Sasland

(versie december 2020)


STICHTING SASLAND

In et jaor 2006 wodde et wetenschoppelik uutgeversarchief van de Stichting Sasland overbrocht van et Nedersaksisch Instituut van de Rieksuniversiteit Grunningen naor et kenniscentrum van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte. De uutgeveri’je van et Instituut was onderbrocht in de Stichting Sasland. Perf. Dr. K.H. Heeroma nuumde de Stichting Sasland bi’j de oprichting in 1965 een ‘mantelorganisatie’; tot et opholen van et Nedersaksisch Instituut fungeerde die nog zo. De heufdtaeke van de Stichting Sasland was sund 1965 et uutgeven van Driemaandelijkse Bladen voor taal en volksleven in het oosten van Nederland en et uutgeven van wetenschoppelike publikaosies op et terrein van de regionaole tael en kultuur in Noord- en Oost-Nederlaand. Een bekende serie is bi’jglieks Nedersaksische Studies.
Driemaandelijkse Bladen wodde in 1901 veur et eerst uutgeven. In 1949 gong onder redaktie van Dr. J. Naarding en Dr. H.L. Bezoen de zonuumde Nieuwe Serie uut aende.
Sund de oprichting van de Stellingwarver Schrieversronte en ok al veur die tied was d’r een hechte saemenwarking tussen Stellingwarf en et Nedersaksisch Instituut/Stichting Sasland. Et taelkundig onderzuuk veur et Stellingwarfs vun zien beginpunt bi’j et Nedersaksisch Instituut mit een studentassistentschop. Laeter wodde gebruuk maekt van et vraogemateriaol van et Instituut veur et projekt Stellingwarfs Woordeboek. Bi’j et schrieven van et Stellingwarfs Woordeboek - in vier dielen - moch ok weer rekend wodden op begeleiding van et Instituut uut. In verscheiden publikaosies van de Stichting Sasland was d’r ommedaenken veur et Stellingwarfs en de geschiedenis van Stellingwarf. Ok was d’r riegelmaotig van Stellingwarf uut mitwarking an et bovennuumde tiedschrift. En zo is d’r meer. Reden genog veur de Stichting Stellingwarver Schrieversronte om te helpen om disse kollektie veur de toekomst veilig te stellen en toegaankelik te holen veur et pebliek. D’r wodt niks uutliend uut de kollektie, mar op deensdag tot en mit donderdag van 9.00 – 16.00 ure kan de kollektie raodpleegd en bestudeerd wodden op et adres Willinge Prinsstraote 10, Berkoop/Oldeberkoop, uteraord nao tillefonische ofspraoke. Et maeken van fotokopienen tegen vergoeding van de kosten is meugelik.

Et biezunder weerdevolle uutgifte-archief van de Stichting Sasland is dus now in et kenniscentrum van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop en et is daor te raodplegen. Aorig is et om te melden dat bepaolde publikaosies daor ok nog te koop binnen. De publikaosies mit een * bin tegen een redelike pries + portokosten (zie Priesliest Stichting Sasland) te bestellen bi’j de Stichting Stellingwarver Schrieversronte, Willinge Prinsstr. 10, 8421 PE Oldeberkoop/Berkoop of per email: info@stellingwarfs.nl.
Vandaege-de-dag bestaot de Stichting Sasland nog al, mar hoolt him uutslutend nog doende mit de uutgifte van een jaorboek (per 2020), et mithelpen bi'j een inkelde wetenschoppelike publikaosie van aanderen en et holen van jaorlikse symposia. Zie daoraover www.sasland.nl


PRIJSLIJST UITGAVEN STICHTING SASLAND

Bestellingen voor uitgaven van de Stichting Sasland zijn mogelijk bij de Stichting Stellingwarver Schrieversronte, Willinge Prinsstraat 10, 8421 PE Oldeberkoop/Berkoop, uiteraard ook bereikbaar op info@stellingwarfs.nl.
Verzendkosten worden in rekening gebracht. Zie voor algemene en meer bijzondere informatie over de Stichting Sasland de tekst ‘STICHTING SASLAND’ hierboven. De nog leverbare nummers van Driemaandelijkse Bladen zijn in paragraaf I van die tekst met * gemerkt.

I. Driemaandelijkse Bladen voor Taal en Volksleven in het Oosten van Nederland.

Losse nummers: € 1,25; dubbelnummers: € 2,50, complete jaargang: € 5,---- Speciale themanummers: afzonderlijke prijzen (zie ook de vervolgtekst; daarin zijn in par. I de nog leverbare nummers gemerkt met *).

Thema-nummers:
- Balans in duplo. Over persoon en werk van K.H. Heeroma-Muus Jacobse. (DMB 50, 1998, no 1-4) € 13,60.
- Dialectliteratuur. Balans en perspectief van de moderne streektaalletterkunde in Oostnederland en Nederduitsland (DMB 42, 1990/Nedersaksische Studies Deel 14) € 5,00
- Drents uit 1838 (DMB 1980, no. 2) € 1,25.
- Een vriendengroet uit het Noorden voor Willem Pée (DMB 23, 1971, no. 3) € 1,25.
- EBELING, R.A., Register Driemaandelijkse Bladen Jr 1 (1949) – 50 (1998) (DMB 51,1999 no. 2-4 € 3,75.
- Egodocumenten. Een bundel studie uitgegeven door P.Th.F.M. Boekholt (DMB 44, 1992, no. 1-2) € 2,50.
- Grenzen en grensproblemen. (DMB 36, 1984, no. 1-4/Nedersaksische Studies Deel 14) € 5,00.
- Harm Tiesing-nummer (DMB 49, 1997, no. 1-2) € 2,50.
- HEEROMA, K., Nagelaten bijdragen (DMB 25, 1973, no. 1) € 1,25.
- HEEROMA, K., EN H. ENTJES, 15 jaar Nedersaksisch Instituut. Voordrachten gehouden op het symposion van de Dialectencommissie van de Kon. Ned. Akademie van Wetenschappen op 2 november 1968 te Groningen. (DMB 21, 1969, no. 1) € 1,25.
- TUPAN, H.R., Het spinmaal en de spinnerij in Drenthe (DMB 46, 1994, no. 1-2) € 2,50.
Twee oraties. K. Heeroma: De Nedersaksische Letterkunde (1953) . H. Entjes. Nedersaksische Taal- en Letterkunde (DMB 27, 1975 no. 1) € 1,25.

II Reeks Nedersaksische Studies over Taal en Volksleven in Oostnederland en aangrenzende gebieden.

Deel 1 ENTJES, H., Nedersaksische taal- en letterkunde. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de nedersaksische taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen op dinsdag 27 mei 1975. € 1,25.

Deel 3 EBELING, R.A., Familiennamen im Landkreis Leer um 1940. Teil I. Namenverzeichnis. € 4,60.

Deel 5 EBELING, R.A., Register Driemaandelijkse Bladen Jr 1 (1949) – 30(1978) € 2,50.

Deel 7 Grenzen en grensproblemen. Een bundel studies uitgegeven door het Nedersaksisch Instituut ter gelegenheid van zijn 30-jarig bestaan (DMB 36, 1984) € 5,00.

Deel 8 EBELING, R.A., Familiennamen im Landkreis Leer um 1940. Teil II. Namenlandschaft. € 4,60.

Deel 9 REKER, S., Omgekeerd is ook wat weerd. Retrograde woordenlijst van het Gronings annex rijmwoordenboek. € 4,60.

Deel 10 NIEBAUM, H., Naar een taalgeschiedenis van Oostnederland. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraard in de Nedersaksische Taal- en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen op 19 november 1985. € 2,30.

Deel 11 EBELING, R.A., De familienamen in Drente anno 1947. Een retrograde lijst. € 4,60

Deel 14 Dialectliteratuur. Perspectief en balans van de moderne streektaalletterkunde in Oostnederland en nederduitsland. (DMB 42, 1990). € 5,00.

Deel 15 BLOEMHOFF, H., Fonologie en morfologie van het Stellingwerfs: een toetsing van de natuurlijke generatieve fonologie. Proefschrift. € 25,00.

Deel 18 REKER, S., Huitema, Bootsma en andere familienamen in Friesland anno 1947. Een retrograde lijst. € 9,00.

Deek 19 REKER, S, Bolt , Hoeksema en andere familienamen in Groningen anno 1947. Een retrograde lijst. € 9,00.

Deel 21 BLOEMHOFF, H., Taaltelling Nedersaksisch. Een enquête naar het gebruik en de beheersing van het Nedersaksisch in Nederland. € 9,00.

Deel 22 COX, H.L. EN JURJEN VAN DER KOOI, Alle beetjes helpen. Nederlandse, Friese en Vlaamse wellerismen. Een compendium. Alleen te bestellen bij Frysk Institút, Postbus 716, 9700 AS Groningen) € 20,00.

III. Weerwoord

Weerwoord 2, 1966, Grensspraoke. € 2,50

IV Reeks Nedersaksische Schriften

Deel 2-1 STRUIF, E.J., Grunneger Dainst. € 1,15.

VI. Drentse Veldnamen

EBELING, R.A. EN J. WIERINGA. Kaartdeel 18. Schoonlo. € 2,30.

VII. Overige uitgaven Stichting Sasland

Systematisch en alfabetisch register van plaatsnamen voor Nederland, de Nederlandssprekende dleen van België en Noord-Frankrijk en het Noordwesten der Duitse Bondsrepubliek + map met grondkaarten. Amsterdam-Antwerpen, 1962, 201 p. € 10,00.

ENTJES, H., Over het ontstaan van Vriezenveen. € 2,30.

WATTUM, VAN S., Boerenzoad dut ’t aaltied. De twaalf speulstökjes oet ’t toneelprojekt Waark. € 2,30.

Klaas Hanzen Heeroma 13 september 1909 – 21 november 1972 (publicatie naar aanleiding van de dienst van gedachtenis en uitvaart in het Groene Kerkje van Oegstgeest op 24 november 1972) € 1,25.


RAODPLEGEN VAN SASLAND-STUDIES IN ET KENNISCENTRUM VAN DE SSR IN BERKOOP

In onderstaond overzicht bin alle publikaosies nuumd die te raodplegen binnen in et kenniscentrum in Berkoop.
Een haandig hulpmiddel is veerder Register DMB op de jaargangen 1 (1949)-30(1978) van de haand van Dr. R.A. Ebeling, verschenen as Nedersaksische Studies 5 in 1981.

