Literetuur

Halverwege de 19e ieuw verschient in de Friesche Volksalmenak de eerste schrieveri’je in et Stellingwarfs. Over die tied is een aorig artikel verschenen van de haand van Otto de Vent onder de titel Stellingwarver schrieveri’je in de 19e ieuw in et boek ’Feest van (h)erkenning. Wark van 31 Stellingwarver schrievers’ (Berkoop, 1997).
Om 1900 henne is de inzet van kraante-uutgever Jan H. Popping veur et schriftelik bruken van et Stellingwarfs opmarkelik. Over him verscheen een bi’jdrege van de haand van Pieter Jonker in de bundel ‘Stil toch kiender! Heit studeert!’ (Oosterwoolde 1983) onder de titel ‘Jan Hendriks Popping (1852-1927)’.

Een infermatief artikel over de schrieveri’je in et Stellingwarfs in de 20e ieuw verscheen in et al eerder nuumde boek Feest van (h) erkenning, dat verscheen bi’j gelegenhied van et 25-jaorig bestaon van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte in 1997. Et artikel is van de haand van Henk Bloemhoff en Pieter Jonker en kreeg as titel mit Stellingwarver schrieveri’je, verweven in herinnering.
Et artikel is bewarkt, om te verschienen in et Haandboek Nedersaksische Tael- en Letterkunde, dat in drok is bi'j uutgeveri'je Van Gorcum.

Tot slot kan melding maekt wodden van et boek ‘Taal in stad en land. Stellingwerfs’ (Sdu Den Haag, 2002) van Henk Bloemhoff. In heufdstok 7 (pag.109-117) vienen jow infermaosie over de ontwikkelings in de Stellingwarver literetuur.

Sund 1972 het de Stichting Stellingwarver Schrieversronte him doende holen mit et uutgeven van boeken in en over et Stellingwarfs, mar ok op et terrein van de geschiedenis, de volkskunde, de regionaole identiteit en de beeldende keunst.

Hiernao volgt een chronologisch overzicht. De boeken in rood bin uutverkocht, mar kun in principe bi’j elke eupenbaore biebeltheek liend en/of anvraogd wodden. Et kenniscentrum van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte het de boeken netuurlik ok.

Bi’j elke titel is vermeld et eigen uutgifte-nommer veurofgaond deur SSR (= Stellingwarver Schrieversronte) en et ISBN-nommer. Veur bestellings en veur et raodplegen van de boeken kuj’ terechte bi’j Stichting Stellingwarver Schrieversronte, Willinge Prinsstraote 10, 8421 PE Oldeberkoop/Berkoop, till. 0516-451108 fax 0516-451109.
Bi’j een bezuuk an et instituut in Berkoop geern tillefonisch even een ofspraoke maeken. Bezuken bin meugelik op maendag tot en mit donderdag, elke dag van 8.30 – 16.30 ure.
Veur de warkwieze van et Kenniscentrum van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte wodt verwezen naor de knoppe Kenniscentrum.

De alfabetische bestelliest van nog leverbere boeken vienen jow onder de knoppe Uutgeveri’je.

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN BOEKUUTGAOVEN VAN DE STICHTING STELLINGWARVER SCHRIEVERSRONTE

1971

H.J. Bergveld/De Oolde Pook. Verhaelen en riempies in de Stellingwarver tael bi’j mekeer brocht deur Henk Bloemhoff. Henderk Jehannes Bergveld (1902 Oold-Appelsche – 1966 Oosterwoolde) schreef o.e. veur de Ni’je Oost-Stellingwarver. Eerste drok uutgeven deur de Culturele Raod Oost-Stellingwarf, twiede drok verscheen meitied 1977 bi’j de Stichting Stellingwarver Schrieversronte. Woordeliest opneumen. 88 pag. SSR-06 / ISBN 90 6466 001 81972

Jouk/Een haandvol speulgoed. Veertig riempies en een stokmennig kotte verhaelen in et Stellingwarfs. Jouk is de schoelnaeme van Martinus Bakker. Eerste drok verscheen in de zommer van 1972, twiede drok in de haast van 1979. Jouk debuteerde in 1949 in de Heerenveense Koerier (laeter Friese Koerier) van Fedde Schurer. 79 pag. SSR- / ISBN 90 6466 004 21974

Johan Veenstra/Wilde gaanzen. Verhaelen en riempies in de Stellingwarver tael. Johan Veenstra debuteerde in 1971 in de Liwwadder Kraante in de rebriek ‘Uut de pultrum van de Stellingwarven’. Dit boek wodde herdrokt in 1977. Nao dit eerste boek van zien haand zol nog een hiele, lange riegel titels volgen. Mit woordeliest, 101 pag. SSR-01 / ISBN 90 6466 003 4

Henk Bloemhoff/Foddelpenneri’j. Teksten van lieties, riempies en gedichten in de Stellingwarver tael. Henk Bloemhoff is de initiatiefnemer van ‘de revival’ van et Stellingwarfs in beginjaoren zeuventig van de veurige ieuw. Van disse bundel wodden duzend exemplaoren drokt, 64 pag. SSR-02 / ISBN 90 6466 002 6 1975

Piepmoes. Een bundel kienderlieties in et Stellingwarfs. De twiede drok verscheen in 1980. Et boekien telt veertien lieties en 32 pag. De bundel wodde in 1980 herdrokt. SSR-03 / ISBN 90 6466 01071976


H.J. Bergveld/Klaeterjaegers. Riempies, verhaelen, tenielstokkies en godsdienstig wark in de Stellingwarver tael van H.J. Bergveld en bi’j mekeer brocht deur Henk Bloemhoff. Uutgeven tegere mit de Culturele Raod van Oost-Stellingwarf. Mit woordeliest, 127 pag. SSR-04 / ISBN 90 6466 005 01977


Johan Veenstra/Fluitekruud. Bundel mit verhaelen. Dit twiede boek mit meerst wat langere verhaelen vestigt de naeme van disse bekendste Stellingwarver schriever. Klaorebaore anweenst veur de wereld van Stellingwarver schrieveri’je en lezers, aldus Henk Bloemhoff in 1977. 119 pag. SSR-07 / ISBN 90 6466 006 91978


Onder eigen volk. Wark uut de jaoren 1970-1976 van 24 Stellingwarver schrievers. Onder redaktie van P. Jonker, Z. Kuiters-Keizer, J.W. Nijholt en K. van der Weg. Uutgeven bi’j gelegenhied van et vuufjaorig bestaon van de St. Stellingwarver Schrieversronte. 112 pag. SSR-05 / ISBN 90 6466 007 71979


Oene Bult/In et honderd. Een boekien vol mit eigenwiesheden. Een bundel mit aforismen van de haand van Oene Bult (1928-2001). Hi’j was een schriever mit een eigen geluud. SSR-08 / ISBN 90 6466 009 3


Johan Veenstra/As de wilde roze bluuit. Gedichten. De eerste bundel gedichten van Johan Veenstra verscheen drekt in een oplaoge van 1000 stoks. 48 pag. SSR-09 / ISBN 90 6466 008 5Hendrik Vondeling/Haarm. Verhael uut et Stellingwarver boereleven begin 20-ste ieuw. In drie weken tied raekte de eerste drok van 1500 exemplaor uutverkocht. Etzelde jaor verscheen de twiede drok van 1000 stoks en laeter wodde et boek opneumen in de Haarm Trilogie. Vondeling kreeg veur dit wark de H.J. Bergveldpries. 144 pag. De trilogie is nog wel leverber en kost . € 15,70 SSR-10 / ISBN 90 6466 011 51980


Peggy Klinkhaemer/Sprokkels en spraankels. Verhaelen en gedichten van de haand van Grietje Hento-Stoker. 96 pag. € 5,70 SSR-11 / 90 6466 016 6Fokke van Lute (Middendorp)/Her en der deur et oolde Wolvege. 24 verhaelen uut de geschiedenis van Wolvege vertelt deur Fokke Middendorp. Middendorp schreef wekeliks veur et ni’jsblad ‘Stellingwerf’ en brocht tal van boektitels op zien naeme op et terrein van de regionaole geschiedenis. Bi’j de prissentaosie van de herdrok van dit boek in 1997 wodde hi’j ridder in de Odder van Oranje-Nassau. 160 pag., ok mit oolde foto’s. € 9,95. SSR-12 / 90 6466 017 4


Wube Lamers van de Kuunderwal/Mien wegen bin duustere paeden. Oolde verhaelen uut Stellingwarf. Mit een inleiding van Henk Bloemhoff, mit een inleiding over de volksverhaelen in dit boek van dr. Jurjen van der Kooi, mit tekenings van Sietske A. Bloemhoff en mit een woordelissien. 176 pag. SSR-13 / ISBN 90 6466 015 8


Oene Bult/Eupenings. Een bundel vassen. Mit illestraosies van Dirk Kerst Koopmans. € 4,50. SSR-16 / ISBN 90 6466 019 0Hendrik Vondeling/Haarm en Maatien. Boerken in goeie en minne jaoren. Et vervolg op Haarm. Eerste drok 2000 exemplaoren. Laeter opneumen in de Haarm Trilogie. 168 pag. Tekenings van H.J. van Veen. Trilogie kost € 15,70 SSR-14 / ISBN 90 6466 018 2


