Webstee-archief > 2020

In dit webstee-archief vien ie ooldere tiedings en aander ni'js. Et is goed om in de gaten te holen dat et de hieltied om oold ni'js gaot. Vaeke bin gegevens nog wel zo, mar alderhaande dingen bin ok veroolderd. Inderdaod, zoks heurt bi'j de aord van een archief.


Stellingwarver laandschoppen en netuur in keunstboek

De Stellingwarver Schrieversronte is van doel en geef in de zommer van 2020 een biezunder keunstboek uut. In dat boek zullen ofbelings van wark van keunsteneresse Sybranda Wieringa uut Grunningen opneumen wodden. De uutgifte wodt koppeld an de tentoonstelling van Wieringa zoas die in de maonden juli en augustus bi男 de Schrieversronte te zien wezen zal. Op et mement is de schilderes al drok in de weer mit heur veurbereidings daorveur. De onderwarpen van heur wark veur de tentoonstelling bin verschillende netuurgebieden en laandschoppen in Oost- en West-Stellingwarf.

Oproep veur verhaelen en gedichten
Al dit wark van Sybranda Wieringa zal opneumen wodden in een biezunder keunstboek. Et boek zal daornaost veurzien wodden van Stellingwarver verhaelen en gedichten die inspireerd binnen op 弾 gebieden die Wieringa veur heur tentoonstelling schildert. Daorbi男 gaot et om al bestaonde verhaelen en gedichten, mar de uutgeveri男e van de Schrieversronte wil ok graeg ni男 wark van zoveul meugelik verschillende Stellingwarver schrievers opnemen. Dat daoromme wodt now al vraogd om veur disse uutgifte wark op te sturen. Dat kan tot 1 meie 2020, daornao gaot een speciaole kemmissie an de slag om een keuze te maeken uut et al bestaonde wark en uut et wark dat inzunnen is.

Sybranda Wieringa
Sybranda Wieringa wodde in 1959 geboren in Emmen en volgde in de jaoren 1979-1984 heur opleiding an de keunstakedemie Minerva in Grunningen. Vandaege-de-dag geft ze les an Keunstakedemie Frieslaand. Stellingwarf is veur heur gien onbekend gebied, ze woonde alderdeegst kotte tied in Else. Over heur wieze van warken zegt ze: 船e intensiteit van de beleving is de motivatie van je keuze voor bepaalde materialen en kleuren. Mijn motivatie is geworteld in een diepe nieuwsgierigheid naar hetgeen er om mij heen is en de vraag waarom
het er is. Er ontstaat dan een boeiende wisselwerking tussen mijzelf en het onderwerp dat ik schilder. In die zin zou je kunnen zeggen dat ik mijzelf schilder; niet meer en niet minder.


Et verhael van Zander. Oftewel: ni男 boek van de Stellingwarver Schrieversronte prissenteerd bi男 Pro Rege in Donkerbroek

Wiels op 15 november ok de perveensiaole verhaeleaovend was, verscheen in Donkerbroek in boekvorm et biezundere verhael De wereld van Zander. Et verhael van 租e vrome landverhuizer Zander Jacob Klooster (1820-1906) uut Donkerbroek wodde schreven deur dr. Rienk Klooster uut Liwwadden. Et eerste exemplaor van et ni男e boek rikte de auteur uut an Martha en Lieuwe Tiesinga van Oosterwoolde. Martha kende de antekens van Zander en zorgde d池 veur dat Klooster, die daor veul belangstelling veur hadde, et dokement in hanen kreeg. Now is Lieuwe in de veerte ok nog femilie van Zander, dat et verhael van Zander is veur de Tiesinga痴 zels ok hiel weerdevol. Et twiede exemplaor was veur Jan Koops uut Oosterwoolde, die as 僧itlezer van et manuskript veur de auteur van groot belang west hadde.

