Logo 50 jaar Stellingwerver schrieversronte

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur, mit historisch en volkskundig archief

Algemene Voorwaarden

Wij adviseren je onze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en plichen van de overeenkomst die we samen sluiten bij de verkoop van de producten. Waar wij over een klant spreken, bedoelen wij jou. Waar “hij” staat kan uiteraard ook “zij” bedoeld worden.

Algemene Voorwaarden Stichting Stellingwerver Schrieversronte

Stichting Stellingwarver Schrieversronte
Willinge Prinsstraat 10
8421 PE Berkoop/Oldeberkoop NL
Tillefoonnommer is: 0516-451108
Algemiene mailadres is:info@stellingwarfs.nl
KvK-nummer 41000418

versie 2022-V1.1

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; Dit geldt niet voor de digitale producten uit onze webshop;
 5. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 7. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 8. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld via de website en in te vullen formulieren en transacties.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 4. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 5. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Het aanbod

 1. Het aanbod heeft geen beperkte geldigheidsduur.
 2. Het aanbod bevat een duidelijke omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
 3. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 4. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
  bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is; (zie privacypolicy)
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen; (zie privacypolicy)
  • de overeenkomst kan in het Stellingwarfs en Nederlands worden afgesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; 

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod (betaling). Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Een ‘bevestigde betaling via het paymentsysteem’ volstaat als aanvaarding van het aanbod.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen (via Mollie geregeld).
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, per-email onderaan bij de bevestiging, meesturen:
  a. Voor informatie over vragen, klachten en of opmerkingen, kunt u terecht op de website van de uitgeverij: www.stellingwarfs.nl/kontakt.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

 1. Herroepingsrecht is uitgesloten voor eventuele e-boeken en luisterboeken. Een download van een e-boek of luisterboek is niet meer te herroepen op het moment dat het e-book of luisterboek is betaald, ongeacht het aantal dagen dat deze te downloaden is.

Artikel 6 – De prijs

 1. De prijzen van de producten op de website zijn inclusief btw.

Artikel 7 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen, staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. De ondernemer is niet verantwoordelijk voor foutief ingevoerde en bestelde producten, welke door de consument ‘afgerond’ betaald zijn.

Artikel 8 – Levering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. De levering van fysieke boeken of CD’s aan inwoners van de Stellingwerven zal zonder portokosten worden verstuurd. Inwoners binnen Nederland, maar buiten de Stellingwerven betalen de landelijk geldende porto voor verzending.
 3. De levering van fysieke boeken of CD’s worden verzonden naar het opgegeven postadres.
 4. De levering van het product (download van de e-boeken of luisterboeken) geschiedt op het, door de consument, opgegeven e-mailadres.
 5. De bestelde e-boeken of luisterboeken kunnen na positieve afronding van de door de consument betaalde producten, direct worden gedownload vanuit de bevestigde e-mail aan de door de consument opgegeven e-mailadres.
 6. Indien levering van een digitaal besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om het product alsnog toe te sturen. De ondernemer kan deze ‘misgelopen’ transactie digitaal nagaan. Hiervoor zijn, indien bovenstaand klopt, geen aanvullende kosten nodig.

Artikel 9 – Betaling

 1. Alle aan te schaffen producten zijn òf boeken, of CD’s, of e-boeken, òf luisterboeken of een combinatie van deze. Al deze, door de ondernemer, beschikbare producten worden na bestelling per direct door de consument via de website betaald.
 2. Bij digitale producten: Direct na akkoord op de betaling ontvangt ondernemer op de door de consument opgegeven e-mailadres de bevestiging, inclusief de download van het product / producten.
 3. Bij fysieke producten: Direct na akkoord op de betaling wordt het besteld door de ondernemer verzonden naar het opgegeven adres.
 4. Indien een betaling is mislukt via IDeal, dan ziet consument per direct op het scherm dat de bestelling mislukt is en dat consument opnieuw een betaling tot stand moet brengen.

Artikel 10 – Klachtenregeling

 1. Voor alle, door de ondernemer beschikbare producten geldt artikel 6.
 2. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument eventuele gebreken heeft geconstateerd.
 4. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.
 5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 6. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Dit kan op het e-mailadres: info@stellingwarfs.nl.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos opnieuw toezenden.

Artikel 11 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

Artikel 12 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.