Harmen Houtman/Weerzien. Gedichten, 48 pag. € 5,70. Houtman schrift al dattig jaor naost gedichten ok kotte verhaelen, liedteksten en revuewark. SSR-15 / ISBN 90 6466 020 41981Gerke P. Mulder/De voorgeschiedenis van de Verveningen in Appelsche door de Gezamentlijke Compagnons der Opsterlandsche en Ooststellingwerfsche Veenen en Vaarten. 80 pag. € 6,75 SSR-17 / ISBN 90 6466 021 2Hendrik Vondeling/Oosterwoolde doe en now. 96 pag. Verhaelen mit oolde en ni’je foto’s (Jan Harm Spijkervet). SSR-18 / ISBN 90 6466 022 0Et kienderboek van Jouk. Dit kienderboek vol mit verhaelen en gedichten veur kiender van de haand van Martinus Bakker, die as ok veur Uutgeveri’je Kluitman kienderboeken in et Hollaans schreef, beleefde een oplaoge van 3000 exemplaoren. Kraante-uutgever Martin van Nieuwenhoven gaf 1500 boeken an Stellingwarver schoelekiender. Tekenings bin van H.J. van Veen uut Roden. 152 pag. SSR-19 / ISBN 90 6466 025 5


Johan Veenstra/Een vlinder van zulver. Eerste mederne roman in et Stellingwarfs. Wodde herdrokt in 1990 en in 1996. 96 pag. € 7,75 SSR-21 / ISBN 90 6466 023 9Lamkje Hof-de Boer/Van mien kaant bekeken. Riempies. Lamkje Hof-de Boer (1908-1991) was een biezundere vrouw en ze zette heur in veur et Stellingwarfs. Meer as 1200 keer trad ze op veur pebliek. Disse bundel riempies mit prachtige illestraosies van Fred Zoer haelde tien drokken: mitmekaander 5550 exemplaoren. 48 pag. SSR-23 / ISBN 90 6466 026 31982

Luit J. de Boer/Uut et laand van Lende en Kuunder. Herinnerings op pepier zet deur oold-wethoolder Luit de Boer van Berkoop. Ok verhaelen over de belevenissen in de oorlog. Tal van foto’s van Jan Harm Spijkervet. 144 pag. SSR-20 / ISBN 90 6466 024 7


Hendrik Vondeling/Jouk boerkt veerder. Laeste diel in de Haarm-Trilogie. Is opneumen in de Haarm-trilogie. 136 pag. Pries van de Trilogie. € 15,70. SSR-22 / ISBN 90 6466 030 1Philomène Bloemhoff-de Bruijn/Ni’jhooltpae en Ni’jberkoop. Diel I in de riegel ‘Veldnaemen van Stellingwarf’. 61 pag. mit losse kaorte. Alle naemen bin uutvoerig toelocht en verklaord. € 6,80. SSR-24 / ISBN 90 6466 027 1Jouk/Wille op ’e brille. Et eerste Stellingwarver husien-boek. Humoristisch wark van de haand van Martinus Bakker bestemd veur et kleinste kaemertien. Et boek wodde in 2006 veur de zesde keer herdrokt. De oplaoge kwam daormit op 4000 exemplaoren, 64 pag. Pries is € 7,00. SSR-25 / ISBN 90 6466 028 x

Klaas Bergsma/Pake. Een schets uut et Berkoper volksleven in de bewarking van Zwaantje Kuiters-Keizer. 96 pag. Et boek wodde in 1983 en 1994 herdrokt. SSR-26 / ISBN 90 6466 029 81983Ark veur karkewark Oonder redaktie van wika Oene Bult en ds. Rienk Klooster. 64 pag. € 2,75 SSR- /ok gien ISBNHarmen Houtman/Laot him niet valen. Kiendertenielstok in drie bedrieven. 44 pag. € 2,30. SSR-27 / ISBN 90 6466 031 x
“Stil toch kiender! Heit studeert!”. Een bundel opstellen, verhaelen en gedichten in et Stellingwarfs onder redaktie van Pieter Jonker en Johan Veenstra. De bundel is opdreugen an de eerste redakteur van et tiedschrift De Ovend, Henk Bloemhoff. 64 pag. € 4,95. SSR-28 / ISBN 90 6466 032 8

Dirk Kerst Koopmans/Wiend in et riet. Een verhael van meensken en dingen an De Scheene mit tekenings van de schriever. Et boek beleefde in 2002 een vierde drok en dat brocht de oplaoge mitmekaander op 3000 stoks. De eerste drok verscheen in 1966 bi’j Laverman in et Hollaans mit de dialogen in et Stellingwarfs. € 8,00. SSR-29 / ISBN 90 6466 033 6

Jan van Overtjonger/Zonder zille. Gedichten. Debuutbundel van Jan van der Meulen uut Bilthoven. Schrift sund 1975 gedichten in et Stellingwarfs. Et ver-dichten van gedaachten is veur van der Meulen liefhebberi’je. Hi’j wil speulen, pattietoeren vechten mit woorden, mar hi’j wol ok vri’j wezen, zonder zille. 72 pag. € 5,70. SSR-30 / ISBN 90 6466 034 4

Johan Veenstra/Naachs goelen de honnen. Roman. Ok een klassieker in de Stellingwarver schrieveri’je. De roman wodde in 1990 en 1996 herdrokt. Bekroond mit de H.J. Bergveld-pries 1984. Een roman over meenselike relaosies, genegenhied, tekotkommings en onbegrip.126 pag. € 8,25. SSR-31 / ISBN 90 6466 037 91984

Knillis/De blienen eupen. Gedichten. Debuut-bundel van K.K. Hofstra. 47 pag.
€ 5,70. SSR-32 / ISBN 90 6466 038 7Jouk/Greensgeval. Humoristische riempies van Martinus Bakker. 64 pag. SSR-33 / ISBN 90 6466 036 0


Philomène Bloemhoff-de Bruijn/Donkerbroek. Diel II in de riegel ‘Veldnaemen van Stellingwarf’. 64 pag. en een losse kaorte. € 6,80. SSR-34 / ISBN 90 6466 035 2
Berkoop in beeld Onder redaktie van L. Annema en K.A. Berkenbosch. Fotoboek mit o.e. ofdrokken van de glasplaeten uut de kollektie A. Bezema. Uutgifte i.s.m. de Veurschotbaank Berkoop en Dörpsarchief Berkoop. SSR-35 / gien ISBN


Oene Bult/Stelling en de vrouw. Verhaelen van de haand van Oene Bult die as eerder verschenen in de huus-an-huus kraante De Koerier. 103 pag. € 6,60. SSR-36 / ISBN 90 6466 039 5 1985Hou vremd ik blief. Saul van Messel. Joods dichter in het Nedersaksisch. Mit bi’jdregen van Marga Kool, Adri Offenberg en Pieter Jonker angaonde et dichterschop van dr. Jaap Meijer. Vraoggesprek mit de dichter in et Stellingwarfs, mit een inleiding van Marga Kool in et Drents en een bibliografie van de dichtbundels van Saul van Messel. Veerder bin d’r tal van (ni’je) gedichten opneumen. 88 pag. € 7,70. SSR-37 / ISBN 90 6466 040 9

Zwaantje Kuiters-Keizer/Ze weren d’r echt. Een kienderboek in et Stellingwarfs mit tekenings van Sietske A. Bloemhoff. Om veur te lezen. 96 pag. € 6,80. Nog inkelde exemplaoren veur de verkoop. SSR-38 / ISBN 90 6466 041 7Dolf Verroen/Dikke doezerd! En ere verhaelen, mit tekenings van The Tjong Khing. Vertaeld in et Stellingwarfs deur Pieter Jonker. Etzelde boek is ok beschikber in een Friese vertaeling. Om veur te lezen en om zels te lezen. 92 pag. in had omslag, € 7,70. SSR-39 / ISBN 90 258 4721 8 (Uutgeveri’je Leopold, mar et boek is alliend nog leverber via de Stichting Stellingwarver Schrieversronte).

