De Stellingwarver Schrieversronte is et belangriekste instituut veur tael, literetuur, geschiedenis, volkskunde en identiteit van Stellingwarf. Stellingwarf is een biezundere regio in Zuudoost-Frieslaand (NL), daor de meensken vanoolds Stellingwarfs praoten. Et Stellingwarfs is een vorm van Nedersaksisch.
Oonze administraosie is los op maendag tot en mit donderdag, van 9.00 tot 16.00 ure. Overleggen mit ere mitwarkers kan allienig nao tillefonische ofspraoke.
Tip: kiek ok es op oonze ere websteden www.stellingplus.nl en www.stellingia.nl! Woj' graeg weten wat een woord of uutdrokking inhoolt? Klik dan links onder 'Algemiene Info' op 'Stellingwarfs Woordeboek'.


Stellingwarver verhaele-aovend

Vanwegens de eupening van LF 2018 hul museum 't Kiekhuus in Wolvege veurig jaor veur et eerst een Stellingwarver verhaele-aovend. Die sleug ommeraek an, zodat et museum dit jaor opni’j zoe’n aovend orgeniseert. Die aovend zal wezen op 25 jannewaori van 19.00 tot 22.00 ure.
Dit keer wo'n d’r verhaelen verteld deur een viertal schrievers en vertellers. Dat bin Jimmy Visser; zi’j vertelt over heur kienderjaoren krek nao de oorlog, doe ze opgruuide an de Karkstraote in Wolvege. Pier Postma zal vertellen over zien aeventuren die hi'j beleefde as zeune van een schilder. Koosje Hornstra vertelt verhaelen uut et onderwies. Roelof Bakker van et museum vertelt een verhael over de rutetikker. Die ston vroeger in de etalage om meensken te verleiden de winkel in te gaon. De verhaelen wo’n deurlopend verteld in de verschillende ruumten van 't Kiekhuus. Kosten: vuuf euro, inkl. koffie of thee mit een himpien koeke.


Koopstra’s van Ni’jberkoop

In et ‘Mededelingenblad 93’, jg. 24 nr. 1, jannewaori 2019, staot een aorig artikel dat gaot over de femilienaeme Koopstra in oonze regio Stellingwarf. Et is een uutgifte van de Nederlaanse Geologische Verieninge, ofdielinge Frieslaand. Geert Mulder, wonende in Amsterdam, schreef dat artikel, mit as titel ‘De Berkoper Families Koopstra’ (blz. 18-22). Hi’j risseneert dat de naeme Koopstra van Ni’jberkoop komt. De Koopstra’s hadden twie femilie-takken; ze kwammen behalven in Berkoop en Ni’jberkoop ok te wonen in Ni’jlaemer, Hooltwoolde, NI’jhooltwoolde, Wolvege, De Blesse en Peperge, en ok buten oons gebied. Een interessaant artikel, dat liekewel nog niet verklaoren kan hoe Lipke Engels, dochter van Engel Roelof en Wapkje Hendriks van Der Izzerd an de naeme Koopstra kwam.


Meer veurlezers vraogd

Sund jaor en dag orgeniseert de Stellingwarver Schrieversronte een veurleesaktie veur bewoners van alle Stellingwarver zorginstellings en verpleegtehuzen, en veur speciaole bi’jienkomsten veur oolderen in de kleinste dörpen. Die aktie lopt altied in et jaorgetiede van de winter. De eerstvolgende keer is in feberwaori 2019. De veurleesaktie wodt deur iederiene slim wardeerd, dat d’r kommen alle jaoren meer anvraogen bi’j. Dat het as gevolg dat d’r meer veurlezers neudig binnen as de vuuftien die now alle wark doen. Is dit wark misschien ok wat veur jow? Lees dan veerder op www.stellingplus.nll > Ni'js > 'Veurlezers vraogd'.