Mitien nao de prissentaosie vertelde Rienk Klooster over et biezundere verhael van de uut Donkerbroek ofkomstige laandverhuzer Zander Jacobs Klooster. Die was al even boven de tachtig doe hi男 alderhaande herinnerings uut zien leven an et pepier toevertrouwde. Hi男 kikt in zien antekens weeromme op zien jeugd, zien schoeletied, zien femilie, gebeurtenissen die hi男 mitmaekte en personen die hi男 ontmoet het; in Donkerbroek liekegoed as in de 創i男e wereld.
Et gaot om wel een hiel biezunder egodokement, want Zander vertelt benaemens ok veul, en ok hiel dudelik, over zien persoonlike geleufsleven. Dat maekt de uutgifte interessaant ok van godsdienstpsychologisch en godsdiensthistorisch oogpunt uut. Zo kommen d池 verschillende aspekten in an et locht over de Ofscheidingsbeweging in Donkerbroek, Haulerwiek en Appelsche.

丹p zien Donkerbroekemers'
Omdat Zander in zien antekens veural zoas hi'j et zels nuumt 弛p zien Donkerbroekemers schrift, is dit egodokement ok taelkundig van belang. De tael die aj' lezen komt daele op Nederlaansachtig Stellingwarfs, en dan Stellingwarfs dus zoas dat in de negentiende ieuw in Zander zien geboorteplak Donkerbroek praot wodde. Dat was dan ok de reden dat in et twiede pat van de aovend taelkundige dr. Henk Bloemhoff van Oosterwoolde ingong op de biezunderheden van de tael uut de tied van Zander. An et begin van zien inleiding nuumde hi男 ok dat in et Donkerbroek van doe veerweg et grootste pat van de inwoners nog Stellingwarfs praotte.

Et boek 奪e wereld van Zander. Herinneringen van de vrome landverhuizer Zander Jacobs Klooster(1820-1906) uit Donkerbroek is een weerdevolle en hiel biezundere anvulling op de boeken die an now toe over de streekgeschiedenis van Oost-Stellingwarf verschenen binnen. Dr. Rienk Klooster het et egodokement ri男 en kundig annoteerd op theologisch, taelkundig en streekhistorisch gebied. Et verhael van Zander geft ok infermaosie over aandere drpen in de wiede omtrek, meerst in verbaand mit et godsdienstige leven. Et boek is een uutgifte van de Stellingwarver Schrieversronte, telt 288 bladzieden, is veurzien van foto痴 en kost 17,50. Veur de vormgeving en et omslag zorgde BVK vormgeving in Haulerwiek. Zie ok veerder op disse bladziede.


De Kienderwebstee: interessaante webstee bi'j de Stellingwarver Schrieversronte

De kienderwebstee is bedoeld veur kiender van vier tot twaelf jaor. Verhaelties, gedichten, spullegies, kleurplaeten, puzelties, lieties en gao mar deur zullen d'r plaetst wodden. Alles is bedoeld om thuus aachter de komputer lezen of doen te kunnen. Veur invulling en driemaondelikse verni'jing zorgen Kiena Bouwer, vaaste vri'jwilliger bi'j de Stellingwarver Schrieversronte, en Schrieversronte-webmeister Ninke van der Veen. Veur meer klik an: www.kienderwebstee.nl


Willemsoord bestaot 200 jaor. Lezing over de kelonietael van'Kolonie III' jaor uutsteld in verbaand mit de corona-uutbraoke

Et zol et hiele jaor feest wezen in dit aorige drp, en bi'j dat feest heurden ok interessaante lezings. Lang niet alles kan deurgaon en et ien en aander is verscheuven, zoas de lezing van Philom鈩e Bloemhoff-de Bruijn, eerder Iesselakedemiemitwarker (projektleider streektael); zi'j woont in 'oons' Oosterwoolde. Zi'j zal toekem jaor een lezing holen over de 'tael van de kelonietoeften'. Heur kollega Martin van der Linde het eerder al in disse riegel lezings praot over et biezundere boereprojekt 'Et Heideveld'. Veur meer over de lezings kuj' deurklikken op:
www.weldadigwillemsoord.nl/lezing-over-het-heideveld en op
www.weldadigwillemsoord.nl/lezing-over-de-klonietaal


