekomst in

Borgemeister Rikus Jager van de Drentse gemiente Westerveld zegt vandaege in de LC dat ze daor gien verlet hebben van een fusie mit Stienwiekerlaand en beide Stellingwarver gemienten. Ze kun mit de gemiente Westerveld hiel goed zelsstaandig veerder. Opmarkelik is in dat verbaand dat zien gemiente nog gien 20.000 inwoners het, een vuufde minder as elk van de Stellingwarver gemienten. We kun hiel vule zels; veur et aandere warken we saemen, zegt Jager. In Frieslaand bin ze daor, zo et liekt onder drok van de perveensie Frieslaand, een stok graeger mit fusies en zo, donkt him. Hi男 begript de maekers van et gemientelike adviesstok van West-Stellingwarf niet, zegt hi男. Ze bin niet bi男 him west om heur locht es op te stikken. Een begriepelike opmarking: dan hadden ze ommes heurd dat ok een kleinere gemiente prima zelsstaandig wezen kan; now stellen ze et omgekeerde [bron: LC 1-2-2016]


Raod van Stellingwarf-Oostaende: veurzichtig veerder mit OWO; D66: in 2017 500 jaor scheiden, dan dus weer bi男 mekeer is logisch

Op 26 jannewaori vergeerderde de gemienteraod van Oost-Stellingwarf over et hoe veerder mit de saemenwarking tussen de gemienten Oost-Stellingwarf, West-Stellingwarf en Opsterlaand. Dat leverde in meerderhied een veurzichtig veerdergaon op, zonder et besluut te nemen bereid te wezen tot een ambtelike fusie. De heer Slager van Ooststellingwerfs Belang, de perti男 mit de grootste fraktie in de raod, benaodrokte et grote belang van et zelsstaandig blieven. Dat kan neffens him goed in disse vorm van gemientelike saemenwarking in OWO-verbaand. Mit et CDA en de VVD, de aandere koalisieperti男en - die mit 地 drienend de meerderhied hebben - komt dat daele op veurzichtig gruun locht veur deurgaonde saemenwarking, waorbi男 ommedaenken wezen moet veur verbeterings op punten daor et now nog niet goed gaot. De ienmaansfraktie van de CU daenkt ok zo, die van StellingwerfPlus wil bepaold niet naor een grotere gemiente toe, mar de ienmaansfraktie van D66 wil wel veerder om et gebied henne kieken, zoas naor Stienwiekerlaand, de gemiente die ok et vaekste nuumd wodt deur meensken die ok naor aandere meugelike partners kieken willen. D66 is dudelik van dat: die het as eerst stip op 粗 horizon et saemengaon van Oost- en West-Stellingwarf in 2017. Een hiel biezunder jaor zol dat wodden kunnen, deur een biezundere historische toevallighied. In 1517 wodde et gebied splist in Oost en West. Stellingwarf was doe te groot en gong dus gewoon deur de midden. Wat is d池 logischer om, as de schaole weer groter moet, die beide helten weer an mekeer te zetten, neffens D66. Ok PvdA en Gruun Links brochten de eigen kultuur en geschiedenis op 粗 bodden bi男 de veerdere gesprekken over saemenwarken en over et eventuele veerdere om de gemiente henne kieken in et locht van toekomstige saemenwarkings of eventuele fusies.


Ni男jaorsbi男ienkomst Stellingwarver Schrieversronte: even bi男praoten, verscheidenhied an kultuur 駭 de visie van Schrieversronte-veurzitter Ype Dijkstra op verschillende rappotten angaonde een veerdere gemientelike saemenwarking of een eventuele gemientelike herindielinge

Op zaoterdagaovend 23 jannewaori hul de Stellingwarver Schrieversronte zien traditionele ni男jaorsbi男ienkomst. Disse keer was et in et nog ni男e aktiviteitecentrum MFA van Berkoop. Dat vuulde mar goed an, want de zaelruumte bleek slim geschikt veur de optredens van de artiesten die disse aovend tot een meraokels fleurige en gevarieerde gebeurtenis maekten.
Stellingwarver Schrieversronte-veurzitter Ype Dijkstra sprak uteraord een woord van welkom uut an iederiene en in et biezunder an de aktiviteitekemmissie, die disse aovend tot in de punties veurbereided hadde en ok uutvoerde.

Dijkstra was wel wat in mineur over de toestaand wiederop in de wereld, mit grote stromen vlochtelingen en mit oorlog in aorig wat lanen. Butendat maekte hi男 him wel wat ongerust over de mienings- en beeldvorming in Nederlaand zonder dat d池 al te vule kennis van feiten en kunde onder zit. Waor is de degelikhied op basis van kennis en kunde, waordeur oons laand in de twiede helte van de veurige ieuw zoveul stappen veuruut zetten kon? Dijkstra legde daorbi男 ok een link naor de rappotten en kraantestokken angaonde intergemientelike saemenwarking en eventuele fusies. Mit naeme vaalt et him de laeste tied op dat in dat verbaand vusen te min keken wodt naor de kulturele, taelkundige en historische kaanten. As Oost- en West-Stellingwarf veur saemenwarking en zo es om heur henne kieken willen, moe地 ze dat toch in et eerste plak doen naor Stienwiekerlaand (Ov.) en Westerveld (Dr.). Kiek daor now es goed naor, zee Dijkstra: dezelde soort kultuur, dezelde tael, mooie netuur- en kultuurlaandschoppen die kwa netuur- en kultuurtoerisme, kleinschaolige bedrieven en ontwikkelings van de boerkeri男en slim op mekeer lieken en feitelik bi男 mekeer heuren. Daenk an de Rottige Miente, daenk an de Maotschoppi男e van Weldaodighied, daenk an de lijn Oosterwoolde Appelsche Diever. Kom me niet an mit de perveensiegreens, die stelt in dit verbaand amper wat veur en perveensiegreenzen bin prima te veraanderen. Dat is een stok minder ingewikkeld as goenend et graeg veurstellen willen. Stienwiekerlaand en Westerveld, daor liggen kulturele, maotschoppelike, geschiedkundige 駭 taelkundige banen mit de gemienten Oost- en West-Stellingwarf, daor zol vule beter of naodocht wodden moeten, zee de Schrieversronte-veurzitter.

Vervolgens gong Dijkstra op de Stellingwarver Schrieversronte-aktiviteiten in en brocht naor veuren dat d池 in 2015 weer prachtige Schrieversronte-boeken verschenen binnen, bi男glieks Henk Jager zien 膳issen, amfibienen en reptieien in Stellingwarf, et 25ste boek van Johan Veenstra: 膳rouw van Ivoor (nommeneerd veur de Rink v.d. Velde-pries) en twie ni男e routegidsen: 詮ietsen in Noordwoolde deur Titus de Boer en Jan de Vries en 糎andelen bi男 Waskemeer deur Bauke Visser Koenders en Leny Mardou. Van de Berkoper auteur Gerrit Hof, die in 2012 wegraekte, verscheen et boek 遷ongesjaoren en van Xavi鑽e Kolk 前ver grote beren en knuffels, een boek in Stellingwarfs, Bildts, Fries en Nederlaans, dat bedoeld is om op een goeie meniere over misbruuk van kiender praoten te kunnen. Een hiele riegel aktiviteiten kwam vervolgens nog es even goed naor veuren, zoas et warken an de H.J. Bergveld-pries. Die wodt now orgeniseerd deur de Stellingwarver Schrieversronte, omreden de gemienten et ofweten laoten hebben mit disse pries. De veurzitter leut vervolgens nog een hiele riegel ankondings heuren, zoas die van et Stellingwarver Meziekfestival. Dat zal op 13 augustus wezen, krek as veurig jaor weer in Appelsche, in en om de meziekkoepel henne op 粗 Boerestreek. Meer over de ni'je aktiviteiten kommen douk uteraord ok op disse webstee.

Nao Dijkstra was et de beurt an de uutvoerders van et kulturele pergramme. Zoas al angeven, de warkgroep publiciteit hadde veur een ommeraek gezellige aovend zorgd. Zo vertelde Klaasje Herder van Oosterwoolde de oolde Stellingwarver volksverhaelen 船e laete Zwelver en 薦t verhael van de Pietermannen. Beide verhaelen bin uut overlevering weg naoverteld deur Wube Lamers van de Kuunderwal en in et laeste kwat van de veurige ieuw op pepier zet en in boekvorm uutgeven. Zoks onder de titel 閃ien wegen bin duustere paeden. Een anvulde versie van dat boek verscheen in 2011 bi男 de Stellingwarver Schrieversronte, onder dezelde titel.


De Nedersaksische manludezanggroep 葬k Wait nait zong prachtige lieties in
verschillende Nedersaksische taelen, waoronder ok et Stellingwarfs. Ok van heur eigen Stellingwarver lied over boer Vondelkaamp kon de zael genieten. Mit dat lied wun de groep veurig jaor de twiede pries van et Stellingwarfs Meziekfestival. Arg veul wardering was d池 ok veur et optreden van de uut vuuf personen bestaonde Scheve Schaats Band uut Wolvege. De band speulde bekende lieties van o.e. Bob Dylan, The Monkees, Creedence Clearwater Revival en Amy Macdonald, mar hadde veur disse aovend ok drie teksten in et Stellingwarfs ommezetten laoten deur Sietske Bloemhoff, waoronder et bekende 前p 弾 fiets van de Drentse groep 全kik. Die Stellingwarver versie is veur aorighied onderan op disse pagina van oonze webstee plaetst.


Johan Veenstra kandidaot veur de Rink van der Veldepriis

De Stellingwarver schriever Johan Veenstra is ien van de vuuf kandidaoten veur de Rink van der Veldepriis 2016. Veenstra is nommeneerd veur zien roman Een vrouw van ivoor, die eind augustus uutgeven wodde deur de Stellingwarver Schrieversronte. De aandere vier kandidaoten veur de pries bin Willem Schoorstra (Pier), Mindert Wijnstra (De seefrou), Anne Feddema (De triennen fan Cheetah) en Hylke Tromp (Noah).
De Rink van der Veldepriis wodt sund 2004 om et jaor uutriekt deur de gemiente Smallingerlaand en de Friese Pers Boekerij. Hi男 bestaot uut een keunstwark van Anne Woudwijk en een bedrag van 1250 euro. De pries is nuumd naor de in 2001 wegraekte Friese schriever en journalist Rink van der Velde. Die zien boeken wodden jaorenlaank geweldig goed verkocht.
De winner wodt op 17 feberwaori 2016 bekendmaekt.

Streektael: een zaeke van deurgaon mit eten en drinken

In 船e Taolkraant van december 2015 was o.e. een aorig vraoggesprek te lezen mit heufdredakteur Pieter Sijpersma van et bekende Dagblad van et Noorden. We haelen even een mooie uutspraoke van him over et gebruuk van de streektael naor veuren. Sijpersma reageert d池 mit op de pessimisten die d池 de hieltied bliek van geven dat ze daenken dat et allienig mar verkeerd gaon zal mit de streektaelen in de toekomst. Misschien verdwienen ze inderdaod, uutaendelik, zegt hi男, mar dat is gien reden om now mit al die aktiviteiten op te holen. 糎ij weet dat wij dood gaot, maor daorom stop wij nou toch niet met eten? Wij doet 稚 veur de levenden en niet veur de dooien. Waor leefd wordt is der toekomst. Mooi om even in je ommegaon te laoten an et begin van een ni男 jaor.
('De Taolkraant' is een uutgifte van oonze zusterorgenisaosie in Drenthe, et Huus van de Taol in Beilen.)


Opgruuien mit en 't bruken van de streektael: niks gien hinder veur je Nederlaans

Perfester Leonie Cornips lat et weer es zien, en et is een mooie konklusie om et ni男e jaor mit in te gaon. Weer wodt antond: streektael is niet verkeerd, et het gien negatieve invloed. Perf. Cornips vertelt over een groep van jonge kiender die onderzocht binnen op heur woordkennis. Dit is in et kot heur konklusie: 践oe we de 128 kinderen ook indelen, er is geen verschil te vinden in Nederlandse woordenschatkennis tussen kinderen die thuis meer Nederlands versus kinderen die thuis meer dialect spreken. Dit soorte uutspraoken is nog altied van belang om de negatieve beeldvorming te bestrieden die d池 hier en daor nog is. Mar et moet toch zo staorigan wel een keer dudelik wezen, zoj zeggen [bron: elektrisch tiedschrift Neder-L, december 2015]

Ni男ste Ovend is d池! Tip: wor Ovend-lezer!

De ni男ste Ovend is d池 weer, et zesde en laeste nommer van 2015. Van et ienigste Stellingwarver kulturele tiedschift, in et Stellingwarfs dus! Mit proza disse keer van Jannes Westerhof (een kruderig 膳euroffien), van Roely Bakker, Sjoukje Oosterloo, Jannie van der Zee, Harmen Houtman, Johan Veenstra (weer mit een 遡atteverhael) en Freddie de Vries. Dichtwark lezen we disse keer van Jan van Mackum en Willem Jan Teijema. Jan Koops stelt et ni男e bestuurslid van de Schrieversronte Hendrik Fokkema an oons veur en Anne Henk Bloemhoff vertelt weer as 双onze man in Osaka aorige weties uut Japan. De redaktie brengt aorig wat ni男s, zoas over de ni男ste publikaosie van de Stellingwarver Schrieversronte 前ver grote beren en knuffels. Sutelder Lutz Jacobi haelt de kollega-sutelders een dag naor Den Haag en d池 wodt weerommekeken op de Stellingwarver dag in De Hoeve. Dennis Worst en Henk Bloemhoff brengen heur twiede diel over Riete-benaemings in Stellingwarf en omgeving. Nog gien abonnement? Dat is gauw te verhelpen; even een berichien naor info@stellingwarfs.nl. Twintig euro in 稚 jaor, daor hoej et dus niet om over te geven.


Arriva veur 稚 Stellingwarfs

Et kan nog een zegen wodden om over een jaor mit de Arriva-bus deur Stellingwarf en omstreken te toeren. Temeensen, zo maeken we haost op uut een artikel in de LC van 9-12-2015. 羨rriva pakt busdienst Zuidoost zo zegt de kop, en we lezen dat Oosterwoolde een hiele vlotte verbiening mit Drachten krigt, en in West-Stellingwarf komt een proef mit elektrische dielauto痴 op 粗 lijnen daor weinig meensken mitgaon. Arriva wil ok Fries en Stellingwarfs steunen neffens direkteur Hettinga in de LC. Wat zol de inzet wodden veur et Stellingwarfs? As we optimistisch wezen meugen wodt et dus van 2016 of echt een zegen om mit de bus te gaon. Mit de Arrivabus, dan, want aanderen, zoas Qbuzz (銭wiebes in de volksmond) hebben dan et naokieken. Temeensen, as et niet bi男 een veurlopige gunning blift en as 稚 ok veerder veur de rest zo ni男d wodt as 稚 knipt is.Oktobernommer De Ovend is d池

De ni男ste oflevering van et twiemaondeliks tiedschrift De Ovend is d池 intied ok weer. Johan Veenstra gaot veerder mit zien riegel 銭atteverhaelen, Sjoukje Oosterloo vertelt 閃ien lelkens, Frank Spijkers prissenteert de strip 前tto, heer van Buil weer, Lily Khler brengt et verhael 全aemenwonen en Freddie de Vries 銑ast Second!. Jannes Westerhof vervolgt zien riegel 船it plak dot me wat mit een verhael en beelden over Roelof Dragt, en van Anne Henk Bloemhoff is d池 weer een bericht uut Osaka. Behalven ankondigings en zo wat henne het disse Ovend nog de langere bi男dregen 賎ouke Gooijer op 粗 tekst deur Jan Koops, 船iepzinnige gemientewaopens van Oost- en West-Stellingwarf (5)' deur Frans Wuijts en de naemkundige en laandschopshistorische uutleg angaonde 然ied(de) in Stellingwarf: Riete, Vogel Rijd, Rie en al zo meer, et eerste diel van een artikel deur Henk Bloemhoff en Dennis Worst. 船e Ovend kost twintig euro in et jaor; losse nommers gellen vier euro. Et volgende nommer is et zesde en laeste van dit jaor, en komt in december.


Stellingwarver vroege geschiedenis en volksverhaelen weren in 泥e Zon

Op vri男dagaovend 23 oktober hullen Stellingwarver Schrieversronte en Stichting Kunstwerf tegere een biezundere peblieksaovend over de streekkultuur en geschiedenis. Dat was in zael De Zon in Oosterwoolde. Veur et schoft vertelde streekkenner Geert Lantinga van Wolvege over de vroege geschiedenis van Stellingwarf, tot de tied dat de eerste drpen ontstaon binnen. Daorbi男 kreeg de geologie van et gebied roem ommedaenken, waorbi男 ok de bewoningsmeugelikheden in de prehistorie inzichtelik maekt wodden. Ok de naor verholing weinig meugelike woonplakken die tot et jaor duzend grootkaans boven de gruuiende venelaoge uut stikken bleven, kwammen an de odder en sprakken tot de verbelinge. De meeste drpies moe地 ontstaon wezen van de revierties uut, zoas in et geval van Peperge; een mooi veurbeeld dat Lantinga uutstokte mit hulpe van helder fotomateriaol. Biezunder was ok zien uutleg van een superoolde loop van de revier De Rijn, niet naor et westen mar via oons noorden richting Noordzee.
Nao et schoft vertelde Klaasje Herder uut Oosterwoolde drie verhaelen uut de bundel volksverhaelen die eerder naoverteld en opschreven weren deur Wiebe Jager, onder de schoelenaeme Wube Lamers van de Kuunderwal. Jaeger leefde van 1912-2001 en woonde in Berkoop, eerst ok an de ere kaante van De Kuunder, niet zo veer van de Kiekebarg. In 2011 wodde zien bundel volksverhaelen 溺ien wegen bin duustere paeden, Oolde verhaelen uut Stellingwarf opni'j uutgeven deur de Stellingwarver Schrieversronte. Et gaot om de twiede, uutbreide edisie van een uutgifte mit dezelde naeme uut 1980. Van de oorspronkelike uutgifte gaon 47 van de 52 verhaelen weeromme op 租e volksmond.
Vertelster Klaasje Herder hadde keuzen veur 鉄tarke Garke, 泥e laete zwelver en 摘t verhael van de Pietermannen. Taelkundige Henk Bloemhoff vertelde tussendeur over de geschiedenis van et volksverhaele-onderzuuk ok hier bi男 omme, over de tredisie die begon mit naeme mit et wark van de bekende Duutse breurs Jacob en Wilhelm Grimm, en over de kenmarken van Jaeger zien volksverhaelen. Jaeger het die veural van aandere, ooldere vertellers heurd, uut et hiele gebied van Stellingwarf en et gebied van de tegenwoordige gemiente Stienwiekerlaand. 泥e laete zwelver" bliekt een 組ewoon verhael te wezen mit bi男geleuf as centraol punt, "Starke Garke" is een zonuumde zwarfsaege en "Et verhael van de Pietermannen" is een 僧emoraot, een verhael dat 爽ut de herinnering weg verteld wodt en in dit geval een ofschrik-effekt het naor kiender toe. Et zegt in wezen: 銭om niet in de buurt van de Kuunderkolken, die bin hatstikke geveerlik.
De kleine tachtig belangstellenden geneuten tot et laeste van disse aovend en verschillenden praotten in de pauze en naotied nog deur over de geschiedenis en over de verhaelen die ze heurd hadden.


Jongste haandvestrapportage van Nederlaand beschikber

Op de webstee van et ministerie van Binnenlaanse Zaeken is kotleden pubiceerd et jongste verslag van Nederlaand over zien inspannings in et kader van et Europese Haandvest (driejaorlikse rapportage).
Dat rappot kuj vienen deur dit an te klikken:
www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/10/07/europees-handvest-voor-regionale-talen-of-talen-van-minderheden-2012-2014

Et verslag zal in elk geval an de odder wezen as de Raod van Europa zien visitaosie weer doen komt. Wat et Nedersaksisch betreft zal dan naogaon wodden of de inspannings van de overheden in et kader van diel II voldoende binnen. Et zal wel niet zo lange meer duren dat de visitaosie d'r is, mar wanneer percies is nog niet bekend.


Kursus Stellingwarfs veur beginners

Veur wie graeg mit et schrieven van et Stellingwarfs an de slag gaon willen zol, en meer over de aachtergrond van disse mooie Nedersaksische tael weten wil, begint eerdaegs weer een kursus 全tellingwarfs veur beginners
Et lezen van et Stellingwarfs gaot zowat alle meensken wel goed of, mar et schrieven d池 van is een aander verhael Dat leer ie veural deur et vule te doen en deur d池 mit eren en mit mekeer mit an de gang te wezen. Behalven daj bi男 disse kursus dus aorig in de weer binnen mit de schrieveri男e, is d池 ok ommedaenken veur et praoten in et Stellingwarfs. Ok veur de biezundere geschiedenis en ligging van et gebied is d池 ommedaenken.

