Kenniscentrum

Algemien

Et kenniscentrum (dokementaosiecentrum) van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte kent de belangrieke onderdielen Stellingwarfs: tael en schrieveri’je, Geschiedenis van Stellingwarf en Volkskunde van Stellingwarf. Naost een haandbiebeltheek is d’r een tiedschrifte- en kraante-archief opbouwd. D’r is ok een beeld- en geluudsarchief. Veerder bin d’r tal van biezundere kollekties onderbrocht: de grote iemkeri’jebiebeltheek van A. Dijkstra, et bronnemateriaol van de historikus G.P. Mulder uut Appelsche, de kollektie J.H. en H.J. Popping en et bronnemateriaol van Ir. Grouwstra, die een protte publiceerd het op et terrein van de geschiedenis van Oosterwoolde. Schrievers-archieven van Johan Veenstra, Jouk en Lodewiek Hooghiemstra zitten ok bi’j de biezundere kollekties. D’r kommen nog twie grote kollekties an op et terrein van de Regio en de Twiede Wereldoorlog en Netuur en laandschop van Stellingwarf. Konkrete ofspraoken daorover bin al maekt.
Et materiaol is allegere in Berkoop op maendag tot en mit donderdag van 8.30-16.30 ure te raodplegen, naodaj’ een tillefonische ofspraoke maekt hebben of een ofspraoke via de mail mit de direktie.
Et materiaol kan dan eventueel in een studieruumte klaorzet wodden om et naoder te bestuderen. Kopienen kun tegen kostpries maekt wodden. Materiaol wodt niet uutliend.

Anweensten

De Stichting Stellingwarver Schrieversronte dot in de jaorverslaegen vaeke verslag van biezundere schinkings. Zo het d'r een biezundere schinking west in 2005: et bronnemateriaol dat de beide auteurs van ‘Archeologie van de Stellingwerven’, drs. S.W. Jager en drs. E. van Ginkel bruukten veur heur boek dat in 2005 verscheen, kwam in oons kenniscentrum. Disse kollektie is mit de kollektie H.J. Popping en de bescheiden haandbiebeltheek van de Schrieversronte op dit terrein now een mooi gehiel dat de meensken die meer interesse hebben bi’j naodere studie/verdieping helpen kan.

Haandbiebeltheek

De haandbiebeltheek van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte wodt mit riegelmaot uutbreided mit grotere of kleinere schinkings van vaeks pattekelieren. Van de haandbiebeltheek wodt ondertussen deur jong en oold gebruuk maekt.

Warkgroep

Een groep vri’jwilligers bestaonde uut Aafje Punter, Fettje Alten, Klaas van Weperen en Kees Koopstra ondersteunen et wark van mitwarkster Saskia Douma en direkteur Sietske Bloemhoff an et dokementaosiecentrum deur konkrete warkzemheden uut te voeren.

Overleg

Mit tal van professionele orgenisaosies is jaorliks overleg over de kollekties (om dubbel wark te veurkommen), et toegaankelik maeken en holen van de kollekties en et gezaemenlik opzetten van aktiviteiten. Et overleg is votkommen uut de grote groep van instellings die de uutgifte Bronnenboek van Stellingwarf mit meugelik maekt hebben. Dat bronneboek is nog leverber en geft een hiele protte basisinfermaosie.
De Schrieversronte is ok van doel om een jaorliks overleg te orgeniseren tussen dörpsarchieven en historische verienings in Stellingwarf.

Dörpsarchief Berkoop

De Schrieversronte het inwoning van et dörpsarchief Berkoop dat over biezunder weerdevolle kollekties beschikt. De kollektie is alliend in overleg mit et Dörpsarchief te raodplegen. Even bellen mit Roelof Dragt: 0516-451751.


BIEZUNDERE KOLLEKTIES IN ET KENNISCENTRUM VAN DE STICHTING STELLINGWARVER SCHRIEVERSRONTE

Et kenniscentrum van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte beschikt sund jaor en dag naost de basiskollektie op et terrein van Stellingwarver tael- en letterkunde, geschiedenis en volkskunde van Stellingwarf een haandbiebeltheek en een beeld- en geluudsarchief, mar ok een ofdieling biezundere kollekties. Veur et grootste pat bin dat kollekties mit bronnemateriaol, die et eigendom west hebben van publicisten op et terrein van de Stellingwarver geschiedenis, mar et kun ok ofzunderlike archieven of biebeltheken wezen.

Kollektie Gerke P. Mulder

Gerke P. Mulder (14 december 1905 – 11 augustus 1980) studeerde nao de HBS in Assen Ingels bi’j Perf. Harting an de Grunninger Universiteit. In 1935 vertrok hi’j naor Hollaand. Hi’j was lerer in Schiedam en an et Goois Lyceum in Bussum. Naodat hi’j mit pensioen gong publiceerde hi’j een drietal studies en daornaost mennig tiedschriftartikel in Driemaandelijkse Bladen en in De Ovend over de Stellingwarver geschiedenis en over die van Appelsche in et biezunder. In augustus 1980 wodde de kollektie bronnemateriaol van Mulder in overienstemming mit zien laeste wil deur Wedevrouw Mulder overdreugen an de Stichting Stellingwarver Schrieversronte.

De drie publikaosies in boekvorm van Gerke P. Mulder.
. Van Terwisga tot Willinge Prins. Een Ooststellingwerfs familiebezit door de eeuwen heen. Groningen, 1974.
. Appelsche. Bijdrage tot de Geschiedenis van een oude Stellingwerfse Boerengemeenschap. In: It Beaken, 39e jiergong, nr.3/4, pag. 93-170. Ljouwert, 1977.
. De voorgeschiedenis van de Verveningen in Appelsche door de Gezamentlijke Compagnons der Opsterlandsche en Ooststellingwerfsche Veenen en Vaarten, Oosterwolde, 1981.
In Driemaandelijkse Bladen schreef hi’j
1968/4, pag. 153-160: Over het Toponiem Appelscha.
1969/3, pag. 132-139: De Duodecim Parochie van 1328.
1971/1, pag. 19-28: Kanttekeningen bij enkele Stellingwerfse Toponiemen.
1972/1, pag. 23-38: Groot-grondbezit in Stellingwerf-Oosteynde in de 17de en 18de eeuw.
1972/3, pag. 117-133: De Stellingwerfse Dorpsnamen (1).
1972/4, pag. 187-203: De Stellingwerfse Dorpsnamen (2).
1973/2, pag. 116: Berkoop.
1973/3, pag. 164: Appelscher Toponiemen (1).
1973/4, pag. 229: Appelscher Toponiemen (2).
1974/1, pag. 13-18: Papisten in Ooststellingwerf in de 17de en 18de eeuw.
1974/1, pag. 37-47: Namen in Appelsche (1).
1974/2, pag. 57-68: Namen in Appelsche (2).
1976/2, pag. 77-93: De Zoolsteden van Appelsche.
1976/3, pag. 97-111: Stellingwerver Toponiemen.
1978/1, pag. 29-30: De zoolsteden van Appelscha (2).
1979/4, pag. 145-162: Appelsche en de Compagnonsvaart.
1980/1, pag. 31-34: Nog enkele Stellingwerfse toponiemen.

Van de kollektie Gerke P. Mulder wodde deur Pieter Jonker een beschrieving van de inhoold van de onderscheiden mappen maekt onder de titel Wegwiezer bi’j de kollektie G.P. Mulder. De briefwisselings, die beweerd bleven binnen, bin nog niet allemaole per brief beschreven. Toch kan de raodpleger van disse webstee een goed inzicht kriegen in datgene dat in de kollektie Gerke P. Mulder te vienen is. De kollektie is nao tillefonisch overleg veur studiedoeleinden te raodplegen in et gebouw van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte, Willinge Prinsstraote 10, 8421 PE Oldeberkoop/Berkoop, till. 0516-451108 of info@stellingwarfs.nl. Et materiaol wodt niet uutliend.

WEGWIEZER BI’J DE KOLLEKTIE G.P. MULDER

Map 1
MULDER, G.P., Rondom het Stokersverlaat in Appelscha I. In: N.O.S. 23.08.1979.
MULDER, G.P., Rondom het Stokersverlaat in Appelscha II. In: N.O.S. 06.09.1979.
MULDER, G.P., Rondom het Stokersverlaat in Appelscha III. In: N.O.S. 23.09.1979.
MULDER, G.P., Rondom het Stokersverlaat in Appelscha IV. ‘Tjioemboeloeit’ (1). In: N.O.S. 04.10.1979.
BOSCH, F.J. VAN DEN, J. OOSTERLOO, G.P. MULDER, Rondom het Stokersverlaat in Appelscha V, ‘Tjioemboeloeit’ (2). In: N.O.S. 11.10.1979.
BOSCH, F.J. VAN DEN, J. OOSTERLOO, G.P. MULDER, Rondom het Stokersverlaat (slot) ‘Tjioemboeloeit’ (3). In: N.O.S. 24.01.1980.

Map 2
Korrespondendeensie tussen Mulder en Van den Bosch over domeinweg, fem. Walda en Tjioemboeloeit.

Map 3
MULDER, G.P., Was mijn overgrootvader een bigamist? (over de femilie Koopmans).

Map 4
Stamboom van de femilie Willinge Prins.

Map 5
MULDER, G.P., Over het Toponiem Appelscha. In: Driemaandelijkse Bladen, jaargang 1968, nr. 4, pag. 153-160. Ok anwezig et typoscript van dit artikel, september 1968.

Map 6
MULDER, G.P., Iets over Appelscha en Stellingwerf. Typoscript, z.j.

Map 7
MULDER, G.P., De olde meule van Appelsche. Typoscript, december 1966.

Map 8
MULDER, G.P., Vreemdelingenverkeer in Appelscha in de 18de eeuw. Drie typoscripten mit verschillende daotums 14.11.1966 en december 1966.

Map 9
MULDER, G.P., Appelscha in de 18de eeuw. Typoscript, jannewaori 1967.