I. DRIEMAANDELIJKSE BLADEN VOOR TAAL EN VOLKSLEVEN IN HET OOSTEN VAN NEDERLAND (DMB)

Orgaan van het Nedersaksisch Instituut der Rijksuniversiteit te Groningen

Algemien

Dit tiedschrift wodde in 1901 veur et eerst uutgeven deur de Vereeniging tot Onderzoek van Taal en Volksleven in het Oosten van Nederland (opricht in 1900) en wodde doe deur Dr. J.H. Gallée en G.J. Klokman, en sund 1909 deur Dr. J. Bergsma redigeerd, totdat et om 1931 henne ophul te verschienen. In 1949 begon onder redaktie van Dr. J. Naarding en Dr. H.L. Bezoen de Nieuwe Serie as uutgifte van de Erven J.J. Tijl te Zwolle (tot 1957), vervolgens (tot 1965) van de Firma J.K. Hertz en Co in Zuudlaoren en van 1965 tot 200 van de Stichting Sasland in Grunningen. Sund 1955 is et ok et orgaan van et Nedersaksisch Instituut van de Rieksuniversiteit in Grunningen (doe onder direktie van Perf. Dr. K. Heeroma).
In DMB 24e jaorgaank no. 1, p. 1-10 schrift Perf. Dr. K. Heeroma een boeiend artikel over de veurgeschiedenis van et tiedschrift onder de titel Driemaandelijkse Bladen, oud en nieuw.
En in DMB, 33e jaorgaank no. 1, p. 23 -31 geft Perf. Dr. H. Entjes zien visie op et artikel van Heeroma en op DMB onder de titel Na meer dan dertig jaar.
In et overzicht van DMB wo’n per nommer de belangriekste artikels mit de auteur appat nuumd. Mit * bin nog leverber en te koop bi’j de Stichting Stellingwarver Schrieversronte. Zie de prieslieste an et begin van alle infermaosie over Sasland.


DMB 9e jaargang 1957 no. 1
PROF. DR. K. HEEROMA, Bij een nieuwe jaargang en een oude naam.
J. DE GRAAF, Het zinkgeld.
DR. M. SCHönFELD, Tiesing en de toponymie.
PROF. DR. K. HEEROMA, Stier en bolle.
G.B. VLOEDBELD, Ooljaorsaowend um ’n heerd.
DR. J. NAARDING, Onzelig – oezelig.
A.H. LUTJE SCHIPHOLT, Heggeholt en twieg.
PROF. DR. K. HEEROMA, Maaiwoorden 3
J. VREDENBURG, De lokhoke IV.
J. VREDENBURG, Rot en klootschieten.
PROF. DR. K. HEEROMA, Van het Instituut

DMB 9e jaargang 1957 no. 2
B.H. HOMMEN, Het bier was best.
DR. J. NAARDING EN PROF. DR. K. HEEROMA, Een oud wichellied en zijn varianten.
BERND UPHUS, Raadsel.
K. TER LAAN, Raadsels.
G.A. VAN DER LUGT, Kind aangeven.
PROF. DR. K. HEEROMA, Stier en bolle (II).
PROF. DR. K. HEEROMA, Johannes Veghe en de dieren.
J. J. VREDENBERG, ‘Wandelende woorden’.
A.H. LUTJE SCHIPHOLT, Nog iets over oude wegen.

DMB, 9e jaargang 1957 no. 4
DR. J. NAARDING, Sekelnötesacker.
H. ODINK, Stier en bolle (III).
PROF. DR. K. HEEROMA, Maaiwoorden 6-7.
E.J.H. SCHOLTEN, Midweentermoolder.
E.J.H. SCHOLTEN, Nog eens: Hesstiegde.
Dr. Tj. W.R. DE HAAN, Veurloop in ’t Grunnegerlaand.
DR. J. NAARDING, Des papen maget van Almen.

DMB, 12e jaargang 1960 no. 3
PROF. DR. K. HEEROMA, Veluws en Drents uit de 18de eeuw.
H.T.J. MIEDEMA, Bruijel en de grensdialecten van Elten en Bergh.

DMB, 15e jaargang 1963 no. 4
J. NAARDING, Oterdum.
J. NAARDING, Halfambt, Helwerd, Holwinde, Holwierde, Helpman, De Hilte.
K. HEEROMA, Groningen en Grönnegen.
E.J.H. SCHOLTEN, Oet ’t laand van brook en braoke, spik en laoke.
S. VAN DEN BERG, Urker spreekwoorden en zegswijzen.
I. H. ZIJLMA, Framaheerd onder Leens.
Nagge’s historie van Overijsel over de oorsprong en de naam van Zwolle.
K. HEEROMA, Van het instituut.

DMB, 16e jaargang 1964 no. 1
K. HEEROMA, Bernardus Hermanus Hommen.
R. C. HECKER, Steltenberg en Bo.
H. ENTJES, De tweetalige mens te Borne.
B.J. HEKKET, Borne.
H.T.J. MIEDEMA, Concentraties van noordelijke familienamen.
G.N. VISSER, Lukevent op studie.
H. ODINK, Oet ’n Achterhook.

DMB, 16e jaargang 1964 no. 2
J. GUENTHER, Beruf und Ortsbezeichnung in Vogelnamen aus dem niederländisch-nordwestdeutschen Küstengebiet.
K. HEEROMA, De familienamen in Drenthe.
T. HOEKEMA, Kouk/Kouke in Groningerland anno 1964.
E.J.H. SCHOLTEN, Namens verandert (Dialect van Usselo).
W.H. VAN DER PLOEG, Over twee Groningse zegswijzen.
H. ENTJES, Duuts in de biografie van Henri Wetter, de eerste rector van Albergen.

DMB, 17e jaargang 1965 no. 1 en 2 *
K. HEEROMA, De Stichting Sasland.
K. HEEROMA, In Memoriam dr. A.R. Hol.
H.T.J. MIEDEMA, Bibliografie van dr. A.R. Hol.
A. TINNEVELD, De verteller Hend Stinissen.
K. HEEROMA, Drent(h), Groninger, De Vries (en De Jong).
H.T.J. MIEDEMA, Veenkers en Sandkers tegenover Veentjers en Sandjers in het oosten van Groningen en Drente.
H. ENTJES, Büüken, een woord uit de blekerij.
T. HOEKEMA, Enkele opmerkinen over Groningse fonmen en hun spelling.
G.N. VISSER, Een Spaanse visie op de slag bij Heiligerlee.
D. VAN DER HAAR, Zeegraven in Genemuiden (2).

DMB, 17e jaargang 1965, no. 3 *
R.D. MULDER, De familienamen in Drenthe.
T. HOEKEMA, Kiliaen en Vliedorp.
H. BUITENHUIS, Kernnamen en immigratie in Drente.
T. DE VRIES, De naam De Vries.
H. ENTJES, Bilderdijk over ‘Overijsels’ en ‘Hollands’.
T. DE VRIES, Emmeloord in de tijd van de Reformatie.
A.P. DE BONT, Kreil en Kreil(t).
B.J. HEKKET, Hengelo.
K. HEEROMA, Van het Instituut.

DMB, 19e jaargang 1967, no. 1 *
K. HEEROMA, Het taaldenken van een dialectspreker.
K.D. SCHONFELD WICHERS, Het naamwoord – geslacht in het Riesns.
T. DE VRIES, Stevig systeem, over korte en lange vocalen in het dialect van Urk.
H. ENTJES, Tuunen – vlechten.
K. HEEROMA, Gronings spalter.

DMB, 20e jaargang 1968, no. 1 en 2
H. ENTJES, Over het ontstaan van Vriezenveen (vervolg).
K. HEEROMA, Naarding en de Vosbergen-spelling.
W.J. BUMA, Nogmaals op Roakeldais.
H. ODINK, Schalk.
D. VAN DER HAAR, Flehite.
R.A. EBELING, Over de etymologie van Flethite.
D. VAN DER HAAR, Westenholte.

DMB, 20e jaargang 1968, no. 4 *
K. HEEROMA, Ter nagedachtenis van Ursula Maack.
K. HEEROMA, De namen met –lage in Westerwolde.
R.A. EBELING, Over enkele oude Westfaalse namenlijsten.
G. MULDER, Over het toponiem Appelscha.
G.W. NANNINGA, Nogmaals de oudste Groninger woordenlijst.
K. HEEROMA, Nog meer 18de-eeuwse Groningana.
E.J.H. SCHOLTEN, Oolde riemkes, weurde, getallen en zo verdan.

DMB, 21e jaargang 1969, no. 1 *
K. HEEROMA, Ter inleiding.
K. HEEROMA, 15 JAAR Nedersaksisch Instituut.
K. HEEROMA, De Westfaalse expansie.
H. ENTJES, Westfalisering der Overijselse dialecten.
H. ENTJES, Discussie.
H. ENTJES, Enige literatuur.

DMB, 21e jaargang 1969, no. 2 *
C.B. VAN HAERINGEN, ‘Saksische’ Sprokkelingen.
T. DE VRIES, Uit een oud doopboek.
W.H. VAN DER PLOEG, Gronings ‘Dreve’, Zeeuwse import?
G.W. NANNINGA, Het Saksische Ros in de heraldiek.
K. HEEROMA, De betrouwbaarheid van het Overijselse deel van het Nederlands Repertorium van familienamen.
K. HEEROMA, Van het instituut.

DMB, 21e jaargang 1969, no. 3
Prof. Dr. K. Heeroma zestig jaar.
G.N. VISSER, Een meertalig vers uit de 17de eeuw.
H. ENTJES, Iets over eigennamen in Vriezenveen.
G. MULDER, De ‘Duodecim Parochie’ van 1328.
D. HOEK, Wanneer is Vriezenveen ontstaan?
G.W. NANNINGA, Vosholl – Foxhol – Versol.
L.H. BRUINS, Zes betekenissen van het woord ‘eed’ in de Groninger Ommelanden.
K. HEEROMA, Drentse familienamen op –a.
K. HEEROMA, Van het instituut.

DMB, 21e jaargang 1969 no. 4 *
K. HEEROMA, De Kurk op de fles.
G.N. VISSER, Heeft Laurenberg de Lukevent gekend?
G.H. KOCKS, Het Drents Woordenboek.

DMB 22e jaargang 1970 no. 1 *
G.N. VISSER, Is de Lukevent Luvdig Holberg bekend geweest?
K. HEEROMA, Oostnederlandse herkomstnamen in Utrecht.
T. DE VRIES, Uit een oud doopboek (2).
K.D. SCHONFELD WICHERS, Aanvulling van het Woordenboek Rijssens Dialect.