Zes lesaovens en exkursie
De kursus 全tellingwarfs veur beginners bestaot uut zes lesaovens van de hieltied twie uren en wodt geven deur o.e. dr. Henk Bloemhoff en Geert Lantinga. De kursus wodt ofsleuten mit een exkursie in een Stellingwarfs netuurgebied.

De beginnerskursus wodt veur et eerst niet in Berkoop holen, mar op 弾 Hoeve. In 2016 wodt de kursus opni男 in een aander drp anbeuden. Meensken die interesse hebben kun et beste even bellen mit et kantoor van de Schrieversronte: 0516-451108, of mailen naor: info@stellingwarfs.nl.

Plak: et verieningsgebouw 稚 Hokkien op 弾 Hoeve.
Daotums:10, 17 en 24 november; en 5, 12 en 19 jannewaori
Tieden: 19.30 21.30 ure
Pries: 60,-, lesmateriaol en koffie/thee inbegrepen


Stellingwarfs op Drongo-taelefestival, in perveensiaole prissentaosie

Op 25 en 26 september was et grote Drongo-taelefestival, in Utrecht, in de Jaorbeurs. Veur wie d'r niet was, en dat zal mit de meerste lezers zo wezen, haelen we et volgende even naor veuren. Ok de perveensie Frieslaand was d池 mit een stand, mit prissentaosies van mederne Friese leermiddels en ere vormen van taelondersteuning. De perveensie hadde ok zorgd veur een dudelike blik op 粗 beide streektaelen Bildts en Stellingwarfs. Veerder kwammen d池 aorige risseltaoten van onderzuuk naor Fries taelgebruuk in sociaole media naor veuren. Dat was in een speeddaten-mit-taelkundigen-prissentaosie van Liesbeth Jongbloed op et zonuumde Taelterras, donderdagaovend.
Laeter op 弾 aovend kreeg et Stellingwarfs volop ommedaenken op datzelde terras mit een vlotte prissentaosie deur Henk Bloemhoff, eerder verbunnen an de Stellingwarver Schrieversronte. Die leut et pebliek zien hoe et Stellingwarfs in veertig jaor tied gruuid is van een tael die mar slimme weinig schreven wodde naor een tael die volweerdig bruukt wodt. Dat gebruuk is bi男glieks te zien in schoelemateriaol, de 170 boeken die van 1972 tot now verschenen binnen en an et Stellingwarfstaelige kulturele tiedschrift De Ovend. Et is een kwessie van gemienschoppelik wark van meensken die heur graeg veur de taelzorg inzetten willen, mit de neudige en dus ok toegelieke slim wardeerde ondersteuning deur de overheden. Dat bin in dit geval zoas bekend de perveensie en netuurlik de beide Stellingwarver gemienten. Die kwammen mit de prissentaosie over et streektaelwark van et taelinstituut in Berkoop zels ok goed veur et locht. Nao ofloop van de prissentaosie bleek dat inkelde bezukers van et Taelterras deur femiliebanen of op een aandere meniere wel wat weet hadden van Stellingwarf, mit naeme deur et Stellingwarfs. Die hadden uteraord extra belangstelling.
De Friese anwezighied uterde him veerder mit goeie infermaosie over een spoedkursus Fries, liekewel as over de digitaole veurziening 禅aalweb.


Ni男ste Ovend: lees him!

Waoromme dat? Now, ok de ni男ste Ovend is de muuite van et lezen meer as weerd. Al was et allienig mar om et kruderige kollum-achtige 'Veuroffien' van redakteur Jannes Westerhof an et begin. Of om de dadde oflevering van 薦t Bosbargpad, mit veul infermaosie en mooie foto痴. Of om de volgende oflevering in Johan Veenstra zien riegel Katteverhaelen. Of om de aorige oflevering mit Lenus van der Broek in de riegel 船it plak dot me wat. Of om Frans Wuijts zien vervolg over de Stellingwarver gemientewaopens. En zo is meer netuurlik. Jan van Mackem schrift et prepensioen, Anne Bult over 船e zeuventien boerderi男en van de femilie Bult in de Stellingwarven, Lily Khler brengt et verhael 禅oeval en Henk Bloemhoff en Dennis Worst schrieven over de betekenis van 喪iem in de naeme 然iemsloot in Appelsche in verbaand mit et laandschop. Ng gien abonnement? Toch gauw doen dus!


Dillegaosie van Bonaire op warkbezuuk in Stellingwarf

Vandemorgen 15 september was in et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte een bi男ienkomst mit een vier man starke dillegaosie uut Bonaire. Disse genteresseerde gaasten wollen geern weten en leren hoe in de regio Stellingwarf et Stellingwarfs bescharmd wodt en hoe et bruken blieven van die tael ondersteuning krigt. Et eilaand Bonaire is in 2010 bi男 Nederlaand gaon en de eigen tael, et bekende Papiaments, is zodoende meer onder drok kommen te staon, ok deur de verstarking van et plak van et Nederlaans in et onderwies. De situaosies van Bonaire en Stellingwarf bin op aorig wat punten vergeliekber, en de meensken van Bonaire wollen dus graeg idenen opdoen. De situaosie van et Stellingwarfs was tot 1972 dat d池 zo goed as niks an gebeurde, allienig wodde d池 wel es wat in dicht en ok schreven goenend wel verhaelen. In 1972 sleugen een koppel meensken de hanen in mekeer. Ze risseneerden: as d池 dan deur alderhaande instaansie niks an gebeurt, dan doen wi男 dat zels wel, en mit mekeer. Eerst in een verieninge, laeter in een stichting hebben dus genteresseerde meensken mit mekeer gauwachtig de Stellingwarver Schrieversronte opricht en laeter stap veur stap uutbouwd. Zodoende kwam d池 publikaosies ok in boekvorm, woordeboekwark wodde opzet en uutvoerd, teniel en meziek kregen ommedaenken, d池 wodden now en dan initiatieven in et onderwies neumen wiels laeter et vak hiemkunde ontston mit ommedaenken veur de omgeving, et Stellingwarfs en ok et Fries, en gao mar deur. De ankneupingspunten weren dus rejaol anwezig. Ok op Bonaire is et zo dat d池 veul gebeuren kan en ok gebeuren zal deur aorig wat vri男willigers. Zo hebben meensken die heur zorgen maeken over de eigen tael een eigen Papiamentse akedemie opzet die wel te vergelieken is mit de Stellingwarver Schrieversronte. De Akedemie op Bonaire bestaot now vuuf jaor, dot overal info op en kreeg netuurlik infermaosiepakketten mit. De vertegenwoordigers van Bonaire hadden aenlik veur alle taelbevodderingsaktiviteiten belangstelling. In et biezunder hadden ze dat veur de formule van et schoelehiemkunde en mit naeme veur et plak van et Stellingwarfs daorin.
Besleuten wodde tot meer uutwisseling. Dat zal niet ingewikkeld wezen, want veurzitter Ruben Severina, veurzitter van de Papiamentse orgeniaosie Splika vertegenwoordigt die al in et Europees Buro veur Kleine Taelen. Dat is een koepel daor hiel veul regionaole tael-orgenisaosies al in zitten, ok de Stellingwarver Schrieversronte. Butendat blift d池 kontakt mit de Papiamentse akedemie op Bonaire; de direkteur daorvan, Vrouw Geraldine Dammers en de aandere dillegaosieleden willen butendat mit naeme Schrieversronte-websteden riegelmaotig bezuken, zoas stellingia.nl en stellingplus.nl.
De inleidings veur de dillegaosie wodden verzorgd deur Schrieversronteveurzitter Ype Dijkstra en direkteur Sietske Bloemhoff, wiels taelkundige Henk Bloemhoff o.e. op et historische plak van et Stellingwarfs, op de beschrieving van de tael en op vormen van erkenning en et psychologische effekt daorvan ingong.
De dillegaosie was van 9.30 tot goed 12.00 ure bi男 de Schrieversronte en gong doe deur naor overleg in Den Haag. Ze weren drie daegen op warkvesite in Frieslaand, op verzuuk van et eilaandbestuur van Bonaire. Op deensdag hadden ze mit de dippeteerde van onderwies en kultuur praot en hadden ze een Friese schoele mit et drietaelige medel bezocht (Nederlaans Engels Fries).


Boekverkope gruuit weer: sutelaktie brocht dit jaor veur meer as 12.200 op

Ok al gong deur et regenachtige weer van maendagaovend de extra sutelaovend van de Stellingwarver Schrieversroibte niet deur, de aktie leverde mit mekeer 2000,- meer op as die van veurig jaor. Veur meer as 12.200,00 wodde d池 in de 41e sutelaktie an Stellingwarver boeken, kelenders en cd;s verkocht. Een risseltaot daor de stichting uut Berkoop ommeraek wies mit is! Niet alliend et eindrisseltaot geft an dat de verkoop van, ok Stellingwarver, boeken weer in de lift zit nao een tied van recessie, mar ok de verkoop per sutelder maekt dat dudelik.

Opni男 wodde de Stellingwarver Spreukekelender veerweg et beste verkocht. Ok hiel goed verkocht wodde de ni男e roman 薦en vrouw van ivoor van Johan Veenstra, en dat gul ok veur et boek 遷ongesjaoren致an Gerrit Hof. Veul interesse was d池 butendat veur de verschillende fiets- en kuierroutes die de Schrieversronte uutgeft en et boek 船e drpen van Stellingwarf in oolde beelden致an Jan Koops en Jan de Vries.


Lutz Jacobi eupende sutelaktie

Mit een beste galp op de speciaole suteltoeter eupende Twiede Kaemerlid veur de PvdA Lutz Jacobi maendagmiddag de jaorlikse sutelaktie van de Stellingwarver Schrieversronte. Anslutend daorop leut Jacobi weten van hoe 地 groot belang ze de inzet veur de eigen Stellingwarver streektael vint. Ze dee heur verhael in zo goed meugelik Stellingwarfs; hielemaole vremd is heur die tael niet omreden ze vroeger een posien naor de Mulo in Wolvege gaon het. Jacobi hul mitien ok een waarm pleidooi veur de veerdere erkenning van et Stellingwarfs onder diel drieje van et Europees Haandvest veur minderhiedstaelen. Jacobi reup iederiene op om bi男 heur eigen politieke aachterban et belang van die veerdere erkenning dudelik te maeken; mit mekeer moe地 we zorgen dat die d池 komt, neffens heur. Lutz Jacobi zet heur al langere tied veur die erkenning in, krek as bi男glieks heur vroegere kollega Eddy van Hijum van et CDA.
Tegere mit alle ere sutelders gong Jacobi daornao mit de kroje de straote uut om zoveul meugelik an Stellingwarver boeken te verkopen. Ze dee dat tegere mit Johan Veenstra, en et sutelduo dee, in Ni男hooltpae, ommeraek goeie zaeken. De Schrieversronte verkocht disse eerste aovend mar liefst veur over de 2000,00 an boeken en kelenders, en dat is een arg mooi begin van disse belangrieke aktie.


Onvergetelike aovend: prissentaosie vuventwintigste boek van Johan Veenstra

De lezers van disse webstee die vri男dagaovend 21 augustus niet naor De Ni男e Stienze in Ni男hooltpae gaon binnen, hebben wat mist. Daor was een prachtige kulturele aovend bi男 gelegenhied van et uutkommen van et ni男ste boek van Johan Veenstra, de bekendste Stellingwarver schriever. Et was niet zomar even een prissentaosie, mar genieten van een meraokels mooi pergramme mit een zael stiefvol volk. En et gong allemaol veural om et ni男e boek netuurlik, de roman 薦en vrouw van ivoor.

De Stellingwarver Schrieversronte is de vaaste uutgever van et wark van Johan Veenstra, dat d池 was alle reden dat de veurzitter van oonze stichting, Ype Dijkstra, de aovend eupende en op verschillende aspekten ingong. De aovend wodde in zien hiele heer en veer hatstikke positief. Dat was begriepelik, want van heinde en veer weren de meensken kommen en de veurzitter prees dat. Ondaanks 全ail en 租e slimste mens op 粗 tillevisie, toch de veurkeur geven an disse aovend. Dijkstra hadde nog wel meer reden om zien bliedschop te uteren: et Stellingwarfs beslat mar een klein taelgebied, en dan in veertig jaor tied 25 boeken allienig al van disse iene schriever, zoks is toch een meraokel. Wel een teken dat ien en aander slim leeft, en dat d池 een boel belangstelling is. As altied leut Dijkstra ok een stokmennig kruderige noten heuren, zoals de ankondiging van de sutelaktie de kommende weke en dat Johan Veenstra mit kaemerlid Lutz Jacobi sutelen zal, en ok nog mit oold-dippeteerde Jannewietske de Vries. Hi男 vreug as 稚 wel vertrouwd was, en as Veenstra misschien ok docht zels beter op 粗 centen passen te kunnen as die linkse poletieke meensken. Veenstra ontkende et niet. Los van dat ni男s hadde Dijkstra nog aander aorig ni男s. Hi男 wees d池 op dat de Schrieversronte kotleden nommeneerd is deur et VSB-foons. Veur meer weten daorover: zie veerder op disse webstee.
De schriever Johan Veenstra zels kwam disse aovend netuurlik roem an et woord. Hi男 begon mit een pat veur te lezen uut et ni男e boek, heufdstok 1, een pat dat, zoas hi男 naodrokkelik zee, w駘 waor is. Veenstra wus et al spannend te maeken doe hi男 zee dat et rond de feguur Eric aanders wodt in et boek. (Woj' now al meer weten over de inhoold? Zie dan veerderop op disse bladziede van de webstee.)
In ansluting beud Veenstra et eerste exemplaor an an kollega-schriever en toegelieke diekgraaf van Reest / De Wieden Marga Kool. Ok Marga Kool is al lange jaoren aktief as schriever, in et Drents dan, en heur wark het een grote wardering. Johan Veenstra is ok wat dat betreft mit heur te vergelieken. Marga Kool kwam mit herinnerings van erverings uut de Nedersaksische schrieveri男e en prees et wark van Veenstra ommeraek. Hi男 zet je ok wel es op et verkeerde bien, zee ze, en de ontkneuping is dan verrassend, ok now weer. Et ni男e boek is beslist een anweenst, daor was ze wisse van. Biezunder an et wark van Veenstra is ok zien slim goeie gebruuk van et Stellingwarfs, zee ze.
In een eerste interviewsessie mit Johan Veenstra wus Pieter Jonker alderhaande kaanten van de schrieveri男e naor veuren kommen te laoten, en in de twiede, mit ok Marga Kool in de rolle van ondervraogde, gong dat nog even deur.

Biezunder was dat ok de heer Feike Oosterhof een eerste exemplaor kreeg. Die hadde gegevens andreugen veur et schrieven van de roman. Ok al biezunder in et gehiel was et weerommekieken van Veenstra op de ontwikkeling van zien schrieveri男e in de vorm van een deur him naovertelde brief uut de ni男e roman. Dat is een brief van de Veenstra van now an de Veenstra die nog an et begin van zien Stellingwarver schrieveri男e ston.
Een veurnaem aspekt in et boek is ok de zee. Dat was anleiding om Bennie Huisman te vraogen om wat van zien meziek heuren te laoten. Die dee dat en dat sleug hiel goed an. Een goeie zeggingskracht, niet overdreven uutbundig en mit goeie begeleiding.

Maj nog vule an schrieveri男e van Marga Kool en Johan Veenstra verwaachten, de kommende jaoren? Daor weren beide schrievers wat veurzichtig mit. De woorden 僧ankeliek en 双older wodden weren soms niet van de locht, mar wie goed luusterde kon in beide gevallen wel een stok of vuuf plannen veur ni男e boeken vernemen, om te beginnen een dichtbundel van Johan Veenstra. De veurzitter neteerde dat mar al te graeg. In elk geval gaot Johan Veenstra over niet al te lange tied van een mooi kedo genieten, een mooi reisweekaende dat de Schrieversronte him anbeud bi男 gelegenhied van de prissentaosie van zien 25ste boek. Veurzitter Dijkstra was netuurlik meraokelse bliede mit hoe de aovend gaon was en keek dus, ofslutende, weeromme op een prachtige kulturele bi男ienkomst.

Et ni'je boek is uteraord ok in de sutelaktie te koop en gelt 13,50.Stellingwarver Schrieversronte is een ronde veerder in idenenwedstried VSB-foons

Omreden et VSB-foons vuventwintig jaor bestaot is d池 deur die stichting een idenenwedstried uutschreven veur kulturele en maotschoppelike instellings. De stichting VSB-foons is een Nederlaanse goeie-doelenorgenisaosie die kulturele en maotschoppelike initiatieven ondersteunt. Veur de wedstried konnen idenen inleverd wodden die bi男dregen an een mooiere saemenleving. Idenen die d池 veur zorgen dat meensken mitdoen kunnen an een een sociaole of kulturele aktiviteit waorbi男 ze mekeer ontmoeten, begriepen en inspireren. Belangriek is dat et gaot om een idee, waorbi男 een sociaole of kulturele verieninge of stichting him inzet veur een aander.

Eerste pries 25.000,-

Ok de Stichting Stellingwarver Schrieversronte kreeg een uutneudiging om an disse wedstried mit te doen. Groot was vanzels de verrassing bi男 bestuur en passeniel doe et bericht binnenkwam dat et idee dat inleverd was deur de eerste ronde kommen is. Meer as 500 idenen weren bi男 et foons binnenkommen, per perveensie bin de beste tien idenen selekteerd. Now vri男dag zal de SSR tiedens de feestkaravaan van et VSB-foons, die dan in Liwwadden is, et idee veur de kamera 叢itchen. Daornao zullen de filmpies van alle idenen op een webstee plaetst wodden en kan iederiene op et idee van heur of zien keuze stemmen. Uuteindelik wodt an de haand van die stemmen 駭 et oordiel van een deur et VSB-foons instelde jury de winner bekend maekt. Mit de pries kan 25.000 wunnen wodden.

Verhaele-estafette

Et idee dat de SSR inleverde is et mit mekeer schrieven van een vervolgverhael. Alle Stellingwarver drpen zullen anschreven wodden mit de vraoge om mit te doen an et mit mekeer schrieven van een vervolgverhael. De (clusters van) drpen zullen in twie groepen verdield wodden. In twie drpen zal dan tiedens een kulturele aovend de 宋erhaele-estafette uut aende gaon. Veur et schrieven van elk diel van et verhael zal een bepaolde tiedslimiet gellen, beide vervolgverhaelen zullen uuteindelik in ien boek uutgeven wodden. Et plan is dat et boek an et aende van et jaor 2017 verschienen zal, opni男 tiedens een biezundere kulturele aovend.Ni男e roman van Johan Veenstra

Kommende vri男dagaovend 21 augustus wodt in mfc De Ni男e Stienze in Ni男hooltpae een kulturele aovend hullen naor anleiding van et uutkommen van de roman Een vrouw van ivoor van Johan Veenstra. De aovend begint om 8 ure en iederiene is welkom. De toegang is vergees.
Et eerste exemplaor van Een vrouw van ivoor is veur de bekende Drentse schriefster Marga Kool. Et twiede exemplaor geft de schriever an Feike Oosterhof, die vroeger in Ni男hooltpae woond het. Laeter het hi男 jaorenlaank in Ivoorkust woond en warkt. Hi男 woont vandaege-de-dag in Belgi. Zonder zien hulpe zol de schriever et boek niet schrieven kund hebben! Johan Veenstra en Marga Kool wo地 die aovend interviewd en ondervraogd deur Pieter Jonker, de vroegere direkteur van de Stellingwarver Schrieversronte. De Friese zanger Bennie Huisman gaot zowel veur as nao et schoft lieties zingen over et waeter en de zee, omdat de zee een peer keer naodrokkelik in de roman veurkomt. Et belooft al mit al een blinders mooie aovend te wodden!
Een vrouw van ivoor is et 25ste boek van Johan Veenstra en zien 6de roman. Et is een boek over liefde en genegenhied. Veur een klein diel is et een vervolg op Veenstra zien autobiografische roman Een brogge van glas, die in 2006 uutkwam. Dat was een roman over de zuuktocht naor een onbekende vader en een halfbreur. Dezelde meensken die in dat boek veurkommen kommen ok in Een vrouw van ivoor veur: de schriever, zien moeder, zien kammeraod Frank en zien halfbreur. Mar et belangriekste diel van et boek gaot over Aichata Guei, een mooie, jonge vrouw uut Ivoorkust Zi男 mos uut heur laand vlochten in de tied van de burgeroorlog daore. Op een waarme julidag van 2006 komt ze deur de aachterdeure in et huus van Johan Veenstra in Ni男hooltpae. Johan Veenstra volgt heur leven en zien eigen leven tot heur wegen mekaander op die waarme julidag kruzen. De zoemer van 2006 zol een onrustige zoemer wodden. Een verliefdhied zette et leven kompleet op 弾 kop.
Et is Johan Veenstra opni男 lokt en schrief een boek daj et liefste in iene goeze uutlezen willen!
De ni男e roman is op 弾 aovend van de 21ste augustus te koop en de schriever signeert ze mit alle genoegen. Et boek wodt uutgeven deur de Stichting Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Et omslag is maekt deur Sijtze Veldema van Stilet Vormgeving in Dwingel. Et boek telt 176 bladzieden en gelt 13,50.