Map 10
MULDER, G.P., Appelscha in de 18de eeuw (vervolg). Typoscript, feberaori 1967.

Map 11
MULDER, G.P., De ‘duodecim parochie’ van 1328, Typoscript, augustus 1969.

Map 12
MULDER, G.P., De familie Mulder van De Bult te Appelscha. Typoscript, z.j.

Map 13
Uit Ooststellingwerf Weesboek F 4: 1650-1659 fol. 305 t/m 308. Over de wezen van Wilt Hendricx.

Map 14
Korrespondeensie F.J. v.d. Bosch en G.P. Mulder over Servatius, Walda, Tjioemboeloeit, femilie V.d. Bosch september/oktober 1979.

Map 15
MULDER, G.P., Handschrift over Middeleeuwse geschiedenis van Stellingwarf en bi’jlaogen over et klooster Lux Mundi (nommerd pag. 1-19).

Map 16
MULDER, G.P., Appelsche. Bijdrage tot de Geschiedenis van een oude Stellingwerfse Boerengemeenschap. Typoscript.

Map 17
MULDER, G.P., De familie Tiesinga van Appelsche. Een oude Stellingwerfse boerenfamilie vanaf het eind van de 17de eeuw tot heden. Samengesteld door een andere Stellingwerver Gerke P. Mulder. Typoscript in drievoold + losse bi’jlaoge in haandschrift, z.j.

Map 18
MULDER, G.P., De voorgeschiedenis van De Verveningen in Appelsche door De Gezamenlijke Compagnons der Opsterlandsche en Ooststellingwerfsche Veenen en Vaarten. Typoscript, 1980 en voorwoord Dr. R. Ebeling, ok typoscript.

Map 19
MULDER, G.P., Van Terwisga tot Willinge Prins. Een Ooststellingwerfs familiebezit door de eeuwen heen. Typoscript, eerste versie, z.j.

Map 20
MULDER, G.P., Van Terwisga tot Willinge Prins. Een Ooststellingwerfs familiebezit door de eeuwen heen. Typoscript, definitieve versie, z.j.

Map 21
MULDER, G.P, Afstamming van Joh. Sibilla Geertuida Lewe (typoscript + dokumenten), De hoeve ’t Hoogeveen Appelsche (haandschrift) en De Stokers van het Stokersverlaat in Appelscha (typoscript)

Map 22
MULDER, G.P., Appelscha. De Opsterlandsche Compagnonsvaart. Het Stokersverlaat en omgeving. Typoscript, 21.05.1979, copie II.

Map 23
MULDER, G.P., Merkwaardige verschijnselen in de Floreenkohieren van Stellingwerf-Oosteynde (haandschrift), De hoeve Appelsche no. 1 ’t Hoogeveene (haandschrift), brief an Faber over Hendrik Wiltinge (haandschrift).

Map 24
MULDER, G.P., Alfabetische list van veldnaemen van Appelsche (typoscript). Alfabetische literetuurlist over Stellingwarf (typoscript). Kot artikel over de naeme Hebel (typoscript). Placet 27.04.1638, Statenresolutie 16.06.1638, Statenresolutie 22.11.1638. Rapport 02.04.1639. Kraanteartikeltien Historie Oud-Appelscha uitvoerig belicht door Gerke Mulder uit Naarden (N.O.S. 1 juni 1978). Vier pag. losse antekenings van Mulder over Gerkesklooster. Proces-Verbaal der grensbepaling van het grondgebied der Gemeente van Grietenije Oost-stellingwerf 16.10.1827 + losse antekenings van Mulder zels.

Map 25
MULDER, G.P., Notitie bij Notities. Typoscript van een artikel in et Stellingwarfs angaonde et boek van Dr. T.H. Oosterwijk, 21 juni 1979.

Map 26
Korrespondeensie over de naeme Tjioemboeloeit naor anleiding van de vraoge van G.P. Mulder in et tiedschrift Moesson.

Map 27
SIPMA, P., Appels-gea of Appel-skea. In: Fryske Plaknammen III, pag. 34-37, september 1950.

Map 28
KNIPHORST, C.L., Geschiedkundig Overzicht van de Verveeningen in Drenthe, pag. 42-71, Assen, 1872.

Map 29
POPPING, J.H., Appelscha. In: Ooststellingwerf. Verzameling van Oudheidkundige Aantekeningen, pag. 55-65. Oosterwolde, z.j.

Map 30
Appelscha het Friese Zwitserland I, II en III. In: Friesch Dagblad 20 november 1954 e.v.

Map 31
Bergfeesten Appelscha 1859-1865. Adverteensies en berichten uut de kraanten.
It Berch-feest to Appelskea in it Frysk besungen fen Jentje Sytema to Haulerwik.

Map 32
Boerderijtje te Appelscha. Verkoopboekien 25.10.1916.
Publieke Verkooping van Onroerende goederen te Fochteloo en Appelscha. Verkoopboekien 14.02.1900.

Map 33
Dokumenten en antekenings angaonde de femilies Zwart, Van der Sluis, Stelwagen.

Map 34
Dokumenten en antekenings angaonde de femilie Reinders.

Map 35
Dokument en antekenings angaonde de femilie Vondeling + anvullende antekenings van L.M. Hooghiemstra.

Map 36
SERVATIUS, A.H., Genealogie van het Nederlandse geslacht Servatius, Assen, 1961 (i.v.m. Tjieomboeloeit)

Map 37
MULDER, G.P., De familie Tiesinga van Appelsche. Een oude Stellingwerfse boerenfamilie vanaf het eind van de 17de eeuw tot heden. Samengesteld door een andere Stellingwerver (twie typoscripten, inbegrepen 1. De Tiesinga’s van Appelsche en 2. De Oosterwolder tak van de Tiesinga’s) + brieven. Zie ok map 17.

Map 38
RENTMEESTERSREKENINGEN
46a, copienrs. 1 t/m 5.
46b, copienrs. 6 t/m 19.
46c, copienrs. 20 t/m 36.
46d, copienrs. 37 t/m 48.
46e, copienrs. 49 t/m 67.
46f, copienrs. 68 t/m 81.
46g, copienrs. 82 t/m 94.

Map 39
Staat en berekening der Hondgeld-aandelen, welke Heeren Compagnons moeten uitkeeren aan de Erven Johs Engb. v.d. Meulen. Hondgeld 1870-1876 + een vel mit antekenings van G.P. Mulder.

Map 40
Proclamatieboeken, Recesboeken, Weesboeken, 1604-1660. Niet naoder beschreven.

Map 41
HEERMA VAN VOSS, DR. A.L., Rekeningen en andere stukken betreffende Friesland afkomstig uit de Hollandsche Rekenkamer (1515-1575). Den Haag, 1949.

Map 42
Oorkonden. Afschriften en vertalingen. Niet naoder beschreven.

Map 43
FLOREENCOHIEREN APPELSCHA
Floreencohier 1758, nrs. 1-14, nrs. 23, 24, 25.
Floreencohier 1768, nrs. 1-14, nrs. 23, 24, 25.
Floreencohier 1778, nrs. 1-30.
Floreencohier 1788, nrs. 1-14, nrs. 23, 24, 25.
Floreencohier 1798, nrs. 1-14, nrs. 23, 24, 25.
Floreencohier 1818, nrs. 1 – 30.
Floreencohier 1828, nrs. 1 en 2.
Floreencohier 1838, nrs. 1 en 2.
Floreencohier 1850, nrs. 1-30 + enige losse stukken 08.04.1850.
Floreencohier 1860, nrs. 1, 2, 3, 4 dd. 12.03.1859.

Map 44
STEMCOHIEREN 1640-1698.
FLOREENCOHIEREN
Floreencohier 1700, nrs. 1-14, nrs. 23, 24, 25.
Floreencohier 1708, nrs. 1-15, nrs. 23, 24, 25.
Floreencohier 1718, nrs. 1-14, nrs. 23, 24, 25.
Floreencohier 1728, nrs. 1-14, nrs. 23, 24, 25.
Floreencohier 1738, nrs. 1-14, nrs. 23, 24, 25.
Floreencohier 1748.

Map 45
Dokumenten angaonde
Wijlen Juffer Anna Franckena.
Rutger Sybesz.
Foocke Eyles.
De Maatschappij van Weldadigheid.
Verkoping van ‘Het Hoogeveen’ zathe lands te Appelscha.
Acte van het leggen van een vaart door den dorpe Appelscha.
Rondom het Stokersverlaat Appelscha (III); haandschrift.

Map 46
Briefwisseling H. Faber (Den Helder) mit Gerke P. Mulder angaonde Hendrijck Wijltijnge, Froucke Arents en Jochum Baertes.

Map 47
Floreenkohieren Ooststellingwerf 1640 en 1728 en Appelscha 1818 (veur et grootste pat haandschrift Mulder).

Map 48
Brief van J. v.d. Heide (Delft) angaonde te vondeling leggen van Joseph van de Heijde in Appelsche op 31.05.1831.
Huurkontrakt Antje H. van der Wal (Stokersvallaat) 20 april 1838.
Huurkontrakt Antje Broers-Bloemberg.
Akte 1806.

Map 49
Aanbesteding – Bestek Bouw van het 7de Verlaat. Opsterlandse Veencompagnie Inventaris nummer 597. Aanbesteding maandag 31.08.1818 en betaling aannemingssom 29.08.1819.

Map 50
Cohier der Stemmen van de Grietenie Stellingwerf – Oost-eynde de anni 1640, 1698 en 1728 (typoscript G.P. Mulder).

Map 51
Veenverkoping Appelsche 30 november 1858. Proces verbaal van Provisionele Toewijzing.
Veenverkoping Appelsche 20 feberwaori 1892 (uuttreksel).
Veenverkooping onder Appelscha en Fochteloo, 1896. Kopienen uut verkoopboekien.
Veenverkooping 28 november 1851 en 5 december 1851 (Extract uit het register der voorloopige aangiften van openbare verkoopingen).
Publieke verkooping van eene fraaie zathe en landen ‘Hildenberg’ genaamd, te Appelscha benevens ‘Vellingherbosch’ op den esch en Huis en grond bij de duinen aldaar (notaris Tadema), 22 feberwaori 1876, kopie verkoopboekien.
Veenverkoping 20 november 1882 en 28 november 1882 (Uittreksel Voorlopige Toewijzing).
Veenverkoping 15 november 1898.
Veenverkoping 22 november 1887 en 29 november 1887.