Boek over Het Heideveld op kommenwegen

Krek over de greens mit Overiessel liggen Willemsoord, De Polle, Stienwiekerwoold en wiede omgeving. De boeren van Stienwiekerwoold weren d’r niet veur te vienen doe Johannes van den Bosch, oprichter van de Maotschoppi’je van Weldaodighied, heur uutstrekte heideveld annexeren wol veur de anleg van de klonie Willemsoord; dat veld was krek even noordelik. Om heur gemienschoppelike eigendom te bescharmen richtten ze in 1819 de verieninge Het Heideveld en de daartoe behorende fondsen en eigendommen in de buurtschap Steenwijkerwold op, kot zegd: Het Heideveld. Kommend veurjaor verschient over dat gebied en veural et wel en wee van de verieninge een boek, onder de ansprekende naeme Het Heideveld. Boerenrepubliek aan de Reune. Dit boek zol ok veur pattie Stellingwarver geschiedenisliefhebbers de muuite weerd wezen kunnen. Schriever is Martin van der Linde, warkzem as historikus an de Stichting Iesselakedemie in Zwolle. Meer over disse onderneming vien ie op zien eigen webstee: www.martinvanderlinde.nl. Daor lees ie ok dat de bestuurders van vandaege-de-dag heur veural inzetten vanuut een verantwoordelikhiedsgevuul veur een unieke arfenis. De verieninge het nooit van zien agrarische oorsprong ofstaand neumen en wodt nog de hieltied veur et grootste pat bestuurd deur boeren uut de buurt.


Nulnommer ni’j volledig Friestaelig tiedschrift 'De Nije' ok mit ommedaenken veur en in Stellingwarfs en Bildts

Kan dat, een tiedschrift veur een bried pebliek, hielendal in et Fries? De ‘Ried fan de Fryske Beweging’ daenkt van wel en is begonnen mit een nulnommer (63 blz.). De inhoold bestaot veural uut algemiene stokken, mar netuurlik koj’ ok teksten over et Fries tegen. Aorig is ok dat Bildts en Stellingwarfs ommedaenken kriegen, in de eigen tael. Dat is over et ‘Bildts aigene’ en een tekst mit ommedaenken veur et Stellingwarfs/Nedersaksisch nationaol erkend.


Jan Haveman in et zunnegien

Maondeliks of jaorliks in et zunnegien – dat gebeurt meensken niet gauw, zeker niet vanwegens wark in een bestuur doen of vertegenwoordiger wezen bi’j een aandere klub. Al gaot et om vule langer, d’r was kotleden alle reden om zoks wisse wel te doen wat Jan Haveman anbelangt. Die is al van de oprichtingsbi’jienkomst in 1972 of lid van de Stellingwarver Schrieversronte. Haveman kwam in Buil op ‘e wereld, hi’j woonde laeter in Steggerde en nao zien onderwiezersopleiding, zien lerersopleiding Nederlaans en verschillende betrekkings in et onderwies was hi'j et laeste stok van zien loopbaene rektor van een schoelegemienschop in Emmen. Hi’j vertegenwoordigde van 1999 of de Stellingwarver Schrieversronte in et bestuur van SONT (‘Streektaelorgenisaosies Nedersaksisch Taelgebied’, bestaonde uut vri’jwilligers) en hi'j dee daor aorig veul wark. Mar in de SONT-vergeerdering van 9 november 2018 nam hi’j ofscheid, om zien leeftied.
De Stellingwarver Schrieversronte hadde op 14 december een biezundere bi’jienkomst opzet mit bestuur, passeniel en vri’jwilligers. Ok Haveman zien vrouw Tineke was d’r bi’j. Klaas van Weperen, veurzitter van de Stellingwarver Schrieversronte, daankte Haveman naodrokkelik veur al zien inzet. Zien Stellingwarver taelorgenisaosie hadde him niet aanders kend as een butengewoon trouw, konstruktief en sekuur vertegenwoordiger van oonze regio in et bestuur van SONT, zee hi’j. De grote daank van de Stellingwarver Schrieversronte wodde ok tot utering brocht mit twie mooie boeken as kedo.
De Ovend van december verschenen