Sutelaktie wodt eupend deur Lutz Jacobi

Twiede Kaemerlid veur de PvdA Lutz Jacobi zal kommende maendag 24 augustus niet alliend de sutelaktie van de Stellingwarver Schrieversronte eupenen, ze gaot ok mit de kroje de weg uut om te helpen mit de verkoop van Stellingwarver boeken. Dat dot ze tegere mit Johan Veenstra, mit wie ze veurig jaor ofpraot het om een keer mit te doen an disse veur de Schrieversronte zo belangrieke aktie. Jacobi dot veural ok mit om an te geven hoe belangriek zi男 et vint dat et Stellingwarfs, krek as et Fries, as kultureel arfgoed beweerd en in levend gebruuk blift. Lutz Jacobi lat dat mit riegelmaot weten, en zet heur bi男glieks ok beheurlik in veur de veerdere erkenning van et Stellingwarfs onder diel drie van et Europees Haandvest veur Minderhiedstaelen. Et Stellingwarfs is al erkend onder diel twieje.
De sutelaktie komt dit keer op 24, 26 en 31 augustus in de gemiente West-Stellingwarf en is dan in Blesdieke, Der Izzerd, Hooltwoolde, Ni男hooltpae, Ni男- en Ooldetriene, Sunnege, Noordwoolde, Wolvege en Zaandhuzen. Op 2, 7 en 9 augustus wodt d池 suteld in de Oost-Stellingwarver drpen Berkoop, Ni男berkoop, Makkinge, Appelsche-Noord en Waskemeer. Veur et orgeniseren en uutvoeren kunnen van de sutelaktie zorgt alle jaoren opni男 een grote groep van vri男willigers.


Jongesjaoren: boek mit biezundere verhaelen van Gerrit Hof (1942 2012)

Vlak veur de jaorlikse sutelaktie van de Stellingwarver Schrieversronte wodt et boek Jongesjaoren van Gerrit Hof uut Berkoop deur drokker Douwe Dijkstra uut Suntjehannesge bi男 de Stellingwarver Schrieversronte ofleverd. Eerdaegs zal de officile prissentaosie van dit biezundere boek in de naoste femiliekring plakvienen.

Doe Gerrit Hof op 9 april 2012 uut de tied raekte, leut hi男 een verzaemeling stokkies nao waor as hi男 in vertelt over zien jeugd in Berkoop. Zien vrouw Jelly, die him eertieds anvieterde om zien verhaelen es op pepier te zetten, het die stokkies verzaemeld en in een boekien zet veur femilie, vrunden en kunde. Toch leek et Jelly aorig toe om et boek ok in een brieder verbaand uut te geven en kwam mit dat idee bi男 de Stellingwarver Schrieversronte. Al gauw wodde besleuten om Jongesjaoren uut te geven, omreden Gerrit Hof in et boek een mooi sfeerbeeld geft over et opgruuien in een Stellingwarfs drp vlak nao de Twiede Wereldoorlog. Dat Gerrit doe in et paand woonde waor now de Schrieversronte zien onderdak het zien heit was doe baankdirekteur is een aorige bi男komstighied.

In et boek is Gerrit bi男 uutstek de 致erhaeleman zoas veul meensken him kenden. Een smeuge verteller, die oge hadde veur de kleine biezunderheden die et leven zo weerdevol maeken. Zien jeugdherinnerings bin niet mit een grote penne schreven, mar dichtebi男 en mit gevuul veur de 僧eenselike maot. De verhaelen geven plezierig leesber weer hoe et joongien Gerrit indertied zien omgeving in verwondering beleefde. Et weren de jaoren vuuftig van de veurige ieuw waor hi男 in opgruuide, veer van et gewoel in de wereld.

Dat et een gelokkige tied was, en bepaolend veur zien laetere levensholing. Dat wodt dudelik bi男 et lezen van et boek. Een levensholing die him kenmarkte deur zien oprechte ni男sgierighied naor meensken, zien grote bewondering veur de netuur en zien liefde veur zien drp en zien omgeving.

Gerrit is d池 niet meer, mar zien verhaelen zullen him nog lange levendig holen bi男 al die meensken die him kend hebben. Veur et omslag en de opmaek van Jongesjaoren zorgde Schrieversronte-mitwarkster Trijnie Telkamp. Et boek telt 136 bladzieden en kost 12,50.


Stienwiekers nog wel in gebruuk bi男 et jongvolk

D池 wodt nogal es docht dat allienig oolderen de streektael nog mar praoten, mar d池 bin ok aandere veurbeelden. Op verzuuk van de Iesselakedemie dee student Meertaelighied Daan Brandenburg onderzuuk naor de streektael in Stienwiek onder et jongvolk van 12 tot 18 jaor. Hoe is de holing en wanneer bruken ze de streektael? Daor was et om te doen.
De onderzuker komt tot de konklusie dat de streektael nog de hieltied bruukt wodt onder de jongeren. Et vaalt wel op dat dat gebruuk veural zit in de kontakten mit de paken en beppen. As et daor in de toekomst allienig van ofhangen zol, zal et bruken van de streektael wel ofnemen, dat is wel zo, is de rissenaosie in et onderzuuk.
Jongeren die ze streektael bruken bin positiever over die tael as die dat niet doen. Instituten die heur doende holen mit et Nedersaksisch, zollen menieren vienen moeten om kiender meer in anraeking te brengen mit de streektael, om de holing positiever te kriegen, zo wodt in et algemien steld.
De Engelstaelige skriptie Steenwijk: Folk Perception and Regional Language of the Youth kuj daelelaeden uut de 双nderzoeksdatabase van de RUG:
http://www.rug.nl/research/portal/publications/steenwijk-folk-perception-and-regional-language-of-the-youth%28b2c50f36-51bf-4bdd-82bf-2ac8bb47c506%29.html. Et onlineblad 閃ijn Stad, Mijn Dorp, een uutgifte van et Historisch Centrum Overiessel, publiceerde kotleden een artikel over et onderzuuk (onlinemagazine.mijnstadmijndorp.nl).


Stellingwarfs Meziekfestival: et festival van de ontdekkings

Zaoterdagaovend 18 juli 2015 op 弾 Boerestreek in Appelsche was 稚 een mooi spektaokel. Zoe地 250 meensken kwammen op et Stellingwarfs Meziekfestival of, et tetaol ni男e vervolg op Stellingwarfpop. Vuuf dielnemende zangers en groepen disse keer: Lammy Bruyns uut 稚 Vene (van vroeger van Vinkege), de al wat bekende zanggroep 'k Wait nait, Lammy Bruyns nog es mar now mit heur Combo, Mirjam Acoustic uut Wolvege en de groep Spirit of the dark. Overdag hadde d池 al her en der in de regio ommedaenken veur et festival west deurdat de orgenisaosie mit een enorme paorsachtige bus deur de streek trok, een soort Magical Mystery Tour om pebliek waarm te maeken. Jurylid en troebedoer Serge Epskamp hadde daorbi男 op verschillende plakken al mit kleine optredens goed sfeer weten te maeken, en die 疎ct-mit-de-bus wodde overal ommeraek wardeerd. Een prima sfeer was d池 aovens ok in en om de meziekkoepel op 'e Boerestreek.
Dat wodde een soort festival van de verrassings, of aenlik: van de ontdekkings. De enthousiaste groep 遡 Wait nait, mit starke moniekebegeleiding, wodde twiede wat de wedstried anbelangt. Dat was mit een stark nommer over een zekere Boer Vondelkaamp, een mooi, dudelik, al zingende verteld verhael. Veur wie 'k Wait nait niet kent was et bepaold een ontdekking. Et is, deur de aachtergrond van de leden, een soort Grunnings-Drents-Stellingwarver groep die op Iers-achtige menier waarmte schept mit meraokels enthousiast zingen. Uut volle bost dus. Stonnen ze niet op et podium, dan zatten ze wel algedurig te zingen en sfeer te maeken in de zael van et bi男 et festival betrokken kef-resteraant 前ud Duinenzathe.
Deur de kwaliteit van zang, prissentaosie en overtugingskracht en een ni男 element: Stellingwarver lieties op een starke, Fraanse chanson-achtige meniere brocht, maekte Lammy Bruins uut 稚 Vene weer op een hiel aandere meniere indrok. Stark zongen, mit een ommeraek goeie eigen begeleiding op 粗 akkordeon. Lammy Bruyns hadde heur sporen mit de akkordeon al wel verdiend, dat koj' goed marken. Ok de jury was onder de indrok; die weren vol lof en gavven de eerste pries veur et lietien 閃ooie aovend.
Mar daormit hul et bepaold nog niet op. Ok een ontdekking was degene die de dadde pries kreeg, Mirjam Acoustic van Wolvege, die indrok wus te maeken mit een hiele mooie stemme, zoas bi男 et vertolking van Blauwe ente, een nommer van Suze Sanders uut Der Izzerd
Netuurlik, ok Lammy Bruyns mit Combo hadde de jury en hadde ok et pebliek wardering veur, en wat de groep Spirit of the dark angaot al liekegoed. Die wussen an et aende weer de sfeer te maeken daor ze bekend omme binnen, ok deur de meraokels enthousiaste prissentaosie van de zangeres.
Spraankelend was trouwens ok de prissentaosie deur Anna Span, et mag hier niet vergeten wodden. In de jury zatten behalven Serge Epskamp ok de taelkundige Philo Bloemhoff en Appie van Riesen, mitwarker bi男 radio Odrie.
Ankem jaor komt et festival weer naor Appelsche, zo hebben de orgenisaosie en Stichting Algemiene Aktiviteiten Appelsche al ofpraot. Neteren dus mar: De Boerestreek, zaoterdag 6 augustus 2016. (Meer, en veul foto痴 ok, op www.stellingplus.nl)


Kultuurdippeteerde Sietske Poepjes eupent veurleesweke Tomke in Noordwoolde

Kommende maendagmorgen 1 juni is de eupening van de Tomke-veurleesweke in ukkespeulplak Meulewiek in Noordwoolde. De eupening zal gebeuren deur kultuurdippeteerde Sietske Poepjes. Zi男 zal daorveur een verhaeltien veurlezen uut et ni男ste Tomkeboekien Hoj Tomke. Et is veur et eerst dat disse biezundere veurleesweke, die sund jaor en dag in de hiele perveensie Frieslaand holen wodt, in Stellingwarf uut aende gaot.
De Tomke-veurleesweke is een initiatief van It Selskip foar Fryske schriftekennisse. Dit zelschop het deur de hiele perveensie henne overal vri男willige mitwarkers zitten die de weke in heur drp of regio orgeniseren. In de Stellingwarven gebeurt dat al sund jaor en dag deur twie vri男willigers van de Stellingwarver Schrieversronte, dat bin Akkie Zeilstra veur Oostaende en Wikje Haan veur Westaende.
Et boekien Tomke mit daorin de aeventuren van et joongien Tomke, zien kammeraotien Romke et hontien en Kornelia de kangeroe verschient dit jaor veur de 19e keer. Et wodt uutgeven deur de Afk en komt behalven in et Fries en et Stellingwarfs o.e. ok uut in et Bildts en dit jaor veur et eerst in et Schiermonnikoogs. Veur de Stellingwarver ukken wodt Tomke vanuut et Fries in et Stellingwarfs vertaeld deur Sjoukje Oosterloo. De Stellingwarver Schrieversronte stelt veur alle ukken een boekien beschikber.
De feestelike eupening wodt bi男woond deur vertegenwoordigers van It selskip foar Fryske schriftekennisse, de Afk en de Schrieversronte.


Jaap van der Bij bi男 jaorvergeerdering: Stellingwarfs verdient dezelde staotus as et Fries

De jaorvergeerdering van de Stellingwarver Schrieversronte wodde ok now weer deur een aorig koppeltien meensken bezocht, die heur betrokkenhied volop blieken leuten. Zo was d池 een aorige gedaachtewisseling over lekaole tillevisie, een idee dat et bestuur geern veerder onderzuken wil. Nao et schoft was d池 een biezunder pergrammeonderdiel. Veurzitter Ype Dijkstra gong op een College Tour-achtige meniere in gesprek mit de heer Jaap van der Bij, bekend onder meer van zien aktiviteiten in de Ried fan de Fryske Beweging, en as zodaonig al goed bekend mit de Stellingwarver Schrieversronte. Die is uteraord ok vertegenwoordigd in die Ried. Et gesprek hadde een indieling in drie thema痴: onderwies, (tael)beweging en poletiek. Dat kreeg een biezunder extragien, want Van der Bij veurzitter van de OSF.
Van der Bij schilderde in et gesprek hoe hi男 d池 staorigan aachter kommen was hoe muuilik et Fries et indertied hadde om wat tot anzien te kommen. Hi男 ston d池 eerst nogal koold tegenover, mar wodde de hieltied meer deurdrongen deur de invloed van kollega痴 in et onderwies in et Friese Frieslaand. En nog bin d池 perblemen zat, vandaege-de-dag, zee hi男: de meensken moe地 d池 weer toe brocht wodden om Fries en Stellingwarfs te praoten tegen goenend van buten die dat niet doen. Van der Bij pleitte in et algemien veur de meertaelige saemenleving, en niet tegen een saemenleving daor taelen as et waore wat butensleuten wodden. In de praktiek het de tael van 租e ekonomische macht, lees: 践ollaand slim et overwicht. Op een vraoge uut de zael, daor in steld wodde dat 船en Haag tegen veerdere erkennings onder diel III is omreden de Raod van Europa dan zo streng konterleren gaot, reageerde hi男 mit de opmarking dat dat gewoon niet waor is. De Raod is oe zo bedochtzem en vrundelik-uutneudigend, was zien inzicht. De Ried het een biezunder projekt in ontwikkeling dat in gang perbeert te brengen dat meensken weer gewoon veuruutstrevend mit de tael van drp en streek ommegaon, ok dus wat et Stellingwarfs anbelangt.
In gesprek mit Dijkstra en de zael over de poletiek in gemiente en perveensie dochte et Van der Bij dat politici meer naost de meensken en orgenisaosies staon moeten; et liekt vandaege-de-dag wel es dat ze op de ien of aandere meniere wat te vule op ofstaand kommen binnen, wiels ze toch veur en van de meensken binnen, niet eersomme, en dus uutgaon moeten zollen van wat d池 bi男 de orgenisaosies leeft. En zo kwammen d池 in dit boeiende pergramme-onderdiel nogal wat interessaante, fundamentele zaeken op 粗 bodden. Et onderwarp, de invulling en de visies zollen beslist ok een veul groter pebliek boeid hebben.


Hendrik Fokkema uut Sunnege: ni'je man in et bestuur van de Stellingwarver Schrieversronte; ofscheid van Fokke Bron

Neffens de statuten van de Stellingwarver Schrieversronte kun bestuursleden twie tiedrektes zitting hebben in et bestuur, dat zodoende was d池 op de aovend van 20 meie een oftreden en een opvolging in de jaorvergeerdering in Berkoop an de odder. Zittend lid Fokke Bron van De Langelille mos spietig genoeg ofscheid nemen. Hi男 was een bestuurslid daor iederiene slim op gesteld was. Dat dee ok now weer blieken. Aenlik vertegenwoordigde hi男 ok een biezunder stokkien Stellingwarf, dat wil zeggen de westelikste kaante. Bron wodde deur veurzitter Ype Dijkstra slim bedaankt veur zien inzet en hi男 kreeg netuurlik een hattelik applaus van de zael. Dat was d池 ok veur et ni男e bestuurslid Hendrik Fokkema van Sunnege. Fokkema warkt een flink aende buten oons gebied in et onderwies, mar is streekman in hatte en nieren, zo dee bi男 zien kleine prissentaosie blieken. Hi男 is begaon mit et eigene, mit et kleine en wat grotere dat bi男 de regio heurt, en in et biezunder ok mit de eigen tael. Die moe地 we veural niet sloeren laoten en die is veural niet minder, zo benaodrokte hi男 nog es. Dit ni男e bestuurslid zal him vot-op-slag thuus vulen kunnen in et bestuur, zo zal mennige anwezige docht hebben. In ieder geval, de Algemiene Raod van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte zag et mit de welkomstwoorden van veurzitter Dijkstra hielemaole zitten en stemde mit algemiene stemmen veur et ni男e bestuurslid.


10 mei 1940 Evacuatie in Weststellingwerf

10 mei 1940 Evacuatie in Weststellingwerf is de titel van De Stelling, et tiedschrift van de Vereniging Historie Weststellingwerf e.o., dat bi男kotten prissenteerd wodden zal tiedens een bi男ienkomst in De RietNymf in Munnikeburen.
Die evakuaosie op de eerste dag van de Twiede Wereldoorlog van de 2277 bewoners, tegere mit 6133 stoks vee uut De Groote Veenpoolder in West-Stellingwarf en van een diel van et waeterschop De Poolder Ooldelaemer, is een zowat vergeten gebeurtenis.
De twie poolders weren een onderdiel van de Friese Merelinie en zollen daoromme onder waeter zet wodden om zo een netuurlike barri鑽e dwas deur de perveensie te kriegen, die de komst van de Duutse troepen richting de Ofsluutdiek mit keren mos.
De overrompelende invaosie, een gebrekkige orgenisaosie en zowat gien waeter weren d池 de oorzaeken van dat et hiele Friese merelinieprojekt op niks uutdri男de.
Was liekewel et onderwaeterzetten deurgaon in de daegen daornao, dan zollen de gevolgen niet te overzien west wezen.
De redaktie van De Stelling het perbeerd de evakuaosie in West-Stellingwarf en de verhaelen d池 ommetoe zo getrouw meugelik weer te geven.
Vri男dag 8 meie om 14.00 ure zal wethoolder Frans Kloosterman van West-Stellingwarf et eerste exemplaor van dit biezundere nommer van De Stelling in ontvangst nemen. Dat zal wezen in et Life en Nature Centrum De RietNymf, Grindweg 103 in Munnikeburen.
Iene van de saemenstellers van dit nommer van De Stelling, Geert Lantinga, zal een kotte illestreerde veurdracht over et gebeuren om 10 meie 1940 holen.
Meer infermaosie kuj kriegen via info@historieweststellingwerf.nl of 0561-481595.


Nedersaksisch: ni男 overleg mit et ministerie

De perveensie Drenthe en SONT hebben de Nedersaksische overheden en bi男 SONT ansleuten orgenisaosies mit een brief infermeerd over de staand van zaeken angaonde heur overleg mit Binnenlaanse zaeken. Et hiernao volgende komt as veurnaemste uut die brief, die in zien gehiel te vienen is op www.sont.nl.
Veurig jaor meie is ambtelik overleg tot staand kommen tussen SONT en et Ministerie van BZK, angaonde een verkenning van meugelikheden en onmeugelikheden op et punt van veerdere erkenning. Ok het d池 overleg west mit de opstellers van et rappot 'Nedersaksisch waar het kan' (et rappot Herweijer / Jans). In overleg is mit mekeer vaaststeld dat et Nedersaksisch voldot an de 37 parregraffen daor et de hieltied omme gaot. Daornaost wodde angeven dat ambtelike vertegenwoordigers aorig schruten binnen veur konsekweensies op et gebied van wet- en regelgeving en middels as de erkenning opgeven wodt bi男 de Raod van Europa en leidet tot visitaosies op et nivo van diel III.
In et verlengde het et Ministerie van BZK et veurstel daon om over te gaon tot een laandelike erkenning van et Nedersaksisch op basis van de al nuumde 37 parregraffen, liekewel zonder dat zoks officieel opgeven wodt bi男 de Raod van Europa. De erkenning zol op kammenetsnivo gebeuren moeten toegelieke mit een konvenaant van et Riek, regionaole overheden en SONT dat veurzicht in een konkreet saemenwarkingspergramme.
SONT zicht zoks as een goeie meugelikhied, omreden et een laandelike erkenning inhoolt bovenop de bestaonde erkenning onder diel II van et Europese haandvest. Zoks komt de staotus van et Nedersaksisch ten goede, omdat et invulling geft an de feitelike betrokkenhied van et Ministerie van BZK bi男 et Nedersaksisch en omreden rekening hullen wodden mit de bezwaoren van et Riek. We staon an et begin van een begaonber pad, zegt SONT, dus: 層odt vervolgd.