DMB 22e jaargang 1970 no. 2/3 *
K. HEEROMA, Dialectindeling en structuurgeografie.
J. GOOSENS, De indeling van de Nederlandse dialecten.
G.H. KOCKS, Structuurgeografie in Drente.
H. ENTJES, Structuurgeografie in Overijsel.
Laeter ok in boekvorm verschenen.

DMB 22e jaargang 1970 no. 4 *
R.A. EBELING, Gelderse herkomstnamen in Gelderland.
G.H. KOCKS, Bulsekop enz.
H. DOEDENS, Naarding, Prakke en de drie Podagristen
K. HEEROMA, Nogmaals vressem.
G.H. KOCKS, De kleine Hein van G.H. Vocks.
R.A. EBELING, Naamkundige schetsen: Berfelo.
K. HEEROMA, Het dialect van Kuinre.

DMB 23e jaargang 1971 no. 1
T. DE VRIES, Uit een oud doopboek.
R.A. EBELING, Naamkundige schetsen: Eenshuistra.
J. GOOSSENS, Twee boeken over Oostnederlandse dialecten.
G. MULDER, Kanttekeningen bij enkele Stellingwerfse plaatsnamen.
K. HEEROMA, Het dialect van Kuinre (II).
J. WIERINGA, Het vastleggen van de terreinnamen van Drenthe en Westerwolde.
K. HEEROMA, ‘Vanavond volg ik dus Awaters spoor’.

DMB 23e jaargang 1971 no. 2
H. ENTJES, Jan Stoffer van Weerden, 1888 – 1971.
G.H. KOCKS, De plaats van ie, oe en uu in het oostnederlandse klinkersysteem.
K. HEEROMA, Het woordenboek van het Winterwijks.
W.H. VAN DER PLOEG, Een appel is geen peer.
G.N. VISSER, Over Roelof Waninghs Geestelycke Kruyt-hof.
K. HEEROMA, Boven en beneden.
A. BEZOEN, Idioticon Tubantum.
G.N. VISSER, Een Kamper ui.
R.A. EBELING, Een oostfriese onderscheiding voor Heeroma.

DMB, 23e jaargang 1971 no. 3 * Willem Pée-nummer
K. HEEROMA, Een vriendengroet uit het Noorden voor Willem Pée.
K. BOELENS, Taalzorg in Friesland.
JO DAAN, Wat is er in Noord-Holland met de aa aan de hand?
P.J. MEERTENS, Het is een eeuwigheid geleden…
L. VAN OYEN, Indiese variaties in grote P en iets over de uitgang –ies/-isch.
SASSEN, A., Fonologische onregelmatigheden in het dialect van Ruinen.
A. WEIJNEN, Durven.
G. VAN DER WOUDE, De wjerljocht hat ynslein.
H. ENTJES, Over ie, uu en oe in de Oostnederlandse klinkersystemen.

DMB, 23e jaargang 1971 no. 4 *
K. HEEROMA, Durven in Groningen.
T. DE VRIES, Uit een oud doopboek (4).
R. A. EBELING, Naamkundige schetsen: Eendhuizen.
J. WIERINGA, Een Lipsker in Bruntinge.
P.J. RITSEMA, De herkomst van de Zoutkamper vissersgeslachten.
R.A. EBELING, De familienamen op –huis in de drie noordelijke provincies (1).
R.A. EBELING, Naamkundige schetsen: Ballegooijen.
K. HEEROMA, Geuren en guren.

DMB, 24e jaargang 1972 no. 1 *
K. HEEROMA, Driemaandelijkse Bladen, oud en nieuw.
H. ENTJES, Wilsumer uien.
C.B. VAN HAERINGEN, Emfatische herhaling.
G. MULDER, Groot-grondbezit in Stellingwerf-Oosteynde in de 17de – 18de eeuw.
R.A. EBELING, De familienamen op – huis in de drie noordelijke provincies (2).
G.H. KOCKS, Wat is Drents?
K. HEEROMA, Visschedijk.

DMB, 24e jaargang 1972 no. 2
A.P. DE BONT, Emfatische herhaling.
G.J. ESHUIS, Nogmaals Visschedijk.
H. ENTJES, Dr. Petrus Thomas Ribbert uit Tilligte, 1894-1972.
K. HEEROMA, Familienamen in Overijssel.
G.N.VISSER, Twij witten en ’n swaarde.
R.A. EBELING, Naamkundige schetsen: cuipers & kugels.
H. BLOEMHOFF, Stellingwarvers stikken de kop op.

DMB, 24e jaargang 1972 no. 3 *
G. MULDER, De Stellingwerfse dorpsnamen (1).
K. HEEROMA, Reef en refel.
T. DE VRIES, Uit een oud doopboek (5).
R.A. EBELING, De familienamen op –huis in de drie noordelijke provincies (3).
R.A. EBELING, Naamkundige schetsen: Kuttschrutter.
A.P. DE BONT, Jas.
R.A. EBELING, Naamkundige schetsen: Affolter.

DMB, 24e jaargang 1972 no. 4 *
Prof. Dr. K.H. Heeroma, ter nagedachtenis.
H. ENTJES, Twents en ouder Twents (1).
A.P. DE BONT, Haring.
G. MULDER, Nogmaals groot-grondbezit in Stellingwerf-Oosteynde.
G. MULDER, De Stellingwerfse dorpsnamen (2).
J. NAARDING, Vaalt.
R.A. EBELING, Naamkundige schetsen: Staadegaard.

DMB, 25e jaargang 1973 no. 1 Prof. Dr. K.H. Heeroma Nagelaten Bijdragen *
H. ENTJES, In Oostnederlandse dienst.
K. HEEROMA, Tugen = trekken?
K. HEEROMA, Familienamen in Overijsel (2).
K. HEEROMA, Familienamen in Overijsel (3).
K. HEEROMA, Familienamen in Overijsel (4).
K. HEEROMA, Visserstaal in Overijsel.

DMB, 25e jaargang 1973 no. 2 *
R. SMIT, De zeis in Dwingeloo.
A.P. DE BONT, Remmen.
R.A. EBELING, Schoorlemmer.
G. SMIT, Over de historische geografie van Onnen.
W.H. VAN DER PLOEG, Lang leve de Wildervankster!
T. DE VRIES, Uit een oud doopboek (6).
R.A. EBELING, Naamkundige schetsen: Ellerie.
A.P. DE BONT, Enige taalkundige aantekeningen.
G. MULDER, Berkoop.

DMB, 25e jaargang 1973 no. 3
H. WERKMAN, Willem de Merode in de vermomming van Jan Bos, rentnaier en olderling.
A.P. DE BONT, Joost van den Vondel, Verovering van Grol, vss. 87 en 88.
R.A. EBELING, Naamkundige schetsen: Volhand.
G.N. VISSER, Olde Garriets klagte.
A.P. DE BONT, Konkelen.
G. MULDER, Appelscher toponiemen (1).

DMB, 25e jaargang 1973 no. 4
H. ENTJES, Antonius Petrus de Bont 20 januari 1889-19 augustus 1973.
A.P. DE BONT, Kregel en krikkel.
A.P. DE BONT, Het Oostnoordbrabantse bijwoond ten resp. ti-een.
J. WIERINGA, Terreinnamen-dokumentatie in Drenthe.
W.H. VAN DER PLOEG, Kloosterpraat.
P.J. VAN LEEUWEN, Fries en Gronings.
H.J. LELOUX, De bestudering van het Middelnederlands van het noordoosten van ons land.
G. MULDER, Appelscher toponiemen (2).
K. BOUWER, Nogmaals Berkoop.

DMB, 26e jaargang 1974 no. 1
R. SMIT, De brandkoelen in het dorp Dwingelo.
R.A. EBELING, Naamkundige schetsen: Swabedissen.
G. MULDER, Papisten in Ooststellingwerf in de 17de en 18de eeuw.
R.A. EBELING, Naamkundige schetsen: Hallewas.
K. JONGELING, Het gerundium in het Germaans.
R.A. EBELING, Naamkundige schetsen: Dumenniet.
T. DE VRIES, Uit een oud doopboek (7).
G. MULDER, Namen in Appelsche (1).

DMB, 26e jaargang 1974 no. 2
R. SMIT, Iets over Ekers.
G. MULDER, Namen in Appelsche (2).
J.G.A.M. JACOBS, Aantekeningen bij de interpretatie van een dialektkaart.
V. TAMS JORGENSEN, Nochmals Fries en Gronings.
D.S. HOVINGA, Nog eens Fries en Gronings.
P. DRENTH, Nogmaals Kloosterpraat.
R.A. EBELING, Naar aanleiding van de familienaam Striezenau.

DMB, 26e jaargang 1974 no. 3
H. ENTJES, Tinneveld en De Liemers.
H. STINISSEN/A.TINNEVELD, Jan de Beer.
F. VELDMAN, Waarom neem je geen t?
J. POPKEMA, Oorspronkelijk Diets proza van enige moderne devoten.
H.J. LELOUX, Kenmerken van het middeleeuws Noordoostnederlands.

DMB, 26e jaargang 1974 no. 4
G. NIJENHUIS, Dreumglas. Over de gedichten van Hans Heyting.
Vier gedichten van Hans Heyting.
H. ENTJES, Geschiedenis van een taalbeweging.
R.A. EBELING, Naamkundige schetsen: Wamste(e)ker.
W.H. VAN DER PLOEG: Migratie in een Groninger veenkolonie.
T. DE VRIES, Uit een oud doopboek (8).
H. KROSENBRINK, Enkele dialektverschijnselen uit het boerenarchief Roerdink.
H.J. LELOUX, Letterarbeid der Devoten.
R.A. EBELING, Naamkundige schetsen: Aptroot.
H.J. LELOUX, Een Vlaamse uitgave een Groninger boedellijst.
R.A. EBELING, Naamkundige schetsen: Dikschei.

DMB, 27e jaargang 1975 no. 1 *
Twee oraties
K.H. HEEROMA, De Nedersaksische Letterkunde.
H. ENTJES, Nedersaksische Taal- en Letterkunde.

DMB, 27e jaargang 1975 no. 2
T. DE VRIES, Mariken van Nieumeghen, een meisje uit Loo.
R.A. EBELING, Naamkundige schetsen: Beesteheerde.
G. SMIT, Over de historische geografie van Haren (Gr.).
H. DOEDENS, Nog eens: De Podagristen en hun boek.
J. SEMMELING, Over de marke van Noord- en Zuid-Barge.
G.H. KOCKS, Aluin als huismiddel.
H.J. LELOUX, Enige opmerkingen n.a.v. een opstel over het boerenarchief Roerdink.