Henk Bloemhoff gaot in disse Ovend op ’e nationaole erkenning van et Nedersaksisch van 10 oktober 2018 in. Rob Zethoven en Carol Klok brengen elk heur eigen kastverhael en Jan Koops praot mit kultuurwethoolder Fimke Hijlkema angaonde heur veurkeur veur een mooi plak, in de rebriek ‘Dit plak dot me wat’. Niet hielemaole onverwaachs bliekt dat De Blauwe Bos onder De Haule te wezen: ‘Dit is mien aachtertuun, kuj’ et mooier kriegen?’ De redaktie vertelt over en brengt hulde an Sigrid Dassen mit heur Stellingwarver versie van de saemenvatting van heur proefschrift. Heer Otto van Buil, overbekende kreaosie van Frank Spijkers, komt netuurlik ok weer langes. Disse Ovend komt goed uut de varve mit nog een hiele riegel verhaelen (van Kees Koopstra, Tuller, Jaap Sikkema, Marijke Ponne, Henk Zwanenburg en Sjoukje Oosterloo) en nog drie gedichten (Attie Nijboer, Jaap Sikkema, Marijke Ponne. Uut naeme van redaktie en lezers daankt Sietske Bloemhoff in et ‘Veuroffien’ redakteur Jannes Westerhof veur al zien wark veur ‘De Ovend’ en zien betrokkenhied. Hi’j stopt d’r liekewel mit om gezondshiedsredenen. Mit een interessaante historische bi’jdrege komt Jelle Roorda: ‘Andries Kuperus: “De Stellingwarven liggen mi’j nao an et hatte’, zo hiet et artikel. Henk Bloemhoff nuumt mooie schrieveri’je over Stellingwarf in jongachtige boeken die niet ieder bekend wezen zullen. Zo wo’n beschouwings over oonze ‘vri’jhiedsstried en saemenwarking’, pattekelier netuurbeheer in oonze wereld, de geschiedenis van Twietel en kommenistisch verzet in oonze kontreinen even op ‘e bodden brocht.


Even weerommmekieken naor 2018, et jaor dat ok de Stellingwarver Schrieversronte op verschillende menieren mitdee an Liwwadden Kulturele Heufdstad. We kieken nog even naor... de naemen van al die vri'jwilligers - bi'jveurbeeld! - die mithulpen bi'j et Projekt De Verdwenen Peerden. Kiek veur et aandere ok op oons webstee-archief. Ziekiek!

De Verdwenen Peerden: Schrievers: Roely Bakker, Harmen Houtman, Hilleke van der Molen, Attie Nijboer, Serge Epskamp; komponist: Serge Epskamp; arrangementen: Jan Andries Dijkstra, Serge Epskamp; meziek: koor Donna Dora, meziekverieninge Brocante (beide o.l.v. Jan Andries Dijkstra), gitaarklub Capodastro’s, Serge Epskamp; speulders/zangers: Geert Popkema, René Pen, Pieter Bergsma; gaastvrouw en gaastheer: Attie Nijboer en Jan Berend van Elp; daansers: Janna en Ditte Eijer; ruters: Céline Elzenaar, Froukje Derks; warkwinkel/gedichten: Wim Hunneman; gedichten: de leerlingen van groep 8 van De Tjongeling (Berkoop) en De Stelling (Makkinge); film: Patrick Hoving; ni’jgroep Berkoop: Jelkje Abma, Mariken Biegman, Margreet Bergsma, Mientje Dijkstra, Elly van Elp, Corrie Hoekstra, Jaaike Langstraat, Margje van der Meulen, Gerrie Neut, Jozefien Vernooij, Hennie de Vries, Jantje de Vries, Wilma de Vries; logistiek: Hendrik Betten, Hendrik Fokkeman, Hans Salverda, Olphert Smit; lekaosiebeheer: Joke Brouwer, Hendrik Betten, Wim Langstraat, Piet Lubbes; leiding: Mariken Biegman, artistiek leider; Serge Epskamp, muzikaol leider; Sietske Bloemhoff, projektleider. Veerder: EHBO Berkoop.
Personen, bedrieven en instaansies die et theater ‘De Verdwenen Peerden’ meugelik maekten: Annemersbedrief Houwer-Jansen B.V., Berkoop; Coulant Touring, Berkoop; de Berkoper karke; Dörpskantine Ni’jberkoop; Fa. De Nekker, Noordwoolde; Fem. Deknatel, Ni’jberkoop; Hotel Resteraant Lunia, Berkoop; Iepen Mienskipsfűns Frieslaand; It Fryske Gea; Kefé Resteraant Boszicht, Ni’jberkoop; Loon- en annemersbedrief De Samenwerking, Else; Museum Oold Ark, Makkinge; Plaetselik Belang Berkoop; Plaetselik Belang Ni’jberkoop; Stichting Begraafplaatsen Oolde- en Ni’jberkoop; Stichting Bercoop Fonds; Textielinstituut HAWAR, Berkoop; Prins Bernhard Cultuurfonds Friesland