Nedersaksisch en Riek: gien financieel ni男s

In tegenstelling mit aandere berichten in pattie media is d池 veur zoveer oons bekend gien spraoke van financile toezeggings deur et Riek angaonde ondersteuning van et Nedersaksisch. Wel wodt verkend in hoevere et Riek him d池 formeel in vienen kunnen zol dat voldaon wodt an 37 parregraffen van et Europese haandvest. Die bin eerder bevestigd deur juristen van de RUG, deur de perveensies Drenthe, Gelderlaand, Grunningen en Overiessel en deur de gemienten Oost- en West-Stellingwarf. Hoewel zoks gien ni男s is, brengen we disse tiedinge omreden we van verschillende kaanten vraogen kregen.


Ni男e webstee Schrieversronte

Sund een posien het de Stellingwarver Schrieversronte een ni男e, overkoepelende, webstee. Dat is www.stellingwarver-schrieversronte.nl. Wie op die webstee kikt, zicht de drie websteden die de stichting onderdehaand verzorgt en beheert. Et gaot om de algemiene webstee stellingwarfs.nl, daor mit naeme veul infermaosie en ni男s op te vienen is angaonde de tael en de aachtergronden daorvan. Ok is d池 alle andacht veur de streek- en laandschopsgeschiedenis. De twiede webstee is stellingplus.nl, die veural bedoeld is om alle aktiviteiten en ni男gies van de SSR op te zetten. D池 wo地 ok mit riegelmaot verhaelen en gedichten, foto痴, streekgerechten, spreuken 駭 租warrels op plaetst. Zoe地 租warrel kuj een betien vergelieken mit 銑oesje. De dadde webstee is www.stellingia.nl, dat is et digitaole Kenniscentrum van de Stellingwarver Schrieversronte. Op termien zullen daor alle (biezundere) kollekties, boeken, tiedschriften, et knipselarchief en et geluuds- en beeldarchief uut et unieke Kenniscentrum in Berkoop op plaetst wodden.


Kraanzelegging mit schoelekiender bi男 herdaenkingsmonement in Oosterwoolde

Bi男 et monement an de Brink in Oosterwoolde was vandemorgen 13-4-2013 om 11.00 ure een kraanzelegging mit schoelekiender. Dat weren de kiender van de hoogste groepen van alle schoelen. Krek as in een tal aandere plakken in oonze omgeving wodde op die meniere stillestaon bi男 et feit dat et drp Oosterwoolde 70 jaor leden, op 13 april 1945, bevri男d wodde van de Duutse bezetters. Et monement is adopteerd deur alle basisschoelen in Oosterwoolde. Wethoolder Sietse Derks legde tegere mit schoelekiender een kraanze bi男 et monement. 前pdat wi男 niet vergeten. [bron: webstee gemiente Oost-Stellingwarf]


Tentoonstelling W.O. II deur burgemeester Oosterman eupend

Maendagmorgen 13 april 2015 eupende burgemeester Harry Oosterman van Oost-Stellingwarf een biezundere tentoonstelling rond de Twiede Wereldoorlog. Bi男 die eupening weren kiender van basisschoele De Lamer betrokken (van Oolde- en Ni'jlaemer en omgeving). Zi男 warken dit veurjaor an een groot projekt rond die oorlog. Oosterman gaf an dat hi男 et van groot belang acht dat kiender weet hebben van die verschrikkelike periode '40-'45. Dat oons laand now al 70 jaor niet betrokken west het bi男 oorloggen is best biezunder. Vandaege-de-dag is d池 opni男 veul spanning in de wereld, zoas de situaosie in Oekrane en die in et Midden-Oosten. De burgemeester komplementeerde daoromme et initiatief van de Stellingwarver Schrieversronte om een tentoonstelling te orgeniseren die mit naeme bedoeld is veur de kiender.
De tentoonstelling wodde inricht deur de vri男willigers Jan Menger, Jan de Vries, Hendrik Betten, Pieter de Jong en Roelof Dragt, mit hulpe van Schrieversrontemitwarkster Saskia Douma.
Veur disse biezundere eupening hadde de Schrieversronte ok auteur Niek van der Oord nuugd. Van der Oord vertelde de kiender an de haand van een PowerPoint over de Joodse warkkaampen zoas die hier bi男 omme indertied veurkwammen. Die kaampen weren de plakken waor Joden eerst verzaemeld en an et wark zet wodden. Begin oktober 1942 bin alle meensken die in die kaampen zatten toegelieke vothaeld en ofvoerd naor Westerbork en vervolgens naor de vernietigingskaampen. De auteur van et krek opni男 verschenen boek 遷oodse Werkkampen hadde ok een koffertien mitneumen. Dat koffertien wodde deur zien eigener in bewering geven doe hi男 naor Westerbork ofvoerd wodde. Et koffertien is d池 nog altied, de eigener is nooit weerommekommen. Et verhael maekte zichtber indrok op de kiender.
Nao de eupening konnen de leerlingen an de haand van een begeleidende lesbrief de tentoonstelling bekieken. Mit mekeer zullen zoe地 tien schoelen de tentoonstelling bekieken gaon. De tentoonstelling, die tot en mit 26 april duurt, is veur iederiene te bezuken. Dat kan van maendag tot en mit vri男dag tussen 9.00 en 16.00 ure, en in et weekaende van 13.00 tot 16.00 ure. De toegang is ommenocht.


Jongste Ovend: ok ommedaenken veur 70 jaor bevri男ding

Nommer 2 van 船e Ovend jg. 43 (2015) geft in verschillende bi男dregen ommedaenken an W.O. II. De redaktie gaot in op de tentoonstelling die argens eers op disse websteebladziede ok nuumd en beschreven is, en geft ommedaenken an et Monement op et Keuper-drok-draank-schrieversplein in Oosterwoolde, Sjoukje Oosterloo beschrift herinnings an die oorlog, die ze nog as klein maegien mitmaekt het. Harmen Houtman beschrift in 鮮ooit weer!?築ien 腺ezuuk Auschwitz Birkenau en Jan Menger komt in 船it plak dot me wat, schreven deur Jannes Westerhof, ok uut op herinnerings an de oorlog. En ok op zien verzaemelwark angaonde oorlog, dat hi男 zoe地 betien zien leven lang al daon het. Jan Koops gaot veerder weeromme in de tied en vertelt over de inzet van vri男willigers - ok uut oonze omgeving - om et leger te helpen om een aende te maeken an de Belgische opstaand. De beide bruurs Albert en Koop Piekeboer uut Donkerbroek kriegen mit naeme zien ommedaenken; et herdaenkingskrusien van iene van beide, Koop, is in bezit van de Hervormde gemiente. Jan Koops vertelt in de Ovend veerder ok over een ni男e kuierroute in Appelsche. Daor bin hi'j en aanderen mit doende. Veerder o.e. in disse Ovend pozie van Roely Bakker, Willem Jan Teijema, Freddie de Vries en Harmen Houtman. Johan Veenstra brengt zien volgende katteverhael, Jannes Westerhof stelt uut naeme van De Ovend Jan Koops veur as ni男 redaktielid, en in een eer artikel geft hi男 een indrok van de schriever Chris Canter. Jan van Mackem gaot in op de voetbalanduding 僧elbussehoogte en Anne Henk Bloemhoff vertelt over de wereld van Osaka (Japan). Hi'j ondervun een aorige overienkomst mit oonze wereld: zien gebruuk van streektaelwoorden uut die regio kreeg de neudige wardering van de meensken daor bi'j omme.


Maotschoppelike meerweerde bi'j promosietrajekt Laandschopsgeschiedenis

Promovendus Dennis Worst (Fryske Akademy) het mit aandere enthousiastelingen een kursus laandschopsgeschiedenis opzet, en voert die uut mit heur en et streektaelinstituut Stellingwarver Schrieversronte. Hi'j dot dat naost zien promosietrajekt, in verschillende drpen nao mekeer. Nao Else en Oosterwoolde dri'jt de kursus now in Appelsche (mit mitwarking van de historische verieninge, in De Hoolten Klinte). In vier verschillende thema-aovens en mit twie exkursies wodt stillestaon bi'j de ontstaons- en drpsgeschiedenis. Iederkeer staot et verbaand tussen meensken en laandschop centraol. Lees veerder op et aio-blog bi'j de FA: www.deayotun.wordpress.com


Herdaenkings zeuventig jaor bevri'jding gaonde

Dit jaor is et zeuventig jaor leden dat Nederlaand bevri'jd wodde van de Duutse bezetters. De ooldsten onder oons weten dat nog uut eigen heugenschop, aanderen weten d'r van uut de femiliekring, van kunde, uut boeken, van films en gao mar deur. De dattiende april is veur Oost- en West-Stellingwarf biezunder, omreden oons gebied in die tied van et zuden uut weer vri'j wodde deur toedoen van o.e. de Kannedezen en Fraansen. Vandaor ok de naeme '13 aprilstraote'in Oosterwoolde. De Stellingwarver Schrieversronte geft op gepaste wieze ommedaenken an de oorlog en de ofloop d'r van, mit andacht veur wat him in oonze kontreinen ofspeulde. Zo is d'r een biezundere tentoonstelling in et Schrieversrontegebouw en geft Niek van der Oord een interessaante lezing (in beide gevallen: zie boven en naor onderen op disse bladziede).

Hier direkt onder lezen jim een gedicht van de bekende schriever H.J. Bergveld, dat hi'j schreef en publiceerde zeuven jaor nao de oorlog, dus gien zeuventig jaor... Toch zullen d'r misschien nogal wat lezers van now dezelde ongerusthied vulen: de oorlog en de offers die brocht binnen, meugen niet vergeten wodden.

Zol Nederlaand nog weten?

Et zal oons Nederlaanse volk
Naor 'k hope nog wel heugen,
Dat wi男 oons onder 't Duutse jok
Veur knoet en onrecht beugen.
Et was de tied van roof en moord,
Van laandverraod en leugen!
De tied waorin soms heit en kiend
Mekaander niet verdreugen!
De tied van arbeidsdienst en zo
En warken in de vremde!
De tied van koncentraosiekaamp
En wat oons m鳬r beklemde!

Doe zochten wi男 om hulp en raod
En 'n veilig hennekommen!
En om een vals persoonsbewies
Om an 't geveer t' ontkommen!
D'r weren goenend uut 't verzet
Die daor wel raod op wusten!
En die veur oons, uut plichtsgevuuI,
Heur leven waogen dusten!
En vul d'r iene deur verraod,
Dan weren wi男 verslegen!
Wi男 zeden: 船ie vergeet ik nooit!
En snokten, wat verlegen

Now is et al weer zeuven jaor
Dat wi男 in vrede leven.
En ieder jaor, de vierde mei,
Dan daenken wi男 nog even
An oonze helden uut 't verzet,
Die veur de vri男hied vullen!
Temeensen... dat was grif oons plan!
Mar 't bleef meerstal bi'j: zllenl
Et schient, wi'j bin mit oonze nood
Heur offers k vergeten
En 'k vraoge mi'j mit schaemte of:
Zol Nederlaand nog w騁en?

(meie 1952)


Et gedicht komt uut Bergveld lest veur uut eigen wark (Berkoop, 2013). Daor staot ok een soortgeliekens gedicht in: Opdat wi'j nooit vergeten, en ok infermaosie over de rolle van Bergveld in et verzet van oonze omgeving. Ok et herdaenkingsmonement bi'j et Gezondhiedscentrum (et oolde gemientehuus) in Oosterwoolde toont dichtriegels van Bergveld. Uteraord is d'r hiel vule meer bekend over W.O. II in Stellingwarf. Klik bi'jveurbeeld an: www.stellingia.nl. Gao dan naor 'boeken' en klik an 'De regio tijdens de tweede wereldoorlog'. Kiek eventueel ok op etzelde www.stellingia.nl, index haandbiebeltheek, en zuuk dan op 'oorlog', 'bevrijding'.


Lezing over Joodse warkkaampen op kommenwegen: 16-4, gebouw Stellingwarver Schrieversronte, Berkoop

In Oost- en West-Stellingwarf en krek d池 buten weren in de Twiede Wereldoorlog warkkaampen daor Joodse Nederlaanders verplicht an et wark zet wodden. De geschiedenis van die Joodse warkkaampen is de laeste jaoren veur et locht kommen. Niek van der Oord, auteur van et boek 遷odenkampen, vertelt d池 op 16 april over, bi男 de Stellingwarver Schrieversronte.
Om disse tied henne verschient de dadde drok van et boek, dat in 2003 veur et eerst van de passe kwam. Zoks geft an dat veur veul meensken de geschiedenis van de Joodse warkkaampen hielemaole onbekend was. Die kaampen weren et veurpertaol voor Kaamp Westerbork. Van daor uut wodden de Joden op transport zet naor de vernietigingskaampen Auschwitz en Sobibor.
In West-Stellingwerf lag kaamp 選t Petgat in Blesdieke en in Oost-Stellingwerf haj de kaampen De Laandweer (Else) en Ybenheer (De Fochtel), wiels krek over de perveensiegreens de kaampen Diever A en B en Vledder laggen. Honderden Joodse mannen zatten daore in 1942. Mar inkelden van heur hebben de oorlog overleefd. Op die lekaosies het de Stichting Joodse Warkkaampen, daor Van der Oord veurzitter van is, monementen opricht. De lezing - mit powerpoint - zal wezen in het gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte en begint om 20.00 ure. De intree is 5,00. Vanwegens et niet zo grote tal stoelen is et neudig daj je even opgeven. Dat kan deur te mailen naor info@stellingwarfs.nl of deur te bellen mit et kantoor: 0516-451108.


Jaorverslag 2014 van Stichting Stellingwarver Schrieversronte online

Krek as mit twie eerdere jaorverslaegen is now ok et jaorverslag 2014 digitaol beschikber. Ie kun et vienen deur an de linkerkaante van disse bladziede, onder 'Algemiene info', de anklikmeugelikhied 'bestuur' te kiezen.


Verhael van Harmen Houtman bi'j beste drieje van Friese schriefwedstried

Nao de nommenaosie van et Stellingwarver 膳an schossel tot slingerpad, een keunstboek mit pozie en beeldende keunst van drie Stellingwarver dichters en drie keunsteners, bi'j de DvhN-streektaelpries is Stellingwarf opni'j bi'j de beteren in groter verbaand, en nog wel bi'j de top-drieje van een grote perveensiaole schrieveri'jepries in Frieslaand.
Vandaege wodde bekend dat schriever Harmen Houtman een pries wunnen het mit zien bi男drege an een gezaemelike schriefwedstried van et Fries Dagblad, Omroep Frieslaand en et Fryske Skriuwersboun. An de verhaelewedstried deden mar liefst 54 meensken mit, en et verhael 船e verleuren zeune van Harmen heurt bi男 de beste drieje. Op donderdag 26 meert wodt in een livepergramme van Omroep Frieslaand bekend maekt wie de uuteindelike winner wodden is.


Minister geft Madeleine van Toorenburg bescheid

Op 5 meert het minister Plasterk van Binnenlaanse Zaeken bescheid geven op de vraogen van CDA-kaemerlid Vrouw M. van Toorenburg. De antwoorden bin niet schokkend; de minister wist veuruut naor de kommende evaluaosie mit de Raod van Europa en overleg mit SONT en de regio-overheden om te zien wat meugelikerwieze daon wodden kan. Veur meer lezen kuj' naor de webstee van Binnenlaanse zaeken gaon. Klik dan an: http://bit.ly/1ETcX3H]


Position paper veur de Raod van Europa en Kaemerkemmissie Binnenlaanse Zaeken angaonde Fries en Nedersaksisch

Gister 6 meert is een 叢osition paper anbeuden an de Kaemerleden de vrouwluden Magda Berndsen (D'66) en Lutz Jacobi (PvdA). Waornemend veurzitter van EBLT / EBKT Tryntsje van der Veer en adviseur Onno Falkena hebben in heur inleidings behalve veur Friese kwessies dudelik ommedaenken vraogd veur de pesisie van et Nedersaksisch, in de geest van de pesaosie d池 over in et paper, in et biezunder veur de erkenning onder diel III. Vrouw Berndsen is veurzitter, vrouw Jacobi twiede veurzitter. Zi'j zullen et paper an de odder stellen in de Kaemerkemmissie. Lutz Jacobi gong nog op de weigering tot erkenning onder diel III deur Plasterk in en zee dat ze d'r wat an perberen te doen vanuut de Kaemerkemmissie. Berndsen nuumde de laeste wet op et Fries as een positieve ontwikkeling. Vrouw Marieke Sanders, Nederlaans lid van et Committee of Experts van de Raod van Europa kreeg uteraord ok een exemplaor van et paper anbeuden en vun persoonlik de evaluaosie van de warking van et haandvest belangriek. Dat gebeurt in principe driejaorliks, en daoromme bin goeie verslagleggings een veurnaem ding. Verschillende anwezigen nuumden et belangriek dat d'r een struktureel nationaol overleg op gang komt tussen NGO's enz. en overheden over evaluaosies, ofstemmings en zo wat henne. Duutslaand geft van dat al jaoren et goeie veurbeeld, zo staot ok in et paper te lezen. En dat is ok de rikkemedaosie deur de RvE. De tekst van et paper is te vienen op de webstee van eblt.nl.


Eventaoris haandbiebeltheek op stellingia.nl

Al sund jaor en dag beschikt de Stellingwarver Schrieversronte over een interessaante haandbiebeltheek. Die biebeltheek is in et eerste plak bedoeld veur intern gebruuk, mar is ok te bezuken deur eren. Van de boeken van de biebeltheek is now een beschrievende index maekt deur Schrieversronte-vri男williger Jaap Elzenaar van De Hoeve. Die index is sund kot in te zien op www.stellingia.nl. In de haandbiebeltheek kuj nao ofspraoke terechte in kantooruren van de Stellingwarver Schrieversronte. Et maeken van een ofspraoke kan tillefonisch (0516-451108) of via de mail info@stellingwarfs.nl .


Oplaeden, tot in de e-wolken(s)...

Al een jaor of wat numen we in et digitaole wereltien van de Stellingwarver Schrieversronte de website de webstee, krek as in Drenthe en Overiessel en zo, en et downloaden daelelaeden. Mar hoe dan mit uplaoden, kregen we as vraoge. Now, dat is niet botte ingewikkeld: uploaden = oplaeden. Ie kun huusraod oplaeden (op een waegen), en ie kun ok huj, kuil en dong oplaeden. En zo kuj' dus ok een bestaand oplaeden op o.e. een webstee of e-wolke. Inderdaod, de iCloud. Eerlik is eerlik, dat liekt een soortnaeme mar et is feitelik een marknaeme, van Apple. We heuren die bron wel even te numen.


Nog mar es een keer weer: 租ialekt levert gien schae op bi男 kiender

As dielprojekt bi男 een groter projekt naor meertaelighied van de universiteit van Utrecht dot Kirsten van den Heuij onderzuuk naor de taelbeheersing van schoelekiender in een Limburgs drp. Ze zegt: 糎e zien dat de kiender die hiel vule Nederlaans bruken, niet per definitie ok een grote woordeschat van et Nederlaans hebben. Kiender die veul dialektwoorden hebben, skoren in elk geval niet minder op oonze taek. Butendat zitten alle kiender in oonze steekproef wat boven et laandelike gemiddelde. Et dialekt zit heur dus niet in de wege. Uut heur grotere onderzuuk dot blieken dat kiender die twietaelig opgruuien, kognitief veurdiel hebben kunnen. Deurdat ze de hieltied iene van beide taelen onderdrokken moeten, kun ze hiel goed infermaosie die van belang is scheiden van wat onbelangriek is. Op alderhaande kognitieve taekies doen ze et daordeur over et algemien beter, zegt de onderzuukster. (bron: de ni男sbrief van et Meertens Instituut)


Webstee 'Stellingia' bdt een digitaole blik in belangrieke studies, beschrievings, dicht- en verhaelebundels en meer uut et Schrieversronte-kenniscentrum

Op zaoterdag 22 november het de Stellingwarver Schrieversronte officieel een ni'je webstee eupend, www.stellingia.nl. www.stellingia.nl! Daor is een hieleboel te zien. D'r bin alderhaande belangrieke studies over et Stellingwarfs en de Stellingwarver geschiedenis opneumen. Vri'jwilligers scannen materiaol uut et Schrieversronte-kenniscentrum en zullen dat gaondeweg veur de wereld toegaankelik maeken op de ni'je webstee. Mit naeme ok uutgiften die uutverkocht binnen en die niet nog es opni'j drokt wodden, zullen op disse meniere makkelik in te zien wezen. Dislange koj' op www.stellingwarfs.nl et haandwoordeboek Stellingwarfs - Nederlaans inzien, mar sund 22 november 2014 is op www.stellingia.nl ok et grote, vierdielige Stellingwarfs Woordeboek te raodplegen. En zo is d'r meer. Ok de verschillende jaorgangen van et Stellingwarver kulturele tiedschrift 'De Ovend' kommen daor te hangen; flink wat ofleverings bin d'r al in te zien.