DMB, 27e jaargang 1975 no. 3
H.J. LELOUX, Offentliche Spiele im spatmittelalterlichen Wesel.
H. ENTJES, Voorname lotgevallen.
R.A. EBELING, Naamkundige schetsen: Kussendrager.
G.N. VISSER, Een gangetje gaan.
H.J. LELOUX, Uit het archief van het huis Bergh.
R.A. EBELING, De familienaam Margadant.
T. DE VRIES, ‘Mariken van Nieumeghen’, een Gelders spel.
W.H. VAN DER PLOEG, Onderzoek op kerkhoven in de kanaalstreek.

DMB, 27e jaargang 1975 no. 4 *
H. ENTJES, De buitenste duisternis van een taalbeweging?
K. JONGELING, Zijn nederlandse dialecten wat?
H.J. LELOUX, Middeleeuwse recepten uit een Laatmiddeleeuws Gelders handschrift.

DMB, 28e jaargang 1976 no. 1
H. DOEDENS, Potgieter en de Groninger vrienden.
J. WIERINGA, De straatnaam ‘De Waard’ te Donderen.
R.A. EBELING, Witmaker.
H. ENTJES, Over volkstaal en syntax.
H. ENTJES, Smartlap.
R.A. EBELING, De familienaam Schulenklopper.
J. WIERINGA, Het toponiem Hoedekast.
H. BLOEMHOFF, Een cursus Stellingwarfs.
P. BOEKHOLT, Historie van Groningen, Stad en Land.

DMB, 28e jaargang 1976 no. 2 *
J. WIERINGA, Het toponiem Lent.
R.A. EBELING, Naamkundige schetsen: Schutrups.
H. ENTJES, De schipper likte zijn lippen af.
R.A. EBELING, Naamkundige schetsen: Rookm(a)ker.
H. VAN BOMMEL, Nogmaals de familienaam Margadant.
R.A. EBELING, Naamkundige schetsen: Wormmeester.
H.J. LELOUX, Over geschreven en gesproken taal, over baven/boven enz. in laatmiddeleeuwse noordoostnederlandse teksten.
G.P. MULDER, De zoolsteden van Appelscha.

DMB, 28e jaargang 1976 no. 3
G.P. MULDER, Stellingwerfse toponiemen.
R.A. EBELING, De familienaam Nonnenmaker.
R.A. EBELING, Enkele opmerkingen over de familienaam Vaags.
J.N.B. POELMAN, Enkele beschouwingen over het verkavelingspatroon van Innersdijk en omgeving in de provincie Groningen.
R.A. EBELING, Naamkundige schetsen: Kleerebezem.
W.H. VAN DER PLOEG, Oorspronkelijke Onstwedder familienamen.

DMB, 28e jaargang 1976 no. 4
H. ENTJES, Johan W.M. Gigengack, 1933-1976.
P. BOEKHOLT, De stads leer- en spinschool te Arnhem.
H. ENTJES, Regiotaal, woordenspel als woordspeling.

DMB, 29e jaargang 1977 no. 1 *
H. ENTJES, Stephan Selhorst, 1913-1976.
D. MASSELINK, Straamp’l (reactie op artikel G. Mulder).
H.J. LELOUX, Noordoostmiddelnederlands in Keulen.
A. HOMMES, Nogmaals Rookma(a)ker.
H. ENTJES, Jan Boer tussen Gronings en Nederlands.
W. VISSCHER, Nogmaals Nonnenmaker.

DMB, 29e jaargang 1977 no. 2 *
REDAKTIE, C. Schilt en het Heilige Geestgasthuis in Groningen.
C. SCHILT, Over de kapel van het Heilige Geestgasthuis te Groningen (1).
R.A. EBELING, Naamkundige schetsen: Aaltuiker.
JO DAAN, Blond en blauw.
T. DE VRIES, Urker toponiemen.
H.J. LELOUX, Een onverwachte notitie in een laatmiddeleeuws Zutphens manuscript.
R.A. EBELING, Naamkundige schetsen: Bodenstaff.
H.J. LELOUX, Enige opmerkingen over de taal in een laatmiddeleeuws handschrift uit Frenswegen.

DMB, 29e jaargang 1977 no. 3 *
H. ENTJES, Prof. Dr. J. Elema en het Groninger Regionalisme.
R.A. EBELING, Winterwerp.
C. SCHILT, Over de kapel van het Heilige Geestgasthuis te Groningen (2).
H.J. LELOUX, Noordoostnederlandse Kanttekeningen bij Estrik 49: Pax Groningana.

DMB, 29e jaargang 1977 no. 4
H. ENTJES, Streektaal en religie.
G. SMIT/V.H.M. TIMMER/J. WIERINGA, Aspekten van de historische geografie van Langelo.
T. DE VRIES, Hand- en landmerken.

DMB, 30e jaargang 1978 no. 1 *
H.H.A. MORSHUIS, Samenstellingen bestaande uit twee zelfstandige naamwoorden in Noord-Oost-Nederland.
R.A. EBELING, De familienaam Zinkhann.
H. LAMERS, Kreupel – kreukel: een Duits substraat.
J. WIERINGA, Het Rundveen op de Lheeder es.
H. ENTJES, Toevallige bijzonderheid en algemeen gebruik.
R.A. EBELING, Nogmaals Winterterp.
G.P. MULDER, De zoolsteden van Appelscha (2).
F. VELDMAN, Van kristenmensen en vrome dienders.

DMB, 30e jaargang 1978 no. 2
P. TH. F.M. BOEKHOLT, Het stads-instituut te Arnhem.
J. WIERINGA, Nanegarijen.
O.D.J. ROEMELING, De ‘Wolde’ parochies tussen Ten Boer en Bedum.
R.A. EBELING, Koedoder.
H.J. LELOUX, Een bibliotheek van een Veluws plattelandsgezin.

DMB, 30e jaargang 1978 no. 3
H.J. LELOUX, Enige noordoostmiddelnederlandse teksten van religieuze aard in het bezit van het Huis Bergh.
G. SMIT, Aspekten van de historische geografie van Langelo (vervolg).
K. JONGELING, Noordoostmiddelnederlands of noordwestmiddelnederduits?
H.J. LELOUX, Noordoostelijk middelnederlands en noordoostelijke dialekten.
P. TH. F. M. BOEKHOLT, Groningen, bakermat van de onderwijsvernieuwing in de 19de eeuw?

DMB, 30e jaargang 1978 no. 4 *
PHILOMENE DE BRUIJN, Over de toponymie van Nijeholtpade.
W. VAN DE WESTERINGH, De familienaam Van de Westeringh.
H. DOEDENS, De Clapper der Calkoens als mystificatie.

DMB, 31e jaargang 1979 no. 1*
C.L. TEN CATE, De familienaam Ten Cate in verband met kate, kote, kotte e.d. als oeroude benamingen voor een huis.
R.A.EBELING, Over het ontstaan van de familienaam Ankorven.
W. VAN DE WESTERINGH, Les en gres.
H.J. LELOUX, Grafemologie en schrijftaallandschap in noordoostmiddelnederlands perspectief.

DMB, 30e jaargang 1979 no. 2/3 Prof. Dr. H. Entjes zestig jaar
R.A. EBELING, Ten geleide.
P. TH. F. M. BOEKHOLT, Duitsers in Drenthe.
R.A. EBELING, Toe- en achternamen op het eiland Borkum tussen 1606 en 1818.
TEAKE HOEKEMA, Fries-Saksisch buurtverkeer verbeeld in vier woordkaarten.
G.H. KOCKS, Dörschen/vlöggeln.
H.T.J. MIEDEMA, Enkele noord-zuid tegenstellingen bij voornamen in het noordoosten van Nederland.
G.N. VISSER, Enige motieven uit de ‘Westfaelschen Speel-Thuyn’.
F. VELDMAN, Voorlopige bibliografie van Prof. Dr. H. Entjes.

DMB, 31e jaargang 1979 no. 4 *
HENK HADDERINGH, Momentopname van de aftakeling van ‘doe’ in Zuidwest-Drente op grond van overwegend negentiende-eeuwse dialectteksten.
H.J. LELOUX, Het Zutphense lied voor ‘meister Nyclais’
GERKE P. MULDER, Appelsche en de Compagnonsvaart.

DMB, 32e jaargang 1980 no. 1 *
BLOEMHOFF, HENK, Verkleinwoordvorming in het Kuinders I.
EBELING, R.A., Naamkundige schetsen: Dirriwachter.
LELOUX, H.J., Nooroostnederlands in recentelijk verschenen middelnederlandse tekstpublicaties.
LELOUX, H.J., De familienaam Leloux.
MULDER, G.P., Nog enkele Stellingwerfse toponiemen.
EBELING, R.A., Naamkundige schetsen: Van Toenbrekers en Zaunbrecher.

DMB, 32e jaargang 1980 no. 2 Drents uit 1838 *
BOEKHOLT, P. TH. F.M., Een Drentse dialectenenquete uit 1838.
Drentse woorden en zegswijzen uit 1838.
KOCKS, G.H., De Drente enquete van 1838 dialectgeografisch.

DMB, 32e jaargang 1980 no. 3 *
ENTJES, H., Dialekt als poging en mogelijkheid.
BLOEMHOFF, HENK, Naar regionale kultuurtalen.
VAN DER KOOI, JURJEN, Van mondelinge naar schriftelijke overlevering.

DMB, 32e jaargang 1980 no. 4 *
H. HADDERINGH, Van gesproken naar geschreven dialect.
H. BLOEMHOFF, Verkleinwoorden in het Kuinders II.
H. ENTJES, Niederdeutsche Dichtertagung in Bad Bevensen.

DMB, 33e jaargang 1981 no. 1
J. BOUWHUIS, Van maagden en moordenaars (1). Een variantenonderzoek in de orale literatuur.
R.A. EBELING, Naamkundige schetsen: Sinjewel.
F. VELDMAN, Historische en geografische achtergronden in de westerwoldse verhalen van J.H. Neuteboom (1865-1929).
T.B. HOEKEMA, Drents gor om gor.
H. ENTJES, Na meer dan dertig jaar. Registers op de Driemaandelijkse Bladen van 1949 tot 1978 door R.A. Ebeling.

DMB, 33e jaargang 1981 no. 2 *
VAN DER KOOI, J., ‘Aoreg kan ’t mannegien vertellen’. Iets over een drentse scheper en zijn repertoire.
BOEKHOLT, P. TH. F.M., Grenscontacten. Huwelijksbetrekkingen over en weer van de Nederlands-Duitse grens.
BOUWHUIS, J., Van maagden en moordenaars 2.