De Kienderwebstee: interessaante webstee bi'j de Stellingwarver Schrieversronte

De kienderwebstee is bedoeld veur kiender van vier tot twaelf jaor. Verhaelties, gedichten, spullegies, kleurplaeten, puzelties, lieties en gao mar deur zullen d'r plaetst wodden. Alles is bedoeld om thuus aachter de komputer lezen of doen te kunnen. Veur invulling en driemaondelikse verni'jing zorgen Kiena Bouwer, vaaste vri'jwilliger bi'j de Stellingwarver Schrieversronte, en Schrieversronte-webmeister Ninke van der Veen. Veur meer klik an: www.kienderwebstee.nl


Omroep Odrie: vlakbi’j, uut de eigen streek en… mit eigen tael en meziek: Odrie

Veur wie et nog niet wus: Omroep Odrie in Oost-Stellingwarf het twie hiele mooie pergrammes in en mit streektael en streektaelmeziek. Ze wo’n hieronder nog es nuumd. Die lekaole omroep is te heuren op 106.9 FM, kabel 104.1 FM.
Veur wie dit ok niet wus: via internet kuj’ Omroep Odrie ok goed heuren:
http://www.radioviainternet.nl/omroep-odrie.

Die streektaelpergrammes dat bin:

Op de vri’jdag:
16:00 ure: Huus en Hiem (herhaeling van de zundag d’r veur)
17:00 ure: Singeliers, meziekpergramme in de streektael. Prissentaosie: Henk Kroese, Evert de Boer, Sietske Bloemhoff, Baukje Oosting, Hans Koopmans.
Techniek: Jitze Hofstra

Op de zundagmorgen:
10.00 ure: Singeliers. Herhaeling van de zundag d’r veur (zie boven)
11.00-12.00 ure. Huus en Hiem. Stellingwarfs tael- en kultuurpergramme mit hiel wat zaeken die in huus en op et arf gebeueren. Prissentaosie: Hendrik Betten. Techniek: Peter Cruiming.


Haandboek Nedersaksisch lezen op internet? Et kan! Kiek op www.dbnl.nl

Et ‘Haandboek Nedersaksisch’ bestaot al weer meer as tien jaor. Et is intied uutverkocht raekt. Dat is netuurlik mooi, mar uut et veld kwammen nogal es vraogen om et op internet te zetten, zodat elk mit belangstelling zien gerak kriegen kan, as hi'j of zi'j temeensen nog gien exemplaor het. De rechthebbenden hebben heur goedvienen geven an et veurstel van de redaktie om zoks te doen, en de verantwoordelike meensken van KB/dbnl (‘digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren’) weren van hatte bereid om et te plaetsen - dus op et bekende www.dbnl.nl. Daor is et haandboek now digitaol te vienen. Op dat adres moej’ ‘handboek Nedersaksisch’ intoetsen en dan koj’uut bi’j de pdf van et komplete boek.


Woj' graeg mitien weten wat een Stellingwarfs woord inhoolt of hoej' et schrieven moeten?

Klik dan an: www.stellingplus.nl/wp-content/uploads/2010/10/woordenboek3.pdf.


Femilieberichten in et Stellingwarfs

Riegelmaotig wo’n wi’j vraogd om hulpe bi’j et schrieven van een tekst in et Stellingwarfs, bi’j et maeken van een opschrift, bi’j et bedaenken van een naeme in et Stellingwarfs of bi’j et opstellen van een femiliebericht in et Stellingwarfs. Et is hiel goed dat zoks gebeurt. De Stellingwarver Schrieversronte bestaot as instelling ok om meensken bi’j zok soorte van dingen te helpen. En wi’j helpen jim graeg, dat blief d’r mar niet lange over piekeren. Bel of mail oons dus, oons tillefoonnommer is 0516-451108. Om te mailen kuj' hier an de linkerkaante 'kontakt maeken' anklikken.


=================================================

Krek weeromme van een dag op schoele, van et warken op 'e febriek, een kuier of een lange vergeerdering, en even tied veur een gedicht? Lees dan even veerder!