Map 51.1
Testamenten Hiltie Terwischa, Regn. Franckena, Anna Franckena en Jeltje van Terwisga.

Map 52
Koopakte Pier Harmen Vos, betr. no. 14, App., 1807.
Memorie van successie W.P. Eizinga. Kantoor Gorredijk 1825.
Akte van Scheiding H.H. Hartholt – Antje Pieters Eisinga, 1835.
Koopakte Prakken-Landmeter 1850, no. 9 Appelsche.
Akte scheiding B. Prakken.
Boedelscheiding erven A.B. Prakken, 1852.
Akte en Scheiding van de Zes Zoolsteden, 1854, 32 p.
Testament L.L. Oosterloo, 1840.

Map 53
Uit de handschriften van Worp IV. De Stellingwerfse Kerspellijst.

MS Staatsbibliotheek Berlin 1860 + brieven d.d. 04.02.1971, 18.02.1971.
Universiteitsbibliotheek Amsterdam U.B.A. I – C – 29.
MS Kon. Bibl. Den Haag 74-J-39, 74-J-41 en 133-C-3 + 2 brieven 22.01.1971 en 24.01.1977.
Universiteits Bibl. Groningen UB Gr 125, UB Gr 126 en UB Gr 128 + brief 10.02.1971.
Prov. Bibliotheek v. Friesland 9056-H fol 4do + brief Zeinstra 10.08.1971.
Prov. Bibliotheek v. Friesland No. 347, 348, 1376a, 351, 349, 352, 1379, 1376, 1380 + brief S. Sybrandy 15.01.1970.
Rijks Archief in Friesland brief an Mulder d.d. 10.10.1968 Colmjon, G – Registeren Oorkonden, nr. 187.
Halbertsma, J.H., H.S. 546 Prov. Bibliotheek Leeuwarden.
Fotokopie Charterboek pag. 367.
Fotokopie Charterboek, niet nommerd.
Fotokopie Charterboek I p 365, Schwartzenbergh.
Kopie Schwartzenbergh I, 296 Oorkonde van 1399 met 16 Stellingwerfse Kerspelen.
Bisschoppelijk Archief Inv. Nr. 426 d.d. 1320 9/9.
Archief Domkapittel nr. 2544, R.A. Utrecht. Pln. Appelsche.
Oorkonde 26 mei 1328.
MS Brussel 7256, fol. 6 v.
MS Brussel 7265, fol. 7 r.

Map 54
Inv. Nr. 253. Akte van 1830 (25.06.1830) Koenraad Bartelds de Ruiters 1. Boereveen, 2. de 42 Akkers afkomstig zathe no. 11.
Inv. Nr. 523 Akte van Joh. E. van der Meulen (07.04.1827) afkomstig van ¼ van de Wiltinge Maad.
Inv. Nr. 523 Akte van 1827 (12.07.1827) N.H. Kerk van Appelscha. L.J. Tiesinga, G.J. v.d. Bult.
Inv. Nr. 523 Akte van 1829 (13.10.1829) J.E. van der Meulen.
Inv. Nr. 523 Akte van 1829 – Van Heloma.
Inv. Nr. 523 Akte van 1829 J.H. Tiesinga e.a. 27.05.1829.
Inv. Nr. 523 Akte van 1829 J.J. Gorter c.s.
Inv. Nr. 523 Akte van 1830 Jonkheer S. van Boeholt.
Inv. Nr. 523 Akte van 1830 G.P. Bos (19.08.1830).
Inv. Nr. 523 Akte van 1832 Mr. Dominicus Swingar (29.12.1832).
Inv. Nr. 1 Originele contentie, 1804.
Arbeidsovereenkomst 1909.
Inv. Nr. 523 Akte van 1827 (Kl. T. Buitinga, 13.09.1827).
Inv. Nr. 522 Regelingen Medeeigenaars van venen te Appelsche.

Map 55
De resterende 6 pag. van het Rapport d.d. 02.04.1639.
Drie afdrukken van de Statenresolutie d.d. 16.06.1638.
Vijf afdrukken van een plakkaat der Staten d.d. 27.04.1638.
Allemaole mit netisies in haandschrift Mulder.

Map 56
Ingekomen stukken op de notulen van Gedeputeerde Staten Brief aan ‘zijne Majesteit den Koning’, 29 april 1813.
Brief van de Minister van Binnenlandse Zaken aan de Koning d.d. 29.11. 1819.
Ingekomen stukken op de notulen van Gedeputeerde Staten. Bij not. Nr. 13. Brief van Minister van Binnenlandse Zaken aan Ged. Staten van Friesland d.d. 24.04.1819.
Idem, resolutie 29 april 1819.
Uit notulen: Ged. Staten april 1819.
18 pag. familienamenregister 1811.

Map 57
Floreenkohieren 1748, 1758, 1768.
Inv. No. 517 Staten van de kad. grootte, nummers, benamingen en eigenaars van de Appelschester venen voor 1830.
Inv. No. 346. Nalatenschap A. Lycklama a Nijeholt, 1758/1762.
Inv. No. 368. Eigendomsbewijzen voor A (overl. 1670), L. (overl. 1697) en A. Lycklama a Nijeholt (overleden 1744), 1659-1734.

Map 58
Koopakte Publieke Verkooping van Onroerende Goederen te Appelscha voor de Erven van wijlen den heer J. Veenhoven toegewezen aan J.J. Seidel te Appelscha, 7, 21 maart 1912.
Kopienen van kaorties van Markte van Witten, van Hycken, van Haalen, R.A. Drenthe 1978. Makkinga D 2500 Minuutplan.
Twie losse kopienen van stokkies uut et artikel van Mulder over Stokersverlaot.
Akte over et as vondeling vunnen kiend Adam Vondeling.
Uuttreksel uut et kadastraole plan. Sektie C. Hoog-Appelsche.
Kopie van een stokkien uut een akte.

Map 59
Uuttreksels uut et kad. Plan Gemeente Makkinga Sektie C en D (11 kopienen).

Map 60
Alderhaande soorten kaorties.

Map 61
Stafkaorten Oosterwoolde, Noordwoolde, De Smilde, Dwingel.

Map 62
SANTEMA, O, Kaorten en beschrievings van kaorten in ’Bolwerk’.

Map 63
Ontvangsten van de diaenkens van Appelsche (1730-1810).

Map 64
1. Noten voor ‘De voorgeschiedenis van de Vervening in Appelsche …. Vaarten.’
2. Notities zie nr. 1.
3. Weesboek Osw F4 (1650-1659) folio 305 t/m 318 dd. 8 oktober 1657.
Proclamatie Osw (1640-1646) dd. Mei-juni 1644.
4. Wilt Hendriks en z’n erfgenamen.
5. Boerderijen aan de J.A. Lycklemavaart.
6. Notitie zie nr. 1.
7. Erven Theunis en Albert Luitjens van hornleger 8 en 9.
8. Positie beschrijving Wiltinger Maad aan de hand van kaarten van Foocke Eyles en Rutger Sybes.
9. Toponiemen Appelscha; Aekinga, Terwischa en Appelsche maden.
10. Floreenkohieren eigenaren Donkerbroek nr. 7, 10, 32, 33, 35, 37 en 38 over de jaren 1640, 1698 en 1728.
Idem Langedijke nr. 3, 4, en 5. Jaren 1640 en 1698.
11. Koop van het hoogveen 1827 door de Compagnons van de eigenaren van nr. 1 t/m 7.
12. Notities zie nr. 1.
13. Kadastergegevens 1850 floreenkohier en publieke verkoping 1855 van hornleger nr. 1.
14. Ligging van hornlegers 1 t/m 14 ten noorden.
15. Handschrift zie nr. 1.
16. Genealogische notities familie Terwisscha.
17. Veldnamen percelen land en bijbehorende kadasternummers.
18. Proclama Osw. G6 (1646-1658) 1654-1656.
19. Veldnamen in Appelscha.
20. Proclamatie 1655 handschrift.
21. Veldnamen percelen land en bijbehorende kadasternummers.
22. Brief aan Spahr van der Hoek over veldnamen.
23. Aantekening over het niaar recht bij een verkoping.
24. Veldnamen uit Proclamatie-, Reces- en Weesboek van Ooststellingwerf 1654, 1655 en 1656.
25. Proclamatie 27 februari tot 8 mei 1655.
26. Verklaring van het woord ‘Leyen’.
27. Veldnamen in Sententieboek 1644 en proclamatie aantekeningen.
28. Aantekeningen bij dit stuk.
29. Nagetekende kaart van R. Sybes 1764.
30. Welk bezit hadden de Lyclama’s in 1768.
31. Koopbrief no. 8, eig. no. 7.
32. Eigenaren in 1768 en aantekeningen.
33. Eigenaren no. 4 en 7 erfgenamen Hendrik Wiltinge.
34. Koopbrief no. 8 1824 en 1829.

Map 65
1. Notities betreffende de Vervening in Appelsche.
2. Recesboek Osw. A6 1651-1662.
3. Vrijkoop contracten.
4. Kaart ligging Leydijk.
5. Losse netisies.
6. Genealogische schema’s Hendrik Wiltinge.
7. Wandel- en verkoop Lijklama a Nijeholt en erfgenamen Wilt Hendriks.
8. Kaart met notitities ligging percelen.
9. Losse notities.
10. Hypotheek- proclamatie- en sententieboeken Wsw. En Osw.
11. Fidei- commisaire testamenten.
12. Civiele sententies Wsw. 35.
13. Doopboek Workum.
14. Hypotheekboek Schoterland, Wsw en Osw.
15. Kaartfragment Hogevenen van Appelsche.
16. Genealogie Tiesinga.
17. Genealogie van Terwisscha.
18. Notitie nr. 1 het Hoogveen.