1986

Lamkje Hof-de Boer/Veur loon en verval. Et levensverhael deur de schriefster zels optekend en et boek is rejaol illestreerd. Lamkje Hof-de Boer (1908-1991) schreef veurnaemelik riempies en revues in et Stellingwarfs. Meer as 1200 keer trad ze op veur pebliek. In et boek beschrift ze heur leven as kiend in een boeredörp, as dienstbode, as trouwde boerinne en as jonge wedevrouw . Et boek beleefde vier drokken. 180 pag. SSR-40 / ISBN 90 6466 043 3

Dr. T.H. Oosterwijk/Notities uit de Geschiedenis van de Ooststellingwerfse dorpen. Boek wodt nog de hieltied opni’j herdrokt. Verscheen vroeger in ofleverings in et ni’jsblad ‘De Ni’je Ooststellingwarver’. De eerste drok verscheen as uutgifte van de Culturele Raod van Oost-Stellingwarf, vierde drok in meie 2006. 192 pag. € 14,50. SSR-41 / ISBN 90 6466 044 1


Jannes W. Nijholt/Wie hunnig hebben wil… Bewarkings van verhaelen en gedichten van de haand van Jannes W. Nijholt (1914-1980), eerste siktaoris van et bestuur van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte), mar ok een bewarking van et Jan Hut-verhael, over een rover uut de streek. Veerder aorige uutdrokkings over et weer, plaantenaemen en nuum et mar op. Inleiding: Pieter Jonker en Henk Kroese. 175 pag. SSR-42 / ISBN 90 6466 045 X

Lodewiek Hooghiemstra/Eilaand van glas. Debuut-dichtbundel in et Stellingwarfs. Nog inkelde exemplaoren in de verkoop. Centraol in disse bundel is de cyclus gedichten over de keuning Arthur. 64 pag. SSR-43 / ISBN 90 6466 046 8


Pieter Jonker/Et kastverhael. Een bewarking van een uutgifte van Kok Kaampen (Weihnachtgeschichte) mit illestraosies van Stefan Lemke en Marie Luise Lemke-Pricken in kleur. SSR-44 / ISBN 90 242 3619 3


Knillis/Van dat ik nog mar vaeke. Gedichies en zo. 48 pag. € 3,45. SSR-45 / ISBN 90 6466 047 61987


Jan van Overtjonger/Onderwegens. Twiede dichtbundel in et Stellingwarfs van Jan van der Meulen. 56 pag. € 5,70. SSR-46 / ISBN 90 6466 048 4Johan Veenstra/Lamert en Lutske. Humoristische verhaelen in et Stellingwarfs. Van et boek verschenen vier drokken. 127 pag. SSR-47 / ISBN 90 6466 049 2Margje Jonker-Veenstra/Een voegel zong. Debuut-dichtbundel mit illestraosies van Dirk Kerst Koopmans. 48 pag. Van de bundel verscheen laeter nog een twiede drok. SSR-48 / ISBN 90 6466 050 61988


Ph. Bloemhoff-de Bruijn en Y Duursma/Der Izzerd, Hooltwoolde, Ni’jhooltwoolde. Diel III in de riegel ‘Veldnaemen van Stellingwarf’. Mit losse kaorten. 93 pag. € 7,70. SSR-49 / ISBN 90 6466 052 2Sietske A. Bloemhoff/Klokkestoelen van Stellingwarf in woord en beeld. Mit foto’s en tekenings van de auteur. Beschrieving van alle klokkestoelen en van de vaktael van de timmerluden die klokkestoelen maekten. 96 pag. SSR-50 / ISBN 90 6466 051 4S.J. van der Molen/Het oude boerenhuis in Zuidoost-Friesland. Dit boek is eerder al bi’j een aandere uutgever verschenen. 80 pag. € 6,85. SSR-51 / ISBN 90 6466 053 0
S.A. Bloemhoff, K.S. Gerritsen, P. de Vries/Et hunnigt goed… Negentig jaor Iemkersverieninge Oost-Stellingwarf e.o. Naost een beknopte geschiedenis van de verieninge ok verhaelen over iemkers, mit verhaelen van Wube Lamers van de Kuunderwal, mit een beschrieving van de vaktaelen van de körvevlechter en de iemker. 168 pag. € 8,60. SSR-52 / ISBN 90 6466 055 7


Johan Veenstra/De Toren van De Lichtmis. Dichtbundel. 80 pag. De gedichten van Johan Veenstra wo’n de hieltied persoonliker en daordeur starker. SSR-53 / ISBN 90 6466 056 5Peggy Klinkhaemer/Pionnen op et schaekbod. Streekroman in et Stellingwarfs die heur ofspeult in de omkrieten van Wolvege. 88 pag. € 7,70. SSR-54 / ISBN 90 6466 054 91989
Bé van ’t Hooltpad/De kleine tamboer. Verhaelebundel van Bonne de Vries (Noordwoolde). 135 pag. € 7,70. SSR-55 / ISBN 90 6466 057 3Fokke Middendorp/De Van Harens en Wolvega. Boek over de geschiedenis van et geslacht Van Haren en aandere belangrieke bestuurders van West-Stellingwarf, die as in Wolvege woonden. Boek is in et Hollaans. Mit een protte illestraosies. 175 pag. € 9,95. SSR-56 / ISBN 90 6466 059 x


Dr. K. Bouwer/Brink en streek. Niet wiezigde herdrok van et proefschrift van Bouwer zien Cultuurlandschapsvormen aan de westzijde van het Drents plateau. Uutgeven tegere mit Krips Repro Meppel. Perf. Dr. Klaas Bouwer was hooglerer in Nijmegen en van oorsprong historisch-geograaf. 330 pag. SSR-57 / ISBN 90 6497 021 1

Henk Bloemhoff/Stellingwarf in de middelieuwen. In dit boekien wodt op een begriepelike meniere de historisch biezundere pesisie van Stellingwarf uutlegd. Et boek verscheen deur toedoen van de Intergemientelike Warkgroep Hiemkunde. De auteur warkt an de vermeerderde herdrok. 80 pag. € 6,00. SSR- / ISBN 90 6466 058 11990


Karst Berkenbosch/Blauw zwiet. Mederne novelle in et Stellingwarfs. Proza-debuut.70 pag. € 7,70. SSR-58 / ISBN 90 6466 061 1Johan Veenstra/Lamert, Lutske en Doerak. Een verhaelebundel is een vervolg op de bundel Lamert en Lutske. Van dit boek verschenen drie drokken. 136 pag. SSR-59 / ISBN 90 6466 062 x
Hendrik Vondeling/Haarm Trilogie. In disse omnibus bin opneumen de boeken ‘Haarm’(1979), ‘Haarm en Maatien’ (1980) en ‘Jouk boerkt veerder’(1982). Veur disse drie boeken kreeg Vondeling in 1982 de H.J. Bergveld-pries. 431 pag. € 15,70. SSR-60 / ISBN 90 6466 063 8


Ir. K.J. Grouwstra/Historische aspekten van het dorpsgebied van Oosterwolde. Disse uutgebreide studie is losblaedig in een mappe opburgen. € 22,50. Gien serie- of ISBN-nommer.
J. Klaver/Over molens, waterschappen en veenpolders in de Stellingwerven. Disse uutgifte is losblaedig en kost € 9,10. Gien serie- of ISBN-nommer.

1991

Johan Veenstra/Stellingwarver stiekelstokkies. Radiovertellegies veur Omroep Frieslaand. In et boek bin 50 columns opneumen en op de bi’jleverde cassettebaand bin 12 van de 50 columns inspreuken deur de auteur. Binnen een peer maonden mos van et boek een twiede drok van 1500 exemplaoren verschienen. Omslag en tekenings van Frans Verschoor, 120 pag. SSR-61 / ISBN 90 6466 064 6

Otto de Vent/De Fochtel. Diel IV in de riegel ‘Veldnaemen van Stellingwarf’. 119 pag. en een losse kaorte mit alle veldnaemen. Een belangriek boek veur de geschiedenis van De Fochtel. € 7,70. SSR-62 / ISBN 90 6466 065 41992


Johan Veenstra/De boot naor Valhöll. Verhaelen van de bekendste Stellingwarver schriever. 128 pag. mit een omslag Sietske A. Bloemhoff. SSR-64 / ISBN 90 6466 066 2Sociale strijd in Appelscha. Lezings holen op 8 november 1991 over anarchisme en socialisme om 1890 henne. Lezings van dr. J. Schuur, dr. J. Frieswijk, drs. T. Steenmeijer-Wielenga. Mit een begrippelist. 72 pag. € 6,15. SSR-63 / ISBN 90 6466 067 0.Fokke Middendorp/Huus op ’e Miente. Et levensverhael van Batteld Nijhoolt. Mit illestraosies van J.A. Bakker, 193 pag. Van et boek verscheen in 2001 een dadde drok. € 9,95. SSR-66 / ISBN 90 6466 068 9


Klaas van der Weg/Daegelikse dinkies. Verhaelen in et Stellingwarfs van Klaas van der Weg uut Ni’jtriene, die eerder verschenen in et Stellingwarver tiedschrift ‘De Ovend’. 72 pag. SSR-65 / ISBN 90 6466 069 71993


Johan Veenstra/Stellingwarver Stiekelstokkies. Diel 2. Radiovertellegies van Omroep Frieslaand. 120 pag. Omslag en tekenings van Frans Verschoor.Opni’j een selektie van 50 columns en de bi’j leverde cassettebaand telt 12 columns. SSR-67 / ISBN 90 6466 070 01994