DMB, 33e jaargang 1981 no. 3 *
VAN DER KOOI, J., Schinderhannes en de Achtkante Boer 1.
LELOUX, H.J., Een berijmde noordoostmiddelnederlandse passie uit het Groningse klooster Selwerd.
VAN DER VEEN, A. en TER REEGEN, A., Gesproken dialect omstreeks 1950, oude opnamen opnieuw toegankelijk.
VELDMAN, F., Vertellende schepers.
BOUWHUIS, J., Dialectgebruik: een afnemend verschijnsel.

DMB, 33e jaargang 1981 no. 4 *
ENTJES, H., Waver stroek en waver bos.
VELDMAN, F., Dikschieter.
KOCKS, G.H., ‘Naar de stad’ in Oostnederland.
BOUWHUIS, J., Van maagden en moordenaars 3.

DMB, 34e jaargang 1982 no. 1 *
ENTJES, H., Waver stroek en waver bos, een aanvulling.
KOOI, J. VAN DER, Schinderhannes in Limburg: aanvullingen.
HOEKEMA, T., De naam Slauerhoff.
BUIST, G/GERTRUD MEIJER, Tussen oud en nieuw. Modernisering in Drentse buurtschappen Linde en Ten Arlo 1830-1890.
TIMMER, K., Lent, turflaadplaats?

DMB, 34e jaargang 1982 no. 2 *
SMIT, REINDER, Houtskool branden in Dwingelo.
KOOI, J. VAN DER, Schinderhannes en de Achtkante Boer 2.
REKER, SIMON, Afleidingen van plaatsnamen in de provincie Groningen.

DMB, 34e jaargang 1982 no. 3 *
ENTJES, H., Brood en stoete.
SMIT, R., Visserij in Midden-Drenthe in de eerste helft van onze eeuw.
COCK, J.K. DE en J.N.B. POELMAN, De Delf, een vroeg-middeleeuws kanaal in de provincie Groningen.

DMB, 34e jaargang 1982 no. 4 *
EBELING, R.A., Ooorspronkelijke duitse familienamen in Noord- en Oost-Nederland.
NIJEN TWILHAAR, J., Meervoudsvorming in het Hellendoorns.
BLOEMHOFF-DE BRUIJN, Over zeggen geschreven.
BLOEMHOFF, H., Eeen nieuw dialektologie-handboek.

DMB, 35e jaargang 1983 no. 1 *
REKER, SIEMON, Tussen Hogelandster Gronings en standaard-Nederlands.
JANSSENS, K., Wijzigingen in het systeem van het onregelmatige werkwoord in het dialekt van Kampen.

DMB, 35e jaargang 1983 no. 2
REDACTIE, Afscheid van Prof. dr. Entjes.
ENTJES, H., Ook stoete is ginnen stoeten.
BLOEMHOFF-DE BRUIJN, PH., Een aantal leenwoorden in dialect.
BOEKHOLT, P. TH. F. M., Nederlandse invloed op het schoolwezen in Oostfriesland, in het bijzonder in Reiderland.

DMB, 35e jaargang 1983 no. 3 *
VELDMAN, F., Taalhouding in Groningen.
REKER, SIEMON, Een Groningse tekst in een dialectologisch standaard werk.
BOEKHOLT, P. TH. F. M., Dialect, school en leerplicht.
EBELING, R.A., De voornaam Eskelhoff.

DMB, 35e jaargang 1983 no. 4 *
KOOI, VAN DER J., Dialect als wapen.
VELDMAN, F., Taalhouding in Groningen 2.
REKER, SIEMON, Nederlandse woorden op –vol en Groningse.
KAMPHUIS, B., en J.H. ALFERINK, Turfsteken en motturf maken in het Westerveen.

DMB, 36e jaargang 1984 no. 1 – 4 Grenzen en Grensproblemen
NIEBAUM, H., Statt einer Einleitung: Bemerkungen zu den Bezeichnungen für ‘Sprachliche Grenzlinie’.
HAGEN, A., Het eerste taalgrensdebat en de ontmoediging der dialectologen.
WEIJNEN, A., Geschiedenis en toekomst van het begrip dialectgrens.
COX, H.L., Prolegomena zu einem Studium der kulturräumlichen Stellung ethnischer Kontaktzonen und Mischgebiete in Mitteleuropa.
DAAN, JO, Grenzen en grenzen.
ENTJES, H., Grensgevallen.
BERNS, J.B., Met de blik naar het oosten.
KREMER, LUDGER, Die niederländisch-deutsche Staatsgrenze als subjektive Dialektgrenze.
TAUBKEN, H., Grenzniederländisch. Die externe Geschichte des Niederländischen im deutschen Grenzraum.
SCHEUERMANN, U., Von den ‘drei’ Grenzen des Niederdeutschen in Niedersachsen.
ROOSE, DE, J. en JOHAN TAELDEMAN, Franse interferentie in het cultuurtaalgebruik aan weerszijden van de Belgisch-Nederlandse rijksgrens. Een empirisch onderzoek.
DEBUS, FRIEDHELM, Johan Winkler und Klaus Groth. Die altfriesische Ballade ‘Bai an a Redder’ im Spiegel ihres Briefwechsels.

DMB, 37e jaargang 1985 no. 1 *
ENTJES, H., Letterkundige geschiedenis en streektaalliteratuur.
ENTJES, H., Staf-verstaft-verstaffen.
NIJEN TWILHAAR, J., Woordvorming en Umlaut.
HOSCHEN, S., Dialect en standaardtaal in de regio Groningen/Oostfriesland.

DMB, 37e jaargang 1985 no. 2 *
SLIJKHUIS, J., De Batenburgers in Overijssel.
ENTJES, H., Een geval Geert Teis Pzn.

DMB, 37e jaargang 1985 no. 3
HUISKES, B., Van veldnaam tot vindplaats? Een onderzoek naar het verband tussen hunebedden en ‘steennamen’ in Drenthe.
BLECOURT, W. DE, Het Groninger veldwerk van Tjaard W.R. de Haan.

DMB, 37e jaargang 1985 no. 4
MACHA, JURGEN, Sprachdemoskopie und ‘Sprecherdialektologie’. Eine Skizze von Problemen und Möglichkeiten.
MULLER, GUNTER, Der südniederländisch-niederdeutsche Ortsnamentypus Haaltert-Haltern.
REKER, SIEMON, Groninger ‘ezelwoorden’ en hun verwanten. Een uitnodiging.

DMB, 38e jaargang 1986 no. 1 *
BLOEMHOFF, H., Op weg naar een Woordenboek van de Drentse Dialekten.

DMB, 38e jaargang 1986 no. 2 *
HOPPENBROUWERS, P.C.M., Regionale geschiedenis en de inbreng van amteur-historici; een discussiestuk en een rede.
VELDMAN, F., ‘Starregesangh’, een oud Gronings lied?
KOOI, VAN DER J., Historisch volksverhaalonderzoek.

DMB, 38e jaargang 1986 no. 3/no. 4 *
EBELING, R.A., Kimm, Kloppenburg en Co; herkomstnamen uit noordwestduitse toponiemen in de provincie Groningen.
KOOI, VAN DER J., Burleske satire en leugenverhaal; een Lyste van Rariteiten.
VELDMAN, F., ‘Van Binnenluyden ende Borgherschup’. Herkomst van ingezetenen van de stad Groningen in het begin van de 16de eeuw, aan de hand van de stadsrekeningen; een bijdrage tot de studie van taalverhoudingen binnen de stad Groningen.
NIEBAUM, H., Noordoostmiddelnederlands-Noordwestmiddelnederduits – (West)middelnedersaksisch. Vorbemerkungen zur Schreibsprachenlandschaft der heutigen östlichen Niederlande im späten Mittelalter und in der frühen Neuzeit.
REKER, SIEMON, Schriftelijk dialect-onderzoek en ‘Ronding’ in Groningen; van ‘’k wait nait’ tot ‘’k woit noit’.
EBELING, R.A., Naamkundige schetsen: Kan men namen beschermen.

DMB, 39e jaargang 1987 no.1/no. 2 *
KOOI, VAN DER, J., De duivel en de dienstmeid; absolute tijd versus relatieve tijd bij het historisch volksverhaal-onderzoek.
TOORIANS, LAURAN, De Marklo-passage uit de Vita Lebuini antiqua.
MOLEMA, J., Een georganiseerde scheepsjaagdienst in de provincie Groningen aan het begin van deze eeuw.
KOCKS, G.H., Naar een Atlas van de Drentse Dialecten; een voorstudie.

DMB, 39e jaargang 1987 no.3/no. 4 *
BAKKER, F.J., Handschriften en boeken in Groningse archiefstukken tot 1597 (I).
REKER, SIEMON, Klankregels in de taalontwikkeling van een Gronings kind.
KOOI, VAN DER J., Een Rechter Tie-zaak in Drenthe. Chinese volksverhalen in het westen; een probleemveld.
EBELING, R.A., Naamkundige schetsen: Soortnamen op –ert en de keuze van voornamen.
DAAN, JO, Naar aanleiding van ‘Een atlas van de Drentse Dialecten’.
EBELING, R.A., Ambergen, Angelbeek e.a. Herkomstnamen uit noordwestduitse toponiemen in de provincie Overijsel anno 1947.

DMB, 40e jaargang 1988 no 1/no. 2 *
BAKKER, F.J., Handschriften en boeken in Groningse archiefstukken tot 1597 (II).
ENTJES, H., Rossums taalgebruik en Twents.
DAAN, JO, Een Sont, zes regio’s, zes spellingen.
BOEKHOLT, P. TH. F. M., Regionale geschiedbeoefening in het noordoosten van Nederland.

DMB, 40e jaargang 1988 no. 3/no. 4 *
REKER, SIEMON, Bepaalde hoofdtelwoorden in het Gronings; constanten en variabelen.
SLIJKHUIS, J., Noord- en Oost-Nederland in Duitse ogen 1600-1900; een tussenbalans (I).
KOOI, VAN DER J., Volksverhaal en sage; definities, afbakening, valkuilen en mogelijkheden.
WESTERINGH, VAN DE W., Terugblik op ‘les en gres’.
EBELING, R.A., Recente naamkundige publikaties, Noord- en Oostnederland betreffende.