Zeg sni’jklokkien…

“Zeg sni’jklokkien, sni’jklokkien,
Aemel en teer,
’t Is pas feberwaori!
Bin ie daor al weer?

Wat tingel ie, klingel ie?
Hej’t zo naor ’t zin?
Et kommende veurjaor
Lude ie dat soms in?

Och sni’jklokkien, sni’jklokkien,
Aemel en teer,
Wi’j “machtige” meensken,
Wi’j klaegen om ’t weer!”…

“Jim missen ’t Vertrouwen!
Dát maekt jim koold!
Jim durven haost niet!
Dát maekt jim oold!”

“Zeg sni’jklokkien, lude mar,
Lude mar deur!
Misschien vien ie eind’lik
Es even geheur”…

Jouk (schoelnaeme van Martinus Bakker), uut: Een haandvol speulgoed. Wolvege, 1972


Liften

Lamerts Klaos was naor de meid west.
Naor Berkoop, naor Jouken Griet!
Hi’j mos mit de billewaegen,
Want een fiets bezat-ie niet.
't Was wel wat een grote reize,
En 't was wel wat veer van honk,
Mar dat hadd' hi’j d'r veur over!
Grietien was een hélder jonkl
Mar doe kwam bi’j Bekhofstille
Him een auto aachterop.
‘Sjonge,’ docht Klaos, ‘dat za'k treffen!’
Haand omhogens; auto stop!
Remmen knasten, deure eupen:
‘Woj' mitrieden? Stap mar in!’
Klaos leut him gien twie keer nugen!
Dit gong him mar best naor 't zin.
‘En waor moet de reize henne?’
Vreug et heerschop aachter 't stuur.
‘ 'k Woon an d' ere kaante Makkem,
't Dadde huus veurbi’j Piet Schuur.
How! Hier is 't al! Dat gaot vloggel
En wat is de zwaorigheid?’
‘Dat kost niks heur, laot mar zitten,’
Was et kot, rejaol bescheid.
D' autodeure gong al eupen,
Mar Klaos dreutelde nog wat.
Hi’j keek veur en hi’j keek aachter,
Naost de auto en op ’t pad…
‘Zuuk ie wat?’ vreug doe et heerschop,
‘Kan 'k jow helpen altemet?’
‘Ja,’ zee Klaos, ‘ik mis mien klompen!
Die ha'k veur de deure zet!’


(Hendrik Johannes Bergveld, uut: Bergveld lest veur uut eigen wark. Berkoop, 2013)


De draod

Deur et leven lopt een draod
Een draod van tied en toeval
Die komt aachter jow an
Die rolt veur je uut
Strak trokken, soms mit kneupen
Is hi’j van binnen uut begonnen
En gaat tot et ande mit je mit
Mar niet iene wet waor as et aende begint
Deur et leven lopt ene draod
Een draod van tied en toeval

Uut: Stien van Anne, Storm in et leven. Berkoop, 2004, 2de drok


spiegeling

langdurige mementen zwiegen
et staorigan verdwienen
van woorden en tieden
vlochtig, lochtig as waeterjuffers
wodt et heden kleinder
daanst deur grune sprieties
spiegelt him nog even en
is inienend
vot

Willem Jan Teijema (in: Doe gebeurde et. Stellingwarver Schrieversronte, [Berkoop], 2001


Riekdom

rusteloos
jaegen de meensken
aachter heur dromen an

dromen van riekdom
dromen van altied meer
dromen van altied groter
dromen van altied beter

*
ze vergeten
de grote riekdom
die ze al jaoren bezitten

Jan Veldhuizen (1941-2005); uut: De wiend blaost ok wel es
aandersomme. Gedichten.Kuier deur De Braandemeer

De Rottige Miente is een prachtig gebied in et westen van West-Stellingwarf. Dichte in de buurt ligt et netuurgebied Braandemeer. Een roeg gebied, waoj’ in twie uren (zes km) deurhenne kuieren kunnen. De naeme zol ofkomstig wezen van et ontstaon van dit stok netuur: een venebraand. Deur een diel van dit mooie stokkien Stellingwarf kuj’ ok henne fietsen. In De Kuunder ligt een anlegplak veur boten. Pruuf uut disse dichtriegels de sfeer:

Et riet wi’jt hier mit alle wienden mit,
de voegels daansen deur et weer,
et held’re waeter en et sobbig laand;
de puzelstokkies van et Braandemeer


Harmen Houtman (bron: Ni’je Oost-Stellingwarver 25-5-2011)


De beide gedichten van Roely Bakker die hier volgen bin opneumen in de Schrieversronte-uutgifte: 'Van Schossel tot Kuierpad' (Berkoop, zommer 2014)


Cocon

Onzichtbere draoden wienen me as
fien rag in de cocon van daegse dingen
zorgen en plicht bienen me an hier en now
vongen bin ‘k as in een kouwe van glas

in mien dromen zwarf ik
niet beparkt deur tied
onbelemmerd deur greenzen
vri’j as een voegel
licht as een veertien
opneumen deur de wiend

tot et morgenrood me vangt en
risseluut daelezet in et hier en now


Wiend

Wiend fluustert
reenfels in ’t waeter

zachies glidt
de veurjaorsbries
over et waeter
even wat
reenfelties dan ligt
de poele
weer stille
glad en zwat

de wiend nemt fluusterend
de geheimen mit


Roely Bakker


=================================================


Lendediek III

Elektrische paolen spinnen
mit heur zwatte draoden
een web van miemering
deur haastige lochten.

De dieze uut et waeter
wist tiedelik et asfalt uut,
een spinne lat een druppe valen,
op roestig stiekeldraod…

De zunne dri’jt zien kotte uren,
de wiend gieselt boom en blad,
et brune riet fluustert huut’rig
de diek waacht kalm en zwat.


Harmen Houtman
(uut:Dichterbi’j. Gedichten. Berkoop, 2008)November

’t Is weer gebeurd
mit alle uutbundighied van kleur en fleur.
Zo hier en daor lopt nog een koppel vee
te snuuien langs de kaant
de laeste gruunties op te zuken.
De sloden bin zo goed as dreuge.
Ja disse haast zal oons nog lange heugen,
want, ’t is haost half november onderhaand.
De meerste bomen bin al kael.
Et blad ligt overal,
now bruun van kleur
en ’t ritselt al mar deur
tot ok de laesten valen.
’t Is zo heur tied
en wi’j geloven et haost niet,
mar ’t is al half november onderhaand.
Die lochten – zo massief
in grauw en gries,
waoraachter al zo vroeg de vaele zunne ondergaot
en dan nog even mit een glundig goolden raand
zien best dot oons wat waarmte mit te geven,
want ’t is al half november onderhaand

Lamkje Hof-de Boer (1908-1991)
(bron: Onder eigen volk. Wark uut de jaoren 1970-1976 van 24 Stellingwarver schrievers. Oosterwoolde, 1978)


Op ’e fiets

(de tekst van et bekende lied van de Drentse groep ‘Skik’, vertaeld en naor oonze streek Stellingwarf bewarkt deur Sietske Bloemhoff)

'k Trap de fiets deur maelig zaand
op 'n pad tussen Buil en Else,
en as ik douk bi’j Kannede belaan’,
dan fiets ik deur.
Langs Appelsche gao 'k op ’e Fochtel an,
Oosterwoolde en dan langs de Kompejonsvaort,
en as ik dan De Kuunder zie dan fiets ik deur,
ik wil de hieltied veerder, ik wil alles zien.

De laeste mooie dag van 't jaor misschien,
liekewel 't mit de winterdag ok oe zo mooi wezen kan.
Ik wil now veerder deur naor Makkinge,
want bi’j d’oolde meule vien ik et prachtig.
A’k hier zo fiets en ’t wi’jt niet slim,
dan gaot 't haost vanzels.

Wie dot mi’j wat, wie dot mi’j wat,
wie dot mi’j wat vandaege.
‘k heb de banen vol mit wiend,
nee, ik heb ja niks te klaegen.
Wie dot mi’j wat, wie dot mi’j wat,
wie dot mi’j wat vandaege.
'k Zol haost zeggen, ja et mag wel zo.