Archeoloog Harm Tjalling Waterbolk schreef: 膳eranderend verleden

Kotleden ston in de LC (31-1-2020) een aorige bespreking van Veranderend verleden, een autobiografisch boek van de haand van (perf.) dr. H.T. Waterbolk. Dat is de nog altied bekende, om niet te zeggen beroemde archeoloog, die veur zien emeritaot verbunnen was an de RUG. De heer Waterbolk is al wat op leeftied, hi男 wodde geboren in 1924, en hi男 is goed bekend ok mit de archeologie van Stellingwarf. Zo sprak hi男 ok op et prissentaosiesymposium bi男 et verschienen van Jager, S.W. en E. van Ginkel, Archeologie van de Stellingwerven. Een boek daor alle tiedvakken in behaandeld wodden, daor alle belangrieke voonsten en vienplakken van Stellingwarf in beschreven binnen en et leven en wark van de bekende archeologen krek liek. Meer weten? Klik et koppien 鼠iteretuur an, zie de kelom an de linkerkaante. Daor vien ie ok de gegevens over Waterbolk zien lezing van doe, 前ver de biografie van het Stellingwerver landschap. Et Stellingwarver archeologieboek is trouwens uutverkocht, d'r was grote belangstelling, mar et is digitaol makkelik te vienen op stellingia.nl > Boeken. In de bespreking van Waterbolk zien ni'je boek liekewel was d池 wat aanders dat meraokels treffend was. Et vaalt Waterbolk bi男 et oolder wodden op. 閃ien Drents komt weeromme op een meniere die aj niet veur meugelik holen. Hiele vervoegings en verbugings van woorden die a談 jaorenlange niet spreuken hebbe, kommen weer boven (). Zo ziej mar weer,' zegt hi男: 船e tael van de jeugd die blift.


Oproep van de Dichter des Vaderlands: zoj gedichten anleveren willen?

Op Twitter zegt de Dichter des Vaderlands dat et 租ielen van de volgende oproep slim wardeerd wodt. Vandaor, in stiel ommezet in et Stellingwarfs:
膳eur een ni男e bloemlezing mit gedichten in streektael, dialect (of ere taelen die in Nederlaand spreuken wodden as et Fries of et Nederlaans) he談 jow hulpe vanneuden. Stuur je favoriete vuuf gedichten, gien eigen wark naor: ddvbloemlezing@gmail.com. De bloemlezing zal in jannewaori 2021 verschienen bi男 uutgeveri男e Querido


Kerndoelen Nedersaksisch beschreven

Hendrik Jan Bkkers is curriculumontwikkelder Nedersaksisch bi男 de Stichting Overiesselakedemie in Zwolle. Zien wark wodt meugelik maekt deur de perveensie Overiessel. Die het ok dit jaor 2020 de veurzittersrolle in de groep van Nedersaksische overheden die et Konvenaant Nedersaksisch an et uutvoeren is.
Om disse tied henne, half jannewaori 2020, zol de heer Bkkers een eerste beschrieving leveren van zonuumde 遡erndoelen Nedersaksisch, dat as doel het et bestaon van Nedersaksische kerndoelen naost die veur o.e. Engels, Nederlaans en Fries. Die eerste beschrieving is d池. Dit gaot benaemens onder de vlagge van de bekende onderwiesorgenisaosie 銑evende Talen. Veur de opstelling van de kerndoelen het de heer Bkkers overleg had mit de Nedersaksische taelinstellings in de verschillende regio痴 en ze bin mit mekeer ofakkedeerd. En zo bin now kerndoelen vaastesteld mar die kun nog wel amendeerd wodden. Ze bin veureerst te vienen en toelocht op dit websteeplak: www.huusvandetaol.nl.
De heer Bkkers hadde dus ok mit de Stellingwarver Schrieversronte overleg. Dat was in de vorm van een bezuuk an Sietske Bloemhoff, direkteur van et streektaelinstituut Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Zi男 gaf o.e. tekst en uutleg van de biezundere pesisie van et Stellingwarfs in et basisonderwies en leut hiel veul materiaol zien dat deur Stellingwarver onderwiesmeensken en bepaold ok de Stellingwarver Schrieversronte zels ontwikkeld is. Et Stellingwarfs nemt in oonze regio et plak in et basisonderwies in van et verplichte Fries zoas dat veerderop in Frieslaand uutvoerd wodt. Praktisch bezien gaot et in Stellingwarf om et bekende vak hiemkunde mit Stellingwarfs d池 in, en, dat gelt veur alle alle schoelen, om et projekt 船e Veerkieker. Dat is een struktureel projekt mit behalven kultuurhistorische aspekten ok een roem plak veur et Stellingwarfs.