Gegevens in oolde dagblaeden zuken: dat kan goed mit 船elpher

Een aorig ni男gien uut de digitaole wereld, daor et Meertens Instituut mit naeme op wezen het: d池 bin now hiel vule oolde kraante-uutgiften beschikber om digitaol deur te zuken, zo te zien ok meer as dat de meersten bekend wezen zal. Vandaor dit berichien: veur elkeniene die bepaolde oolde dagbladen deurzuken wil is d池 now de zuukmesiene Delpher. De Keuninklike Biebeltheek (KB) het d'r hiel veul veur anleverd. Die het trouwens een jaormennig leden al weten laoten an de Stellingwarver Schrieversronte dat ze zels al heur boeken gaondeweg digitaliseren zullen, ok heur boeken in de streektael. Mar Delpher is dus now even in et ni男s. Ie kun in oolde kraanten vanzels berichten vienen over streektaelschrievers vroeger, over stokkies m.b.t. de geschiedenis, en al zo wat henne. Et is netuurlik wel even goed naodaenken om een logisch woord in te tikken daor aj' mit zuken willen. Veur oonze omgeving is van belang om te weten dat ok de 詮riese Koerier (1952-1969) deur te zuken is via Delpher. Die kraante, die veul infermaosie het uut Stellingwarf weg, is now dus ok beter te vienen en in te zien as eerder. De KB hadde al wel de 詮riese Koerier digitaol beschikber sund et laest van 2011. De Liwwadder kraante van vroeger koj al eerder digitaol deurzuken, via dekrantvantoen.nl. Dat was al aorig bekend. Dat de Friese Koerier ok te deurzuken was, was dus niet bi'j elkeniene bekend. Mar dat zal now mit 船elpher wel aanders wodden. Hier kuj him vienen:
www.delpher.nl


Of bi'j' an 't zuken naor oolder ni'js van de Stellingwarver Schrieversronte? Klik dan 'webstee-archief' an, linksonder, en ruul algedurig deur naor beneden!


Stellingwarver Schrieversronte vragt vri男willigers!

Veur et veerder digitaliseren van et Kenniscentrum van de Schrieversronte is de Stellingwarver Schrieversronte op zuke naor meensken die een dagdiel in de weke daor an mithelpen willen. Sund een posien is om die reden al een groepien vri男willigers o.l.v. Schrieversrontemitwarkster Saskia Douma drok doende mit et herorgeniseren van et belangrieke centrum. Et Kenniscentrum van de Schrieversronte is 騁 centrum in de Stellingwarven waor unieke kollekties angaonde de Stellingwarver tael en streekkultuur op een goeie meniere beweerd blieven. Et doel is om de kommende tied alle unieke materiaol dat in et Kenniscentrum te vienen is op de ni男e webstee www.stellingia.nl te plaetsen. Veur et inscannen van alle schriftelike materiaol wodt now uutkeken naor meensken die de Schrieversronte daor bi男 helpen willen. Dus hebben jow een morgen of een middag over in de weke, en jow zollen mithelpen willen, jow bin van hatte welkom! Anmellen kan deur even te bellen mit de Schrieversronte (0516-451108), en dan even te vraogen naor Sietske Bloemhoff.


Ype Dijkstra, veurzitter van de Stellingwarver Schrieversronte: mit mekeer zorgen veur de tael en en aandere eigene van Oost- en West-Stellingwarf! Veur et locht kommen d池 mit!

Meensken moe地 zorgen veur et eigene en daor mit naor veuren stappen. Dat eigene moej toch veural niet sloeren laoten. Disse bosschop brocht veurzitter Ype Dijkstra van de Stellingwarver Schrieversronte in een noflik en interessaant vraoggesprek dat Odrie vandemorgen, 15 feberwaori, mit him hadde. Et pergramme Huus en Hiem van de Oost-Stellingwarver radio Odrie is bi男 veul meensken wel bekend, mar bi男 aanderen jammer genoeg ok niet. Niet iederiene zal de uutzending mit Dijkstra heurd hebben en daoromme brengen we hier nog wat grepen d池 uut naor veuren. Et onderwarp en de uutienzettings weren feitelik geschikt veur een veul groter pebliek as allienig Oost-Stellingwarf, dat was dudelik. Wi男 moe地, zo zee de veurzitter, de kleine dingen: de gewoonten, mar ok de tael, die in Nederlaand en in et verbaand van West-Europa toch feitelik hiel biezunder is, slim koesteren en we moe地 die eigen tael en kultuur naor veuren brengen. As streektaelinstituut het de Stellingwarver Schrieversronte daor netuurlik een stok verantwoordelikhied in en ze doen daor allemachtig veul, mar ok de gewone meensken zels in alle veertig drpen kun veul betekenen, en zeker zollen ok de overheden meer kunnen as now. Netuurlik warkt de Stellingwarver Schrieversronte op alderhaande fronten goed saemen mit de beide gemienten en de perveensie, mar Dijkstra zol now oe zo graeg zien dat die zorg ok wat meer uut betrokken bestuurders en politici zels kwam. De prissentaosie van de Schrieversronte veur de Raod van Oost nog niet zo lange leden het wat him as Schrieversronte-veurzitter betreft een voltreffer west, want hi男 vernam dat d池 toch echt wel goeie belangstelling was en dat de goeie wil ok dudelik was. D池 is deur alle enthousiasme dan ok een iendaegse flitskursus Stellingwarver tael en kultuur in de maek, uutgerekend ok veur oonze volksvertegenwoordigers in de gemienteraoden.
Dijkstra wees op et biezundere van oons gebied; dat bin niet allienig de tael en de kultuur, mar dat bin ok netuur en laandschop, zoas et Lendedal. Hi男 vun dat we mit 地 allen, dus ok de gemienten en alderhaande orgenisaosies en instellings, et biezundere van oons gebied goed in de gaten hebben moeten en die ok waor et kan naor veuren brengen moeten. Oons gebied het die prachtige weerden, now, dat moe地 meensken daor niet mit een 創ow ja, och ja half an veurbi男gaon. We moe地 dat mooie uutdregen, dan kan de biezunderhied van oons gebied ok dudelik wodden bi男 aanderen.
In dat verbaand nuumde de veurzitter 想ien instelling een fantastische instelling, mit een kleine staf mit mitwarkers en een hiele protte vri男willigers die mit mekeer hiel vule uut de wege zetten. De Stellingwarver Schrieversronte is d池 veur de gemienschop en het allienig al een belangrieke funktie as infermaosiecentrum over de streek, de kultuur en de tael in et biezunder. Et zol, zo markte de veurzitter tussendeur op, verschrikkelik wezen as zokke aktiviteiten deur gemientelike bezunigings in et gedrang kommen zollen.
Van dat wees hi男 d池 nog es op dat et hielemaole verkeerd west het dat de gemienten in 2008 stopt binnen mit de subsidiring van et ienigste wetenschoppelik onderzuuk naor et Stellingwarfs dat d池 was: dat van de Stellingwarver Schrieversronte. Meer as zunde, zee hi男, want wie wat wil moet wat leren willen en wat onderzuken willen, eers overheerst al gauw de oppervlakkighied, en dat moe地 we echt veurkommen.
Wi男 moe地 trots wezen op de eigen tael en et aandere eigene, zo was de bosschop van Dijkstra, en dat moe地 we echt uutdregen. Zo zol et ok mooi wezen om de Stellingwarver naeme onder de Nederlaanse naeme op 粗 plaknaembodden te zetten. Om et eigene, et biezundere, uut te dregen.
Et vraoggesprek wodde voerd deur Hendrik Betten, en die kreeg netuurlik veul meer info van Dijkstra as wi男 hiere now beschrieven. Et was zoas vaeke een mooie uutzending, die extra fleur kreeg deur de meziekkeuze van Dijkstra. Zoas een lied van de verZweedste Nederlaander Cornelis Vreeswijk, mit kienderkoor en al.


Stellingwarver pergrammes op radio Odrie (lekaole omroep Oost-Stellingwarf): ok via live-stream

We kregen de vraoge of Odrie ok buten Oost-Stellingwarf beluusterd wodden kan, omreden meensken graeg naor et pergramme Huus en hiem van de zundagmorgen luusteren willen, en naor de vri男dagse uutzending mit meziek in de streektael, 'Singeliers'. Zoks kan al weer een posien, mit daank an internet. Tip: zuuk daore http://www.omroepodrie.nl/. Klik an: 銑uister naar Odrie via onze live-stream

De pergrammes daor wi男 op doelen bin zo verdield over de weke:
Op de zundagmorgen is van 10.00 11.00 ure de herhaeling van et pergramme 'Singeliers', van de veurbi男e vri男dag. Van 11.00 ure tot 12.00 ure heur ie et pergramme vol Stellingwarver kultuur en gebeurtenissen: 践uus en hiem. Prissentaosie: Marry de Vos en Hendrik Betten; techniek: Peter Cruyming.
Op vri男dag, van 16.00 tot 17.00 ure, is de herhaeling van et pergramme 践uus en Hiem dat de veurbi男e zundag west het.
Ok op vri男dag is, van 17.00 ure tot 18.00 ure, et pergramme 全ingeliers, mit meziek in de streektael. Prissentaosie: Henk Kroese, Evert de Boer, Sietske Bloemhoff, Baukje Oosting, Hans Koopmans. Techniek: Jitze Hofstra.Ni男ste Ovend is uut: neem een abonnement!

De Ovend jg. 43 no. 1 is pas verschenen. Dat is et feberwaorinommer van 2015. Daorin staot weer veul an interessaants te lezen, zoas krek as altied mit 船e Ovend. Geert Lantinga van Wolvege gaot in een fotorieke bi男drege kuierendewieze deur een mooi Stellingwarver laandschop, de redaktie vertelt dat de Schrieversronte-uutgifte 膳an schossel tot slingerpad op nommenaosie staot bi男 de Dagblad van het Noorden-streektaelpries, Jannes Westerhof praot mit de Twent Gerrit Dannenberg in de riegel 'Oosterse kontakten' en Attie Nijboer publiceert een mooi gedicht mit as titel 'Dikke vlokken. Anne Henk Bloemhoff geft zien Japanse indrokken now hi男 in Osaka an een taele-opleiding Japans leert, Lily Khler schreef et verhael 腺emuuien, Freddie de Vries schrift over woorden uut de wereld van de voetbalderi男e en schriever Johan Veenstra begint an een riegel kollums: 腺oris en Joris katteverhaelen, kotomme, zoas aenlik ok van schrievers verwaacht wodden mag, zo legt hi男 uut. Henk Bloemhoff bleek mit hulpe van Jerem van Duijl ooldere vienplakken van Aekinge, De Knlle, Jardingen, Terwissche en Venekoten vunnen te hebben, en d池 is ommedaenken veur de prissentaosie van et ni男ste boek van Henk Jager: 膳issen, amfibienen en reptielen in Stellingwarf. Wethoolder Sierd de Boer van Oost-Stellingwarf en wethoolder Frans Kloosterman van West-Stellingwarf bleken d池 bliede mit te wezen dat zi男 et eerste exemplaor anlangd kregen. En d池 is nog meer, lees zels mar es in et ienigste kulturele blad veur hiel Stellingwarf, in et Stellingwarfs netuurlik, et tiedschrift 'De Ovend' dus! Losse nommers van De Ovend gellen 4,00, een jaorabonnement gelt 20,00. Bi男 een jaorabonnement kriej zes nommers, elke twie maonden kriej dan et ni男ste nommer toestuurd.


CDA-er Madeleine van Toorenburg vragt minister Plasterk nao an over de erkenning onder diel III van et Nedersaksisch

Alweer zoe地 aanderhalf jaor leden of zoks was d池 een kaemerdebat waorin o.e. Lutz Jacobi (PVDA), Sander de Rouwe (CDA) en op 'e aachtergrond Eddy van Heijum (CDA) et opnammen veur et Nedersaksisch tegenover minister Plasterk, die mit de wonderlikste argementen toch krek de meerderhied hul: niet opni男 praoten over erkenning van et Nedersaksisch onder diel III van et Europese Haandvest, ik blief bi男 de eerdere ofwiezing. In de kaemerkemmissie van Binnenlaanse Zaeken is daor liekewel kritisch op deurpraot, mar in Plasterk liekt niet vule schot te zitten om d'r wat positiever naor te kieken. Gelokkig bin d池 nog altied aktieve kaemerleden, zoas CDA-kaemerlid Vrouw Madeleine van Toorenburg. Zi男 het een tal vraogen steld an Plasterk, PvdA-minister dus van Binnenlaanse Zaeken en Keuninkrieksrelaosies. Die vraogen kommen d池 in et kot op daele hoe et d池 mit staot. Zi男 wil o.e. weten as Plasterk him bepaolde toezeggings herinnert, wat de ambtelike gesprekken mit SONT opleverd hebben en as hi男 nog altied mient dat de inspannings onvoldoende binnen om tot erkenning onder diel III van et Europese Haandvest over te gaon. Ok wil zi男 weten wanneer as de experts van de Raod van Europa kommen om de naoleving van et haandvest in Nederlaand nao te gaon en hoe et ministerie daor now betrokken bi男 is.

Belangriekste vraoge: erkenning onder diel III

Alderbelangriekste vraoge veur et Nedersaksisch is liekewel et volgende. Vrouw Van Toorenburg citeert een kemmissieverslag van 24 april 2014; doe stelde et kammenet him veurstellen te kunnen dat et bezuuk van de Raod van Europa 双k ankneupingspunten bdt om de pesisie van et Nedersaksisch onder et Europees Haandvest tegen et locht te holen. Vraoge die Vrouw Van Toorenburg d池 uut votkommen lat is as Plasterk daoromme bereid is om et kommende jaor zien pesisiebepaoling over erkenning onder diel III te heroverwegen.

Gremietighied bi男 de Schrieversronte

De Stellingwarver Schrieversronte dringt al van rond 1994 an op erkenning onder diel III van et Nedersaksisch en in 1995 hebben beide gemienten dat verzuuk overneumen. Wel wodde in dat jaor diel II toekend, mar d池 is sund die tied al drie keer degelik antoond dat et Nedersaksisch an de bepaolings veur diel III voldot neffens et telsysteem van et haandvest. De laeste keer was dat mit et verschienen van et rappot Herweijer / Jans, te lezen op www.sont.nl. Nog mar een peer daegen leden sprak Schrieversronte-veurzitter Ype Dijkstra op Radio Odrie zien grote teleurstelling uut over de holing van minister Plasterk in dit verhael. Die man was him ommeraek ofvalen, zee hi男 ronduut. Dijkstra wodt now deur de CDA-kaemervraogen as et waore op zien winken bediend. Oold-streektaelfunktionaoris van de Stellingwarver Schrieversronte Henk Bloemhoff daenkt al krek liek. Die zit van 1994 of dichte op de erkenningskwessie en zegt: 善lasterk miende bliekber wat stoer doen te kunnen deur een fesoenlik verzuuk uut Noord- en Oost-Nederlaand, dat ok nog es niks kost en daor hi男zels niks an hoeft te doen, nogal hooghattig naost him daele te leggen. Et Nedersaksisch en wi男 as gewone burgers moe地 zok gedrag dan zeker mar weer belieden. Et bestuur, direkteur en passeniel van de Stellingwarver Schrieversronte bin dus slim bliede dat volksvertegenwoordigers as Madeleine van Toorenburg d池 mit an de slag gaon.


Stellingwarver Schrieversronte eupende de archiefdeuren

Op zaoterdag 22 november kon iederiene van morgens tiene tot middags vier ure in et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte terechte. De stichting zette die dag de deuren van et verni男de Kenniscentrum waegenwied los, zodat bezukers een indrok kriegen konnen van wat d池 in dit veur de streek unieke centrum beweerd wodt. Al sund de oprichting van de Stellingwarver Schrieversronte in 1972 wodt perbeerd om alles op et gebied van de geschiedenis van et Stellingwarfs 駭 dat van de Stellingwarver streekkultuur in dit centrum onder te brengen. Deur de jaoren henne is d池 zo een unieke verzaemeling ontstaon, die nargens eers in de regio te vienen is. Niet alliend is daor deur de mitwarkers van de Schrieversronte en een groep aktieve vri男willigers veul wark veur verzet; ok nogal wat biezundere kollekties bin deur de eigeners of arfgenaemen d池 van an de Schrieversronte schonken. Biezundere kollekties bin die van o.e. de ammeteur-historici Gerke P. Mulder (1905-1980) uut Appelsche, mar bi男glieks ok op et gebied van de archeologie is d池 veul te bekieken. De hiele zaoterdag hebben mitwarkers en vri男willigers de bezukers rondleided. De vri'jwilligers hadden butendat veur een alderaorigste, overzichtelike tentoonstelling zorgd, die de bezukers slim wardeerden.


Studiekaemer

In de ni男e studiekaemer van et gebouw van de Schrieversronte kan iederiene die dat wil dokementen uut et Kenniscentrum veerder inzien. Vri男willigers hebben ien van de kantoorruumten daorveur speciaol inricht. In de studiekaemer is ok de haandbiebeltheek van de Schrieversronte te vienen. In de biebeltheek bin boeken opneumen die mit de regio te maeken hebben, mar ok alle Stellingwarfstaelige romans en dichtbundels bin daor in opneumen. In de studiekaemer is butendat een komputer te gebruken die ansleuten is op Internet, zodat eventueel mitien gebruuk maekt wodden kan van de webstee van et Kenniscentrum. De (biezundere) kollekties van et Kenniscentrum, mar ok de boeken in de haandbiebeltheek, wo地 niet uutliend. Kenniscentrum en studiekaemer bin alliend nao ofspraoke te bezuken.


Belangriek ommedaenken veur Nedersaksisch in et locht van kienderrechterapportage an VN

De vierde ngo-rapportage van et Nederlaanse Kienderrechtekollektief het ok et belang van zorg veur voldoende plak veur de minderhiedstaelen Fries, Limburgs en Nedersaksisch mit naeme in et onderwies onderstreept. Et bliekt, zo nuumt et rappot, dat et veur kiender vaeke muuilik is om zoe地 tael te bruken, omreden d池 in et onderwiespergramme en op tillevisie en radio weinig of gien ommedaenken an geven wodt. Ok bin d池 klachten dat d池 te min vakbekwaome meensken op 弾 schoelen binnen. Et Nederlaanse kienderrechtekollektief rikkemedeert daoromme dit an de Verienigde Naosies: 賎arandeer dat er op school en in de media voldoende aandacht wordt besteed aan minderheidstalen. Uteraord vint ok de Stellingwarver Schrieversronte zoe地 geraansie veur voldoende ommedaenken van groot belang.
Et rappot is schreven deur ngo痴 en maotschoppelijke orgenisaosies uut hiele Nederlaand die heur daegeliks doende holen mit kiender en kienderrechten. Zo onstaot een goed beeld van de kienderrechtesituaosie, zo stelt et rappot. Hoewel Nederlaand een ontwikkeld laand is waor veul kiender et goed hebben, is dat toch niet mit elk zo. Et rappot gaot dan ok over kiender daor et niet goed mit gaot of daor et mis mit gaon kan. Et wodde onderschreven deur tachtig maotschoppelike orgenisaosies, en zal deur de VN weer bruukt wodden om oonze overhied rikkemedaosies te doen om te verbeteren.


Snuffelkursus veur leden van raoden en staoten

De zunne leut him vandemorgen van twie kaanten zien: buten in et centrum van Berkoop mit tieden van mooi zunnig weer en binnen, in et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte. Daor was een fleurig en slim gentesseerd zelschop van negen raods- en staoteleden bi男 mekeer om mit mekeer mit te doen an de Snuffelkursus, speciaol saemensteld veur heur as groep. Die kursus beston uut een mooi anbod op et terrein van de geschiedenis (brocht deur Geert Lantinga), de tael (Henk Bloemhoff) en de laandschopsgeschiedenis (lezing deur Dennis Worst). Dielnemers weren slim enthousiast over wat ze te heuren en te zien kregen. Nao et gemienschoppelike broodeten kreeg de kursus nog een levendig vervolg in et Diakenievene ,mit een netuurexkursie onder leiding van twie Fryske Gea-gidsen.
Al mit al een mooie aktie van vroege, echte deurzetters op de zaoterdag.


Blievende wardering en ommedaenken veur streektael bepleit: het et DvhN et veurjaor reuken?'