Henk Bloemhoff/Stellingwarfs Woordeboek. Diel 2. F-K. Mit mekeer 843 pag. Et woordeboek is Stellingwarfs-Hollaans. Et is nog beparkt leverber veur € 30,00. SSR- / ISBN 90 6466 072 7
Willem Jan Teijema/Interieurarchitekt. Antekens van een andaon gemoed. Debuut van de dichter Willem Jan Teijema. 48 pag. € 5,70. SSR-68 / ISBN 90 6466 071 9Boele Land/Gooldsje. Ships passing in the night… Novelle in et Stellingwarfs. Nog hiel beparkt beparkt leverber. 32 pag. € 2,50. SSR-70 / ISBN 90 6466 073 5Opdat wij nooit vergeten… Het verzet in Wolvega en omgeving 1940-1945. Een uutgifte in saemenwarking mit de gemiente West-Stellingwarf. 269 pag. € 11,15. SSR-69/gien ISBN

Johan Veenstra/Sletel parredies. Dichtbundel van Johan Veenstra mit hooltgravures van Peter Lazarov. 48 pag. SSR-71 / ISBN 90 6466 074 3Harmen Houtman/Veur de vorm. Gedichten en liedteksten. 48 pag. € 5,70. SSR-72 / ISBN 90 6466 075 1Jan H. Lantinga/Van heuren zeggen, zien en weten. Volkskundige onderwarpen en herinnerings van een oold-inwoner van Blesdieke. 71 pag. € 5,90. SSR-73 / ISBN 90 6466 076 x1995Fokke Middendorp/Fokke van Lute op ’e tekst over Aant Heida, Jan van Schoot, Johannes Wardenier. 182 pag. € 9,95. SSR-74 / ISBN 90 6466 077 8Johan Veenstra/Stellingwarver Stiekelstokkies. Diel 3. Opni’j 50 columns in et boek en 12 op een kassettebaand. Opni’j mit tekenings van Frans Verschoor. 120 pag. SSR-75 / ISBN 90 6466 080 8Benny Holtrop/Van twie kaanten. Dichtersdebuut van Holtrop in et Stellingwarfs. Holtrop is ok bekend as schriever in et Fries. 64 pag. € 5,70. SSR-77 / ISBN 90 6466 081 61996Dr. J.R. G. (Jur) Schuur/Appelscha. Bolwerk van anarchisme en radicaal socialisme. 320 pag. Prachtige studie over dit stok biezundere geschiedenis van Appelsche. Twiede drok ondertussen verschenen. € 18,15. SSR-76 / ISBN 90 6466 082 4Wil Vening/Et maonetreintien. Kienderboek in et Stellingwarfs van disse bekende schriefster van historische streekromans in et Hollaans. 79 pag. € 7,25. SSR-78 / ISBN 90 6466 083 2
Sjoerd Betten/Mien herinnerings an Else. 80 pag. € 8,40. SSR-79 / ISBN 90 6466 084 0

W.H. (Wiebe) Scheenstra/Zwalken deur et Fries-Drentse woold (diel 2). Scheenstra is een kenner van de netuur in Stellingwarf. Publiceerde haost wekeliks in de streekkraanten over dit onderwarp. Illestreerd mit foto’s en tekenings. 157 pag. € 11,30. SSR-80 / ISBN 90 6466 086 7


Sietske A. Bloemhoff, Guus Hellegers en Pieter Jonker/Dirk Kerst Koopmans. Schilder van De Scheene. Boek over et wark van disse bekende keunstener as eerbetoon verschenen bi’j gelegenhied van zien negentigste jaordag. Rejaol illestreerd mit wark van DKK. Groot fermaol en in hadde baand. 96 pag. € 17,95. SSR-81 / ISBN 90 6466 085 9Benny Holtrop/Gezichten aachter matglas. Roman. Indrokwekkende roman over een foute heit. 160 pag. € 10,70. SSR-82 / ISBN 90 6466 0883Fokke Middendorp/Na driemaal klokkleppinge. De Westhoek. Een geschiedenis van de Groote Veenpoolder. Rejaol illestreerd mit foto’s en tekenings (van A. Kruse). Dit is een herdrok van een boek uut 1985 van Drokkeri’je Taconis/Stellingwerf. 160 pag. € 11,80. SSR-83 / ISBN 90 6466 087 5 1997


Feest van (h)erkenning. 25 jaor Stellingwarver Schrieversronte. Disse bundel verhaelen en gedichten is veurzien van een uutgebreide beschouwing over de Stellingwarver schrieveri’je van de haand van Henk Bloemhoff en Pieter Jonker onder de titel ‘Stellingwarver schrieveri’je, verweven in herinnering’. En een verhaandeling van Otto de Vent ‘Stellingwarver schrieveri’je in de 19e ieuw’. 176 pag. € 12,25. SSR-84 / ISBN 90 6466 089 1

Johan Veenstra/Een meenske is gien eerpel. Humoristische verhaelen. De hiele oplaoge was in vief drokken 5500 exemplaoren. 128 pag. SSR-85 / ISBN 90 6466 091 3Henk Bloemhoff/Stellingwarfs Woordeboek. Diel 3 L – R. 1151 pag. Et gaot om Stellingwarfs-Hollaans. Alle vier dielen bin verschenen en bin nog te koop. Elk los diel gelt 30,00. € SSR- / ISBN 9064 090 51998Verrassend Stellingwarfs. Johan Veenstra vertaelt verhaelen van Marga Minco, R.J. Peskens, Marjan Berk, Maarten ’t Hart, Margriet de Moor, Cees Nooteboom, Lieve Joris, S. Carmiggelt, Vonne van der Meer, Rudi van Dantzig, Rascha Peper en Adriaan van Dis.Uutgeven i.s.m. Boekhaandel Zwikstra-Wolvege. 115 pag. € 9,25. SSR-87 / ISBN 90 6466 093 X

Remco Heite/Guus Hellegers. Beeldhouwer. Et boek wodde vormgeven deur Leendert van Pelt. Een vraoggesprek mit de beeldhouwer-medailleur uut Steggerde en een prachtige beschrieving van zien wark. Rejaol illestreerd mit foto’s. 96 pag. € 17,95. In 2002 verscheen de twiede drok van dit boek. SSR-86 / ISBN 90 6466 095 6


Sietske A. Bloemhoff/In de bos van Piepmoes. Een bundel mit (veurlees-)verhaelen veur 4 tot 8 jaor. Mit tekenings van de schriefster.80 pag. € 7,25. SSR- /90 6466 094 81999Henk Bloemhoff/Hoe schrijf je Stellingwerfs? Spelling en overzicht van vormen. 48 pag. € 4,55. SSR-88 / ISBN 90 6466 097 2Johan Veenstra/Toegift. Roman. De derde roman van Johan Veenstra is een spannend en ontroerend verhael. Speult in 1991 mar het alles mit de oorlog van doen. Speult veur een pat in Twente. 134 pag. SSR-89 / ISBN 90 6466 098 0


Henk Kroese/Van Langedieke naor Ni’jberkoop. Veertien radiocolumns over dattien dörpen. Debuut mit humoristische verhaelen, die uutzunnen binnen deur de Lokale Omroep Odrie. 63 pag. € 7,70. SSR-90 / ISBN 90 6466


Lily Köhler/De winter is veurbi’j. Een indrokwekkende, kleine roman mit autobiografische inslag. Prachtig omslag van Ellen Anvelink-Zoer. 63 pag. € 7,25. SSR-91 / ISBN 90 6466Jan Jelle Foxhol/Et buro I Meneer Hartogh. Persiflage op de romanriegel ‘Het Bureau’ van J.J. Voskuil. J.J. Foxhol is een schoelnaeme van Johan Veenstra. Was et boekemaondgeschink in 1999.16 pag. SSR-93/gien ISBN


Op zoek naar de Stellingwarver identiteit onder redaktie van dr. Henk Bloemhoff. Lezings holen op ’e studiedag over de Stellingwarver identiteit op 26 feberwaori 1999 in Berkoop. Mit bi’jdregen van Bertus Mulder, Piet Hemminga, Oebele Vries, Jurjen van der Kooi, Hans Lesterhuis, Otto de Vent, Hanneke Nuijten, Hans van Borselen en Henk Bloemhoff. 88 pag. € 6,85. SSR-92 / ISBN 90 6466 099 9


In Verbelinge. Kunst op basis van verhalen in het Stellingwerfs. 104 pag. Dit boek is gien uutgaove van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte, mar kan wel bi’j heur besteld wodden. € 5,00. SSR- /gien ISBN2000Jan de Vries/Van Riet en Rotan. De geschiedenis van de rietvlechtindustrie en de Rijksrietvlechtschool te Noordwolde. Mit prachtige illestraosies. 160 pag. € 17,05. SSR-94 / ISBN 90 6466 102 2Anke Hoornstra/Aosem. Gedichten. Debuutbundel van Anke Hoornstra. In 1997 wun ze De Oolde Pook-pries mit een riegel gedichten over de schilder Rinny Siemonsma. 48 pag. € 6,15. SSR-96 / ISBN 90 6466 103 0 (per abuis in et boek vermeld SSR-94)


Pieter Jonker/Johannes Mulders: keunstschilder, graficus en illestraoter. Overdrok van een artikel uut et tiedschrift De Ovend, 28e jr. no. 4, augustus 2000. 16 pag. € 2,75. SSR- /gien ISBNHenk Bloemhoff/Stellingwarver wijsheden. Een uutgifte van Verba b.v. Hoevelaken. 144 pag. ISBN 90 5513 429 5