Map 66
1. Hubbelink.
2. Het geslacht Ketel. Uit: De Ned. Leeuw, XLIe jr. no. 10, oktober 1923.
3. Het geslacht Terwisscha (Terwisga of Ter Wysgha) In: N.O.S. 20.02.1948.
4. OOSTERWIJK, T.H., De Vrije Natie der Stellingwerven (pag. 9/22 overtypt deur Mulder).
5. SPAHR VAN DER HOEK, J.J., Praeposysjes by inkelde skiften Delsettingsnammen yn Westerlauwersk Fryslan (pag. 461-465, overtypt deur Mulder).
6. Lijst van Stellingwerfse Parochies in 1542/43 (uit de Beneficiaal-Boeken v.d. Zevenwouden in 1542/43.
7. Overzicht parochies.
8. JOOSTING, J.G.C., EN MR. S. MULLER HZN, Bronnen voor de Geschiedenis der kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht, 1906, deel I, pag. 303 e.v.
9. Netisies over GOSSES, I, H., De Organisatie van Bestuur en Rechtspraak in de Landschap Drente, 1941.
10. Stellingwerfse kerspelnamen in oorkonden van 1320 en 1399.
11. Grietmannen van Stellingwerf.
12. MULDER, G., De naam Hebel. Naarden, januari 1970 (Haandschrift Mulder).
13. Diakenen van de N.H. kerk van Appelsche van 1730-1812.
14. Enkele notities uit de Trouw- en Doopregisters van de N.H. kerk te Oosterwolde (waaronder Appelsche en Vochtele).
15. Losse netisies.
16. Familienamen – Burgerlijke Stand – Bevolkingsregister.
17. Lijst van woorden verzameld uit Diakonieboeken van Appelsche (173—1812).
18. Netisies uut BOUWER, K., Cultuurlandschapsvormen aan de Westzijde van het Drents Plateau,Groningen, 1970.
19. Netisies uut: OOSTEN, B., Een Veenpolderbevolking, 1947.
20. Netisie uut: Oorkondenboek Utrecht no. 444.
21. 1328.
22. Konklusies van NAARDING, J., Stellingwerfse Toponiemen. In: Fryske Plaknammen, nr. X, pag. 39-48.
23. Antekenings uut: Encyclopedie van Friesland, pag. 604-605, 1957.
24. Losse netisies over wie d’r in Makkinge en Berkoop in de karke begreuven liggen, over ga-naemen in Stellingwarf en losse, deur Mulder tekende kaorties.
25. Netisies uut: Worp Tyaerda van Rinsumgeest. Vierde boek der Kronyken van Friesland. Leeuwarden, 1850 (typt deur Mulder).

Map 67
1. MULDER, G.P., De familie Mulder van De Bult te Appelscha (typoscript).
2. MULDER, G.P., Notities bij Notities (over et boek van dr. T.H. Oosterwijk, april 1977 typoscript).
3. MULDER, G.P., Appelscha. De Opsterlandse Compagnonsvaart. Het Stokersverlaat en Omgeving (typoscript, 20 pag.).
4. MULGER, G.P., De plaatsen Oosterloo en Hoogeveen in Hoog Appelsche (haandschrift).
5. MULDER, G.P., De zoolsteden van Appelsche (typoscript, juni 1976).
6. Brief H. Faber an Mulder 12 juni 1980 angaonde Harmentien Stevens.
7. Losse netities en eigenmaekte kaorties.

Map 68
Korrespondeensie van H. Faber (Den Helder) an G.P. Mulder (1976-1979 + inkelde aandere brieven van G.P. Mulder (nog niet veerder beschreven).

Map 69
Korrespondeensie van G.P. Mulder. Verschillende onderwarpen, verschillende post an en van.
(nog niet veerder beschreven).

Map 70
LAGEWEG V.D. Y.J., 140 jaar zelfstandige gemeente (Ned. Herv. Karke Appelsche; karkeblad)
Briefwisseling mit R. Ebeling van et Nedersaksisch Instituut over een artikel over Appelscher toponiemen.
MULDER, G.P., Wiltinge in Appelsche (kopie van typoscript).
MULDER, G.P., Rondom het Stokersverlaat VI en Slot Tjioemboeloeit 3 (kopie van typoscript).
Acte van het leggen van een vaart door den dorpe Appelsche.

Map 71
MULDER, G.P., Van Terwisga tot Willinge Prins. De oorspronkelike klein-montage.

Map 72-
MULDER, G.P., De voorgeschiedenis van de Verveningen in Appelsche door de Gezamentlijke Compagnons der Opsterlandsche en Ooststellingwerfsche Veenen en Vaarten (typoscript + typoscript mit korrekties van drs. H. Bloemhoff + peer losse kaorties).

Map 73
MULDER, G.P., De voorgeschiedenis van de Verveningen in Appelsche door de Gezamentlijke Compagnons der Opsterlandsche en Ooststellingwerfsche Veenen en Vaarten (drokproeven, omslaegen, uutneudigingskaorte prissentaosie en boekuutgifte zels).

Map 74
MULDER, G.P., Wiltinge in Appelsche. In: De Ovend, 8e jaorgaank no. 4 en 6 (typoscript + vertaeling Henk Bloemhoff in haandschrift).

Map 75
Briefwisseling Stellingwarver Schrieversronte mit Vrouw E.M. Mulder-Eenjes mit ok de toespraoken op de kremaosie van Gerke P. Mulder op 15 augustus 1980 en mit toespraoken bi’j de prissentaosie van et boek nuumd bi’j map 72 + 73.

Map 76
MULDER, G.P., Het geslacht Terwisscha. Een onopgelost probleem. In: Nieuwe Ooststellingwerver, 17.06.1971.
MULDER, G.P., Het geslacht Terwisscha. Grootgrondbezitters in de 17e en 18e eeuw. In: Nieuwe Ooststellingwerver, 06.07.1972.
MULDER, G.P., De herkomst van de familie Barels in Oosterwolde. In: Nieuwe Ooststellingwerver, 09.09.1976.
Culturele Raad Oostellingwerf presenteert een lezing met als ondererp: Geschiedenis van Appelscha en omgeving door de heer G. Mulder, oud-inwoner van Appelscha, 16 mei 1978.

Map 77
Een map mit korrespondeensie an en van G.P. Mulder.
In de map leit een volledige beschrieving van de brieven.

Map 78
Een map mit korrespondeensie an en van G.P. Mulder.
In de map leit een volledige beschrieving van de brieven.

Map 79
Een map mit korrespondeensie an en van G.P. Mulder.
Nog niet beschreven.


Kollektie Jan Hendriks en Hendrik Jan Popping

Jan Hendriks Popping (1852-1927) was veural bekend as oprichter en uutgever van De Ooststellingwerver, as schriever van Uut het leven. Toneelstok in drie bedrieven in het dialect der Stellingwarvers en as schriever van tal van publikaosies over de geschiedenis van Stellingwarf. J.H. Popping trouwde mit Elisabeth Frankes van der Horst (1849) en ze kregen twie kiender: Hendrik Jan (1885) en Hendrikje (1887).
Over leven en wark van J.H. Popping schreef Pieter Jonker et artikel Jan Hendriks Popping (1852-1927) in ‘Stil toch kiender! Heit studeert!’ een bundel opstellien, verhaelen en gedichten in et Stellingwarfs (pag. 40 – 48).
Hendrik Jan Popping (1885-1950) publiceerde tal van boeken en artikels op et terrein van de archeologie. Hi’j was sund september 1933 lid van de NSB en laeter ok lid van de Germaansche SS in Nederland. In april 1945 wodde hi’j arresteerd. Op 26 juni 1950 kwam hi’j weeromme uut kamp Vught, zes weken laeter raekte hi’j weg.
Over leven en wark van H.J. Popping schreven drs. Sake W. Jager en drs. Evert van Ginkel nao konsultering van de dossiers van et NIOD in hun boek Archeologie van de Stellingwerven een uutgebreid heufdstok (pag. 44 – 59) over leven en wark van H.J. Popping onder de titel Ontdekker van de Tjonger-cultuur .
Zien poletieke keuzes vormden spietig genog een groot schaad over zien verdiensten veur de bestudering van de prehistorie. Nao de arrestaosie van H.J. Popping in Oosterwoolde is een groot pat van zien materiaol verleuren gaon, mar in 1980 kon de Stichting Stellingwarver Schrieversronte in Drunen bi’j dochter Bertha Popping toch nog de haand leggen op interessaant materiaol.
In et onderstaonde overzicht vienen jim een beschrieving van alle anwezige materiaol en dat ok te raodplegen is. Centraol in de kollektie is een riegel plakboeken (I t/m V), die deur mevr. Ans Burie-Gotink uut Ni’jhooltpae beschreven is. Daor eupent dit overzicht mit.

KOLLEKTIE H.J. POPPING

D O O S I

Plakboek 1 H.J. POPPING

Stellingwerf en omstreken door de Middeleeuwen door H.J. Popping (pag. 1 – 98). Opmarking: Disse kraantestokken bin veurzien van anvullings en korrekties van de haand van H.J. Popping.

Van onze eerste landbouwers. Behandelt bericht over stenen hamer gevonden door J. de Vries uit Nijeberkoop. Volgens Popping een stenen ploegschaar; komt overeen met in Noord-Duitsland gevondene. Erg zeldzaam hier. Afbeelding op ware grootte, alsmede tekening hoe de steen werd gebruikt en bevestigd was op de primitieve ploeg (pag. 99 – 101).

Een vondst uit den bronstijd. Beschrijving bronzen halsring met precieze tekening gevonden in Fochteler-veen door Hendr. H. de Jong te Klazinga. Eerste halsring van brons die op de diluviale gronden is gevonden (pag. 102).
Opmarking: Anvullend in haandschrift een teksttoevoeging.