Nao sombere geluden in et Dagblad van et Noorden van de laeste tied over de toekomst van de streektael is d池 weer wat evenwichtiger praot te beleven in et kommentaor van de heufdredaktie van 2-3-2015. Et gaot niet om ekenomie mar om kultuur, zo wodt steld. 羨s streektael now leeft of starft, et was en is een follement van oonze identiteit, krek as et Nederlaans. Wie zien tael kwietraekt, raekt himzels kwiet. Allienig al om die reden verdient et wardering en ommedaenken die blieven. Niet allienig in meert [streektaelmaond in pattie regio痴], mar ok daornao zo risseneert et DvhN. We kun beter an de slag gaon en flink an de slag blieven veur et Stellingwarfs as dat we wat op een duustere toekomst ommestennen, zo is bi男 de Stellingwarver Schrieversronte altied oordield. Al in de begintied van de Schrieversronte (1972) wodde d池 wel es zwatgallig tegen de Schrieversronte zegd dat et Stellingwarfs nog hooguut 25 jaor te leven hebben zol, en et Fries nog zoe地 40 jaor. Gien van beide veurspellings bin uutkommen. Morgen begint de toekomst...

Streektaelpries van et Dagblad van et Noorden veur de tiende keer uutrikt

mit Uutdielbundel mit Stellingwarver bi男dregen van Sjoukje Oosterloo en Johan Veenstra

De Grunninger Chris Kiel het de Streektaelpries 2014 wunnen in de kattegerie pozie en proza. Et Stellingwarver 膳an schossel tot slingerpad, een keunstboek mit pozie en beeldende keunst van drie Stellingwarver dichters en drie keunsteners dat deur de Stellingwarver Schrieversronte uutgeven wodde, was nommeneerd, krek as et Drentse 全trunen in de taoltuun van Abel Darwinkel, en de Grunninger app 銑assa dut bosschoppen, van Esther en Kirsten Plomp in de vertaeling van Riemke Bakker. Bert Hadders en de Nozems wunnen in de kattegerie CD/DVD.
De jury nuumde 膳an schossel tot slingerpad een arg mooi vormgeven boek, mit een biezunder goed op mekeer ofstemde inhoold van beeldende keunst en pozie. Ok de veertig inbunnen boeken deur haandboekbienders wodde as positieve saemenwarking benuumd. 薦en boek om vaeke in te kieken en van te genieten, zo zee juryveurzitter Eric van Oosterhout. In et daegeliks leven is Van Oosterhout burgemeester van de gemiente Aa en Hunze; hi男 zet him mit riegelmaot arg in veur et behoold van de Nedersaksische streektaelen.
Omreden et de tiende keer was dat de pries uutrikt wodde, wodde ok nog de bundel 船e eerste pries uutdield aan alle bezukers van de middag. An die bundel konnen alle eerdere nommeneerden veur de pries mitdoen. In et boekien bin Stellingwarver bi男dregen opneumen van Sjoukje Oosterloo en Johan Veenstra.

Meertaelig onderwies Drents & Duuts en een Drents lektoraot op kommenwegen

De Drentse staoten boerken goed mit et Drents en et Duuts. De perveensie Drenthe wil meer ommedaenken veur et Duuts en toegelieke veur et Drents in et Drentse onderwies. Perveensiaole Staoten van Drenthe hebben d池 maximaol een ton per jaor veur beschikber steld, veur de tied van de kommende vier jaor. Doel is om de streektael in levendig gebruuk te holen en de weerde van meertaelig onderwies beter uut te buiten. Et projekt zal dreven wodden deur een anjaeger veur Drents en Duuts, die uutgruuien zal tot een lektor bi男 de Stenden-hogeschoele in Liwwadden, die een vestiging het o.e. in Emmen. Inkelde basisschoelen in Zuudoost-Drenthe kriegen een proefprojekt. Ok et Drentse streektaelinstituut Huus van de Taol zal uteraord betrokken wezen. D池 wodt o.e. docht an et opwarken van de kundigheden van docenten en studenten. Dippeteerde Munniksma risseneert ok dat meertaelighied meer kaansen geft veur wark en ontwikkeling.

Winters cadeau-aanbod Stellingwerver routegidsen

De Stichting Stellingwarver Schrieversronte geeft sinds een paar jaar Stellingwerver fiets- en wandelroutegidsen uit. In de gidsen worden routes beschreven door streekkenners uit de regio, die voor veel extra informatie zorgen over het gebied waar de route langs voert. Er is veel aandacht voor de historie, het landschap, de natuur en de taal van de streek. Alle gidsen (op zakformaat en met ringband) zijn bovendien voorzien van een duidelijke routekaart.
Tot nu toe verschenen de volgende vijf gidsen:

De buurtschappen van Oosterwolde, fiets- of wandeltocht, 26 km, door Sietske Bloemhoff
32 bladzijden, 7,50
Wandelen rond Wolvega, wandeltocht, 20 km, door Geert Lantinga
64 bladzijden, 8,50
Taalfietstocht rond Berkoop, fietstocht, 52 km, door Sietske Bloemhoff
32 bladzijden, 7,50
Fietsen in en om Appelscha, van 28.5 61 km, door Jan Koops
32 bladzijden, 7,50
Langs oolde en ni男e hooltpaeden, wandeltocht, 21 km, door Geert Lantinga
64 bladzijden, 8,50

Alle vijf gidsen zijn financieel mede mogelijk gemaakt door de Rabobank. Tot 31 meert 2015 geldt voor leden van de bank een speciale korting. Wanneer u alle vijf gidsen aanschaft betaalt u in plaats van 39,50 slechts 34,50. Onderstaande bon kunt u sturen naar:
Stellingwarver Schrieversronte, Willinge Prinsstraat 10, 8421 PE Oldeberkoop. Na ontvangst worden u de gidsen z.s.m. toegestuurd.

KORTINGSBON
Ja, ik maak gebruik van dit speciale aanbod en bestel alle vijf Stellingwerver routegidsen voor 34,50

Naam:
Straat:
PC en plaats:
Telefoon:
Email:
Handtekening

Stichting Stellingwarver Schrieversronte
Willinge Prinsstraat 10
8421 PE Oldeberkoop
info@stellingwarfs.nl
0516-451108
www.stellingwarfs.nl www.stellingplus.nl


Wethoolders wies mit Henk Jager zien ni男e boek: 膳issen, amfibienen en reptielen in Stellingwarf

薦en belangrieke uutgifte in een belangrieke serie Stellingwarver netuurboeken,築o leut veurzitter Ype Dijkstra oflopen zaoterdagmiddag 7 feberwaori weten bi男 de prissentaosie van de ni男ste uutgifte van de Stellingwarver Schrieversronte. Hi男 doelde daormit op et boek 膳issen, amfibienen en reptielen in Stellingwarf van Henk Jager uut Berkoop. De eerste beide exemplaoren van dit prachtig uutgeven boek wodden deur de auteur uutrikt an de beide Stellingwarver wethoolders van kultuur Sierd de Boer (Stellingwarf-Oostaende) en Frans Kloosterman (Stellingwarf-Westaende). Beide manluden gavven an slim inneumen te wezen mit disse ni男ste uutgifte van de Schrieversronte. Bi男 et lezen van et koncept was beide wel dudelik wodden hoe belangriek ok disse uutgifte weer is veur de eigen Stellingwarver streekkultuur. Veur Jager was dit et twiede diel in de serie netuurboeken; in 2006 verscheen van zien haand 薦t Stellingwarver plaanteboek. Krek as bi男 et plaanteboek zorgde opni男 netuurfotograaf Klaas van der Veen uut Meppel veur professionele foto痴.
De feestelike bi男ienkomst in et gebouw van de Schrieversronte wodde bi男woond deur roem vuuftig belangstellenden. Veur een muzikaol intermezzo zorgde Serge Epskamp van Zaandhuzen. Tal bladzieden: 120; pries: 17,50.

PVDA-staotelid-kandidaot Anneke Beukers wil meer struktureel geld van de perveensie veur et Overiesselse Nedersaksisch

PVDA-kandidaot-staotelid Anneke Beukers uut Overiessel het veurbi男e zaoterdag op een symposium in Hengelo bepleit dat d池 meer geld komt veur et Nedersaksisch in Overiessel. En dat moet dan ok struktureel wezen. Zoks komt goed te passe bi男 de aktie van de CDA in de Kaemer veur et pleiten veur staotus diel III richting minister Plasterk, zeggen ingewijden. Op de webstee van de kraante Tubantia wodt nog anhaeld dat in 2013 een motie van CDA en PVDA in de Twiede Kaemer veur promosie van et Nedersaksisch naor diel III deur minister Plasterk ofwezen wodden, wiels die doe een kaemermeerderhied mit wus te kriegen. Zoks ondaanks goeie pleidooien van de PVDA-fraktie (Lutz Jacobi) en de CDA-fraktie (Sander de Rouwe) en ondaanks positieve oordielen van de juristen Herweijer en Jans in heur rappot 鮮edersaksisch waar het kan. Zoe地 57% beantwoorders van een internetenqu黎e wil taelbeleid veur et Twents krek as in Frieslaand veur et Fries (peiling 24-2-2015).


SONT-webstee weer in de locht

Et het een posien duurd, mar et is ok al weer een dag of wat o.k. mit de SONT-webstee: die is weer in de locht. Inderdaod, www.sont.nl.
En dat is goed, veural veur die meensken die zuken naor et rappot 'Nedersaksisch waar het kan', daor de hooglerers Herweijer en Jans in bewezen hebben dat et Nedersaksisch op grond van de beleidssituaosies in de regio erkend wodden kan onder diel III van et Europese haandvest veur regionaole taelen en taelen van minderheden.


Nog plak in kursus laandschopsgeschiedenis Appelsche

Op donderdag 2 april gaot de kursus Laandschopsgeschiedenis Appelsche uut aende. Al hebben heur onderhaand al flink wat meensken opgeven veur de kursus, d池 kun d池 nog wel een peer bi男. De kursus bestaot uut vier lesaovenden en wodt geven in de Hoolten Klinte in Appelsche. Tiedens de aovens is d池 ommedaenken veur et ontstaon van et laandschop (drs. Dennis Worst), de drpsgeschiedenis (drs. Dennis Worst), veldnaemen as gidsfossiel veur de drps- en laandschopsgeschiedenis (dr. Henk Bloemhoff) en de netuurgebieden om Appelsche henne (Corn Joziasse van Staotsbosbeheer). De kursusaovens bin op 2, 9, 16 en 23 april. Op zaoterdag 11 en 25 april bin d池 butendat twie (fiets)exkursies. Veur uutgebreide infermaosie over de kursus, et pergramme en de kosten kuj terechte op www.stellingplus.nl. Opgeven kan via info@stellingwarfs.nl of deur te bellen naor 0516-451108 (Stellingwarver Schrieversronte).


Analyse en opinie Weststellingwerfs Belang angaonde een kotting van West-Stellingwarf in december 2014 op de subsidie van de Stellingwarver Schrieversronte; mit vergeliekings van subsidies veur streektaelondersteuning

In december 2014 het de gemiente West-Stellingwarf tot een kotting besleuten op de subsidie van de Stellingwarver Schrieversronte. Butengewoon jammer veur de instelling, de meensken in de Stellingwarver regio en daorbuten en veur de Stellingwarver kultuur. Hoewel et d池 even op leek dat de meerderhied van de raod et kollegeveurstel niet volgen wol,gong die meerderhied toch omme, ok al hadden et bestuur van de Stellingwarver Schrieversronte en de koepelorgenisaosie EBLT / EBKT dudelik en helder inspreuken en helder maekt dat de streekkultuur krek steund wodden moeten zol in plaets van eersomme. De lekaole perti男 Weststellingwerfs Belang, die him tegen de bezuniging verzet hadde, het naotied een analyse maekt van de gang van zaeken en het ok veerder de subsidiebasis onder de loep neumen, waorbi男 vergeleken is mit Fries en Bildts. Et risseltaot van de analyse volgt hieronder. Et leek oons goed om ien en aander bi男 de belangstellende websteebezuker bekend te maeken.


鄭lles van waarde is weerloos (Lucebert)


En dat is erg spijtig, want je zou graag willen dat onze gemeente zich voor honderd procent inzet voor de cultuur, in het bijzonder voor de Stellingwerver streekcultuur. Anders gesteld: onze gemeente, en dan met name het gemeentebestuur, zou juist erg trots op en blij moeten zijn met de bijzonderheden van de streekcultuur die onze prachtige regio zo kenmerken. Een gebied met bijvoorbeeld een grote diversiteit aan landschappen en natuur, daardoor kent Stellingwerf o.m. de grootste verscheidenheid aan vogelsoorten in ons land. Een gebied met een rijke en bijzondere historie wat betreft de ontstaansgeschiedenis, en bovendien een gebied met een prachtige Nedersaksische taal die vele jaren ouder is dan het Nederlands.
Helaas moeten wij constateren dat het huidige gemeentebestuur de zorg, bescherming en verdere ontwikkeling van die eigen streekcultuur steeds minder belangrijk lijkt te vinden. Want opnieuw werd eind 2014 de stichting Stellingwarver Schrieversronte (SSR), die zich al ruim veertig jaar op vele manieren inzet voor de Stellingwerver streekcultuur, met tien procent op haar structurele subsidie gekort, terwijl dat ook in 2012 al was gebeurd. Met elkaar komt dat neer op een verlaging van ongeveer 10.000,-.
De reden voor met name de laatste bezuiniging is onnavolgbaar. Omdat, volgens het college van B & W, de SSR in de vorige bezuinigingsronde in 2012 gespaard zou zijn gebleven, was de stichting nu wel 疎an de beurt. Op zich een vreemde redenering, maar bovendien was de SSR in 2012 w駘 met tien procent gekort. Tijdens de begrotingsvergadering op 3 november werd dit door het college hardnekkig ontkend, maar na de toen ontstane verwarring werd op voorstel van Mariska Rikkers van Weststellingwerfs Belang het besluit over wel of niet bezuinigen doorgeschoven naar de volgende raadsvergadering.

Beschikbare subsidiegelden Stellingwerfs i.v.m. die voor het Bildts en Fries

Het lijkt goed om hier de vergelijking aan te geven wat betreft de beschikbare subsidiegelden t.b.v. het Stellingwerfs en die voor het Bildts en Fries. Zo geeft de gemeente Het Bildt (10.650 inwoners) 4,00 subsidie per inwoner voor taal en cultuur, de provincie 1,50. Daarnaast is er ook nog een post ondersteuning vanuit de gemeente en een historisch archiefmedewerker die een belangrijke bijdrage levert voor het behoud van de Bildtse historie. De provincie stelt ongeveer 5.000.000,- beschikbaar voor de instandhouding van de Friese taal en cultuur. Met 650.000 inwoners komt dat neer op 7,50 per persoon. Voor het behoud van het Stellingwerfs en de Stellingwerver streekcultuur is de gemeenschappelijke bijdrage van de gemeenten 1,76 per persoon en die van de provincie ア 0,89 per persoon. Vanaf januari 2015 gaat de gemeentelijke bijdrage structureel opnieuw naar beneden dankzij de nieuwste bezuiniging door Weststellingwerf.

Memo college

Na 3 november werden middels een memo van het college aan de raadsleden andere redenen voor de geplande bezuiniging opgevoerd. Zo zou in de eerste plaats de stichting niet willen samenwerken met de Friese collega-instituten Afk, Tresoar en Fryske Akademy (1), is er in de tweede plaats een reservepost van 125.000,- (2) en als derde reden werd aangegeven dat de Schrieversronte ook nog eens in het bezit is van een eigen pand (3).

Samenwerking met Friese instituten (1)

Van het al dan niet willen samenwerken met Afk, Tresoar en de Fryske Akademy kan het volgende worden gezegd: een paar jaar geleden kreeg de SSR opdracht van de toenmalige portefeuillehouder van cultuur, tevens voorzitter van de gemeenteraad, om uitgebreid onderzoek te doen naar mogelijkheden voor verdere samenwerking met de drie belangrijkste Friese instituten. Een aantal taken van de Schrieversronte zouden best kunnen worden overgenomen door die instituten, zo vond die portefeuillehouder en dat zou een fikse besparing op kunnen leveren.
Na uitvoerige gesprekken met de directies van Tresoar, Afk en FA bleek dat de door portefeuillehouder genoemde samenwerking niet mogelijk te zijn. Immers, voor de Friese instituten zou voor het uitvoeren van de genoemde activiteiten k financile middelen beschikbaar moeten zijn, en dat is beslist niet het geval. Deze instituten worden niet gesubsidieerd voor samenwerkingsprojecten. Overigens werkt de Schrieversronte al op veel fronten op een plezierige en vooral ook constructieve manier samen met alle drie instituten. Zo wordt met Tresoar samengewerkt op het gebied van de digitalisering van taalkundige en historische onderwerpen, en komt er bovendien steeds meer een gezamenlijk aanbod van cursuswerk: in 2014 gingen de eerste voorbereidingen van start voor een cursus liedteksten schrijven in het Stellingwerfs, Bildts en Fries t.b.v. moderne muziek. Het doel is om in 2015 of 2016 een festival in Leeuwarden te organiseren waarbij deze teksten uitgevoerd worden door singer-songwriters, bands etc. uit de hele provincie.
Met de Afk wordt o.a. al sinds jaar en dag gezamenlijk het zo bijzondere boekje voor peuters 禅omke uitgegeven. Aan Afk wordt bovendien ook ondersteuning geboden aan een taalproject rond de ouderenzorg. Bij de Fryske Akedemy is een neerlandicus als vrijwillig gastonderzoeker t.b.v. het Stellingwerfs 鳬n dag per week actief 駭 zijn er met enige regelmaat andere samenwerkingsverbanden op wetenschappelijk niveau. Samenvattend: daar waar mogelijkheden zijn om elkaar aan te vullen en/of elkaar te versterken gebeurt dat op een hele adequate wijze.
In samenwerking schuilt echter g鳬n enkele mogelijkheid voor kostenvermindering. De betrokken instituten hebben geen middelen om taken van een collega over te nemen.

Reservepost van 125.000,- (2)

De reservepost van 125.000,- is in de eerste plaats het werkkapitaal van de uitgeverij van de Schrieversronte, stichting Et Boekefoons. Om die reden is het bedrag soms ook aanmerkelijk kleiner. Ook al wordt per titel goed gekeken naar de verkoopmogelijkheden, soms zijn er uitgiften waarvan de verkoop tegenvalt. Maar uit deze de reservepost wordt jaarlijks ook minstens 10.000,- beschikbaar gesteld aan de SSR en is het bedrag daarnaast bedoeld voor eventuele financile tegenvallers bij beide stichtingen. De uitgeverij van de Schrieversronte lijkt een financieel gezond bedrijf, maar er zijn maar een paar tegenvallers voor nodig om tot een heel ander beeld te komen.

Eigen pand (3)

Tot slot blijkt dat de toenmalige portefeuillehouder het een goed idee zou vinden wanneer de SSR een hypotheek op het eigen vrij van schulden zijnde pand zou nemen. Door daarvoor te kiezen zou immers ook minder subsidiegeld nodig zijn. Een onvoorstelbaar slecht idee van een gemeentebestuurder! Een idee om iemand, in dit geval de SSR, respectloos linea recta richting afgrond te sturen.

Opmerkelijke mening CDA tijdens raadsvergadering 15 december

In de raadsvergadering van 1 december werd de beslissing van het collegevoorstel om de subsidie voor de SSR te korten opnieuw uitgesteld, nu naar 15 december. Tijdens deze laatste vergadering werd door Weststellingwerfs Belang een motie ingediend met het verzoek om de bezuiniging met 鳬n jaar uit te stellen, om de verschillende ideen hierover nog eens goed tegen het licht te kunnen houden. Helaas kreeg WB onvoldoende steun van de andere fracties en werd voor de bezuiniging gestemd.
Bijzonder was de opmerking van het CDA tijdens de raadsvergadering van 15 december. Deze partij liet weten subsidiegelden ten goede te willen laten komen aan de inwoners en niet aan een organisatie als de SSR Wellicht ten overvloede: de Schrieversronte zet zich in voor de instandhouding en verdere ontwikkeling van de Stellingwerver streektaal en streekcultuur, juist t.b.v. ALLE Stellingwervers: voor die van nu 駭 die van later!

Conclusie

Met de bovenstaande bezuinigingsideen wordt duidelijk dat het huidige college veel minder met de Stellingwerver streekcultuur lijkt te hebben dan eerder het geval was. Juist in een tijd dat er steeds meer waardering voor de streektaal en streekcultuur komt, laat men het ondersteunen daarvan in onze regio steeds meer afweten. En dat is op z地 minst een schande voor onze zo bijzondere cultuur-, natuur- en historierijke Stellingwerven.

Rest een open vraag: hebben we hier te maken met cultuurbarbarij??

december 2014


Bus vol verhaelen

In saemenwarking mit de perveensie Frieslaand en 'Boeken fan Frysl穗' gaot op donderdag 29 jannewaori et boekeprojekt 腺us vol verhaelen uut aende. In vuuftien bussen van Arriva en Qbuzz kommen kaasten mit Friese en Stellingwarver boeken te staon. Reizigers kun zo tiedens heur reize een boek lezen. Van vier Stellingwarver schrievers bin boeken deur de Stellingwarver Schrieversronte beschikber steld veur dit unieke projekt. Et gaot om boeken mit gedichten en kotte verhaelen van Roely Bakker, Harmen Houtman, Sjoukjkke Oosterloo en Johan Veenstra.