Bronnenboek. Wegwijzer naar de historie van Oost- en Weststellingwerf onder redaktie van Willem Jongsma en Geert Lantinga. Een zo kompleet meugelik overzicht van te raodplegen bronnen, waor die te vienen binnen en hoe ze toegaankelik binnen. Veerder een algemien heufdstok over de geschiedenis van de streek en een heufdstok over de bestuurlike geschiedenis van et gebied. 144 pag. € 13,40. SSR- / ISBN 90 6466 104 92001

Vakbeweging in de Friese Venen. Bundel lezings holen op 6 november 1999 over et Nationaaal Arbeids-Secretariaat (1893-1940). De lezings bin holen in Raevenswoold. Mit bi’jdregen van Marten Buschman, Kerst Huisman, Hans van Borselen en Joop van den Berg. 48 pag. € 6,85. SSR-95 / ISBN 90 6466 106 5


Koop Gorte/Boerken tussen Lende en Kuunder. Et boek zal in 2003 een twiede drok beleven. Et boek wodt mit verspreid deur de Stichting Stellingwarver Schrieversronte. 253 pag. SSR- / ISBN 90 6466 107 3


Johan Veenstra/Winterlaand. Dichtbundel in een oplaoge van 750 stoks. Et is de vierde bundel van de haand van disse dichter. Hatstocht, voldoening, gemis en zeerte bin de thema’s in disse bundel. 56 pag. SSR-97 / ISBN 90 6466 108 1


Benny Holtrop/Mooi veur Joker. Een verhaelebundel van verhaelen die as tussen 1993 en 2000 publiceerd binnen in verschillende kraanten en tiedschriften. Sund 1985 schrift disse Friese schriever ok in et Stellingwarfs. 128 pag. € 11,30. SSR-98 / ISBN 90 6466 110 3


Willem Jan Teijema/Doe gebeurde et. In disse twiede bundel perbeert Teijema wat in him leeft vorm te geven. Hi’j daenkt somstieden in beelden. Een dichter mit een eigen en eigentieds geluud. 48 pag. € 6,75. SSR-99 / ISBN 90 6466 109 X


Stellingwarf Cantate schreven deur Jan Brens en Johan Veenstra mit hooltgravures van Peter Lazarov. Liedteksten die geschikt binnen om deur koren te zingen. Alle muzieknotaosies bin opneumen in dit boek. 48 pag. € 4,55. SSR-100 / ISBN 90 6466 111 1
Henk Bloemhoff/Stellingwarfs Woordeboek. Diel 4. S – Z. Dit is et dadde boek dat now verschenen is, telt 989 pag. Alle dielen bin verschenen. Elk los diel gelt 30. € SSR- / ISBN 90 6466 105 72002Karst Berkenbosch/De sjaal. Medern en veur jongeren bedoeld verhael in veurtreffelike vormgeving van Sijtze Veldema. Et boek kreeg lovende besprekings. 48 pag. € 6,50SSR-101 / ISBN 90 6466 114 6


Jan Oosterhof/Krentiesbri’j. Verhaelen, gedichies, liedteksten van Jan Oosterhof, die al weer jaoren an de weg timmert mit optredens en mit zien schrieveri’je. 48 pag. € 6,50. SSR-102 / ISBN 90 6466 113 8


Johan Veenstra/Wonder boven wonder. Ni’je Stellingwarver volksverhaelen deur de schriever zels bedocht mit eigentiedse illestraosies van Peter Lazarov. Et bin humoristische, spannende, aeventuurlike en ontroerende verhaelen. 128 pag. € 10,00. SSR-103 / ISBN 90 6466 115 4


Henk Bloemhoff/Taal in stad en land. Stellingwerfs. Dit boek is iene uut een grote riegel over tal van streektaelen in Nederlaand en België. Et is een uutgifte van Sdu Uutgevers Den Haag, mar de Stichting Stellingwarver Schrieversronte verspreidet et boek ok. Et boek behaandelt tal van aspekten van et Stellingwarfs. 148 pag. € 12,50. SSR- / ISBN 90 12 09019 9

Henk Bloemhoff/Stellingwarver Weerswijsheden. Een uutgifte van uutgeveri’je Verba, mar de distribusie verlopt ok via de Stichting Stellingwarver Schrieversronte. 144 pag. € 5,70. SSR- / ISBN 90 5513 521 62003


Piet van der Lende/Veldnaemen van Stellingwarf diel V. Dit diel gaot over de dörpen De Langelille, Munnikeburen, Ni’jtriene, Scharpenzeel, Sliekenborg en Spange. 133 pag. € 11,50. SSR-104 / ISBN 90 6466 116 2Pieter Jonker en Kees Hoogendam/Hannie Mein keramiste. Publikaosie over leven en wark van Hannie Mein, die in 2003 wegraekte. Ofbeeldings van heur wark veur et grootste pat in kleur. 49 pag. € 5,80. SSR-105 / ISBN 90 6466 117 0


Stien van Anne/Storm in et leven. Disse dichtbundel is et debuut van Christine Magour-Mulder uut Wolvege. De persoonlike poëzie van heur haand ontroert de lezer. 60 pag. Twiede drok. € 8,90. SSR-106 / ISBN 90 6466 118 9


Karst Berkenbosch/Streep veur streep. Van Hammerfest naor Gibraltar. Et boek is een reisverslag van een fietstocht die de schriever ondernam. 91 pag. € 10,00. SSR-109 / ISBN –Lily Köhler/Pimmegien is groot. Kienderboek veur 9-10 jaorigen mit prachtige tekenings van Ellen Anvelink-Zoer. 85 pag. € 7,50. SSR-107 / ISBN 90 6466119 7
Perf. ir. J. Oosterhoff Rzn/Schrieveri’je van R.W. Oosterhoff Jzn. Tenielstokken, veurdrachten en gedichten in et Stellingwarfs om 1930 henne. Disse literair-historische publikaosie geft een mooi tiedsbeeld. 128 pag. € 13,00. SSR-110 / ISBN 90 6466 121 9W.H. de Vries/De regio tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit boek verscheen in 1995 onder twie verschillende titels. Ok as ‘Vijf jaar na vijftig jaren. Kroniek van de Tweede Wereldoorlog in de Stellingwerven en omgeving’. Et boek wodde in 2003 en in 2006 herdrokt en dat brocht de oplaoge op 4.500 exemplaoren. De herdrok is veurzien van een los katern van 8 pag. mit verbeterings en anvullings. Et boek telt 256 pag. € 18,90. SSR- / ISBN 90 64 6466 078 62004

Johannes Passion in de Stellingwarver vertaeling van Boele Land. 48 pag. In 2008 opni’j uutbrocht. € 5,--. SSR- / ISBN-
Henk Bloemhoff/Et Stellingwarfs Woordeboek. Diel 1, de letters A – E, 821 pag. Dit diel verscheen as laeste in de riegel van vier woordeboeken. In 2006 verscheen Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordeboek, dat in 2008 nog volgd wodt deur een diel Nederlands-Stellingwarfs. Elk los diel van et grote Stellingwarfs Woordeboek kost € 30,--. SSR- / ISBN 90 6466 122 7

Johan Veenstra/De wereld is gek. Een bundel humoristische verhaelen. In 2008 verscheen een dadde drok van disse bundel. 128 pag. € 10,00. SSR-111 / ISBN 90 6466 123 5
Jan Veldhuizen/Gewoon Stellingwarfs. De tael van mien moeke. Disse dichtbundel van Jan Veldhuizen is zien debuutbundel. In disse bundel wodde de prieswinnende cyclus ‘De oolde zegeuner ok opneumen’. 48 pag. € 7,50. SSR-112 / ISBN 90 6466 124 3Karst Berkenbosch/Et hoeft niet, et is vri’jwillig. Inkelde reis Garyp –Schitu Stavnic. Belevenissen van een fietstocht naor Roemenië. 64 pag. € 10,00. SSR-113 / ISBN 90 6466126 XM. Bakker/Decemberverhaelen van Jouk. Martinus Bakker (1926-1996) schreef vroeger veur alderhaande kraanten Sunderklaosverhaelen, Kastvertellings en Ooldejaors(aovend)verhaelen in et Stellingwarfs. Bettie Bakker-van der Heide en Pieter Jonker keuzen tegere de mooiste decemberverhaelen van Jouk uut veur disse bundel. 80 pag. € 8,00. SSR-114 / ISBN 90 6466 125 1

Sietske Bloemhoff/Stellingwarver streekwoorden. Een selektie uut et materiaol van de Stellingwarver Spreukekelinder. De uutgifte is van uutgeveri’je V.d. Berg, die de kelinder ok uutgeft. Leverber via de Schrieversronte, 80 pag., € 4,95. ISBN 90 5512 209 22005


