Logo 50 jaar Stellingwerver schrieversronte

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur, mit historisch en volkskundig archief

Ni’js

Zichtberhied centraol op Streektaelkonfereensie 2023

Op 22 september 2023 orgeniseert de Stichting Nederlandse Dialecten (SND) tegere mit de Nederlandse Taalunie, de perveensie Fryslân en de gemiente Waadhoeke heur jaorlikse streektaelkonfereensie. Disse wodt hullen op et gemientekantoor van Waadhoeke in Franeker en het as thema: ‘Streektael inzicht: Zichtberhied van streektaelen in de eupenbaore ruumte’.

Tiedens de konfereensie – die ofwisselend in Nederlaand en Vlaanderen hullen wodt – lat een keur an sprekers heur locht schienen over de zichtberhied van streek- en minderhiedstaelen en dialekten. Wat bin de beste veurbielden? Wat bin de valkoelen? Wat leert wetenschoppelik onderzuuk oons over nut en noodzaek van et vergroten van de zichtberhied van een kleine(re) tael? En wat brengt et teweeg? Wetenschoppers, onderzukers, taelpermoters, bestuurders, dichters en muzikaanten: allemaole zullen ze op heur eigen meniere ingaon op dit thema, dat mit recht aktueel nuumd wodden mag. Perveensie Fryslân zette de oflopen jaoren stevig in op et permoten van de zichtberhied van et Frysk en de streektaelen. Ok de keuze veur de gaastheer, gemiente Waadhoeke, is niet toevallig: een unieke meertaelige gemiente, mit naost et Nederlaans ok et Frysk, Bildts en Franekers binnen de gemientegreenzen. De SND het heur inspand om een ofwisselend, interessaant en leerzem pergramma saemen te stellen. Bi’j’ beroepsmaotig of vri’jwillig doende mit streektael, praktisch of akedemisch, of op een aandere meniere interesseerd in alles wat mit streektael van doen het? Dan meugen je disse dag niet missen! Geef jow now op via disse webstee: www.nederlandsedialecten.org