Ovend van april 2020!

Interessaant en vol variaosie is disse Ovend, 48ste jaorgaank no. 2, 2020. Redakteur Kjest Herder bespiegelt in 薦t Veuroffien naor anleiding van herinnerings an de oorlog, en zo het disse Ovend meer verhaelen die slim de muuite weerd binnen: Rob Zethoven komt mit een biezunder verhael over een biezundere persoon: Vrouw De Vlaming, Carol Klok komt mit 銭eunstener Jan Mankes 100 jaor dood, Jaap Sikkema mit 薦en faobelachtig verhael: Terwissche, Sjoukje Oosterloo mit 善eerdekracht, Freddie de Vries mit 賎ewoon gelok had en Kjest Herder mit nog een twiede verhael, mit de titel 羨ntje. Redakteur Jan Koops vertelt over zien 善laetiesalbum veur Oost-Stellingwarf dat op initiatief van supermark Albert Heijn deur him verzorgd wodde (beeldmateriaol liekewel as de teksten), en ok Jan Oosterhof zien onderwarp is de Stellingwarver geschiedenis: hi男 gaot in op de Makkingester schaans en vertelt hoe die vunnen wodde bi男 anmaekwark in 1937. Attie Nijboer beschrift vertelkoncerten in oonze omgeving en daor ommehenne, en van Henk Bloemhoff is de eerste helte van de deur him uutwarkte tekst van zien lezing over de Stellingwarver literetuurgeschiedenis opneumen die hi男 hul in de nationaole pozieweke: 薦lsijn kumm池ies gauw van 稚 Faarken! Van et ooldste gedicht in et Stellingwarfs tot schrieveri男e van vandaege-de-dag.

Et Evangelie neffens Markus in et Stellingwarfs

Rienk Klooster, Jan Koops en Erica Plomp-den Uijl hebben 閃arkus vertaeld in et Stellingwarfs, rechtstreeks uut de Griekse grondtekst. Ze vertellen in disse Ovend zels over het hoe en waoromme en geven an te hopen dat ze 租it oolde geschrift wat toegaankelik maekt hebben, ok veur goenend die niet zo vertrouwd binnen mit disse lektuur. Dat is wisse et geval en heur uutienzetting in disse Ovend is mooi en biezunder. Dat is de uutgifte van Markus zels netuurlik al hielemaole. Zie daorover ok veerder op disse webstee.

Disse ni'jste Ovend het netuurlik nog meer an ni男s en biezunderheden. Nog gien abonnement? Toch doen, kennis nemen van de eigen kultuur en die steunen is meer as de muuite weerd! 20.00 an de eigen kultuur besteden is prachtig en ie hebben d池, om te beginnen, een mooi blad veur!


Kursus Stellingwarfs: alle leerlingen slaegden!

Oflopen weke deden elf leerlingen van et Comprix College examen Stellingwarfs. Vanwegens et coronavirus gebeurde dat allemaole wat eers as de veurgaonde jaoren, want doe wodde een groot pat van et examen ofneumen bi男 de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Et examen was dit keer online, en dat bleek ok hiel goed meugelik.
Naodat de leerlingen et oflopen seizoen bi男 juf Ageeth Bos lessen Stellingwarfs volgd hadden, wodde alle opdaone kennis test mit o.e. een diktee Stellingwarfs.

Digitaol prenteboek
Belangriek onderdiel van de kursus is ok et praoten leren van et Stellingwarfs. Ieder jaor is daor ommedaenken veur en komt d池 extra hulpe van butenof, op verzuuk van lereres Ageeth Bos. Veur et examen wodt d池 veur een bepaolde opdracht keuzen, waor de leerlingen dan uutleg over geven moeten: in et Stellingwarfs vanzels! Dit keer gong et om et prissenteren van een digitaol prenteboek. Dat prenteboek hadden ze tiedens de lessen al klaormaekt, zodat ze over heur keuze veur et onderwarp en veur wie et bedoeld op de examendag vertellen konnen. Et prenteboek was al van teveuren toestuurd an Sietske Bloemhoff, die et beoordielde op inhoold, taelgebruuk en vormgeving. Et vul op dat in de teksten bi男 de prenten et Stellingwarfs arg goed bruukt wodde, mar dat d池 onder de leerlingen beslist tekentelenten binnen. Butendat was de uutvoering van de boeken, die in groepies ontwikkeld weren, butengewoon goed lokt. Et doel is dat iene van de prenteboeken nog publiceerd wodden zal, vermoedelik in et Stellingwarfs tiedschrift De Ovend.