DMB, 41e jaargang 1989 no. 1/no. 2 *
SLIJKHUIS, J., Noord- en Oost-Nederland in Duitse ogen 1600-1900; een tussenbalans (II).
NIP, RENEE, De bewoners van het Groninger Benedictijnerklooster Selwerd.
VELDMAN, FOKKO, Schrijfwijze en spelling bij Gerard Udinck.
EBELING, R.A., Een vooraf bij het artikel van J.A.J. Vervloet.
VERVLOET, J.A.J., De betekenis van Dr. Gerrit Smit (1923-1988) voor de historische geografie; enige kanttekeningen.
SCHAIK, VAN REMI, Middeleeuwse boekproduktie en middeleeuws boekenbezit in Groningen; overwegingen naar aanleiding van enkele recente publikaties.

DMB, 41e jaargang 1989 no. 3/no. 4
SLIJKHUIS, J., Noord- en Oost-Nederland in Duitse ogen 1600-1900; een tussenbalans (III).
TIJMS, W., Agrarische ontwikkelingen in Drenthe gedurende de Middeleeuwen.
MAAS, UTZ en JUDITH MCALISTER-HERMANN, MONIKA SCHAIDHAMMER-PLACKE, Uberlegungen zur graphischen Analyse, am Beispiel frühneuzeitlicher Texte.

DMB, 42e jaargang 1990 no. 1 – 4 * Dialectliteratuur. Perspektief en balans van de moderne streektaalletterkunde in oostnederland en nederduitsland/Nedersaksische studies, deel 14.
KOOI, VAN DER JURJEN, Ten geleide.
ENTJES, HENDRIK, Nedersaksische letterkunde onderweg.
VELDMAN, F., Naoorlogse dislectliteratuur in Groningen.
NIJENHUIS, G., Het voorportaal. Van schrijverij tot literatuur in Drenthe.
BLOEMHOFF, HENK en PIETER JONKER, Stellingwarver Schrieveri’je, verweven in herinnering.
ENTJES, HENDRIK, Streektaalliteratuur in Overijssel na 1945.
KROSENBRINK, HENK, Streektaalgebeuren en streektaalliteratuur in Achterhoek en Liemers.
GOLZ, R., Ein Hauch von Rosen zwischen Strandhafer und Heidekraut. Versuche über die niederdeutsche Literatuur von 1945 bis 1989.

DMB, 43e jaargang 1991 no. 1/no. 2 *
HELTEN, LEONARD, ‘In der meyster vorme’. De werkovereenkomst tussen het stadsbestuur van Kampen en bouwmeester Rutger van Keulen uit 1369.
FEENSTRA, H., De ontfriesing van Groningerland nogmaals bekeken. Naamgevingspatronen in het Westerkwartier 1540-1631.
HADDERINGH, H. (en J.), Talige categorieën en botanische categorieën. Discrepanties tussen plantenamen van botanici en leken.
REEKER, SIEMON, Taal in het Fries-Groninger Westerkwartier.
REEKER, SIEMON, De ‘redelijke grond’voor het gebruik van de hulpwerkwoorden hebben en zijn.

DMB, 43e jaargang 1991 no. 3/no. 4 *
DALLER, HELMUT D., Jargon als strategie van minimale vreemdetaalverwerving. Een case-studie over een Duits-Nederlandse mengtaal.
NIEBAUM, HERMANN, De taal van de Groningse weeskamerordonnanties van 1613 en 1724/34.
ENTJES, HENDRIK, Twents in woord en gebruik.
BLOEMHOFF, HENK, Tweetaligheid en de regio Stellingwerf.

DMB, 44e jaargang 1992 no. 1/no. 2 * Egodocumenten. Een bundel studies uitgegeven door P. TH. F. M. Boekholt.
DEKKER, RUDOLF, Egodocumenten in Nederland van de 16de tot de 19de eeuw.
BROLSMA-STANCU, SIMONA, ‘Dichtung und Wahrheit’en het genre autobiografie.
HUUSSEN, A.H., Opmerkingen bij enkele ‘noordelijke’ piëtistisch-getinte autobiografieën: de dagboeken van Bakker (1807-1811) en Beijen (1844).
SLIJKHUIS, J.A., Noord- en Oost-Nederland in Duitse reisverslagen 1600-1850.
VERHOEVEN, G. De laatste wil als egodocument. Testamenten uit Friesland voor 1551.

DMB, 44e jaargang 1992 no. 3/no. 4
TUTTEL, J., Tankgrachten en ledikanten. Bezetting en bevrijding weerspiegeld in Drentse toponiemen.
REKER, S., Wisselende betekenissen – blijvende vorm. ‘Butje’van wijzak tot malloot.
EBELING, R.A., Oostnederland en aangrenzende gebieden naamkundig beschreven. Publikaties uit de jaren 1988-1992.

DMB, 45e jaargang 1993 no. 1/no. 2 *
ENNIK, J., Het verdrag van Beilen (1461). Een verbond van eendracht tussen Drenthe en Stellingwerf.
REKER, SIEMON, Een dialectologische kettingreactie: veranderende aanspreekvormen in het hedendaags Gronings.
OOTJERS, R., Trouw uut liefde en niet um gled. Een interpretatie van H. van Dijks Luuks Hilbers jonges.
BAKKER, F.J., De Butkensstraat.

DMB, 45e jaargang 1993 no. 3/no. 4 *
VALLEN, TON, Tweetaligheid in het basisonderwijs: een probleem of een uitdaging?
NIJKEUTER, H., Marchien Eising (1904-1986). Het schrijven als behoud van het leven door een Drent in den vreemde.
KOOI, VAN DER, J., ’t Schip van Ternuten. Een ‘zeemanssprookje’ tussen actualiteit en historisering.
VELDMAN, FOKKO, Geert Teis en Duitsland.
SCHAARS, A.H.G., Wat ’n woord.
EBELING, R.A., Nog meer veldnamen-publikaties uit Oost-Nederland en aangrenzende gebieden.

DMB, 46e jaargang 1994 no. 1/no. 2 *
TUPAN, H.R., Het spinmaal en de spinnerij in Drenthe.

DMB, 46e jaargang 1994 no. 3/no. 4 *
BOTTER, EMMY, Streektaal in de basisschool. Een ondrzoek naar Drents en Stellingwerfs lesmateriaal.
NIJKEUTER, H., Hendrik van Dijk (1879-1956). Een beknopte biografie.
BUUREN, VAN ANNEMARIE, Pentekening en aquarel: verschillende beschrijvingen van de ruimte in de streekroman.
TUTTEL, JAN, Madrid in de Vechtstreek.
TUTTEL, JAN, Het ene Smilde is het andere niet.
EBELING, R.A., Germeraad.

DMB, 47e jaargang 1995 no. 1-4 *
ENTJES, H., Over het taaldenken van een dialectspreker. Karel Diederik Schönfeld Wichers, 1901-1992.
SCHUPPENHAUER, CLAUS, ‘As drück en broder mi de hand’ hier, ‘bün kind vun’t sülwe blot!’dort. Zurg groszniederdeutschen Ideologie.
EBELING, R.A., Nogmaals Butkens(straat).
REKER, SIEMON, Hoe mooi was de wereld. K. ter Laan en het dichtwerk van Simon van Hasselt.
EBELING, R.A., De familienaam Wolgast.
HEMMEN VAN, R., Het leesgezelschap van Loppersum.

DMB, 48e jaargang 1996 no. 1/no. 2 *
REEKER, SIEMON en HERMANN NIEBAUM, De ‘erkenning’ van het Nedersaksisch. Overzicht van de politieke besluitvorming en stand van zaken.
SCHOLTMEIJER, H., Het dichterschap van Jan Naarding.
EBELING, R.A., De familienaam Grisnich en zijn varianten.
KROSENBRINK, HENK, Fritz Reuter en Nederland.
ENTJES, H., Dit verwoordelijkte taalbestaan. Klaas Hanzen Heeroma als Letterkundige.
NIEBAUM, H., Heeroma-symposium.
SASSEN, A., Een beknopte locale dialectmonografie: hoe richt je die in?

DMB, 48e jaargang 1996 no. 3/no. 4 *
ENTJES, H., De scholle in Vroomshoop – en elders.
SASSEN, A., ‘Schuringa 1923’ fonologisch getoetst aan het hedendaagse Gronings van de Veenkoloniën. Verslag van een kritische herlezing.
HOEKSTRA, E., VEEL of EEN BULT. ‘Veel’ als negatief-polair item in het Noordoosten.
EBELING, R.A., Over de familienaam Brongers.
EBELING, R.A., Gijswijt: voorbeeld van een moeilijk als zodanig herkenbare leennaam.
EBELING, R.A., Van Uem: een tamelijk onbekende representant van een bekend type familienaam.

DMB, 49e jaargang 1997 no. 1/no. 2 Harm Tiesing-nummer *
NIJKEUTER, H., Harm Tiesing (1853-1936). Een beknopte biografische schets.
KOOI VAN DER, J., Lue hebben ’t mie verteld. Harm Tiesing en zijn betekenis voor de volkskunde.
NIJKEUTER, H., …en krijgt zijn deel. Tiesings tendens, ook in zijn toneelwerk.
OOTJERS, R., Martho Ledeng oner het mes. Een analyse van Harm Tiesings Marthao Ledeng, de bloem van ’t daarp.

DMB, 49e jaargang 1997 no. 3/no. 4 *
SCHOLTMEIJER, H., Hoe saxofoon is het oosten van Utrecht?
HOEKSTRA, E., Werkwoorden van rust in het Ruinens en varianten in de Germania.
SPA, J.J., Dialekt: spelling en fonologie.
BOUWHUIS, JAN, Vertelling of vertaling. Enkele opmerkingen bij de vertaalproblematiek van de Twentse Bijbelvertaling.
KREMER, L., ‘Oudere en nieuwere woorden en denkbeelden, zeden en gebruiken’. Bij het verschijnen van het Woordenboek van de Drentse Dialecten.

DMB, 50e jaargang 1998 no. 1 – 4 * Balans in duplo. Persoon en werk van K.H. Heeroma – Muus Jacobse.
NIEBAUM, HERMANN, Woord van welkom.
MIDDELKOOP VAN E., Openingstoespraak.
NIEBAUM, HERMANN, Klaas Hanzen Heeroma (1909-1972): Een ‘Leidenaar’ in ‘Oostnederlandse dienst’.
DEBUS, FRIEDHELM, Heeroma: Collega en vriend.
GOOSSENS, JAN, Heeroma als dialectoloog.
HOFSTRA, TETTE, Heeroma als taalhistoricus.
ENTJES, HENDRIK, Heeroma als dichter.
OOSTROM VAN, FRITS, Heeroma als mediëvist.
REKER, SIEMON, Heeroma als deus ex machina. Het ontstaan van de Nedersaksische leerstoel.
TEPPER, PH. en R.A EBELING, Bibliografie K.H. Heeroma – Muus Jacobse.