膳an schossel tot slingerpad op nommenaosie

De jury van de jaorlikse Dagblad van het Noorden-streektaelpries het zien kotte liesten opsteld van perdukties in de streektael uut 2014. In de kattegerie boeken staon d池 zesse op nommenaosie. Et goeie ni男s is dat et keunst- en pozieboek 膳an schossel tot slingerpad', een uutgifte van de Stellingwarver Schrieversronte, iene van die zesse is [bron: DvhN 17-1-2015].
Hej trouwens zels belangstelling veur dit prachtboek? In 膳an schossel tot slingerpad bin ofbelings van wark te zien van drie belende keunsteners uut Stellingwarf, en bin gedichten te lezen van drie Stellingwarver dichters. Alle zesse hebben heur bi男 heur wark inspireren laoten deur et thema 'ruumte'. Et boek is uutgeven in een had kaft, is 56 blz. en gelt 17,50. Et is Schrieversronte-uutgifte 160; ISBN 987-90-6466-173-0.


Netuurgidsen vraogd; bruuk Stellingwarfs as 't even kan

In de beide Stellingwarver gemienten bin of wo地 meensken vraogd om mit naeme veur et basisonderwies rondleidings te verzorgen angaonde de netuur in de eigen leefomgeving en/of de historie van et drp. Et doel van de exkursies is om kiender (meer) in de kunde te brengen mit et biezundere van heur eigen drp.

De gidsen hoeven niet zels aktief mit heur anbod naor de schoelen te gaon, as schoelen graeg een rondleiding op dit gebied hebben willen zollen kun ze zels mit heur vraogen of verzuken kontakt opnemen mit de gidsen. De gidsen bepaolen vervolgens as ze al dan niet an de vraoge voldoen kunnen. Datzelde gelt ok veur een evt. onkostevergoeding. Et kontakt van de schoelen is dus rechtstreeks mit de gids. De inhoold van et pergramme van de gids is streekgericht, et gebruuk van de Stellingwarver streektael het de veurkeur.

Intied is op de speciaole webstee veur et basisonderwies www.stellingwerf-heemkunde.nl et eerste begin van et anbod van gidsen te zien. Dat anbod zal de kommende tied de hieltied uutbreided wodden. Opgeven kan bi男 de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop (mail: info@stellingwarfs.nl; bellen mit et kantoor kan ok: 0516-451108, dan even vraogen naor Sietske Bloemhoff).


Aorighied an schrieveri男e in et Nederduuts?

稚 Zol wezen kunnen daj aorighied hebben an de schrieveri男e in de streektael van vlak over de greens. En dan is dit misschien een aorig ni男gien. In de Duutse stad Leer (Nedersaksen) wodt op verschillende menieren vierd dat de bekende, om niet te zeggen beroemde Nederduutse schriefster Wilhelmine Siefkes 125 jaor leden op 粗 wereld kwam. De eerstvolgende aktiviteit is op 9 feberwaori; as laeste is d池 een lezing angaonde de Nederduutse schrieveri男e op 12 november. D池 tussenin bin nog drie aktiviteiten. Meer hierover op www.leeraner-bz.de/2014/12/12/leer-feiert-den-125-geburtstag-von-wilhelmine-siefkes/


Lees et wark van Lamkje Hof op oonze webstee Stellingia.nl

Deurdat et NCRV-pergramme Plein 5 Radio Nostalgie ommedaenken gaf an oonze Stellingwarver schriefster Lamkje Hof (zie hieronder) is ok heur wark weer in de belangstelling. Bi'j' misschien op zuke naor heur beide Schrieversronte-publikaosies? Die bin uutverkocht, mar ie kun ze tegenwoordig wel digitaol lezen. Kiek onder 'boeken' op oonze webstee Stellingia.nl: www.stellingia.nl/boeken. Ruul mit de moes naor beneden en vien Van mien kaant bekeken en Veur loon en verval.


Lezingteksten over de Beneficiaalboeken verschenen

In et naojaor van 2013 wodden de bekende Beneficiaalboeken (1543) opni男 uutgeven. Negen onderzukers was vraogd om een lezing te holen over bepaolde aspekten in de Beneficiaalboeken die mit heur vakaachtergrond te maeken hadden. Die lezings bin holen op een symposiumdag, bi男 gelegenhied van de prissentaosie. Zo ontston een beeld van de grote, veural historische weerde van de Beneficiaalboeken. Van de negen lezings gongen twieje in et biezunder in op oonze regio. Die van Dennis Worst, over et winnen van huj an de benedenloop van De Lende, De Kuunder of Tsjonger en De Boorn, hiet 践ooi halen stroomafwaarts. het belang van hooiwinning voor de veenboeren in Zuidoost-Friesland, en die van Henk Bloemhoff 鮮edersaksische elementen in de Stellingwerver Beneficiaalboekteksten. Alle lezings bin now verschenen in et themadiel van jaorboek De Vrije Fries (2014), dl. 94, vanof blz. 129. Hans Mol en Peter van der Meer leiden van die bladziede of de lezingteksten in.


Lamkje Hof-de Boer kreeg ommedaenken in NCRV痴 Plein 5

Deensdagmiddag 30 december was d池 in et pergramme 善lein 5 van de NCRV roem ommedaenken veur de Stellingwarver schriefster Lamkje Hof-de Boer (1908-1991). Et pergramme is nog te beluusteren op Radio 5 Nostalgia, in de herhaeling ('uitzending gemist'): http://plein5.ncrv.nl/ncrvgemist/30-12-2014/plein-5.
Plein 5 het altied veul andacht veur de kultuur uut de verschillende regio痴; mit naeme gelt dat ok veur de (biezunderheden) van de streektaelen.
Lamkje Hof-de Boer het veur et Stellingwarfs altied een belangrieke vertegenwoordigster west. Al veurdat de Stellingwarver Schrieversronte opricht wodde schreef Vrouw Hof, zoas ze bi男 veul meensken bekend was en nog altied is, Stellingwarver verhaelties en riempies veur o.e. 'De Dreijer', et drpsblad van Berkoop. Doe de Schrieversronte opricht wodde dee Vrouw Hof ok mitien mit an de aldereerste kursus Stellingwarfs veur beginners. Ze schreef al rap bi男dregen veur et Stellingwarver tiedschrift De Ovend en was ok een belangrieke infermaant veur et Stellingwarfs Woordeboek. In 1981 gaf de Schrieversronte heur dichtbundeltien Van mien kaant bekeken uut en in 1986 verscheen heur twiede boek, Veur loon en verval. In dat boek vertelt ze over heur biezundere leven, mit veul hoogte-, mar ok dieptepunten. Kotleden gaf SONT (Streektael Orgenisaosie Nedersaksisch Taelgebied) de bloemlezing Gloepends mooie verhalen uit Stellingwerf, Groningen, Drenthe, Salland & Land van Vollenhove, Twente, Achterhoek en de Veluwe uut, mit ok een verhael van Lamkje Hof-de Boer. Et is niet veur et eerst dat de NCRV ommedaenken het veur Vrouw Hof. Al in 1988 wodde deur de omroep een dokementaire uutzunnen over heur biezundere leven, dat was n.a.v. van heur boek Veur loon en verval. Of bi'j' nog op zuke naor heur beide Schrieversronte-publikaosies? Kiek dan op www.stellingia.nl/boeken; ruul mit de moes deur naor onderen en vien Veur loon en verval en Van mien kaant bekeken. De pepieren uutgiftes van disse boeken bin uutverkocht bi'j de Schrieversronte.


Gedichteweke en toegelieke aorighied an een stevige winter? We kun helpen! Hier komt

KEUNING ROEGBAORD!

Keuning Roegbaord het zien haand
Daelelegd op stad en laand.
En hi男 blaost zien koolde aosem
Over 稚 waeter; voorn en braosem
Vlochten in de diepte vot.
En hi男 schuddet, naor zien aord,
Grote vlokken uut zien baord,
Tot de wereld wiedwaor wit wodt
En de wegen spiegelglad.
Keuning Roegbaord grinnikt wat.

Mar de kiender, mit heur sleden,
Draeven ov池al of en an,
Glieden waor 稚 mar even kan.
Keuning Roegbaord lacht tevreden,
Het d池 zien pleziertien van!
En hi男 blaost ng even hadder!
En hi男 schuddet ng wat barder!
En de oold池e generaosie
Klaegt netuurlik stien en bien,
Want ze meugen him niet zien!
Roegbaord, wat bin ie gemien!
Wat bedoej en wat beblaos ie!
Roegbaord grinnikt om heur zorgen:
Oolde zoere proemers bin 奏!
Roegbaord is de Kiendervrind!
Wie de Jeugd het, die het Morgen!

(Jouk; = ps. van schriever / dichter Martinus Bakker (1926-
1996);uut: Een haandvol speulgoed. Wolvege, 1972.
Meer Stellingwarver pozie lezen? Klik veur oonze boeken op
'oonze uutgiften', links op disse bladziede.


Film in 't Welsh op Memmetaeldag: gezaemelike aktiviteit van EBLT / EBKT

EBLT/EBKT, et Europese Buro veur Kleine Taelen, en Slieker Film in Liwwadden prissenteren op 21 feberwaori, dan is 't de Internationaole Memmetaeldag van de Verienigde Naosies een biezundere film. Dat is de film 'Y Syrcas', dat is Welsh veur 薦t Cirkus. Regiseur Allen kon neffens eigen zeggen disse film niet zonder de klaanken, de sfeer en de eigen daenkwieze van et Welsh maeken. De film gaot over et aldereerste reizende cirkus dat mit olifaant en al in 1848 deur Wales trok. Et was een kultuurschok van komsa veur de plattelaansbevolking in die tied, want die was slim an de karke. De film is in et Engels ondertiteld en is veur alle leeftieden. Y Syrcas wun veurig jaor de jurypries en de pebliekspries op et vuufde Europese Minderheden Film festival in et Duutse Noord-Frieslaand. Disse film is in de krokusvekaansie twie keer te zien bi'j Slieker Film, in et Fries Museum in Liwwadden. Dat is op zaoterdag 21 feberwaori om 15.00 ure en op deensdag 24 feberwaori om 15.00 ure.NI'JSTE NOMMER VAN 'DE OVEND' VERSCHENEN

Et ni'jste nommer van et Stellingwarver kulturele tiedschrift 'De Ovend' is een peer daegen leden verschenen, en krek as altied is et weer slim de muuite weerd. Belangstelling? En ie hebben nog gien abonnement veur 20 in 't jaor? 'De Ovend' is elke keer 32 bladzieden en hi'j verschient elke twie maonden. Mitien nemen, zoks: mail vot naor info@stellingwarfs.nl. Ie kun jezels en de Stellingwarver Schrieversronte haost gien groter plezier doen! Wat staot d'r disse keer in dit pracht van een eigen streektiedschrift? Now, mooie gedichten van Jan Willem Teijema en Klaas Knillis Hofstra, bi'jveurbeeld! 'De weensputte' van Roely Bakker is just weer een mooi stokkien proza, en Lily Khler heur 'Zorgstelsel' al krek liek. De redaktie geft trouwens ommedaenken an de pas verschenen bundel 'Gloepends', een bloemlezing van Nedersaksisch proza van nao W.O. II. Netuurlik het Frank Spijkers weer een strip-oflevering over Otto, heer van Buil, en Kees Koopstra vertelt over 'Snoekvisken in De Lende'. In de oflevering 'Dit plak dot me wat' vertelt Fettje Alten over heur biezundere baand en liefde mit et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte in et centrum van Berkoop. Biezunder is ok et artikel van Geert Lantinga: 'De Lende, van begin tot aende', et laeste in een mooie riegel. Ok disse oflevering van die riegel wodt weer extra mooi maekt mit vri'j wat biezundere foto's. En zo is d'r meer te vienen, zoas Gerrit Dannenberg zien oflevering van een Nedersaksisch vervolgverhael. Hiel biezunder is ok et Veuroffien, van Jimmy Visser, die dit veur de laeste keer dot. Ja, ok dat stokkien dot je wat as trouwe lezer, om niet te zeggen: dat dot je hiel vule. Zo zegt ze: 'Ik bin [as redaktielid] slim aorige meensken tegenkommen. Et is nog altied een ni'jsgierig blad, et zicht d'r mooi uut en is veur iederiene leesber. Ok kuj' d'r mit de diek uut!'Dat is mar al te waor, ok mit dit mooie ni'je nommer! Mar zels lezen is toch nommer iene! Doen dus!


Prozabundel Nedersakisch verschenen: bloemlezing van nao W.O. II

Op zaoterdagmiddag 15 november verscheen de ni男e bloemlezing 賎loepends mooie verhalen uit Stellingwerf, Groningen, Drenthe, Salland & Land van Vollenhove, Twente, Achterhoek en de Veluwe. Dat is, kotomme, een boek mit prozateksten uut de zeuven streektaelregio痴 van et Nedersaksische taelgebied. In die regio痴 hadden deskundige selekteerders een eerste keuze maekt uut wark van nao de oorlog, en naotied het een redaktie van weer aandere deskundigen van elke regio drie verhaelen anwezen die in de bloemlezing kwammen. Dat weren: Gees Bartels, Annet Timmer en Eric van Oosterhout, anvuld mit Baukje Bloemert van Stichting Het Drentse Boek. Die stichting het dit projekt uutvoerd en dus et boek ok uutgeven. De Nedersaksische koepelorgenisaosie Stichting SONT was de opdrachtgever. SONT en Drentse Boek vienen et belangriek om now en dan goed wark in et Nedersaksisch uut alle regio痴 te prissenteren, waorbi'j redaktieman Eric van Oosterhout him ansleut doe hi'j et woord kreeg in de prissentaosie. SONT en Drentse Boek willen meensken in de kunde kommen laoten mit wark uut ere regio痴, ze zien laoten wat d池 zoal an goed wark schreven is, ze willen ok zien laoten dat d池 een goeie Nedersaksische literetuur bestaot en ok vullen ze zo as et waore et Haandboek Nedersaksisch an. Dat boek is wel beheurlik uutvoerig over taelkunde en literetuur, mar et kon mar een klein tal teksten opnemen om die literetuur te illestreren. Dit ni男e boek lat wark van 26 Nedersaksische schrievers zien, is 112 bladzieden, gelt 12,50 en as e-boek 9,95. Uut Stellingwarf is wark van Jouk (ps. van M. Bakker), Lamkje Hof-de Boer en Johan Veenstra opneumen. Selekteerder veur Stellingwarf was Peter Riksma. Et boek wodde uutgeven as ko-produktie van SONT en Drentse Boek, en is bi男 Drentse Boek te koop. Ok de streektaelinstituten in de regio痴 hebben mitwarkt, en daor is de pepieren versie per 18 november ok te koop. Et Planten Fonds, Stichting Sasland en SONT hulpen mit centeraosie.
De prissentaosie was in de twiede helte van de middag dat de Stichting Nederlandse Dialecten een streektaelkonfereensie hul in Hoogevene, in de biebeltheek daore. Annet Westerdijk, vice-veurzitter van SONT, benaodrokte dat heur orgenisaosie et van belang vint om naost de stried veur erkenning onder diel III now en dan goed ommedaenken te geven an et regio-overkoepelende belang, zoas ok et veuruuthelpen van kennis en inzicht in schrieveri男e van doe en now. SONT was en is daoromme ok slim bliede mit de inzet van ieder in dit projekt.
Vice-veurzitter Westerdijk overhaandigde et eerste exemplaor an Veronique De Tier, veurzitter van de Stichting Nederlandse Dialecten, warkzem an de universiteit van Gent en toegelieke ok doende as streektaelfunktionaoris Zeeuws. Die antwoordde uteraord mit een toepasselik woord.
Eerder hadde Eric van Oosterhout, lid van de redaktie en in et daegelikse leven borgemeister van de gemiente Aa en Hunze, ien en aander verteld over de warkwieze van de selekteerders en van de redaktie. Hi男 hul een pleidooi veur goed ommegaon mit de streektael, benaodrokte de weerde en meugelikheden van meertaelighied en nuumde nog dat et een goed ding wezen zol as Den Haag, in et biezunder minister Plasterk, now es een keer over de brogge komt mit die erkenning diel III. Siktaoris van SONT Henk Bloemhoff zette mit naeme de mitwarkers van Drentse Boek Hermien Haar en Baukje Bloemert nog even in et zunnegien. Want et hadde al mit al een boel wark west, alles was mooi op 粗 tied klaor kommen en de prissentaosie leup ok meraokels.


Lendesymposium Stellingwarver Schrieversronte: dik in odder neffens algemiene miening

Op vri男dag 14 november hul de Stellingwarver Schrieversronte veur een ommeraek interesseerd pebliek een mooi symposium in Noordwoolde, in et bekende Vlechtwark. Thema: De Lende, in briede zin. De Schrieversronte hadde zes inleiders bereid vunnen om een lezing heuren te laoten. Dennis Worst, onderzuker bi男 de Fryske Akademy begon mit een lezing over de laandschopsgeschiedenis. Een biezunder punt in zien lezing was zien argementaosie veur een lange, gemienschoppelike benedenloop van De Lende en/of De Kuunder, dat hangt van et perspektief of, naor Vollenhove. Zoks zol mitien een verbaand leggen kunnen mit een historische biening mit Vollenhove. Archeoloog Jan Slofstra richtte him in eerste instaansie op et gebied van De Boorn, mit uutstappen naor et Lendegebied. Him leek meer archeologisch onderzuuk naor de streek om De Lende een veurnaem ding; him dochte dat zoks nog wel es belangrieke zaeken veur et locht brengen kon. Ok hadde hi男 een aorige hypothese over een baand van 粗t Oolde Leger (bi男 Donkerbroek) mit et oolde laandweerstelsel. Historikus Meindert Schroor nuumde o.e. kaansen veur veerder onderzuuk angaonde de vene-ontginnings zudelik van De Lende, in verbaand ok mit de vorming en loop van de perveensiaole greenzen. Streekgeschiedenis- en netuurkenner Geert Lantinga gaf inzicht hoe de plannemaekeri男e en uutvoering van de kenalisering van De Lende niet zomar veur mekeer was; et op verschillende plannen ommestennen, et zuken van ko-financiering en de uutvoering, et kwam allegeer op 'e bodden, an de haand van foto痴 die hiel wat van de praktiek zien leuten. Taelkundige Henk Bloemhoff sleut him an bi男 de visie van Moritz Schnfeld dat de vorm van de naeme De Lende mit 貌- de ooldste is en gaf argementaosie, en neerlandikus Peter Riksma vertelde hoe De Lende een rolle speuld het in de literetuur; hi男 verwaachtte dat zoks ok bi男 schrievers van now en laeter zo blift. In de twiede helte van de middag was d池 mooi tied veur diskussie en uutwisselen van idenen mit de zael. Belangriek gemienschoppelik punt was dat et hier, alles bi男 mekeer, een stok identiteit anbelangt, dat die deur hiel vule meensken zo anvuuld en dreugen wodt en dat de regio daor veerder mit moet. Op et punt van de tael kun de meensken daor al vri男 ienvooldig an mithelpen deur et Stellingwarfs te bruken en bruken te blieven. Wat et laandschop anbelangt d池 bin al aorig wat slingerbochten weer in herkenbere staot, mar d池 kan ok flink wat meer, zo dee blieken.
Schrieversronteveurzitter Ype Dijkstra leidede de dag, was dikke tevreden mit de lezings en kon ofsluten mit et idee dat Stellingwarf mit zien mooie, him opniエj ontwikkelende Lendedal veerder kan en moet. En ok de Stellingwarver Schrieversronte kan veerder mit et onderwarp. Dijkstra nuumde de vorming van idenen over et laandschop ok in relaosie mit de netuur. Hi男 nuume mit naeme ok et Schrieversronteplan om van de lezingteksten en nog wat teksten over anvullende onderwarpen een mooi Lendeboek te maeken.


Boek in et Westerkertiers op kommenwegen

D'r is goed ni'js veur de noordelike streektaelen: d'r staot een ni'j boek in et Westerkertiers op punt van verschienen. Mooi om te weten ok veur liefhebbers van et Stellingwarfs. Et Westerkertiers liekt soms haost wat vergeten te wodden, zo wodt wel es tunteld, mar dat bliekt mit te valen. Zo komt op 13 feberwaori een verhaelebundel van Tonco Ufkes uut, de bekende schriever en verieningsman. Een goed ding. Taelkundig zit et Westerkertiers wat tussen Grunningers, Drents en Stellingwarfs in, zeg mar. Et boek wodt uutgeven deur 'Het Drentse Boek' in dit geval, en de prissentaosie is in et bekende Huus van de Grunninger kultuur.