Drs. S.W. Jager en drs. E. van Ginkel / Archeologie van de Stellingwerven. Standerdwark in luxe uutvoering Alle tiedvakken wo’n behaandeld, alle belangrieke voonsten en vienplakken beschreven en leven en wark van de bekende archeologen wo’n beschreven. 201 pag. € 29,95. SSR- / ISBN 90 6466 129 4Henk Bloemhoff/Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek. Een bruukber en haanzem woordeboek dat veur schrievers en kursisten et hulpmiddel bi’j uutstek is. 703 pag. € 12,50. SSR- / ISBN 90 6466 128 6Karst Berkenbosch/Berkoop in beeld. Dit boek beslat de laeste vuuftig jaor van de geschiedenis van et dörp Berkoop. Verscheen bi’j gelegenhied van de viering van et 900-jaorig bestaon in 2005. 160 pag. € 10,00. SSR-115 / ISBN 90 6466 127 8Jan van der Meulen/Gedaachten. Dit is de dadde dichtbundel van Jan van der Meulen uut Bilthoven, die ok schrift onder de schoelnaeme Jan van Overtjonger. 48 pag. € 7,50. SSR- 119 / ISBN 90 6466 131 6Jan Veldhuizen/Beestebende. Beestachtige riempies. Disse twiede bundel is een bundel mit lichtvoetige diereriemen. Kleurriek omslag van Sietske A. Bloemhoff. 48 pag. € 7,50. SSR-118 / ISBN 90 6466 130 8Henk Bloemhoff/Taaltelling Nedersaksich. Een enquete naar het gebruik en de beheersing van het Nedersaksisch in Nederland. Een uutgifte i.s.m. de Stichting Sasland van de Rieksuniversiteit Grunningen. In 2007 verscheen een twiede drok van dit boek. 108 pag. € 9,00. SSR- / ISBN 90 6466 132 42006Onder redaktie van Roely Bakker en Christine Magour/Studentehaever. Bundel mit proza en poëzie in et Stellingwarfs van de haand van verschillende kursisten van de kursussen kreatief schrieven, die de Stichting Stellingwarver Schrieversronte verzorgd het. 48 pag. € 4,95. SSR-120 / ISBN 90 6466


Jan Schonewille/Maaike. Disse debuutroman in et Stellingwarfs speult him of op ’e Fochtel. 80 pag. € 8,00. SSR-121 / ISBN 90 6466 134 0Tomke. Kom in mien husien. Boekien veur de ukken. Verscheen in een oplaoge van 2000 exemplaoren. Gien SSR- en ISBN-nommer.Henk J. Jager/Et Stellingwarver Plaanteboek. De naemen en biezunderheden. Niet alliend over de plaanten die een Stellingwarver naemen hebben, mar et is ok een boek over de biezunderheden van die plaanten zels. Mit kleurenfoto’s van Klaas van der Veen. 96 pag. € 12,50. SSR-124 / ISBN 90 6466 137 5


Perf. Dr. H.T. Waterbolk/Over de biografie van het Stellingwerver landschap. Lezing gehouden door Waterbolk op et archeologie-symposium van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte in Noordwolde in 2005. € 2,50. Gien SSR- en ISBN-nommer.Roely Bakker/Zuver nuver. Verhaelen en gedichten in et Stellingwarfs. Debuutbundel. € 3,50SSR-123 / ISBN 90 6466 136 7Johan Veenstra/Een brogge van glas. In kotte tied verschenen d’r in drie drokken 3.750 exemplaoren van disse autobiografische roman. 144 pag. € 11,00. SSR-122 / ISBN 90 6466 135 92007Peter Hiemstra en Johan Veenstra/Longerlaand. Beelden (keramiek) en gedichten over biezundere plakken in Stellingwarf. Foto’s van Erik en Petra Hesmerg Sneek. Vormgeving Gert Jan Slagter Grunningen. De oplaoge van 1000 stoks was nao de tentoonstelling in de Eupen Stal van Berkoop uutverkocht. 68 pag. SSR- / ISBN 90 6466 138 9


Jan Oosterhof/Piere en Slakke. Stripverhaelties. Een uutgifte van Uutgeveri’je V.d. Berg, Almere. 64 pag. € 7,50. SSR-126 / ISBN 978 90 6466 139 6.


Sjoukje Oosterloo/Malle Meraokels. Verhaelen in et Stellingwarfs. Disse debuutbundel telt 128 pag. € 11,00. SSR-127 / ISBN 90 6466 140 2
De geschiedenis van de Bekhofschans. Lesboekien. Gien SSR- en ISBN-nommer.

Herma Stroetinga + Trudy Kramer/De Hollebomebos. In dat bos kun dieren en keboolters goed mitmekeer akkederen. Kienderboek mit verhaelen om veur te lezen an jonge kiender. 80 pag. € 14,50. SSR-128 / ISBN 978 90 6466 141 9Henk Bloemhoff en Piet Hemminga (red.)/Streektaal en duurzaamheid. Lezingen van de internationale streektaalconferentie in Noordwolde 25 mei 2007. 120 pag.
€ 7,50. SSR- / ISBN 978 90 6466143 3

2009

Tomke. Tomke en Romke: hip, hip... hap. Boekien veur de ukken, in een oplaoge van 2000 stoks, 24 pag. Gien SSR- en ISBN-nommer.
Martin Oostra/God maekt mooie dingen. Biebelse verhaelen uut et eerste en et twiede testament, veur kiender mit prenten van Geeske Snetselaar, 64 pag. € 12,50. SSR-135 / ISBN 978 90 6466 147 1Piet van der Lende/Ooldetriene en Sunnege. Veldnaemen van Stellingwarf. Diel VI. Mit een losse kaorte, 80 pag. € 11,50. SSR-136 / ISBN 978 90 6466 148 8
Johan Veenstra/Et geheim van de wiend. Roman. Een spannend boek over liefde en hatstocht van Anna Mulder, een maegien uut de Stellingwarven. 160 pag. € 12,50 SSR-137. ISBN 978 90 6466 146 4.H. Hoogeveen/Daor klept de klokke weer. Geschiedenisverhael veur de jeugd (11-12 jaor), vertaeld en bewarkt deur Hans Koopmans mit tekenings van Hein Kray. Hoogeveen beschrift in dit spannende boek et leven van ondebi’j et jaor 1500 van de jonge Franke Folkerts van De Haule. 87 pag. € 12,50. SSR- / ISBN 978 90 6466 149 5


Frank Spijkers/Weeromme naor Stellingwarf/Terug naar Stellingwerf. Twietaelig stripboek. In et verhael vertelt en tekent Frank Spijkers over de geschiedenis van Stellingwarf om 1309 henne, hi’j dot dat op een hiele eigen en ansprekende wieze vanuut et jaor 2009. De tekst is veur et onderwies in et Stellingwarfs én in et Nederlaans opneumen. € 10.00

2010

Gerke P. Mulder, Appelsche. Bijdrage tot de Geschiedenis van een oude Stellingwerfse Boerengemeenschap, met een woord vooraf door Pieter Jonker. Dit Nederlaanstaelige boek verscheen eerder bi’j de Fryske Akademy, et is dus een herdrok en vertelt over tal van historische aspekten van et dörp Appelsche. 91 pag. € 12,50. SSR-138 ISBN 978-90-6466-151-8


Marjan van den Berg en Jan Schonewille, Alderhaande. 40 stokkies en 40 foto's veur 40 inspirerende mementen, zo wodt de inhoold van dit boek in et kot dudelik maekt. In alle veertig stokkies is wel in meer of mindere maote een ‘levenswieshied’ te lezen en de foto’s sluten daor mooi bi’j an. 56 pag. € 9,50. SSR-139. ISBN/EAN: 978-90-6466-152-5

Jan Veldhuizen/De wiend blaost ok wel es aandersomme. Gedichten. De gedichten bin vaeks hiel gevulig en ontroerend, een tal gedichten bin butendat veurzien van een kleurefoto. Et boek is een betien de opvolger van Jan zien eerste boek Stellingwarfs De tael van mien moeke. 48 pag. € 11,50. SSR 140 ISBN/EAN: 978-90-6566-153-2

Jan Veldhuizen/Laot mi'j now ok es wat zeggen. Verhaelen. Bi’j de verhaelen van Jan Veldhuizen gaot et om dreuge humor. De verhaelen bin op zien eigen biezundere meniere schreven en arg de muuite weerd. 47 pag. € 11,50. SSR-141 978-90-6466-156-3


Soe sullen die Stellinge... Lezingen van het Historisch Symposium 'Stellingwarf' 700 op 18 september 2009. Met de tekst van het Landrecht van Stellingwarf. 72 pag. € 17,50. SSR-142 ISBN/EAN 978 90 6566 1570Sjoukje Oosterloo/Warkieslappe [verhaelen]. In Warkieslappe gaot et veural om humoristische verhaelen die mit naeme ooldere lezers slim anspreken zullen. De wel es wat brieke gebeurtenissen zullen veur veul meensken herkenber wezen. 128 pag. € 14,-. SSR-143 ISBN/EAN 978 90 6466

Stien van Anne/Muske Tiemen [veur kiender van 2-4 jaor; mit plaeten in kleur]. Et is een prachtig prenteboek mit kotte veurleesteksten, speciaol bedoeld veur kiender van twie t/m vier jaor. Et vertelt over een joongien dat graeg vliegen wil, en dat as muskien ok doen gaot. Mar is vliegen now aenlik wel zo mooi…? 24 pag. € 11,50. SSR-144 ISBN 978 90 6566 155 6.