DMB, 51e jaargang 1999, no. 1 *
SASSEN, A., Uitspraak en spelling van het Groningse equivalent van woorden als ndl. vlijen.
ENTJES, H., Van studie en biografie.
REMMERS, AREND, Der Ortsname Böhmerwold in Ostfriesland.

DMB, 51e jaargang 1999, no. 2 - 4 *
DAAN JO, Woorden als historiebron.
SCHOLTMEIJER, HARRIE, Het GOS-project in Overijssel.
BLOEMHOFF, HENK, Stellingwerver identiteit verkend in lezingen.
REDACTIE, Prof. Dr. H. Entjes tachtig jaar.
EBELING, R.A., Register Driemaandelijkse Bladen. Jaargang 1 (1949) – 50 (1998).

DMB, 52e jaargang 2000, no. 1 *
FEENSTRA, HIDDE, Een achttiende-eeuws receptenboekje uit het Oldambt.
SCHOLTMEIJER, H., Een Oost-Nederlandse expansie in de negentiende eeuw.

DMB, 52e jaargang 2000, no. 2 – 4 *
SCHOLTMEIJER, H., ‘Ons meulens hebben nargens wieke’. W.J. van Zeggelen en het Apeldoorns.
FEENSTRA, HIDDE, Eestrum, het Eesterrecht en de Spijkumerweg.
EBELING, R.A., Doornbos. Opmerkingen naar aanleiding van een familienaam.
REMMERS, A., Tiernamen in Siedlungsnamen zwischen Ems und Jade.
REKER, SIEMON, Toneel als object van de dialectologie. De Groningstalige stukken van B.H. Broekema (1904-1942).
KOCKS, G.H., Molema’s proeve van een Drents woordenboek. Een en ander over zijn bronnen.

DMB, 53e jaargang 2001, no. 1 – 4 *
KINDS, GEJA, Een bössie uien en een kilo jappels. Wat wel en niet verandert in het West-Overijssels.
GOOSSENS, J., De benamingen voor de geit in Oost-Nederland.
REMMERS, A., Tiernamen in Siedlungsnamen zwischen Ems und Jade (2).
MOEL DE C.J., Doopnamen te Appingadam in de 17e eeuw en 18e eeuw. Een overzicht.
ALMA, REDMER, Oostrum en het Eesterrecht.
BERNS, J.B., Drente en de statenvertaling.
REDACTIE, Taal of tongval? Een motie.

DMB, 54e jaargang 2002, no. 1- 4 *
BOSCH, LUCY, ‘Bijgeloof en ongeloof drukken schromelijke dwalingen van ’s menschen geest uit’. De bestrijding van toverij en hekserij in Groningen, 1797-1830.
MAAS, LOES H., ‘Dat bunt gin echt namen’. Prepositienamen in de Achterhoek.
DEVOS, MAGDA, Perifere parallellen.
KOOI VAN DER, J., De mislukte moord, of: Lubbe leeft nog.
REMMERS, A., Tiernamen in Siedlungsnamen zwischen Ems und Jade (3).
HEERINGA, WILBERT, Over de indeling van de Nederlandse streektalen. Een nieuwe methode getoetst.


II. REEKS NEDERSAKSISCHE STUDIES OVER TAAL EN VOLKSLEVEN IN OOSTNEDERLAND EN AANGRENZENDE GEBIEDEN, UITGAVEN VAN HET NEDERSAKSISCH INSTITUUT VAN DE RIJKSUNIVERSITEIT TE GRONINGEN

Publicaties met * zijn nog leverbaar en te bestellen bij de Stichting Stellingwarver Schrieversronte, Willinge Prinsstraat 10, 8421 PE Oldeberkoop. Voor prijzen zie de paragraaf Prijslijst uitgaven Stichting Sasland.

Deel 1 *
ENTJES, H., Nedersaksische taal- en letterkunde. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de nedersaksische taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen op dinsdag 27 mei 1975. Groningen, 1975, 22 pag.

Deel 2
K. JONGELING m.m.v. J. BRILLEMAN, Joodse begraafplaatsen in Groningen en Oost-Friesland/1. Ter Apel, Bourtange, Vlagtwedde, Bellingwolde, Stadskanaal, Nieuweschans, Bunde. Groningen, 1977,

Deel 3 *
EBELING, R.A., Familiennamen im Landkreis Leer um 1940. Teil I. Namenverzeichnis. Groningen/Aurich, 1979,174 pag. + losse bijlage.

Deel 5 *
EBELING, R.A., Driemaandelijkse Bladen voor taal en volksleven in het oosten van Nederland. Register op de jaargangen 1 (1949) – 30 (1978). Groningen, 1981, 103 pag.

Deel 6
KOOI, VAN DER J., Volksverhalen in Friesland. Lectuur en mondelinge overlevering. Een typencatalogus. Proefschrift. Groningen, 1984, 702 pag.

Deel 7 *
Grenzen en grensproblemen. Een bundel studies uitgegeven door het Nedersaksisch Instituut ter gelegenheid van zijn 30-jarig bestaan. Groningen, 1984, 156 pag. Ook verschenen als DMB jaargang 36, 1984. Voor inhoudsopgave zie onder paragraaf IDriemaandelijkse Bladen voor Taal en Volksleven in het Oosten van Nederland (DMB).

Deel 8 *
EBELING, R.A., Familiennamen im Landkreis Leer um 1940. Teil II Namenlandschaft.
Groningen/Aurich, 1984, 254 pag. Tegelijkertijd verschenen als proefschrift onder de titel ‘Die Familiennamen des ostfriesischen Kreises Leer. Sprachliche und geographisch-statistische Untersuchungen zum Namenbestand um 1940’.

Deel 9 *
REKER, SIEMON, Omgekeerd is ook wat weerd. Retrograde woordenlijst van het Gronings annex rijmwoordenboek. Groningen, 1985, 163 pag.

Deel 10 *
NIEBAUM, H., Naar een taalgeschiedenis van Oostnederland. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de Nedersaksische Taal- en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen op dinsdag 19 november 1985. Groningen, 1985, pag. 30.

Deel 11 *
EBELING, R.A., De familienamen in Drente anno 1947. Een retrograde lijst. Groningen, 1987, 161 pag.

Deel 13
Willem ten Berge Groninger dichter. Poëzie en proza. Gebundeld en ingeleid door Gied ten Berge, Hendrik Entjes en Siemon Reker. Groningen, 1989, 86 pag.

Deel 14 *
Dialectliteratuur. Perspectief en balans van de moderne streektaalletterkunde in Oostnederland en Nederduitsland. Bundel studies uitgegeven door Jurjen van der Kooi. Groningen, 1990, 146 pag. Ook verschenen als DMB jaargang 42, 1990. Voor inhoudsopgave zie onder paragraaf I.Driemaandelijkse Bladen voor Taal en Volksleven in het Oosten van Nederland (DMB).

Deel 15 *
BLOEMHOFF, H., Fonologie en morfologie van het Stellingwerfs: een toetsing van de natuurlijke generatieve fonologie. Proefschrift ter verkrijging van het doctoraat in de Letteren aan de Rijksuniversiteit Groningen op gezag van de Rector Magnificus Dr. L.J. Engels in het openbaar te verdedigen op donderdag 14 februari 1991. Groningen, 1991, 341 pag.

Deel 16
VISSER, P., Laiw op n dampoal. Verhoalen, opstellen en beschaauwens. Groningen, 1995, 270 pag.

Deel 17
EBELING, R.A., Tussen Vlie en Wezer. Verzamelde bijdragen tot de Friese, Oostnederlandse en Nederduitse naamkunde. Groningen, 1999, 263 pag.

Deel 18 *
REKER, S., Huitema, Bootsma en andere familienamen in Friesland anno 1947. Een retrograde lijst. Groningen, 1999, 99 pag.

Deel 19 *
REKER, S., Bolt, Hoeksema en andere familienamen in Groningen anno 1947. Een retrograde lijst. Groningen, 1999,122 pag.

Deel 21 *
BLOEMHOFF, H., Taaltelling Nedersaksisch. Een enquête naar het gebruik en de beheersing van het Nedersaksisch in Nederland. Groningen-Oldeberkoop, 2005, 108 pag.
Er is in 2006 een ongewijzigde tweede druk verschenen.

Deel 22 *
COX, H.L. EN JURJEN VAN DER KOOI, Alle beetjes helpen. Nederlandse, Friese en Vlaamse wellerismen. Een compendium. Groningen-Oldeberkoop, 2007, 398 pag.
(dit deel bestellen bij Frysk Institút, Postbus 716, 9700 AS Groningen)

III. WEERWOORD/REGIONALE SCHRIFTENRIEGE VAN HENDRIK ENTJES, STEPHAN SELHORST EN SIMON VAN WATTUM

Publicaties met * zijn nog leverbaar en te bestellen bij de Stichting Stellingwarver Schrieversronte, Willinge Prinsstraat 10, 8421 PE Oldeberkoop. Voor prijzen zie de paragraaf Prijslijst uitgaven Stichting Sasland.


Weerwoord 1 / 1966 / J. Altink 80
Redactie
ENTJES, H., Dr. Arnold Rakers een gedachtenisse.
GUARDINI, R., Europa, Wirklichkeit und Aufgabe.
GRUYTER, DE J., Jan Altink tachtig jaar.
WATTUM, VAN S., Rood water.
DIJKSTRA, J., Jan Altink en De Ploeg.
VRIES, DE H., Keerzijden van een ontwikkeling.
HOVINGA, D.S., Störm over Doldert.
HOVINGA, D.S., Polder.
KUIPER, P.C., Bij het werk van Jan Altink.
VRIES, DE H., Bertram van Welen.
SCHENKE, A., Na een Awendschuer. Krunekrane.
ENTJES, H., In een licht als van de eerste morgen.
WATUM, S., Licht.
WYBENGA, J., ‘De drie kleuren’.
Johan Dijkstra en H.N. Werkman The Next Call.
ENTJES, H., Zuletzt europa.

Weerwoord 2 / 1966 / Grensspraoke *
K. HEEROMA, Der Mensch in seiner Mundart.
R. MöLLER, Nederduitse literatuur.
H. ENTJES, Oostnederlandse literatüür.
A. SCHENKE, Niederdeutsche Lyrik Heute.

Weerwoord 3 / 4 / 1967 Hörspill
W.A. KREYE, Das Niederdeutsche Hörspill. Ein Vortrag.
G.J.H. KROSENBRINK, Wenneplas.
H. ENTJES, Hermann Kunkler. Beeldhouwer en Edelsmid.
H. KRUSE, Töven op wat.
G.J.H. KROSENBRINK, Golgotha.