De boerenhoeven in de vroege middeleeuwen in onze streken door H.J. Popping. Beschrijving van terreintjes omringd door oude greppels of sloten. In sommige een heuveltje met leem en asresten, aardewerkscherven en heidegrond (pag. 103 - 107).

Plakboek 2 H. J. POPPING

Overlijdensberichten van H.J. Popping en J.W. Popping-Jansen (resp. 10.8.1950 en 29.5.1956); pasfoto Popping en exlibris Popping (pag. 1).

Feuilleton Drie getrouwen. Een verhaal uit het begin van de 16e eeuw door Henric van Norg (ps. H.J. Popping) (pag. 2 - 27).

Feuilleton De zwarte ruiter door Henric van Norg (ps. H.J. Popping) (pag. 27 - 55).

Beelden uit het verleden. Tentoonstelling van voorwerpen uit de prehistorie van Ooststellingwerf (1960) (pag. 56).

Recensies van Sieger de bronsman, 1956, Kluitman Alkmaar, geschreven door H.J. Popping pag. 57 - 59).

Beschrijving excursie Landbouwhogeschool Wageningen, 1935 naar Oosterwolde (collectie Popping) o.m. vondsten in Kuinderdal tussen Oosterwolde en Donkerbroek (bewerkte geweien, commandostaf vervaardigd uit een rendiergewei) (pag. 60).
Twee kleine krantenberichten over H.J. en J.H. Popping, te weten 9 jaar RWI veroordeling H.J. Popping en aankondiging uitgave Geschiedkundige aanteekeningen over de Stellingwerven en omstreken, 1920 (pag. 60).

Twee boekbesprekingen Bijzonderheden uit Ooststellingwerf (in: Leeuwarder Courant 1903) over het boek Ooststellingwerf. Verzameling van oudheidkundige aantekeningen door J.H. Popping en een bespreking over hetzelfde boek in het Nieuwsblad van het Noorden (1903) (pag. 61 - 62).

Uit de Friesche wouden. Voorheen en thans door J.H. Popping. In: Eigen Haard, 1895. Twee afleveringen over o.a. eikschillen en het houden van bijen (pag. 63 – 64).

Folder over een nieuwe reeks J.A. Boom Meppel: Zwerfstenen. O.a. aankondiging De Rendierjagers van H.J. Popping (pag. 65).
Opgravingen in Friesland. Bij Oosterwolde. Belangrijke resultaten. Langendijke. In: NRC 1928. Reeds in 1925 een steentijdheuvel en kringgreptumuli afgegraven. Onder leiding van Van Giffen, Friesch Genootschap en Ver. v. Heimatstudie der Stellingwerven (pag. 65).

Wereldreis binnen de grenzen van Ooststellingwerf. In: L.C. september 1950 (pag. 66).

De praehistorie van den mensch. Brief van H.J. Popping aan de NRC n.a.v. een artikel in de krant van 6 oktober 1935, van de hand van J.H. van Wieringen. En het antwoord van de krant d.d. 01.11.1935 (pag. 67 - 68).

Ons Friesche land en volk. XII. It Fryske Gea. In: L.C. 01.03.1930 (pag. 70 - 71).
Overblijfselen uit den Steentijd door B. Bruins. In: De Volkskrant 08.08.1928. O.a. over Langendijke (pag. 71).

Ter aankondiging. De nederzettingen langs den ouden verbindingsweg tusschen Friesland en Drente over het Mandeveld bij Bakkeveen. In: Nwsblad van Friesl. 31.10.1930 (pag. 72).
Recensie over H.J. Popping Drentsch Mesolithicum en neolithicum in NDV 1930. In: Tijdschrift van Geschiedenis (pag. 72).
Bespreking over H.J. Popping De praehistorische vuursteen-werkplaatsen in Friesland in De Vrije Fries, 29e deel, 1929. In: Tijdschrift Kon. Ned. Aardrijksk. Genootschap, januari 1930, pag. 116-117 (pag. 72).

Microlithica. Een niet gedateerde artikeltje geschreven door Dr. J. van der Moer over o.a. zijn contacten met de heren Popping in 1913 en 1915 (pag. 73).
Bespreking over artikel van Popping in de Levende Natuur over Magdalenien-station op de Veluwe in NRC 14.03.1931 (pag. 73).
Idem over ongeslepen vuurstenen bijltjes in NRC 13.12.1930 (pag. 73).
Recensie over De Nederzettingen langs den ouden Verbindingsweg tusschen Friesland en Drente over het Mandeveld bij Bakkeveen. In: Drachtster Courant 24.10.1930 (pag. 73).

Recensies over H.J. Popping Praehistorische vuursteenwerkplaatsen in Friesland (o.a. NRC 01.08.1929) over Langendijke: rond grafheuvels kringvormige palissaden of ringgracht. Laat-Neolitisch (2000 v. Chr.). Bronstijd-palissaden heuvel te De Knolle bij Weper (pag. 74).

Het offermes van Appelscha. Opgravingen in Zuidoost Friesland. In: De Telegraaf 26.10.1936 (anno 2005 aangevuld met aantekening van drs. S.W. Jager) (pag. 75)

Grafheuvel afgegraven. Nabij de Poostweg te Wijnjeterp door M.G.W. d.d. 10.08.1939 (pag. 76).
Oude begraafplaats te Vledder ontdekt. In: Nieuwsblad van Friesland d.d. 11.06.1937 (pag. 76).
Een merkwaardige Veluwsche steentijdcultuur door Jo Bezaan en H.J. Popping (pag. 879-881) (pag. 76).

Het zogenaamde steengraf bij Appelscha (over een bezoek op 9 januari 1932 aan het zogenaamde steengraf). Zonder nadere aanduiding en zonder datum (pag. 77).

Ingezonden stuk Het steengraf in Appelscha en de houding van het bestuur van het Friesch Genootschap. In: Drachtster Courant 02.05.1933 en de L.C. 01.05.1933 (pag. 78).
Een oude Gerechtsplaats door H.J. Popping. In: De Wolfsangel, juli 1936 (pag. 78).

Een belangrijke opgraving onder Makkinga. De oudste cultuur in Friesland in het Kuinredal door Mr. P.C.J.A. Boeles. In: Leeuwarder Nieuwsblad 28 september 1935 (pag. 79).
Bericht over het overlijden van H.J. Popping. In: Friese Koerier, 1950 (pag. 79).

Uit ver verleden door H.J. Popping. In: De Wolfsangel, juni 1936 (pag. 80).
Over drie grafheuvels onder Marum en over de resten van geweven stoffen op resten van beenderen ontdekt door dokter J. Siebinga.

Een tocht door Friesland. In: Rotterdamse Courant. Over Oosterwolde. (pag. 81).
Bespreking Een neolithische nederzetting in de z.g. 150 bunder te Appelscha door H.J. Popping. In: Drachtster Courant 07.03.1933 (pag. 81).

Levend hoogveen! Laatste resten in ons land. Echte natuur tusschen bouwland en weide. In: De Telegraaf 06.07.1938 (pag. 82 – 83). Over het Fochtelooër veen met foto van Popping en Buisman.

De Oud-Germaansche boerenhoeve bij Fochteloo. Veel overeenkomst met Oud-Friesche greidboerderij. Plannen voor reconstructie. In: Nieuwsblad v. Friesland, 03.01.1934 (pag. 84 – 85) Met twee foto’s van de opgravingen.

Foto van Popping met enkele urnen in het Nationale Dagblad van 07.07.1937 (pag. 85).
Artikel over het urenveld van Vledder (Coelingsveld). In: Aanpakken 11.06.1937 (pag. 85).

Vuursteen, het mineraal, dat aan de menschheid, tienduizenden van jaren onschatbare diensten bewees. In: Het Nationale Dagblad van 09.01.1937 (pag. 86).
Bericht uit Grafia 1937 over H.J. Popping als zg. vrije drukker doet intrede in de Friesche Statenvergadering (pag. 86).

Hoe Germanen boerderijen bouwden. Belangrijke vondsten in Z.O. Friesland. In: De Telegraaf, 28 mei z.j.
Tussen Fochteloo en Appelscha op zandrug 7 a 8 boerderijen d.w.z. grondsporen ervan (1e en 2e eeuw na Chr.) gevonden. Drieschepig huis, langhuis, voor- en achtergedeelte, gescheiden door gangpad. Ook maalstenen gevonden in één hoeve (pag. 87).
Artikel over de naam Bakkeveen. Informatie van H.J. Popping. In: Nieuwsblad van het Noorden, 04.08.1939 (pag. 87).

BELLEN, H., Vondsten van den IJstijd-mensch in ons land. In: Algemeen Handelsblad, zonder datum. Over vondsten onder Prandinga (pag. 88 – 89).

Het steengraf te Appelscha gerestaureerd door den heer H.J. Popping. In: Leeuwarder Courant met foto zonder datum (pag. 90).

Hunnebed bij Appelsga. De onderzoekingen van den heer Popping. Ongemotiveerd verwijt aan het Friesch Genootschap. In: Volksblad, zonder datum. Verslag Fries Genootschap over 1932 (ongeveer dezelfde informatie als op pag. 77 van het plakboek) (pag. 91).
Een Franse recensie over BEIJERINCK, W. EN H.J. POPPING Eene palaeolithische Nederzetting aan het Kuinderdal nabij Oosterwolde (Fr.). In: L’Anthropologie, XLIV, 1934 (mars) (pag. 91).

POPPING. H.J., Onderaardsche gangen. Geheel Nederland schijnt ondergraven te zijn. De wichelroede doet steeds meer onthullingen. In: De Ochtendpost 28.11.1937 (Indonesië) (pag. 92).
Doublure van het artikel op pag. 76 met als titel Grafheuvel afgegraven (pag. 93).

Aanwinst voor Friesch Museum. In: De Telegraaf 19.07.1935. Archeologische verzameling Popping naar Friesch Museum. 750-tal werktuigjes van Prandinge nabij Oosterwolde, van Donkerbroek en van Makkinga, commandostaf van rendierhoorn, onbewerkt deel van een rendiergewei, bronzen mes Appelscha, aantal stenen bijlen (pag. 94).
Friesch Museum. Archeologische aanwinsten uit de verzameling Popping. In: Leeuwarder Courant, zonder datum (pag. 94).
Popping’s archaeologische verzameling. Thans in handen van het Friesch Museum. In: Nieuwsblad van het Noorden juni 1935 (pag. 94).