Marije Kuiper/Vinkega. [speciaol fotoboek]. In een 140 bladzieden dik boek ‘vertelt’ Marije Kuiper middels prachtige foto’s en hiele kotte teksten over heur dörp Vinkege. Ze dot dat op zoe’n beeldende wieze, dat aenlik elke foto een verhael op himzels is. Een biezunder mooi uutvoerd boek, dat zien plak ok veer buten Stellingwarf vienen zal . € 25,- SSR 145 ISBN 978 90 6466 154 9

Xavière Kolk/Job, Tjitske en Mevr. de Vries. Speurtocht door de Stellingwerven. Met illustraties van Kimberley Klein Meulekamp. € 11,50. SSR-146 / ISBN 978 90 6466 162 42011

Frank Spijkers/De wraoke van Pieter Stoefzaand. Stripboek. In et boek tekent en schrift Spijkers op zien eigen wieze over de biezundere reize naor Amerika van de meerst bekende Stellingwarver. Et boek is veur kiender van 10 t/m 12 jaor, mar ok veur ooldere lezers. Et boek is in et Stellingwarfs en in et Nederlaans, € 10,00 SSR-147 / ISBN 978 90 6466 158 7

Herma Egberts/De belevenissen van Muske en Fret. Kienderboekien. Herma Egberts zorgde ok as vormgeefster veur een prachtig boekien veur kiender van 4-7 jaor, waorin prachtige verhaelties op riem te lezen binnen, die butendat ok zongen wodden kunnen. Deur et boekien henne bin alderhaande leerelementen opneumen. € 9,95. SSR-148 ISBN 978 90 6466 159 4

Wube Lamers van de Kuunderwal/Mien wegen bin duustere paeden. Oolde verhaelen uut Stellingwarf. Dit boek mit prachtige volksverhaelen wodde eerder in 1980 uutgeven. Omreden volksverhaelen de laeste jaoren weer ‘in’ binnen, en omdat de verhaelen van Wube Lamers zien wodden as hiel biezunder in dit genre, wodde besleuten om et boek opni’j uut te geven. In et boek bin vier ni’je verhaelen opneumen. € 14,50. SSR-149 ISBN 978 90 6466 163 1

Rob Zethoven/Een beul van een dokter. Van 1978 tot 1988 was Rob Zethoven huusdokter van Berkoop e.o. In zien boek vertelt hi’j over zien meerst opmarkelike belevenissen die hi’j in die periode mitmaekte. Vaeks mit flink wat humor, somstieden gevulig en serieus, mar altied integer. 80 pag. € 10,00. SSR-150 ISBN 978 90 6466 000 9


Roely Bakker/Verzin. Verhaelen en gedichten. Et bin een tal arg mooie verhaelen en gevulige en sfeervolle gedichten. € 11,50. SSR-151 ISBN 978 90 6466 165 52012

Johan Veenstra/Mit et waeter veur de dokter. Verhaelen. Veertig verhaelen van wat alderhaande volk, mit heur malle anwaensten en meneuvels, allemaole an de auteur vertelt en opbiecht. € 12,50 SSR-152 ISBN 978 90 6466 164 8


Jan Koops en Jan de Vries/De dörpen van Stellingwarf in oolde beelden.
Mit plaknaemeverklaorings. Veur et eerst bin van alle dörpen in Oost- en Westaende deur de auteurs foto’s en kaorten bi’j mekeer brocht. Op de eerste bladziede van elk dörp geft Henk Bloemhoff uutleg over de plaknaeme. € 17,50. SSR-153 ISBN 978 90 6466166 2


Freddie de Vries; fotograaf Ruurd Jelle van der Leij / Et Stellingwarver voegelboek. Et beschrift alle voegels die in Stellingwarf veurkommen (kunnen), de biezunderheden d'rvan en waor as ze meugelik in oonze omgeving te zien binnen. 288 pag. € 24,50. SSR-154 / ISBN 978 90 6466 167 92013

H. Bloemhoff / Bergveld lest veur uut eigen wark. H.J. Bergveld (1902-1966) is de belangriekste veurloper van degenen die in 1972 de Stellingwarver Schrieversronte opzet hebben. In dit boek is zowat al zien wark (dichtwark, verhaelen, volkskundige beschrievings) opneumen. Veur et opgeren d’r van zorgde dr. Henk Bloemhoff. 320 bladzieden, pries € 19,50. SSR-155, ISBN 978-90-6466-168-6

Sietske A. Bloemhoff / Taalfietstocht rond Berkoop. In de taelroutegids wodt een 52 km lange fietstocht beschreven, mit onderwegens veul ommedaenken veur et Stellingwarfs. 32 bladzieden dikke, € 7,50. SSR-157, ISBN 978-90-6466-169-3Geert Lantinga / Wandelen rond Wolvega. De kuier om en deur Wolvege henne is zoe'n 20 km. In de gids staon talloze gegevens over mit naeme de historie van de omgeving. 64 bladzieden dikke, € 8,50. SSR-158, ISBN 978-90-6466-170-6Sietske Bloemhoff red. /Winterwille. Een winterboek veur kiender van vier t/m twaelf jaor, verzorgd deur acht schrievers, tekeners en fotografen, onder redaktie van Sietske Bloemhoff. 112 bladzieden dikke, € 12,95. SSR-159, ISBN 978 90 6466 172 3
Lies Boersma / ’t Is genoeg west. Autobiografische roman over et opgruuien in een gezin in West-Stellingwarf. In et gezin was et geleuf slim belangriek en dat hadde grote gevolgen veur et laetere leven van Lies. 176 bladzieden dikke, € 12,50. SSR-156, ISBN 978 90 6466 171 6In ‘Van schossel tot slingerpad’ bin ofbelings van wark te zien van drie beeldend keunsteners uut Stellingwarf, en bin gedichten te lezen van drie Stellingwarver dichters. Alle zesse hebben heur bi’j heur wark inspireren laoten deur et thema ’ruumte’.
In een had kaft, 56 bladzieden, € 17,50, SSR-160, ISBN 987-90-6466-173-0.


Jan Koops / Fietsen in en om Appelsche. Disse route komt deur historisch interessaante dörpsgebieden van Appelsche, mar gaot ok deur et Fochtelervene, deur Veenhuzen en de Kaele Dunen. Mit veul extra infermaosie over et gebied. 32 bladzieden dikke, € 7,50. SSR-161, ISBN 978 90 6466 174 7

Geert Lantinga / Langs oolde en ni’je hooltpaeden. Een kuier langs biezundere (bos)paeden van Hooltpae en Ni’jhooltpae daor aj' aanders niet zo gauw kommen zullen. Mit veul ommedaenken veur de historie en de netuur van et gebied. 64 bladzieden dikke, € 8,50. SSR-162, ISBN 978 90 6466 175 4


In de katalegus ‘Gebonden kunst’ bin veertig haandbunnen keunstboeken ‘Van schossel tot slingerpad’ ofbeeld die tiedens Eupen Stal 2014 in een tentoonstelling haandboekbienen te zien weren. Mit uutleg keunstambacht haandboekbienen deur Jan Bosch. 96 bladzieden dikke, € 7,50. SSR 163, ISBN 978 90 6466 176 1 1

Henk J. Jager / Vissen, amfibienen en reptielen in Stellingwarf - de naemen en biezunderheden
Dit dadde diel in de serie netuurboeken van de SSR beschrift alle vissen, amfibienen en reptielen die in Stellingwarf veurkommen (kunnen) en de biezunderheden d’r van. In et boek, mit foto’s van Klaas van der Veen, wodt ok verteld over de (netuur)gebieden daor de soorten zien binnen. 120 bladzieden, SSR 164, ISBN 978 90 6466 177 8

2015

Titus de Boer en Jan de Vries / Fietsen in en bij Noordwolde
Disse zesde route gaot deur een prachtig diel van de Stellingwarven. Onderwegens ziej’ schitterende veurbeelden van et in disse regio zo typerende coulisselaandschop. In de gids is d’r butendat veul andacht veur de geschiedenis van Noordwoolde en naoste omgeving. Nederlaanstaelig, mit gebiedskaorte en veul foto’s. 32 bladzieden, € 7,50 SSR-165, ISBN 978-90-6466-178-5

Bauke Visser Koenders / Wandelen bij Waskemeer
Mit disse prachtige kuier koj’ over et grootste heidegebied van de perveensie Frieslaand. Een uniek en warkelik schitterend gebied waorbi’j aj’ onderwegens ok talloze grotere en kleine meerties en vennen zien zullen. In welk jaorgetiede aj’ de route ok lopen, disse heide is altied
antrekkelik om d’r heerlik te kuieren. Nederlaanstaelig, mit gebiedskaorte, 28 blz, € 7,50. SSR-166, ISBN 978-90-6466-180-8