Makkingester EU-parlementslid doende in Intergroep Kleine Taelen in EU

D池 is weer steun veur kleine taelen op kommenwegen, temeensen zo et liekt. Uut een passetiedinge dot blieken dat et Makkingester Europarlementslid de heer Jan Huitema him starkt maekt het veur een Intergroep over minderhiedstaelen in Europa. Tien percent van de EU-bevolking bruukt een minderhiedstael. Et is een initiatief van Finse parlementarirs, die tegere mit Huitema en 65 aandere parlementarirs uut 21 lanen vienen dat d池 meer ommedaenken kommen moet veur die taelen. Huitema: 船e Europese overtuging 僧it mekeer in verscheidenhied geft van dat een mooi follement. De eerste bi男ienkomst van de intergroep het al west en doe is praot over edukaosie in leger, vervolg- en hoger onderwies. De volgende keer zullen specialisten daor heur miening over geven.


Nationaole gedichtedag = twittergedichtedag van Stellingwarf

Woensdag 29 jannewaori is de nationaole gedichtedag. Die dag is mitien ok et begin van de 善ozieweek die ieder jaor holen wodt en die dit jaor tot en mit 4 feberwaori duurt. Krek as twie jaor leden gaot de Stellingwarver Schrieversronte op 29 jannewaori elk ure een Stellingwarfs gedicht twitteren. Iederiene die d池 nocht an het kan veur die dag een eigen twittergedicht insturen. Daor bin vanzels wel een peer veurweerden an verbunnen. Lees veural even veerder op oonze webstee www.stellingplus.nl


Ni'je veurleeswedstried op kommenwegen

De Stellingwarver Veurleespries is een ni男e veurleeswedstried van
Stellingwarver gedichten, liedteksten, vassies of kotte potische teksten veur jeugd en volwassenen. Disse pries is een gemientelike Stellingwarver pries van Oost- en West-Stellingwarf tegere. De gemienten willen d池 op disse wieze graeg an mitwarken dat et Stellingwarfs in ere holen wodt; de orgenisaosie is in hanen van de Stellingwarver biebeltheken.

Wie an disse biezundere veurleeswedstried mitdoen wil kan veur de veurweerden daorveur kieken op de webstee www.bzof.nl. Op de nationaole gedichtedag op 29 jannewaori 2015 lezen de nommeneerden in de biebeltheek van Wolvege veur; kiender middags, jeugd vanof 13 jaor en volwassenen aovens. Et wodt vanzels een groot feest, waorbi男 een deskundige jury de winners anwiezen zal.

In de beide Stellingwarver gemienten bin of wo地 meensken vraogd om mit naeme veur et basisonderwies rondleidings te verzorgen angaonde de netuur in de eigen leefomgeving en/of de historie van et drp. Et doel van de exkursies is om kiender (meer) in de kunde te brengen mit et biezundere van heur eigen drp.

De gidsen hoeven niet zels aktief mit heur anbod naor de schoelen te gaon, as schoelen graeg een rondleiding op dit gebied hebben willen zollen kun ze zels mit heur vraogen of verzuken kontakt opnemen mit de gidsen. De gidsen bepaolen vervolgens as ze al dan niet an de vraoge voldoen kunnen. Datzelde gelt ok veur een evt. onkostevergoeding. Et kontakt van de schoelen is dus rechtstreeks mit de gids. De inhoold van et pergramme van de gids is streekgericht, et gebruuk van de Stellingwarver streektael het de veurkeur.

Ondertussen is op de speciaole webstee veur et basisonderwies

www.stellingwerf-heemkunde.nl et eerste begin van et anbod van gidsen te zien. Dat anbod zal de kommende tied mit riegelmaot uutbreided wodden.

Et anmellen as gids kan bi男 de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Dat kan via de mail (info@stellingwarfs.nl), bellen mit et kantoor kan ok: 0516-451108, dan even vraogen naor Sietske Bloemhoff.


Flitskursus: Stellingwarfs leren in iene dag!

Kan dat? Et leren van een tael in iene dag? Now, hielemaole flitsend zuj d池 nao zoe地 dag nog niet mit ommegaon kunnen, mar in iene dag kuj w駘 hiel wat van een tael leren. Vandaor dat de Stellingwarver Schrieversronte op zaoterdag 29 november een 詮litskursus Stellingwarfs orgeniseert!
De kursus is bedoeld veur meensken die et Stellingwarfs niet machtig binnen en graeg mit et schrieven 駭 praoten d池 van an de gang willen. De Flitskursus is ok bedoeld veur meensken die et deur de weke niet an tied hebben om kursussen te volgen.
De kursus wodt holen in Berkoop, en begint morgens om tien ure. Tot twaelf ure is d池 dan andacht veur de spelling en de grammatika van et Stellingwarfs. Dit onderdiel zal geven wodden deur dr. Henk Bloemhoff, taelkundige en saemensteller van et Stellingwarfs Woordeboek. Et middagdiel is van 13.00 tot 15.00 ure, dan is d池 veural ommedaenken veur et praoten en et daegelikse gebruuk van et Stellingwarfs. Dat onderdiel wodt verzorgd deur Ypie v.d. Boer en Sietske Bloemhoff.
De Flitskursus wodt geven in et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop, de kosten bin 20,00 per persoon, koffie en thee inbegrepen. Opgeven kan via de mail info@stellingwarfs.nl, bellen kan ok naor et kantoor: 0516-451108 (van maendag t/m donderdag).


ET LENDESYMPOSIUM KOMT D'R AN

Veur et eerst in de geschiedenis zal de bi男 uutstek Stellingwarver revier De Lende centraol staon op een groot symposium, dat de naeme Lendesymposium kregen het. Zoas bekend het De Lende bi男 veul inwoners een biezunder plak in et hatte, wat onder meer bliekt uut grote belangstelling veur artikels en lezings over disse revier en de netuurlike omgeving d池 van. Et Lendesymposium wodt holen op vri男dag 14 november, is een initiatief van de Stellingwarver Schrieversronte en wodt dan ok deur die instelling veurbereided en orgeniseerd. Et symposium is in 稚 Vlechtwerk in Noordwoolde en duurt van morgens half tiene tot middags vuuf ure. D池 zullen mit mekeer zes interessaante lezings verzorgd wodden. In elk d池 van wodt een bepaold aspekt van de revier De Lende belocht en naoder uutdiept. De zes verschillende inleiders bin allemaole deskundig op et gebied van heur onderwarp. Et symposium bdt daoromme een unieke kaans veur meensken die over De Lende en zien stroomgebied (veul) meer willen weten. De prissentaosie van disse biezundere dag is in hanen van Schrieversronteveurzitter Ype Dijkstra.


Titels en kotte inhoold:


'Van woest smeltwaterdal tot meanderende veenrivier. De ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van het Lendedal' (Drs. ing. Dennis Worst)

Tijdens de eerste presentatie zal Dennis Worst het hebben over de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van het Lendedal. Met reuzenstappen worden de verschillende fasen in de ontwikkeling van het Lendedal belicht. Hierbij zullen geologische-, bodemkundige- en hoogtekaarten centraal staan. Aan het begin van het Holoceen ongeveer 10.000 jaar geleden doet ook de mens zijn intrede in het landschap. Het Lendedal en haar omgeving had een grote aantrekkingskracht op deze eerste bewoners. In de loop van de Holoceen wordt de invloed van de mens steeds beperkter. Het vochtige en iets koudere klimaat bood perfecte omstandigheden voor de vorming van veen. Deze ophoping van dode plantenresten bleek zo dominant dat in de vroege middeleeuwen vrijwel geen bewoning meer mogelijk was in Zuidoost-Friesland. Deze ontvolking van het gebied duurde niet lang. Al in de volle middeleeuwen werden grootschalige ontginningsactiviteiten ontplooid waardoor de uitgestrekte veenmoerassen in enkele decennia tijd gekoloniseerd raakten. Het is in deze periode waarin de contouren van het huidige Lendedal zijn vorm gegeven. Langs de bovenloop het landschap van de esgehuchten als Tronde, Boekelte en Zandhuizen en langs de midden- en benedenloop de typische opstrekkende verkaveling. In zijn presentatie zal Worst deze ontwikkelingen stap voor stap van een verklaring voorzien.


'De stried tegen et Lendewaeter' (Geert Lantinga)

Deur ontginningsaktiviteiten in de 18e en 19e ieuw kreeg de doe stark meanderende Lende de hieltied meer waeter te verwarken. Daor tegenover ston dat De Lende deur et weerommelopen van de schipveert en ere, netuurlike, omstanigheden staorigan dichtegruuide. Op een bepaold mement stagneerde de waeterofvoer zo, dat de hujlanen een groot pat van et jaor onder waeter kwammen te staon. De in de jaoren 1922 1927 uutvoerde Lendeverbeteringswarken brochten daor veraandering in. In zien inleiding zal Lantinga ingaon op de periode die an de kannelisaosie veurof gong en wat d池 uutaendelik van de plannen terechte kommen is.


'Venen, grenzen en verdedigingswerken' (Dr. Meindert Schroor)

De rivieren in de Zuidoosthoek, met name die in de Stellingwerven De Lende en De Kuunder zijn eeuwenlang de ruggengraat geweest van de verdediging van Friesland tegen invallen van buitenaf. Minstens zo belangrijk, zo niet belangrijker voor de defensie waren de uitgestrekte venen die tot het moment dat ze in de 17de eeuw voor het eerst werden door verveners werden aangetast de diffuse grenzen van Friesland vormden. Hun openlegging en afgraving leidden er enerzijds toe dat er rechte, precieze grenzen moesten worden getrokken. Onbedoeld werd anderzijds de deur open gezet voor invallers uit het achterland. Eerst tijdens de jaren 1582-1592, toen Steenwijk in Spaanse handen was, vervolgens in 1607 en na twee dreigende (1624 en 1665) invallen in 1672 toen het goed raak was en de beekdalen van Lende en Kuunder hard nodig waren om de in militair opzicht poreus geworden venen te vervangen. Aan de hand van deels nieuwe gegevens wordt ingegaan op de wijze waarop deze mix van politieke, economische en militaire aspecten invloed had op de geschiedenis van het Stellingwerfse landschap tussen 1580 en 1750.


'船e Lende en femilie in oons Lendedal. Naemegeveri男e, verbanen en verklaorings' (Dr. Henk Bloemhoff)

De Lende is een biezunder verschiensel op himzels en de naeme is dat liekegoed. De ontwikkeling d池 van, de relaosies mit de omgeving en ok mit de naemen in die wereld kriegen dan ok flink wat ommedaenken. De eerste vermeldings bin uut de 12de en 13e ieuw, mar de naeme is oolder. De taellaoge daor Lenna (en naemevariaanten) in ontstaon wezen moet en de veerdere ontwikkeling van de naeme in et 閃iddelnederlaans of 層estelike Middelnederduuts, Latien, Stellingwarfs, Nederlaans en Fries wo地 in taelhistorisch verbaand uutstokt. De vroegere en ni男ere opvattings over de oorspronkelike betekenis kriegen daor heur gerak bi男 en wo地 nog es tegen et locht holen. In dat verbaand wodt De Lende butendat vergeleken mit soortgeliekense naemen buten oonze laansgreenzen.

De relaosies mit aandere waeter- en veldnaemen in de omgeving van De Lende wodt ok ommedaenken an geven. Dat is om de oolderdom van de naeme, mar ok om de invloed die De Lende had het op 弾 naemegevings van aandere waeters en terreinen. Ok wodt ingaon op et gebruuk van de naeme De Lende en variaanten in et schriftelike en officile verkeer.


'De beekdallandschappen van de Zuidelijke Friese Wouden'(Jan Slofstra)

De westrand van het Drents-Friese Plateau wordt gekenmerkt door een aantal van oost naar west lopende rivieren of zo men wil beken. Zij zorgen voor de geleding van het gebied in een aantal beekdallandschappen. In deze bijdrage wordt aandacht besteed aan de drie grote beekdallandschappen van de Zuidelijke Friese Wouden, die van De Boorne, De Kuunder en De Lende. Er zal allereerst worden stilgestaan bij de gemeenschappelijke kenmerken van deze landschappen, maar vervolgens ook bij de onderlinge verschillen. Het vaststellen van de dynamische verhouding tussen deze overeenkomsten en verschillen is het doel van deze landschapshistorische verkenning. Wellicht dat we aldus de geschiedenis van De Lende in een zinvol vergelijkend perspectief kunnen plaatsen.

Chronologisch gezien begint deze bijdrage in de derde ijstijd en eindigt in het midden van de vorige eeuw. Dat lijkt ambitieuzer dan het in feite is, omdat we met reuzenstappen door de geschiedenis gaan. De stappen worden kleiner na het begin van de agrarische veenkolonisatie rond 1000. Daarna volgen we de transformaties van het landschap in de volle en late middeleeuwen, de periode van de commercile veenafgravingen en de latere ontginningen. Juist door zo地 langetermijnverkenning kan het beeld van de overeenkomsten en verschillen tussen de beekdallandschappen scherp worden ingekleurd.


'De Lende in letters' (Peter Riksma)

Hoe prissenteert en mannefesteert een veur een stokmennig meensken onbedudend mar toegelieke ommeraek mooi reviertien in et zuden van Frieslaand him in de literetuur? Et is zunneklaor dat schrievers, zangers en komponisten heur in alle tieden rejaol inspireren laoten hebben deur et waeter. De Zuderzee vun zien troebedoers in Willie van Hemert en Sylvain Poons, Henri Mancini het zien onstarfelike staotus binnenhaeld mit Moon River en wie de Tsjechische revier de Moldou zicht of in gedaachten nemt, heurt mitien de klaanken van Smetana. Wat dichter bi男 huus en ok wat meer in relaosie tot de literetuur kuwwe vaastestellen dat as Nederlaanders al een dichtriegel uut et heufd kennen, dat et dan vaeke die riegel is van 船enkend aan Holland zie ik brede rivieren traag door oneindig laagland gaan, vanzels van gieniene minder as Hendrik Marsman. Waeter in et algemien en revieren, meren en zenen in et biezunder hebben heur ikonische kracht in de keunsten meer as bewezen.

Kan De Lende een betien mitdoen in die geweldig grote reeks van kompesisies, dichtwarken en ere keunstzinnige uterings? Of komt dit toch wel biezundere Stellingwarver stroompien d池 an now toe vanuut een literair perspektief wat aarmzalig van of en is et waachten op die iene bevleugen auteur die oonze eigen Lende veur iens en altied in de kanon van de letteren plaetst? De bi男drege van Peter Riksma an et symposium bestaot uut een veurzichtige orintaosie op 船e Lende in letters.

---

Et ligt in de bedoeling dat op termien de Stellingwarver Schrieversronte een omvangriek boek over De Lende uutgeven zal. De zes lezings van et Lendesymposium zullen in dit boek opneumen wodden.

Et Lendesymposium is op 14 november van 9.30 tot 17.00 ure in 稚 Vlechtwark in Noordwoolde, intree 15,00 inkl. lunch. Anmellen kan tot 11 november bi男 de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop: 0516-451108, info@stellingwarfs.nl.


Pebliekspriezen manifestaosie haandboekbienen bekendmaekt

Oflopen zundagaovend, kot nao et ofsluten van Eupen Stal, wodden tiedens een speciaole bi男ienkomst bi男 de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop de pebliekspriezen bekendmaekt van de manifestaosie haandboekbienen. Veertig professionele en ammeteurhaandboekbieners stuurden daorveur heur wark in. In de vier weken durende keunstroute weren al die veertig haandbunnen boeken tentoonsteld in de grote zael van et gebouw van de Schrieversronte. Et pebliek van Eupen Stal mocht mit mekeer uutmaeken naor wie de pebliekspriezen gaon zollen. Veur et in te bienen boek weren losse katerns beschikber steld van et keunstboek 膳an schossel tot slingerpad, dat oflopen veurjaor deur de Stellingwarver Schrieversronte uutgeven wodde. De meerste stemmen gongen naor Eva Kipp (Kloosterburen), de twiede pries was veur Baukje Scheppink (Haddegeriep) en de dadde pries gong naor Lenie Stamhuis uut Garnwerd. Veur de drie winners hadde de SSR drie keunstwarken en gedichten beschikber steld van Peter Hiemstra en Christine Mulder, Marjolein Spitteler en Willem Jan Teijema, en Christiaan Kuitwaard en Roely Bakker. Deur een vakjury wodde eerder, bi男 de prissentaosie van 膳an schossel tot slingerpad, op de eupeningsdag van Eupen Stal op 12 juli, et wark van An Taveirne (Brugge), Harrie Knoors (Roermond) en Sacha de Ven (Aduard) as beste anwezen. Uut et pebliek dat de formelieren invulde t.b.v. de pebliekspriezen bin acht naemen lot. Die acht meensken wodt een kursus haandboekbienen anbeuden. De kursus wodt op 8 november in Berkoop geven deur Jan Bosch en Corrie Los van de Stichting Haandboekbienen.


Eerste ankondiging: Lende-symposium

De Stellingwarver Schrieversronte orgeniseert op vri男dag 14 november in 奏 Vlechtwark in Noordwoolde een symposium mit as thema de revier De Lende. Die zal die dag vanuut verschillende invaalshoeken belocht wodden. Zo is d池 vanzels veul ommedaenken veur de geschiedenis d池 van en veur de laandschopselementen, mar dat is d池 bi男glieks ok veur verhaelen en gedichten die De Lende as onderwarp hebben. Inleidings bin d池 o.e. van Dennis Worst, Geert Lantinga, Jan Slofstra en Henk Bloemhoff. Mit eren is d池 op dit mement nog overleg. Et idee veur et symposium is ontstaon vanwegens de grote interesse van de lezers van et Stellingwarfs tiedschrift De Ovend. In dat blad is d池 deur et hiele jaor henne ok op alderhaande wieze ommedaenken veur De Lende en dat bliekt arg an te slaon. Meer ni男s over et symposium komt laeter.


Ni男ste Ovend (jg. 42, nr. 4): van Vituskarke tot haandboekbienen

De ni男ste Ovend is d池 en dat is mooi om hier even te numen. Wel zoe地 twintig man zorgde veur een meraokels aorig nommer, netuurlik weer van et soorte 宋eur elk wat wils. Dichtwark is d池 disse keer van Klaas Knillis Hofstra, verhaelen en beschouwings bin d池 van Harmen Houtman, Pieter Dijkstra, Sjoukje Oosterloo en Lily Khler en redaktielid Jannes Westerhof begint dit augustusnommer mit et bekende Veuroffien. Dus zoas we 奏 wend binnen van et Stellingwarver tiedschrift. Frank Spijkers het een vermaekelik stripverhaeltien. Disse keer het Otto, heer van Buil, te lieden van koezepiene, mar nog vule meer van de verdoving Jannes Westerhof lat netuurman Andries van der Veen mooi an et woord kommen in de rebriek 船it plak dot me wat. De Ovend-redaktie vertelt over tien voegelexkursies die de Stellingwarver Schrieversronte dit veurjaor hul veur kiender van et basisonderwies in Stellingwarf, en Gait Golbach is degene die de oflevering van et Nedersaksische vervolgverhael veur zien rekening nemt, in et Deventers. Geert Lantinga geft veul infermaosie in zien vierde diel van 船e Lende van begin tot aende. Hi男 lat butendat beeldmateriaol zien van o.e. Et Sas en van de oolde spinnekopmeule van Gauke Gooijer an de Lendediek. As vervolg op eerdere info in De Ovend (jg. 41, nr. 6) stipt Henk Bloemhoff infermaosie an uut et boek dat Antje van der Berg maekte mit gegevens van heur pake Geart Jabiks van den Berg (1866-1954), uut de wereld van Ooldehoorn e.o. 船e Hoorn slat op de veurloper van 前oldehoorn en op de langgerekte eerste bewoningshoogte an de noordkaante van De Kuunder; die sleut an bi男 et zwaog-gebied van Hoornsterzwaog. Rienk Klooster geft in disse Ovend een mooi overzicht van de petroonheiligen in Stellingwarf en hi男 nemt al doende eerdere schrieveri男e over dat onderwarp mit. Et is van belang om nota van dit artikel te nemen, niet allienig vanwegens de volledighied mar ok omreden eerdere verzinnen op dit terrein verbeterd binnen. Zo bliekt o.e. de Berkoper bescharmheilige niet Bonifatius, mar Vitus te wezen. Disse Ovend-oflevering geft veerder ok ommedaenken an et verschienen van 膳an schossel tot slingerpad en 賎ebonden kunst, twie belangrieke publikaosies die in verbaand staon mit een grote Schrieversronte-aktiviteit op et terrein van et haandboekbienen (kiek ok leger op disse websteebladziede). De Ovend kuj je op abonneren veur 20 in 稚 jaor. Doe dat, zollen we zeggen! Mar losse nommers kopen kan ok. Die gellen 4 et stok.

LAESTE ANPASSING 24 april 2020