Twee berichten. Eén uit de Zwolse Courant van december 1939 over Popping als publicist op het terrein van de archeologie en één uit Stichting De Born, 1939 over een bespreking van Popping in De Ooststellingwerver (pag. 95).
Twee foto’s in de Leeuwarder Courant van 28 april 1933 met collectie stenen werktuigen en een foto met Popping bij een opgraving (pag. 95).

POPPING, H.J., De Steentijdgrafheuvel in het Heideveld tusschen Sparrebird en Posen in Opsterland. In: Nieuwsblad voor Frieslaand 16.08.1939 (pag. 95a-96). Ook worden genoemd de grafheuvels in Oost- en West-Stellingwerf.
Kleine bespreking van Praehistorie in een veengebied door H.J. Popping. In: Nieuwsblad voor Friesland (pag. 96).
Kleine bespreking van Stellingwerf door H.J. Popping. Zonder plaats, zonder datum (pag. 96).

De slag is gevallen. Pro-duits artikel, zonder naamsvermelding maar moet van de hand zijn van H.J. Popping. Zonder plaats, zonder datum (pag. 97).
POPPING, H.J., Nogmaals het ‘Magdalenien van Elspeet’. In: Tijdschrift van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, 1933, pag. 175-177 (pag. 97).

Artikel met veel foto’s van vondsten en verzameling H.J. Popping. In: Fen Fryske Groun, 08.04.1932 (pag. 99).

Ontgraving grafheuvel in Opsterland. In: Nieuwsblad van Friesland, 11.08.1939 met foto’s, waarop o.a. H. v.d. Vliet, H.J. Popping en Luitzen de Jong (de arbeider van Popping) (pag. 100).
Artikeltje met vermelding dat mej. E. Popping in Drunen geslaags is voor Hoogduits MO (pag. 100).

Berichtjes dat mej. E. Popping uit Oosterwolde is geslaagd voor Stenografie Franse taal, vakdiploma’s boekhandel en uitgeverij, stenografie Nederlandse en Engelse taal, stenografie in Duitse taal, Duitse en Franse Handelscorrespondentie (periode 1952-1955) (pag. 101).
Boekbespreking over H.J. Popping Stellingwerf. Wie waren de oude Stellingwervers en vanwaar stamt hun naam. In: Het Nationale Dagblad 30.01.1940 (pag. 101).
Bespreking over H.J. Popping Eenige correctie op Nederlandsche Geschiedschrijving uitgegeven bij de Stichting Der Vaderen Erfdeel. Met kritiek op Bontekoe. In: Emmer Courant 17.06.1938 (pag. 101).
Iets over Persoonsnamen. Zonder plaats, zonder datum (pag. 101).

Hein van der Vliet fan Lippenhuzen. In undersiker fan ’e Stientiid. Zonder plaats, zonder datum (pag. 102).

POPPING, H.J., De ‘oudste’ Bewoners. Zevenhodnerd eeuwen geleden was ons land bewoond. Baanbrekend werk van Nederlandsche archeologen. Zonder plaats, zonder datum (pag. 103-105). O.a. over de Kuindernederzettingen.

Boekbespreking door H.J. Popping over het boek van F.C. Bursch Grafvormen van het Noorden. In: Nieuw Nederland, pag. 727-728 (pag. 105).

Boekenkeur. De voorgeschiedenis van ons land en volk. Boekbespreking van Onze voorhistorie door H.J. Popping. In: Zwingli, 30.08.1952 (pag. 106).
Advertentie: Verschenen bij W.J. Thieme H.J. Popping Onze Voorhistorie. Boekhandel Popping te Oosterwolde zal die werkje gaarne leveren (pag. 106).
Voor praehistorici is Oosterwolde belangrijk. In: Leeuwarder Courant, 16.12.1952 (pag. 106)
Advertentie: Zoojuist verschenen: Markward Portenga. Een historische roman door H.J. Popping, Uitgeverij De Storm, Amsterdam. In: Nieuwsblad v.d. Boekhandel 14.01.1943 (pag. 106).

Aankondiging H.J. Popping Onze Voorhistorie (pag. 107).
Boekbespreking H.J. Popping Onze Voorhistorie. In: Westerheem, zonder datum (pag. 107).
POPPING, H.J., Onderaardsche gangen. In: Soekaboemi Post, 14.12.1937 (pag. 107).
SCHWANTES, G., Deutsche und Schleswig-Holsteinische Vorgeschichte. Z.p., z.d. (pag. 107).

Recensie Onze voorhistorie. Zonder plaats, zonder datum (pag. 108).
Utjefteplan 1956 KFFB Frijdom wie de heechste wet fan Friso Stellingwerf (15 febrewaris 1956) (pag. 108).
Aankondiging nieuwe feuilleton De Vluchteling door H.J. Popping (pag. 108).
Overlijdensbericht Popping, al eerder opgenomen in plakboek (pag. 108).

Plakboek 3 H.J. POPPING

POPPING, H.J., Een hunebed onder Appelscha. Een belangrijke ontdekking. In: De Ooststellingwerver 04.12.1931 (pag. 1).

Krantenberichten over het hunebed onder Appelscha. Een Hunebed in Friesland ontdekt (NRC 07.12.1931), Hunnebed in Friesland gevonden (De Telegraaf 08.12.1931), Een hunebed onder Appelscha ontdekt (L.C. 05.12.1931), Een hunebed onder Appelscha ontdekt (Nieuwsblad van het Noorden 07.12.1931), Een hunebed gevonden onder Appelscha (Alg. Handelsblad 06.12.1931), Hunebed onder Appelscha ontdekt (Nieuwsblad voor Friesland, 07.12.1931)(pag. 2).

De oudheidkundige vondsten bij Emmen. In: NRC 09.05.1931. Over onderzoek dr. F.C. Bursch (pag. 3).
Bespreking van De levende natuur aangaande voortzetting artikel Jo Bezaan en H.J. Popping (pag. 3).

Te voet door Zuid-Oost Friesland III (v.d. S.). In: Nieuwsblad voor Friesland 19.08.1931. O.a. over collectie Popping met 15.000 vuurstenen exemplaren (pag. 4).

Bespreking over H.J. Popping, Nederlandsche Praehistorie. Een Magdaelenien-station op de Veluwe, De Levende Natuur, jr. 35, 1931. In: Tijdschrift v.h. Kon. Ned. Aardr. Genootsch. Mei 1931 (pag. 5)

Ons Friesche land en volk. LXXXVL. Eerbied voor het oude. Frieslands eenige hunnebed.
In: L.C. 12.12.1931 (pag. 5).

POPPING, H.J., Waren onze heidevelden in het algemeen in vroegere tijden beboscht? Zonder plaats (waarschijnlijk De Ooststellingwerver), zonder datum. Over ontstaan oerbank in toendratijd enz. (pag. 6 – 8).

POPPING, H.J., Stellingwerf en Omstreken in 1672-73. Zonder plaats (waarschijnlijk De Ooststellingwerver), zonder datum. Waarin veel gegevens verwerkt van W.E. van Dam van Isselt. De verdediging vna Friesland in 1672-73 (’s-Gravenhage, M. Nijhoff, 1931) (pag. 9 – 26).

Plakboek 4 H.J. POPPING

Beschrijving geschiedenis van dorpen in Oost-Stellingwerf door H.J. Popping. Gepubliceerd in De Ooststellingwerver, zonder vermelding datum. Af en toe in handschrift Popping correcties en aanvullingen aangebracht.
Van Oud-Oosterwolde (pag. 1 – 36).
Van Oud-Makkinga (pag. 37 – 55).
In Memoriam J.H. Popping door L. de Jong (pag. 56 – 57).
Oud-Fochteloo (pag. 58-76).
Oud-Haule (pag. 77 – 84).
Oud-Donkerbroek (pag. 85 – 112).
Oud-Haulerwijk (pag. 113 – 128).
Oud-Elsloo (pag. 129 – 135).
Oud-Langedijke (pag. 136 – 141).
Oud-Nijeberkoop (141-145).

D O O S II

Plakboek 5 H. J. POPPING

POPPING, H.J., Een Klokversiering. In: De Wolfsangel, febr. 1939. Over een klok in Oosterwolde (pag. 1).

Gebruik, verspreiding en herkomst van het Runenschrift. Lezing van Prof. dr. J.G.N. Kapteijn. In: L.C. 18.01.1935 (pag 2 – 3).

Vondsten in het veen van Drenthe. Een veenbrug. Brandkuilen. Zonder plaats, zonder datum (pag. 3).
BELLEN, H., Heilige lijnen in Drente. In: Drentse Courant 23.03.1934 (pag. 3).

Het steengraf te Appelscha, zoals dit thans gerestaureerd is door den H.J. Popping. In: Nieuwsblad voor Friesland, 25.06.1934 (pag. 4).

POLAK, B., Wezen en oorsprong der heidevelden. In: De Telegraaf 16.04.1933 (pag. 5).

BELLEN, H., Een Germaansche burcht te Taarlo. In: Drentse en Asser Courant 05.07.1933 (pag 6 – 7).
300 Oude graven gevonden. Het grafveld te Oosterwolde. In: Het Nationale Dagblad 07.07.1927 (pag. 7).

Appelscha…. In: Nieuwsblad van het Noorden 06.08.1937 (pag. 8 – 9).

Het bronzen offermes van Appelsga. Een voor-historische kalender? door W.H., zonder plaats, zonder datum (pag. 10).
Die ältesten Bewohner des mittleren Norddeutschland von Prof. Dr. G. Schwantes. In: Forschungen und Fortschritte, 9. jahrgang, no. 18, 20. juni 1933 (pag 10).

Oude bolwerken bij Makkinga blootgelegd. In: Nieuws van de Dag, 16.07.1937 (pag. 11).