Gerrit Hof / Jongesjaoren
Doe Gerrit Hof (1942-2012) uut de tied raekte leut hi’j een verzaemeling stokkies nao waor as hi’j in vertelt over zien jeugd in Berkoop. In ‘Jongesjaoren’ bin een flink tal daorvan opneumen; et boek geft een prachtig tiedsbeeld van een Stellingwarfs dörp kot nao de oorlog. 128 pag. € 12,50. SSR 167 / ISBN 978-90-6466-181-5


Johan Veenstra / Een vrouw van ivoor Krek as zien roman Een brogge van glas uut 2006 is Een vrouw van ivoor een roman mit starke autobiografische elementen. Mar et belangriekste pat van et boek gaot over een jonge vrouw die uut Ivoorkust naor Nederlaand komt. 176 pag. € 13,50. SSR 168 / ISBN 978-90-6466- 179-2

Xavière Kolk / Over grote beren en knuffelsD’r bin mooie geheimen en aekelige geheimen. Aj’ een geheim hebben daor aj’ niet bliede van wodden meuj’ dat altied vertellen an iene die je helpen kan. Zo begint et verhael over een klein joongien dat deur een buurman misbruukt wodt. Et boek is bedoeld om een muuilik onderwarp beter bespreekber te maeken. In et Stellingwarfs, Bildts, Fries en Nederlaans. 46 pag. € 9,95. SSR 169 ISBN 978-90-6466-182-2

2016

Geert Lantinga / Fietsen door het stroomgebied van De Lende. Deel 1: Tussen Elsloo en De Hoeve Disse fietstocht lat je kennismaeken mit et gebied om de bovenloop van De Lende henne. Een slim ofwisselende streek mit bos, boswallen, gröslanen en heidevelties. 64 bladzieden, € 8,50, SSR 170, ISBN 978-90-6466-183-9


Geert Lantinga / Fietsen door het stroomgebied van De Lende. Deel 2: Tussen De Hoeve en Blesdijke. De twiede route gaot naor de middenloop van De Lende, waor veul netuurgebieden liggen die ontstaon binnen deur de natte vervening. Ok bin d’r onderwegens veul oolde meanders van De Lende te zien. 64 bladzieden, € 8,50, SSR 171, ISBN 978-90-6466-185-3

Wiebe de Jong / In de grote stoeve
In In de grote stoeve vertelt Wiebe de Jong over biezundere gebeurtenissen uut et oolde Appelsche. Veul verhaelen heurde hi'j van zien pake, die ze weer van die zien heit hadde. 120 bladzieden, € 10,00, SSR 172, ISBN 978-90-6466-188-4


Geert Lantinga / Fietsen door het stroomgebied van De Lende. Deel 3: Tussen Blesdijke en Kuinderbos. De dadde route gaot langs De Lende van Blesdieke via o.e. de Driewegsluus en de Rottige Miente naor et westen van West-Stellingwarf. Bi’j et plak De Kuunder in Overiessel stroomde et waeter van De Lende ooit uut in de Zuderzee. 64 bladzieden, € 8,50, SSR 174, ISBN 978-90-6466-186-0


Sietske Bloemhoff en Henk Bloemhoff / Sprokies van Grimm in ’t Stellingwarfs. Roodkappien, De wolf en de zeuven geities, Sni’jwittien, mar ok prachtige onbekendere sprokies bin in disse selektie van de sprokies van de gebroeders Grimm opneumen. 120 bladzieden, € 12,50, ISBN 978-90-824602-1-6

2017

Johan Veenstra / De overkaant van et waeter De gedichten van Johan Veenstra in dit boek bin hiel persoonlik. Ze gaon over himzels, zien moeder, onbekende vader, (half)breur en kammeraod. Ze sluten as et waore an bi'j zien (diels) autobiografische romans Een brogge van glas en Een vrouw van ivoor. 64 bladzieden, € 10,00, SSR 173, ISBN 978-90-6466-187-7

Jerem van Duijl, Sjoerd Galema en Henk Bloemhoff / Rentmeesterrekens van Stellingwarf-Oostaende en Stellingwarf-Westaende In dit boek is een volledige traanskriptie van de Rentmeestersrekens 1524-1531 van de grieteni’jen Stellingwarf-Oostaende en Stellingwarf-Westaende opneumen. Et boek verscheen tiedens et Symposiun 1517 - 2017 op 19 meie in Berkoop. 128 bladzieden, € 17,50, SSR 175, ISBN 978-90-6466-190-7

Henk Bloemhoff e.a. / Omme de donkerheit der vergetenisse 500 jaar Oost- en West-Stellingwerf, 1517 - 2017. symposiumbundel. In disse bundel bin de vier lezingen opneumen die tiedens et Symposium 1517 - 2017 op 19 meie 2917 holen wodden deur Henk Bloemhoff, Jelle Terluin, Meindert Schroor en Michiel Herweijer. 80 bladzieden, € 14,95, SSR 176, ISBN 978-90-6466-192-1

Frans Wuijts / De raadselachtige gemeentewapens van de Stellingwerven In dit Nederlandstalige boek beschrift de auteur tot in detail de aachtergronden, geschiedenis, ontwikkeling en uterlike kenmarken van de gemientewaopens van Oost- en West-Stellingwarf.120 bladzieden, € 12,50, SSR 177, ISBN 978-90-6466-180-1

Henk Bloemhoff, Dennis Worst / Veldnaemen van Stellingwarf, diel VII, Oosterwoolde Zes heufdstokken boordevol infermaosie: een lange lieste van de Oosterwooldiger veldnaemen in zoe'n 1600 artikels mit toelochting en twie heufdstokken over de laandschopsontwikkeling en de ontstaonsgeschiedenis van Oosterwoolde. 176 bladzieden, € 27,50, SSR 178, ISBN 978-90-6466-191-4Freddie de Vries / Ok et beste peerd stroffelt wel es Een boek mit veural vermaekelike verhaelen, die heur in de omgeving van de auteur ofspeuld hebben of heur ofspeuld hebben kunnen zollen… 208 bladzieden,SSR-180,ISBN 978-90-6466-193-8Johan Veenstra / Vroeger is veurgoed veurbi'j Dit is een spannend, mar ok ontroerend boek. Et gaot over Arjan Hoogeveen, die op een dag in 1990 in Twente mit een geweer in de auto stapt en naor zien geboortestreek Stellliingwarf ridt.
€ 14,50, SSR 181, ISBN 978-90-6466-194-5


2019/2020


Sietske Bloemhoff, Jan Koops / Luudklokken en klokkestoelen in Stellingwarf.
Dit boek vertelt over de
geschiedenis van alle luudklokken in Stellingwarf en over de klokkestoelen van now en eerder, inkl.
de bouw daorvan. Mit veul ofbelings.
€ 17,50, SSR-179, ISBN 978-90-6466-623Rienk Klooster, Jan Koops, Erica Plomp-Den Uijl / Et Evangelie neffens Markus
uut et Grieks vertaeld in et Stellingwarfs.
€ 10,00, SSR-186, ISBN 978-90-6466-1990


Harmen Houtman / As ik kiezen moch (Verhaelen) In et boek vertelt de schriever over zien jeugdjaoren in Ni’jhooltpae; op een direkte mar veural ok gevulige wieze over zien thuus, zien oolden en hoe d’r mit ommegongen doe dudelik wodde dat Harmen niet op maegies vul. In et boek bin ok prachtige verhaelen te lezen over de biezundere reizen die hi’j deur de jaoren henne maekte
€ 14,50, SSR-182. ISBN 978-90-6466-9Grietje Bosma, Attie Nijboer / Stillestaon en weer deurgaon.
Dichtbundel over verlös en rouw, mar veural ok over hoop.
€ 14,50, SSR-184, ISBN 978-90-6466-1983


Rienk Klooster, De wereld van Zander
Herinneringen van de vrome landverhuizer Zander Jacobs Klooster (1820 – 1906) uit Donkerbroek. Nederlandstalig. € 17,50, SSR-183, ISBN
978-90-6466-195-2Janneke Hielkema, Albertha Bloemhoff, Carl Jan Klok, Hans Salverda / Uit de geschiedenis van Wateren, Zorgvlied en Oude Willem.
Wateren, Zorgvlied en Oude Willem zijn drie interessante bewoningskernen in de Zuidwest-Drentse gemeente Westerveld. Over o.a. het eerste landbouwinstituut van Drenthe en de archeologie van het Drents-Friese Woold en omgeving.
Nederlandstalig. € 19,95, SSR-185, ISBN 978-90-6466-2010

Johan Veenstra / Et liek in de Lende
Et liek in de Lende is de eerste literaire thriller in et Stellingwarfs. Pelisieman Rik Smit prebeert de moordener van Mara Silvius te vienen, de vrouwe mit wie Rik de naacht deurbrocht het, ligt naekend op et zaandstraantien bi'j et Wiede van de Lende...€ 15,95, SSR-187, ISBN 9789064662034

Te bestellen via info@stellingwarfs.nl. Bezorging in de gemienten Oost- en West-Stellingwarf zonder extra kosten.bi'jwarkt 7-10-2021