Certifikaot en boek
Alle examenopdrachten weren deur alle leerlingen goed uutvoerd, dat iederiene slaegde. Et gaot om: Hessel Kooistra (Garyp), Fardou Postma (Terwispel), Jelger Hulstijn (Wolvege), Jelle Jeeninga (Slijkenburg), Jildou Overwijk(Hemrik), Linde Smit(Terwispel), Thijs de Jong(Wolvege), Thomas Stelma (Haule), Marsha Veenma (Oosterwolde), Rosalynn Huismans(Wolvege) en Elske Dijkstra(Berkoop). Veur heur goeie prestaosies kregen alle leerlingen van SSR-direkteur Sietske Bloemhoff allemaole een certifikaot uutrikt 駭 et boek 全prokies van Grimm in et Stellingwarfs.


10 en 14 APRIL: SPECIAOLE 'BEVRI'JDINGSUUTZENDINGS' VAN 棚N TWIELOCHTEN gavven een biezundere 'viering'

Deensdag 14 april, op de westelike Radio Centraol (van 19.00 tot 20.00 ure) zorgde et Stellingwarver radiopergramme 選n Twielochten veur een biezundere uutzending. Daorveur was et al te heuren op vri'jdag 10 en zundag 12 april op de oostelike zender Odrie. Et hiele pergramme ston in et teken van de bevri男ding van Oost- en West-Stellingwarf op 12 en 13 april, 75 jaor leden. In et pergramme weren biezundere verhaelen te heuren. Zo vertelde Klaasje Heeroma bi男glieks over et verhael van heur heit. Dat dee ze an de haand van een briefwisseling die hi男 nao de oorlog hadde mit de Duutse meensken bi男 wie hi男 een tiedlang onderdeuken was. Deurdat Klaasje die brieven veul laeter vunnen en lezen het, kon ze now zien verhael vertellen.

Dit was d'r te heuren in et pergramme:

鮮i男e bessems vegen schone
Henk Bloemhoff vertelt in disse oflevering over de Stellingwarver schriever Hendrik Johannes Bergveld, die ok verzetsman was in de Twiede Wereldoorlog. Ommedaenken het hi男 o.e. veur et gedicht 鮮i男e bessems vegen schone. Bergveld schreef dat as ni男e heufdredakteur veur de eerste 鮮ieuwe Ooststellingwerver, omreden de veurige heufdredakteur tiedens de oorlog bepaold niet zuver haandeld hadde. Zeuven jaor nao de oorlog schreef Bergveld 岨ol Nederlaand nog weten?, en dat gedicht wodt veurlezen deur pergrammemaeker Kjest Herder.

船ie Moorsoldaten
In et pergramme is ok zorgd veur een speciaole meziekkeuze; daorveur zorgde Sietske Bloemhoff. Zo zal bi男glieks et indrokwekkende 船ie Moorsoldaten te heuren wezen, in dit geval uutvoerd deur Hannes Wader. In et kaamp Brgermoor in Emsland, dichte bi男 de greens mit Grunningen, wodden indertied poletieke tegenstaanders van het naziregime, Jehova's getugen en homoseksuelen gevangen holen. Mit een schoppe mossen ze in et vene (Duuts: Moor) kenalen greven en de grond ontginnen. Om de lange daegen wat beter deur te kommen wodden lieties zongen die nogal es deur de meensken zels maekt wodden. Zo is ok et lied 船ie Moorsoldaten ontstaon, waorvan de kaampleiding et zingen d池 van, vanwegens de inhoold, al rap verbeud, mar dat laeter wereldberoemd wodden zol.