Belangrijke oudheidkundige opgravingen bij Zeijen. In: Nieuwsblad van het Noorden, 28.08.1934 (pag. 12 – 13).

BELLEN, H.J., De Wichelroede-excursie. Het Klooster Mariaaskamp. Z.p., z.d. (pag. 14).

Het eeuwenoude geheim der Walchersche Vliedbergen. In: Zutfense Courant 05.01.1939 (pag. 15).
De opgravingen te Gouda. In: Volkskrant, 25.07.1938 (pag. 15).

De geschiedenis onze bosschen en venen. In: Emmer Courant 24.02.1939 (pag. 16). Over nut van samenwerking van archeologie en stuifmeelonderzoek.

SCHWANTES, G., Welches europäische Volk kann seine Ahnenreihe in die älteste Zeit zuruckfuhren? 01.10.1933 (pag. 17).
Drie berichten over het falen van de wichelroede-methode bij opgravingen in Gouda (pag. 17).

BENDER, R., Oorsprong van sagen en sprookjes. Het landschap De Lutte behoort tot het mooiste, dat Twente te bieden heeft. In: Dagblad van Twente, 15.04.1939 (pag. 18 – 19)
Steengraf te Appelscha. Laatste type van de hunnebedden. Het eenige in Nederland. Het graf thans gerestaureerd. In: De Telegraaf 25.06.1934 (pag. 19).

Holtingerzand, historische plaats. 25.000 jaar geleden kampeerden hier de rendierjagers. Interessante vondsten van den heer Voerman. In: Meppeler Courant, 10.03.1939 (pag 20 – 22).
BELLEN, H., De ‘schillen en doozen’ van Nederlands eerste bewoners. In: De Kampioen, 51e jr. no. 23, 9 juni 1934 (pag 22).

Eeuwenoude beuk te Doorn neergestort. Op opgravingsterrein waar juist kinderen gespeeld hadden. Z.p., z.d. (pag. 23).
Oud Germaanse urnenveld te Riethoven. In: Avondster, 26.04.1938 (pag. 23).

SCHWANTES, G., Wir blicken 20000 Jahre zuruck. In: Das Schwarze Korps, 23.04.1936 (pag. 24 – 25).

Steinzeitliche Siedlungen im Elberger Moor. In: Lingener Volksbote 05.02.1935 (pag. 26 – 27).

BELLEN, H., Een voorhistorisch priesteressentempeltje te Witten. In: De Volkskrant 15.11.1933 (pag. 28 – 29).

Sporen van de eerste Nederlanders te Wezep. In: Nieuws- en Adv. blad van Elberg, 13.12.1939 (pag 30 – 31).
Onderaardsche gangen in Gouda? In: Residentiebode, 20.08.1938 (pag. 31).

Voor- en vroeghistorische beschavingsverschijnselen. In: Telegraaf 20.03.1935. Lezing van Van Giffen in Londen (32 – 33).

Historische vondsten bij Schokland. In: Handelsblad, 06.10.1938 (pag. 34).
SCHWANTES, G., Die swebische Landnahme. In: Forschungen und Fortschritte, 9. jr. no. 14, 10.05.1933 (pag. 34).

Belangrijke prae-historische vondsten in Usselo. In: Hengelose Courant, 23.02.1938.

SCHWANTES, G., Aus unserer meerumschlungenen Heimat. Wohnstätten aus der Eiszeit in Schleswig-Holstein I. In: Kieler Neusten Nachrichten, 23.06.1932 (pag. 36 – 37).
Idem, deel II, 30.06.1932 (pag. 38 – 39).
Idem, deel III, 01.07.1932 (pag. 40).

Dr. G.A.J. Beckers over den steentijd in Zuid-Limburg. In: NRC 07.10.1938 (pag 41).
De veenvondst te Emmen. In: Nieuwsblad van het Noorden, 05.11.1938 (pag 41).

Sporen der eerste Nederlanders. Uit een vondst van bewerkte vuursteenen te Wezep blijkt nederzetting van Veluwe-menschen. In: Handelsblad, 08.12.1928 (pag. 42).

Onderaardsch Breda. In: Dagblad van N.Brabant en Zeeland, 16.12.1938 (pag. 43)

De prae-historische ontdekkingen op de Veluwe. In: Standaard, 09.08.1938 (pag. 44).

PAMA, C., De betekenis van den naam Zeist… en nog iets. In: Zeister Courant 05.04.1939 (pag. 45).

LEONARD, H., Een steenen schildpad van 17000 jaar. In: Asser Courant, 04.10.1938 (pag. 46).

GIFFEN A.E. VAN, Opgravingen te Cuyk (Noord-Brabant). In: NRC, 13.12.1938 (pag. 47).

GIFFEN A.E. VAN EN G.C. LABROUCHERE, De opgravingen op en bij het Domplein Z.p., z.d. (pag. 48 – 50).

Een merkwaardige vondst. De ontdekking van het Kerkhof van den veldslag van Cannae (Bari). In: Gazet van Antwerpen, 13.12.1938 (pag. 51).

BERNINK, J.B., 190.000 jaar! Belangrijke vondsten op de Veluwe. In: Arnhemse Courant 03.12.1938 (pag. 52).

Veenlijken en wat er van bekend is. In: NRC, 05.11.1938 (pag. 53).

Prof. Wirth’s Heilbrenger. In: De Telegraaf, z.d. (pag. 54 – 55).

Voorjaarsgenoegens in Lapland. Z.p., z.d. (pag. 55).

De vroeg-historische bewoning der klei- en zandgronden. Prof. Dr. A.E. van Giffen over de nieuwe onderzoekingen. In: Nieuwsblad voor Friesland, 1939. Over boerderij Fochteloo, boerderij Wartena en terp Ezinge (pag. 56-58).
Een mammoetsbeen. In: Tussen Flie en Lauwers, z.d. (pag. 58).
De oudste klokken. Z.p., z.d. (pag. 58).

Onze Kerkklokken, XLIII (Mierlo, St. Geertruidenberg, Venlo). Z.p., z.d. (pag. 60 – 61).
Hoe Friesland een stuk van zijn grondgebied aan Drente verloor. Z.p., z.d. Over de Zwartendijkster Schans bij Een, ten tijde van de veenkoloniale ontwikkeling, toen de hoogvenen waardevolle bezittingen werden en er conflicten ontstonden over de juiste begrenzing (pag. 61).

Een nieuwe afdeling van het Friesch Museum. In: L.C. 14.10.1929. Met vermelding van tal van vondsten uit de Stellingwerven (pag. 62 – 63).
Uit het Boek der Aarde. Z.p., z.d. Over een nieuwe afdeling van het Friesch Museum (pag. 62).

Grafheuvels uit den Bronstijd. In: L.C. 13.07.1928 Knollerveld Oosterwolde. Grafheuvels op de heide op een paar zandruggen, die het hoogveen achter Fochteloo en Knolle oost-west snijden (pag. 64 – 65).

Tusschen Flie en Lauwers, LXXXII, Slooten, VII. Binnenlandsche twisten. In: L.C. 31.05.1932 (pag. 66 – 67).

WIERINGEN VAN J.H., De praehistorie van den mensch. In: NRC, z.d. (pag. 68 – 73).
POPPING, H.J., Uit verre tijden. De nederzettingen langs den ouden verbindingsweg tusschen Friesland en Drenthe, over het Mandeveld bij Bakkeveen. Deel I. In: L.C. 23.08.1930 (pag. 74 – 76).
Idem, deel II. In: L.C. z.d (pag. 77 – 79).
Idem, deel III. In: L.C. z.d. (pag. 80 – 81).
Idem, deel IV. In: L.C. z.d. (pag. 81).

SCHWANTES, G., Museum Vorgeschichtlicher Altertumer in Kiel. Z.p., z.d. (pag. 82).

WOLDENDORP, J.J., De oudste kerkklok. Z.p., z.d. (pag. 83).

Foto klok Oosterwolde (pag. 83).
AHRENSBURG, A.R., Die eiszeitlicherer Schleswig Holsteins vor 17.000 Jahren. In: Kieler Neuesten Nachrichten 11.11.1934 (pag. 84 – 85).

Originele foto’s opgraving urnenveld Vledder (pag. 86, 87, 89, 91, 93).

Originele foto’s opgraving nederzetting Fochteloo, 1935 (pag. 88, 90)

Originele foto urnen en scherven (pag. 92)

Originele foto’s vondsten vuurstenen werktuigen en aardewerkscherven Fochteloo (pag. 94 – 95).

KOOP, R., Forschungen zur Rasse und Kultur. Over ontwikkeling kunstgebied Noordzee sinds ijstijd. Z.p., z.d. (pag. 96).
OPPENHEIM, M.R., Quelques galets utielises. Z.p., z.d. Over Meso- en Neolithische artefacten gevonden in Jersey (pag. 96).

EDELMAN, C.H., Nederlands oerwouden. Z.p., z.d. (pag. 97).

De geschiedenis van Mens en Dier. Z.p., z.d. (pag. 98 – 99).

MOLEN S.J. VAN DER, In Wijnjeterp is een vuistbijl gevonden uit 120.000 jaar voor Christus. In: L.C. 19.12.1953 (pag. 100 – 101).

WESTERBEEK VAN EERTEN, B.J., Met Pinksteren naar de Luneburgerheide. Enkele archeologische en folkloristische indrukken. Z.p., z.d. (pag. 102 – 103).
Een oudheidkundige vondst in Oost-Friesland (pag. 103).
VRIES, K. DE, De afgraving der terpen. Z.p., z.d. (pag 103).

Bericht over lezing Beijerink in Emmen. Z.p., z.d. (pag. 104).
Recensie POPPING, H.J., Een neolitihische nederzetting in de zg. 150 bunder te Appelscha. In: Drachtster Courant 17.03.1933 (pag. 104).
Overzichtskaartje Veenbruggen in Nederland (pag. 104).

Een vondst van groote prae-historische waarde te Aalten? Z.p., z.d. (pag. 105).

