Logo 50 jaar Stellingwerver schrieversronte

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur, mit historisch en volkskundig archief

2018 – berichten en ni’jgies

Vlagge uut veur de nationaole erkenning Nedersaksisch

Vlagge uut veur de nationaole erkenning Nedersaksisch van 10 oktober 2018 – en: snipsnaorderi’jen angaonde de ni’je staotus van her en der

Netuurlik kan de vlagge uut en vuult elke inwoner van Stellingwarf en omgeving him goed now et Nedersaksisch as wezenlike, volweerdige en zelsstaandige tael erkend is – deur et Riek en deur de betrokken regio-overheden. Prachtig veur Stellingwarf, prachtig veur de aandere regio’s, prachtig veur de meensken die de tael nao an et hatte ligt.

En wie nog twiefelt, dit is toch echt uutspreuken deur de hoogste man van et Ministerie van Binderlaanse Zaeken, drs. Maarten Schurink: ‘Eigen taal heeft waarde voor mensen. Zo bindt het Nedersaksisch mensen van Zwolle tot Doetinchem, van Wolvega tot Almelo. Het gaat om meer dan een miljoen mensen. Vandaag zeggen wij tegen hen: we vinden het behoud van jullie streektaal belangrijk’. De Minister erkent de regionale taal Nedersaksisch als een wezenlijk, volwaardig en zelfstandig onderdeel van de taalsystematiek binnen Nederland. Zoks gebeurt deur een tal ofwegings, zoas:

het Nedersaksisch wordt beschouwd als een actuele spiegel van een levende, eeuwenoude traditie, die op moderne wijze wordt voortgezet, en het is van belang om het imago van het Nedersaksisch en de gebruiksmogelijkheden te stimuleren en te versterken, zodat oudere generaties gemotiveerd worden om hun taal aan jongeren door te geven en dat jongeren ervoor open staan om de taal te leren en te gebruiken.  

Op 5 en 6 oktober wodt op Der Izzerd vier keer per aovend “De tael van et hatte” opvoerd. Theater, belende keunst en meziek en daans kommen d’r in bi’j mekeer. Historische gebeurtenissen in 1579, et jaor dat Baerte van Idzarda de Vri’je Staoten van Frieslaand ofkondigde, bin et uutgangspunt van de theatertocht. Alle bi’jdregen wo’n leverd deur ammeteurs o.l.v. professionals en de Bonifatiuskarke van Der Izzerd staot d’r centraol bi’j. “De tael van et hatte” is een projekt binnen et tetaolprojekt “Under de Toer” ‘onder de toren’, ien van de onderdielen van ‘Liwwadden Europese Kulturele Heufdstad 2018’. Veur alle belangrieke gegevens van et projekt ‘De tael van et hatte’ verwiezen we naor de webstee van dit hiel biezundere projekt: www.detaelvanethatte.nl. Volgens die webstee bin op et mement dat we die weer lazzen, 29 september, alle kaorties uutverkocht!

De Verdwenen Peerden: straottheater op verschillende lekaosies in Ni’jberkoop en Berkoop op 3 en 4 augustus 2018. Dit theaterpergramme op verschillende lekaosies in de buterlocht van Berkoop en Ni’jberkoop gaot weeromme op een historisch verhael uut de tied dat et al niet zo goed meer gong mit de Ni’jberkoper karke. Dat was in et eerste kwat van de 19de ieuw. Ze karkten daor nog mar zo weinig dat twie peerden die zels in et gebouw kommen weren, de eerst tied niet weerommevunnen wodden. Vule laeter dee blieken dat ze daor an een ienzem aende kommen weren deur gebrek an eten en drinken. Schrievers, zangers, speulders, meziekmaekers, koor Donna Dora, meziekverieninge Brocante, Gitaarklub Capodastro’s en hiel veul aanderen zorgden veur een meraokels spektaokel mit as kerngegeven de historische beide peerden en hoe die uut de tied raekt binnen. Twie echte peerden van now vertolkten heur as ‘t waore in oonze tied: op ‘e eerste lekaosie kwammen ze vot nao de vier ure-klokke tot de bos uut galopperen en kletterden de Boshoeveweg uut richting De Kuunder. Op ‘e twiede lekaosie zaj’ ze van de Boshoevekrusing mit de Grintweg of uut de richting van de buurtschop Iegypte weer op je an kommen. Parrelel in de veurstelling daansten twie daanseressen die as et waore heur geesten vertolkten, op zuke naor vri’jhied. Via verschillende settings mit biezunder theater en biezundere zang- en meziekoptredens gong et in fasen op naor Berkoop, mit beide echte peerden. De beide jonge daanseressen verpersoonlikten ‘die heur geest’ ok laeter bi’j et slotakkoord mit biezundere optredens in de Berkoper karke. Verweven was in dat verbaand ok een niet-historisch mar wel ansprekend verhael van een smid, die zien zuuktocht naor een goolden hoefiezer, en de zuuktocht van de boer naor zien verdwenen twie peerden. Et verhael was daorbi’j ok naor oonze tied toe ‘vertaeld’ mit et zuken naor vri’jhied en geburgenhied, veur meensken liekegoed as veur dieren. Et hoefiezer dat de smid weer hebben wol wodde vunnen, en de viener moch zodoende de smid trouwen. Veural dichters/schrievers Roely Bakker Harmen Houtman en Attie Nijboer en meziekmaeker Serge Epskamp hadden veur tekst- en meziekdiel tekend. Sfeervolle wisselings mit gedaachten in spel- en liedvorm over doe en now en de neudige links maekten disse gebeurtenis tot een hiel biezunder mement in de riegel aktiviteiten die d’r dit jaor hullen binnen en nog hullen wodden in et kader van de Europese Kulturele Heufdstad Liwwadden. Hoogtepunt was et verlaoten van de karke deur de smid mit zien echtgenoot die et goolden hoefiezer vunnen hadde – de prachtige rok die zien mem vroeger maekt hadde diende now tot indrokwekkende bruidsjurk en wodde op veur trouweri’je gebrukelike meniere de karke uut ‘sleept’.

Uut 2018:

Eerste pries veur Harmen Houtman

Dichter en schriever Harmen Houtman uut Et Vene, mar van vroeger van Ni’jhooltpae, het de eerste pries wunnen van een biezundere dichterswedstried van de Friese Akedemie in Liwwadden. De wedstried wodde uutschreven in et kader van et LF2018 projekt Lân fan Taal/Laand...

Wille mit Tomke en zien vrunties!

De ukken van kienderopvang 'De Kinderkei' in Wolvege en ukkespeulplak 'Berend Botje' in Berkoop konnen maendagmorgen as eersten genieten van de ni’jste verhaelties van Tomke en zien kammeraoties. Daor gong veur de elfde keer de Stellingwarver veurleesaktie veur alle...

’Dichter’ bi’j de netuur

Op 27 oktober is d’r een fietstocht van zoe’n 25 kilometer deur de omkrieten van Hooltpae en omgeving. Onderwegens zal Freddie de vries wat vertellen over de netuur en de kultuurgeschiedenis van disse streek. Tiedens de tocht zullen d’r ok een tal bekende...

Overheden zullen konvenaant tekenen

Overheden zullen konvenaant tekenen: Nedersaksisch nog es in nationaol verbaand erkend! Mit veerdere opvietering Op woensdag 10 oktober 2018 tekenen menister Kajsa Ollongren van Binderlaanse Zaeken, de dippeteerden veur kultuur van de perveensies Drenthe, Frieslaand,...