選n Twielochten: achttien vri男willigers
An de et pergramme 選n Twielochten warken mit mekeer onderdehaand achttien vri男willigers mit, zodat veur een grote ofwisseling zorgd wodden kan. D池 wodt de hieltied meer naor luusterd, zo bliekt wel uut et tal, veural positieve, reakties. Vaaste luusterder Carol Klok uut Vorden geft an: 薦t pergramme is goed struktureerd en varieerd en dat moet ok zo blieven zodat van jong tot oold d池 wat an het.


Uutstel aovend mit huusdokter Zethoven

De aovend mit huusdokter Rob Zethoven, pland op donderdagaovend 12 meert in et gebouw van de SSR, is oflast. Dit in verbaand mit ziekte van Vrouw Attie Nijboer, die uut Zethoven zien wark veurlezen zol. Veur disse aktiviteit gelt uutstel tot nao de zommer.


TENTOONSTELLING TWIEDE WERELDOORLOG: VAN 14 TOT 27 APRIL OK DISSE AKTIVITEIT MOS SPIETIG GENOEG OFLAST WODDEN, ZIE OK ET BEGIN VAN DISSE WEBSTEEBLADZIEDE

De Stellingwarver Schrieversronte is doende mit et orgeniseren van een tentoonstelling angaonde de Twiede Wereldoorlog. Dat is in saemenwarking mit et drpsarchief van Berkoop, de archiefkemmissie van Else, die van Ni男berkoop en meugelik ok Makkinge. Butendat wodt een biezundere uutgifte toeriefd over de tiedrekte van 1940 tot 1945 mit de bevri男ding daornao. D池 wodt vraogd om gedichten in te sturen. Over hoe en wat kuj meer lezen in 船e Ovend van now, dus feberwaori 2020. Hier numen we alvast dat van 14-27 april een tentoonstelling wezen zal in de grote zael en de hal van de Stellingwarver Schrieversronte. Tieden en meer zal bekendmaekt wodden in de verschillende media.


Tentoonstelling en boek Sybranda Wieringa jaor uutsteld

In de kommende zommermaonden zol d池 bi男 de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop een tentoonstelling wezen mit schilderi男en van Sybranda Wieringa uut Grunningen. Toegelieke zol d池 ok een boek uutgeven wodden mit ofbelings van dat wark. Vanwegens et coronavirus is in overleg mit de keunsteneresse de tentoonstelling now verzet naor de zommer van 2021. Et doel is dat dan bi男 de eupening et boek prissenteerd wodden zal.
De onderwarpen van et wark van Sybranda Wieringa veur de tentoonstelling bin verschillende netuurgebieden en laandschoppen in Oost- en West-Stellingwarf. De oflopen tied het ze daor al drok mit in de weer west, en ze is arg enthousiast. Wieringa vertelt dat ze al aorig wat veurbereidend wark daon het, en dat de eerste schilderi男en zo goed as klaor binnen.
Behalven ofbelings van de 全tellingwarver schilderi男en wo地 in et boek ok verhaelen en gedichten opneumen die inspireerd binnen op de netuur en et laandschop van Stellingwarf. Daor is veul ni男 wark van tal van schrievers bi男, mar ok al bestaonde verhaelen en gedichten zullen in et boek opneumen wodden.

Sybranda Wieringa schildert ok petretten
Sybranda Wieringa wodde in 1959 geboren in Emmen en volgde in de jaoren 1979-1984 heur opleiding an de keunstakedemie Minerva in Grunningen. Vandaege-de-dag geft ze les an Keunstakedemie Frieslaand. Stellingwarf is veur heur gien onbekend gebied, ze woonde alderdeegst kotte tied in Else.


Tentoonstelling Jeltje Baas: Koenen op 弾 stal

Vanof november is d池 bi男 de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop een tentoonstelling mit wark van Jeltje Baas uut De Oosterstreek te bezichtigen. Dit keer het de schilderes veur heur tentoonstelling een keuze maekt uut heur wark van koenen. De tentoonstelling is ok krek in de periode dat de koenen van ooldsher op 弾 stal binnen, want de tentoonstelling duurt tot begin april. Baas schildert tal van verschillende soorten koenen, van zwatbont vee tot Lakenvelders tot biezundere, van oorsprong hoornloze, koenen in Ni男 Zeelaand.