De prae-historie van Noordelijk Nederland. Z.p., z.d. Verslag over voordracht van Van Giffen in Groningen (pag. 107).
Krantenverslag van lezing van dr. J.J.A. Bernsen over recente vondsten van fossiele zoogdieren in Nederland. Z.p., 20.03.1932 (pag. 107).

VRIES, K. DE, Het vroegere terpenland langs de Boorn. In: Nieuwsblad voor Friesland 01.02.1932 (pag. 108).
Tusschen Flie en Lauwers. CXLVII. De Wouden. Z.p., z.d. (pag. 108 – 109).

Uit de leerschool van de spade. CCCXXIV. Z.p., z.d. (pag. 110 – 111)

Antieke geneeskunde I. Z.p., z.d. (pag. 112 – 113).

POPPING, H.J., Van voor-christelijk cultuur- en geestesleven in ons land. In: L.C. 13.01.1935 (pag 112).
Idem, Nieuwsblad van Friesland 01.02.1935 (pag. 112).

DOUWEN, E. VAN, Ooststellingwerf. Een der mooiste hoekjes van Friesland. Z.p., 12.01.1934 (pag. 113).

POPPING, H.J., Lochtenrek. De schoonste praehistorische steencultuur van ons land. Afl. I, In: Nieuwsblad voor Friesland, 1934 (pag. 114).
Idem Afl. II (pag. 115).
Idem Afl. III (pag. 116).

De bewoning van Friesland in voorhistorischen tijd geschreven door W.H. Z.p., z.d. (pag. 116 – 118).

Schema met tijdvakindeling (pag. 119)

Kaartjes van Neolithische trekwegen in Noord-Nederland 75 lokaliteiten. Mesolithis;che trekwegen, 51 lokaliteiten (pag 120).

Schema met tijdvakkenindeling (pag. 121).

POPPING, H.J., De bewoning van Friesland in voorhistorischen tijd. In twee afleveringen. Z.p., z.d. (pag. 122 – 124).

Programma van het bezoek van Belgische anthropologen o.a. aan de collectie Popping op 29 mei 1932.

Beetsterzwaag. Uit voorloopige Lijst der Nederl. Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Z.p., z.d. (pag. 126-128)

Tekening van een boerderij door Struiksma (pag. 129).
Ter aankondiging een krantenartikel POPPING, H.J., De nederzettingen langs den ouden verbindingsweg tusschen Friesland en Drente over het Mandeveld bij Bakkeveen (pag. 129).

POPPING, H.J., Een graf van den IJstijdmensch. Z.p., september 1933 (pag. 130-131).

Plakboek 6 H.J. POPPING

Woordelist Stellingwarfs-Hollaans in haandschrift H.J. Popping.

ORIGINELE ARTIKELEN, BROCHURES EN OVERDRUKKEN

POPPING, H.J., De Nederzettingen langs den ouden verbindingsweg tusschen Friesland en Drente, over het Mandeveld bij Bakkeveen (met tekeningen en foto’s van den schrijver). Oosterwolde, 1930.

POPPING, H.J., Een Neolitische nederzetting in de zg. ‘150 bunder’ te Appelscha (met tekeningen en foto’s van den schrijver). Oosterwolde, 1932.


D O O S III

Publicaties van H.J. Popping in boekvorm

POPPING, H.J., De Rendierjagers. Roman uit de laatste ijstijd. Zwerfstenen. Bijdragen tot de cultuur en de geschiedschrijving van het platteland, no. 4, Meppel, 1955.

POPPING, H.J., De Vluchteling. Een verhaal uit het Midden-Steentijdperk. Zwerfstenen. Bijdragen tot de cultuur en de geschiedschrijving van het platteland, no. 6, Meppel, 1958.

POPPING, H.J., De wilde jager. Een vluchteling handhaaft zich in de steentijd. Zwerfstenen. Bijdragen tot de cultuur en de geschiedschrijving van het platteland, no. 7, Meppel, 1958.

POPPING, H.J., Sieger, de Bronsman. Alkmaar, z.j.

POPPING, H.J., Markward Portenga. Historische Roman. Amsterdam, 1942.

STELLINGWERF, FRISO, Frijdom wie de hecchste wet. Histoarysk forhael út de Stellingwerver kontrei 1495-1517, Boalsert, 1956. (schoelnaeme van H.J. Popping omreden et een uutgifte in et Fries was van de roman Markward Portenga, dat in 1942 bi’j de SS-uutgeveri’je Storm verschenen was)

POPPING, H.J., Vrije Friezen. Een verhaal uit den eersten tijd van onze jaartelling. Heusden, z.j. (in de serie De nieuwe bibliotheek voor de jeugd onder redactie van J. Stamperius, de z.g. Stamperius-Bibliotheek).

POPPING, H.J., Onze voorhistorie. Overzicht van de Voorgeschiedenis van Nederland. Zutphen, 1952.

D O O S IV

POPPING, H.J., Om de oude boerderij. In: De Ooststellingwerver 27.05.1932 en 03.06.1932.

Fotoalbum van H.J. Popping mit inkelde losse blaeden mit foto’s uut een aander album. Veurdat et album overdreugen wodde an de Stichting Stellingwarver Schrieversronte het mevr. Bertha Popping een stokmennig foto’s uut et album scheurd. Zullen lichtkaans foto’s west hebben uut de oorlog.

POPPING, H.J., Stellingwerf en omstreken door de Middeleeuwen. In: De Ooststellingwerver 23 november 1928 – 26 april 1929).

Brief van H.J. Popping an A. Bezema d.d. 8 meert 1927

Brief van Prof. J. van Baren an H.J. Popping d.d. 4 meert 1920

Veerder in disse deuze:

Uut de kollektie Popping:

EEKHOFF, W., Friesland. Handboekje voor reizenden door de steden en voornaamste oorden van de provincie Friesland. Leeuwarden, 1840.

WORP TYAERDA VAN RINSUMAGEEST, Vijfde boek der Kronijken van Friesland bevattende de geschiedenis van het begin der zestiende eeuw. Leeuwarden, 1871.

Jancko Douwama’s geschriften. Werken uitgegeven door het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde. Leeuwarden, 1849.

Uut de kollektie B.L. Jansen:

BEIJERINCK, W., De bodemprofielen onzer heidevelden. Overdruk van het tijdschrift der Nederlandsche Heidemaatschappij no. 1, jaargang 1934.

Uit de geschiedenis van land- en tuidbouw. Z.p., z.j.

KOLLEKTIE J.H. POPPING

D O O S V

POPPING, J.H., Schetsen uit Friesland, in het bijzonder de geschiedenis betreffende Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Schoterland, Opsterland en Omstreken. Wolvega, 1892 (ok twie exemplaoren die rejaol van antekens deur de schriever veurzien binnen).

POPPING, J.H., Ooststellingwerf. Verzameling van Oudheidkundige Aanteekeningen. Oosterwolde, 1903.

POPPING, J.H., Geschiedkundige Aanteekeningen over de Stellingwerven en omstreken. Oosterwolde, 1920 (uitgegeven door de Vereeniging voor Heimatstudie der Stellingwerven).

WESTERHOF, A., Praktische Wenken voor kunstmestgebruikers en hen die het moeten worden. Uitgave J.H. Popping, Oosterwolde, 1902.

Veenverkooping onder Appelscha en Fochteloo, 1896 (verkoopboekien).

POPPING, J.H., De hûusholling van Harm en Jantien. In: Ooststellingwerver no. 1044, 21.08.1915 (eerste oflevering).

POPPING, J.H., Op slachtvesiete. In: Ooststellingwerver in 1914.

POPPING, J.H., Lief en leed. Uit de laatste helft der vorige eeuw. In: Ooststellingwerver in 1923.

POPPING, J.H., Plakboek mit kotte kraanteknipsels.

POPPING, J.H., Uit de Friesche Wouden. Voorheen en thans. In: Eigen haard, 31 augustus 1895.

POPPING, J.H., Uit de Friesche Wouden. Voorheen en thans. In: Eigen haard, 9 november 1895.

POPPING, J.H., Uit de Friesche Wouden. Voorheen en thans. In: Eigen haard, 4 juli 1896.

POPPING, J.H., Eenige aanteekeningen uit mijn leven. J.H. Popping, geboren 9 juli 1852, zoon van Hendrik Jan Popping en Aukje Cornelis Kleisma. Handschrift. Mit losse antekenings en mit een patenten veur et dienstjaor 1874/75, 1886/87 en 1892/93 en anslagbiljetten veur patentrecht 1883/84, 1887/88, 1893/94,

JAGER, H., Femiliegegevens over de femilie Popping. Haandschrift

LINDEN, M. VAN DER, Tienjarig IVN Drunen huldigt juffrouw Popping. In: Mens en Natuur, z.j.

D O O S VI

POPPING, J.H., Uit het verleden 1868-1895; 1830-1839, 16 november 1919 Postkantoor te Oosterwolde geopend. In: Ooststellingwerver, z.j.

POPPING, J.H., Honderd jaar geleden (22 ofleverings), Het jaar 1888 (11 ofleverings). In: Ooststellingwerver, z.j.

POPPING, J.H., Amerika (5 ofleverings), De kanalen naar de Venen (6 ofleverings), Iets over vroegere toestanden. In: Ooststellingwerver, z.j.

POPPING, J.H.,. Tooneelstok in drie Uut het leven bedrieven in het dialect der Stellingwarvers. Oosterwolde, 1918. (Naost et tenielstok in boekdrok ok tal van antekens, nota’s, pergramme’s van de opvoerings enz. en een groot tal originele foto’s.)

JONKER, P., Jan Hendriks Popping (1852-1927). In: ‘Stil toch kiender! Heit studeert!’ een bundel opstellen, verhaelen en gedichten in et Stellingwarfs, pag. 40 – 48.

BURIE-GOTINK, A., Een beschrijving van de plakboeken 1-5 van H.J. Popping (uit de kollektie J.H. en H.J. Popping van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte). Oosterwolde, 1984.
(laeste anpassing: 21-10-2013)