IV. REEKS NEDERSAKSISCHE SCHRIFTEN

Deel 1
HEYTING, H., Spiegelschrift. Groningen, 1977, 48 pag. Eerste druk.
Later verscheen nog een herdruk zonder jaartal.

Deel 2-1
* STRUIF, E.J., Grunneger Dainst. Groningen, 1978, 40 pag.

Deel 2-2
STRUIF, E.J., De Heer is stoefbie. Groningen, z.j., 32 pag. I.s.m. Uitgeverij Stabo.

Deel VII
ELEMA, H., Gedichten. Groningen, z.j. I.s.m. Uitgeverij Stabo.

V. KLANKGARVEN van het Nedersaksisch Instituut der Rijksuniversiteit te Groningen verzameld door Prof. Dr. K. Heeroma.

Deel I
HEEROMA, K., EN J. NAARDING, De ontfriesing van Groningen.
Aanwezig is de herdruk in 1979 door Stabo/All-Round B.V., schenking Pieter Jonker.

Deel II
WEERDEN, VAN J.S., Zuurdiek, mien dörpke. Groningen, 1966, 158 pag.

VI. DRENTSE VELDNAMEN. VERZAMELD EN UITGEGEVEN IN OPDRACHT VAN HET NEDERSAKSISCH INSTITUUT VAN DE RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN DOOR R.A. EBELING EN J. WIERINGA

Kaartblad 17 Schattenberg (1987)

Kaartblad 18 Schoonlo (1985) *

Kaartblad 19 Exloo (1983)

Kaartblad 20 Valthermond (1984)

Kaartblad 24 Westerbork (1982)

Kaartblad 25 Schoonoord (1985)

Kaartblad 30 Drijver (1981)

Het volledige materiaal van dit project is ondergebracht bij het Drents Archief, Brink 4, 9401 HS Assen, tel. 0592-313523, www.drentsarchief.nl

VII. OVERIGE UITGAVEN STICHTING SASLAND/NEDERSAKSISCH INSTITUUT

* Systematisch en alfabetisch register van plaatsnamen voor Nederland, de Nederlands-sprekende delen van België en Noord-Frankrijk en het Noordwesten der Duitse Bondsrepubliek + map met grondkaarten. Amsterdam-Antwerpen, 1962. 201 pag.

Mededelingen van het Nedersaksisch Instituut, 1965, no. 1.

OABELS, O., Vezide van Jonje Molemoa. Groningen, 1965, 41 pag.

VRIES, DE H., Diseno Tondo. Pentekeningen uit de cyclus Espana. Groningen, 1966.

JENSEMA, S., Twijspaalkkeuze oet verhoalen en gedichten. Groningen, 1966.

* ENTJES, H., Over het ontstaan van Vriezenveen. Groningen, 1968. Eerder gepubliceerd in Driemaandelijkse Bladen.

PRATELLINI, Francesca lo cascio di gloria. Groningen-Raesfeld, 1968, 69 pag.

15 jaar Nedersaksisch Instituut. Groningen, 1969, 76 pag. Ook verschenen als DMB, 21e jaargang no. 1. Voor inhoud zie paragraaf Driemaandelijks Bladen.

ENTJES, H., Woordenboek van het Vriezenveens. Deel I. Groningen, 1969, 127 pag.

Westerwolds. Een verkenning. Onder redactie van Prof. dr. K. Heeroma. Groningen, 1966, 124 pag. Verscheen ook als Driemaandelijks Bladen 1966 no. 1, 2 en 3.

GOOSSENS, KOCKS, ENTJES, HEEROMA, Dialectindeling en structuurgeografie. Groningen, 1970, 108 pag. + losse bijlagen. Eerder in Driemaandelijkse Bladen.
Inhoud:
K. HEEROMA, Dialectindeling en Structuurgeografie.
J. GOOSSENS, De indeling van de Nederlandse dialecten.
G.H. KOCKS, Structuurgeografie in Drente.
H. ENTJES, Structuurgeografie in Overijssel.

ENTJES, H., Die Mundart des Dorfes Vriezenveen in der niederländischen Provinz Overijssel. Inaugural – Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophischen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität zu Münster 11 juli 1968. Groningen, 1970, 372 pag. + I –LXIV.

KOCKS, G.H., Die Dialekte von Südostdrente und anliegenden Gebieten. Eine strukturgeographische Untersuchung.Groningen, 1970, 194 pag. (Proefschrift).

DEUNK, G.H. EN H. ENTJES, Het dialect van Winterswijk.Deel 1. Woordenboek van het Winterwijks.Groningen, 1971, 290 pag.

MULDER, G.P., Van Terwisga tot Willinge Prins. Een Ooststellingwerfs familiebezit door de eeuwen heen. Groningen, 1974, 109 pag. + losse bijlage.

* WATTUM, VAN S., Boerenzoad dut ’t aaltied. De twaalf speulstokjes oet ’t toneelprojekt Waark. Groningen, 1974.

LUNING, H.M., Zij hielden de lampe staande. Geschiedenis van de kerk te Noordlaren. Groningen, 1977, 68 pag.

DEUNK, G.H., Het dialect van Winterswijk. Deel II. Grammatica van het Winterwijks. Groningen, 1977, 237 pag.

Werk/Wärk/Wark/Waark Schrift. Instruktieblad/kontaktorgaan dialektonderzoek IJsselakademie Kampen i.s.m. Nedersaksisch Instituut der RU Groningen. No. 1 maart 1979.

KOCKS, G.H. (m.m.v. prof. dr. H. Entjes en drs. J. v.d. Kooi), Tien jaar drents woordenboek. Groningen, 1982, 89 pag.

DEUNK, G.H., Nieuw Winterwijks Woordenboek. Bezorgd door het Nedersaksisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen. Deel III in de serie Het dialect van Winterswijk o.r.v. G.H. Deunk en H. Entjes. Groningen, 1982, 365 pag.

VELDMAN, F., Dialektopnamen uit de periode 1949-1954. Register op zegslieden en onderwerpen. Groningen, 1982. 39 pag.

TOEGEVOEGD AAN HET ARCHIEF VAN DE STICHTING SASLAND

* Klaas Hanzen Heeroma 13 september 1909 – 21 november 1972.
(publicatie naar aanleiding van de dienst van gedachtenis en uitvaart in het Groene Kerkje van Oegstgeest op 24 november 1972 A.D.)

REKER, S., Het Groninger werkwoordsysteem en ‘hoeven’. Synchrone verbale morfologie in verandering. Groningen, 1989. Proefschrift.

Prof. Dr. Hendrik Entjes (1919 XVII september 1979) ’n Vreendenbook. Groningen, 1970. Uitg. Stabo/All-Round (Willem Diemer). Schenking Pieter Jonker.

BOEKENBUS
Literair-kritisch tijdschrift voor Noord- en Oost-Nederland. De inhoud werd verzorgd door het radioprogramma Boekenbus van de Regionale Omroep Noord en Oost en het Nedersaksisch Instituut van de Universiteit van Groningen. Redaktie: Tiny Mulder, Hendrik Entjes, Ko Pop, C.F. de Vries en Jan F. de Zanger. Het programma stopte per 1 november 1977 en derhalve ook het tijdschrift. Alle nummers gebonden aanwezig.

Boekenbus. Literair kritisch tijdschrift voor noord- en oost-nederland. 1e jaargang nrs. 1 – 4 (1975-1976). Schenking Pieter Jonker.

Boekenbus. Literair kritisch tijdschrift voor noord- en oost-nederland. 2e jaargang nrs. 1 – 4 (1976). Schenking Pieter Jonker.

Boekenbus. Literair kritisch tijdschrift voor noord- en oost-nederland. 3e jaargang nrs. 1 – 4 (1977). Schenking Pieter Jonker.'Er was er eens… Vriendenboek voor Jurjen van der Kooi'

Op 16 december 2008 verscheen in een speciale bijeenkomst aan de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen het vriendenboek voor dr. Jurjen van der Kooi, volkskundige van het Nedersaksisch Instituut. Aanleiding voor het samenstellen van dit boekwerk was Van der Kooi’s 65e verjaardag. Van der Kooi is specialist onder andere op et terrein van de orale literatuur, vooral die uit het Nedersaksische, Friese en Nederduitse taalgebied. Hij heeft veel interessante publicaties op zijn naam staan en adviseerde bij de verwezenlijking van diverse volks- en taalkundige projecten en een aantal tekstuitgaven. Hij was lange tijd redacteur van het tijdschrift Driemaandelijks Bladen voor taal- en volksleven van het oosten van Nederland en speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van de Nieuwe Groninger Encyclopedie (1999). Ook was hij eindredacteur van het Handboek Nedersaksische Taal- en Letterkunde (2008). Samen met H.L. Cox stelde hij Alle beetjes helpen. Nederlandse, Friese en Vlaamse wellerismen samen (2007).

De erebundel voor Van der Kooi werd samengesteld als expressie van grote waardering en dank voor de persoon en vakman. Er werkten in totaal 23 Nederlandse en Duitse auteurs aan mee. De bijdragen gaan over een Nedersaksisch, Fries of (Neder-)Duits onderwerp op het terrein van de letterkunde, de taalkunde, de geschiedenis of de volkskunde. Ze bieden een serieuze kijk van de auteurs op het door hen gekozen vakonderwerp en zijn tegelijk luchtig en/of speels geschreven. Het boek is daarmee goed leesbaar en informatief ook voor geïnteresseerden buiten de eigenlijke vakkringen. Een greep uit de onderwerpen: de waardering voor Zwolse teksten rond 1900, de vertaalbaarheid van het werk van de Sallandse dichteres Johanna van Buren, de ontvangst van de roman ‘De toeschouwers’ in Drenthe, taalgeografie en vaste verbindingen in het Nedersaksisch, ‘Het geldvuur’: een bijzonder Achterhoeks volksverhaal, de bijzondere woorden ‘ort’ en ‘orten’, Friese identiteitsbeleving, enkele bijzonderheden van de Friese spelling, het spook van Ulrum en de reis van drie Groninger heren door Nedersaksen in 1680. De bundel telt 134 bladzijden, werd bijeengebracht door Hermann Niebaum en Henk Bloemhoff en is een uitgave van de Stichting Sasland. Men kan het boek bestellen op het mailadres info@stellingwarfs.nl. (Prijs: 20 euro, exclusief verzendkosten; ISBN: 978-90-6466-145-7).

[laeste keer anpast: 27 december 2020]