Petretten/Laandschoppen
Behalven koenen schildert Jeltje Baas (Drachten, 18-05-1944) ok petretten en laandschoppen. Zo schilderde ze o.e. de bekende serie petretten van heur bejaorde mem, van kiender, van opdrachtgevers, mar ok van Mata Hari. Heur laandschoppen schildert ze in oonze omkrieten, mar ok in Ni男 Zeelaand. Toegelieke mit de tentoonstelling bi男 de Schrieversronte is d池 ok wark van Baas te zien in de Akaroa Art Gallery in Akaroa op de Banks Peninsula op et Zuder Eilaand. Zi男 volgde heur opleiding indertied an akkedemie Minerva in Grunningen en geft now zels al weer jaoren les in heur atelier op 弾 Oosterstreek (zie www.jeltjebaas.nl).

De tentoonstelling is te bezichtigen op deensdag-, woensdag- en donderdagmiddag tussen 13.30 en 16.30 ure. Groepen kun op ofspraoke ok op ere tieden kommen; dat kan deur te bellen naor 0516-451108 of te mailen naor info@stellingwarfs.nl. De toegang is vergees.


Oolde waeterputte van de buurtschop Iegypte op monementelieste?

Een posien leden wodde deur de ni男e eigeneresse van een netuurgebied in de buurtschop Iegypte bi男 Ni男berkoop een oolde waeterputte (opni男) ontdekt. Die putte was deur de jaoren henne aorig dichtewi男d mit blad en toeken, zodat veur heur niet mitien dudelik was waor et omme gong.
Via de gemiente Oost-Stellingwarf kwam Kristien Zaal Dijkstra in de kunde mit Sietske Bloemhoff van de Stellingwarver Schrieversronte en vreug of zi男 ok wus om wat veur putte et gaon kunnen zol. Now hadde Bloemhoff een hiel schoft leden al es onderzuuk daon naor et greven van waeterputten zoas dat vroeger in Stellingwarf gebeurde. Dat onderzuuk dee ze in et kader van et neteren van verschillende vaktaelen t.b.v. et Stellingwarfs Woordeboek en wus daor zodoende wel et ien en aander van of. Vandaor ok dat ze docht dat et in dit geval wel es om zoe地 soorte van putte gaon kunnen zol. Ze nam kontakt op mit Andries van der Veen uut Wolvege, die in Iegypte opgruuide, en hi男 vertelde doe over zien herinnerings an de tied dat disse putte as gemienschoppelike putte in gebruuk was bi男 de bewoners van de buurtschop. Et waeter d池 van wodde deur de hiele buurtschop bruukt as de meensken thuus niet genoeg meer hadden. Et pattien dat naor de putte toeleup is diels nog te zien.

Monement
Kristien Zaal Dijkstra hecht veul weerde an disse unieke putte. Ze perbeert daoromme om die veur de toekomst op de juuste wieze in staand te holen. Tegere mit o.e. Andries van der Veen en Sietske Bloemhoff is ze de meugelikheden an et bekieken om de putte as momement op 弾 gemientelike of perveensiaole monementelieste zetten te laoten.

Opschoond
Intied hebben vri男willigers uut Ni男berkoop de putte, die tussen de vuuf en zes meter diepe is, leeghaeld. Zo zorgde Jan Eijbergen dat mit naeme et eerste pat leeghaeld wodden kon mit een kraene. Et laeste stok mos liekewel mit de schoppe gebeuren, en daorveur stakken Sjoerd Kooiman en Andries van der Veen de hanen uut de mouwen. Deur de dreugte van veurig jaor en die van de laeste tied kwammen de manluden pas hielemaole onderin de putte weer wat waeter integen. Hier en daor vunnen ze ok nog oolde stokken turf, daor de putte indertied mit opzet is. Et doel is om nao de zommer de putte weer opni男 mit turven op te zetten, ok weer mit de hulpe van vri男willigers. Datzelde gelt ok veur et pattien dat van de weg of naor de putte toelopt. Et doel is dat ien en aander veur de winter klaor is. De hoop is vanzels dat de waeterputte tegen die tied ok op een monementelieste staot, zodat d池 een geraansie is dat disse biezundere putte veur de toekomst op een verantwoorde wieze bestaon blieven zal.


Jongste anpassing: 18 juni 2020