’k Zit op ’e fiets, kom deur Iegyptezaand,
en bin zowat bi’j de Friese greens,
ik daenk da'k even kieken gao in ’t Hoornster laand,
dan gauw naor Berkoop.
Ik stao even te kieken bi’j et oold kenon,
en stao een posien te daenken wat ik now doen zal,
links of rechtdeur.

Dan gao ik veerder naor Zaandhuzen toe,
'n kaorte he'k niet neudig, want ik ken mien arf,
a'k daor doukies over De Lende kom
dan bin ‘k weeromme in West-Stellingwarf.
‘k Wil de hieltied veerder, naor Noordwoolde toe,
Vinkege, De Hoeve, naor Hooltpae.
A’k hier zo fiets en et wi’jt niet slim
dan gaot 't haost vanzels

Wie dot mi’j wat, wie dot mi’j wat,
wie dot mi’j wat vandaege.
’k heb de banen vol mit wiend,
nee, ik heb ja niks te klaegen.
Wie dot mi’j wat, wie dot mi’j wat,
wie dot mi’j wat vandaege.
'k Zol haost zeggen, ja et mag wel zo.

'k Gao now over Wolvege, Ni’jtriene,
over ’t pad langs de Scheene kot bi’j Scharpenzeel,
en dan rechtdeur naor et beeld van Pieter Poot,
Spangehoek en dan naor Sliekenborg,
‘k Zie lanen en de Kuunder Karke staon,
dan fiets ik deur want ’t wi’jt niet slim,
't gaot vandaege vanzels

Wie dot mi’j wat, wie dot mi’j wat,
wie dot mi’j wat vandaege.
’k heb de banen vol mit wiend,
nee, ik heb ja niks te klaegen.
Wie dot mi’j wat, wie dot mi’j wat,
wie dot mi’j wat vandaege.
'k Zol haost zeggen, ja et mag wel zo.Piepmoes

Ik snuffel en ik snoeve,
ik bin een stoere moes.
Ik hole niet van katten,
ik bin niet veur de poes!

De katten bin mien buren,
die spoeken vaek’ om huus,
Dan daenk ik: “Grote kringen!
Oe bleven jim mar thuus!”

Laest zollen ze deur de schostien,
dat vul heur lang niet mit.
Klaos Kaeter kreeg zien stat doe
op ’t hiete kachellit!

Klaos joepste naor beneden,
kwam daele mit een boem!
Ik zag dat krek gebeuren!
Ik lachte mi’j haost kroem!

Ik zat daor mar te gniezen
en zee: “Hoe vuult dat, maot?”
Klaos klauwde mit zien naegels,
hi’j wodd’ ofgries’lik kwaod!

Zeg beste kammeraoden,
ik moet d’r gauw vandeur!
Want daor komt Klaos de kaeter,
die is nog raozend, heur!

Al bin ‘k de starkste piepmoes
van ’t hiele heer en veer,
die Klaos is zo gremietig,
die stao ik now niet meer!

[Refrein:]
Piepmoes, Piepmoes, ie bin mien kammeraod,
Piepmoes, Piepmoes, ie bin mien beste maot!

tekst van kienderlietien: Henk Bloemhoff, in: Piepmoes, een bundel kienderlieties in de Stellingwarver tael. Oosterwoolde – Wolvege, 1975


tael

Wie streektael slit veur nostalgie
moet dit verhael niet lezen.
Et Stellingwarfs moet potverdrie
écht niet van gister wezen!


Jouk (schoelnaeme van Martinus Bakker)
Uut: De Ovend 9 (1981): blz. 88


=================================================

D'r is netuurlik vule en vule meer te lezen! Poëzie, verhaelen, romans in et Stellingwarfs, bi'jdregen over de tael, literetuur, volkskunde... Neem veur boeken en et tiedschrift 'De Ovend' kontakt op mit de Stellingwarver Schrieversronte. Kiek ok op de websteden die nuumd wodden in de eerste alinea op disse bladziede!
En klik an de meugelikheden links van disse bladziede. Ok daor vien ie hiel veul infermaosie die je uutkommen kunnen zol! Kiek daor ok veur et webstee-archief, mit ooldere berichten en zo.
En... koester mit oons et Stellingwarfs! Lees et, praot et, schrief et, vieter et gebruuk an!

=================================================

NI'JSTE ANPASSING VAN DISSE BLADZIEDE: 12-1-2019